Byla e2-789-777/2019
Dėl neteisėtų perkančiojo subjekto sprendimų panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta Gailevičienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Artakija“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės šilumos tinklai“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ir UAB „Naujoji šiluma“, dėl neteisėtų perkančiojo subjekto sprendimų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovė 2018 m. gruodžio 6 d. (per EPP sistemą 2018 m. gruodžio 5 d. 23.14 val.) kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama: panaikinti atsakovės sprendimus, kuriais nuspręsta pripažinti ieškovės pasiūlymą neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų pagal pirkimo sąlygų 13.1.3 punktą, apie kuriuos ieškovei pranešta 2018 m. lapkričio 12 d. protokolu Nr. 98 patvirtintu pranešimu, ir grąžinti ieškovę į pirkimo procedūras, priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovė dėl pirkimo sąlygų 3.4.1 punkto reikalavimo ir atitikties šiam reikalavimui nurodė, kad konkurso sąlygų 3.4.1 punkte numatytas reikalavimas – tiekėjas turi turėti teisę verstis statybos ir montavimo veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, t. y. atlikti statybos montavimo darbus, kai statinių kategorija: neypatingieji statiniai; statinių grupės: negyvenamieji pastatai; statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai: statybinių (gelžbetonio metalo) statyba ir montavimas; specialieji statybos darbai: mechanikos darbai: šilumos gamybos ne mažiau kaip 1,3 mW galios biokuru kūrenamų šilumos gamybos įrenginių montavimas; elektrotechnikos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas. Kvalifikacijos atestatai nebeišduodami neypatingojo statinio statybos rangovams, o teisę verstis pirkimo sąlygų 3.4.1 punkte nurodyta veikla patvirtina ieškovės pateikti dokumentai, t. y. ieškovės darbuotojui S. Ž. Statybos produktų sertifikavimo centro (toliau – SPSC) išduotas kvalifikacijos atestatas, kuriuo suteikta teisė eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas; ieškovės išduotas atestatas eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas (su darbų sąrašu); ieškovės išduotas kokybės sertifikatas. Papildomai buvo pateiktas S. Ž. darbų saugos pažymėjimas; atestacijos pažymėjimas dėl keliamųjų kranų priežiūros; suvirinimo priežiūros meistro pažymėjimas.

83.

9Ieškovė nurodė, kad projekto „Rusnės gyvenvietės šilumos gamybos šaltinių skaičiaus optizavimas ir kuro rūšies keitimas į biokurą“ objektas yra šilumos gamybos įrenginių kapitalinis remontas (katilo pakeitimas, nekeičiant jo tipo, iki 5 mW galios). Statinys, kuriame atliekamas iki 5mW katilo keitimas, yra kvalifikuojamas kaip neypatingasis statinys (LR aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo). Tai reiškia, jog katilinės rekonstrukcijos darbus atliekanti įmonė turi turėti atestatus, leidžiančius montuoti ir eksploatuoti atitinkamus įrenginius. Ieškovė turi teisę įgyvendinti tokius projektus. Ieškovei išduoti atestatai, suteikiantys teisę verstis šia veikla, buvo pateikti atsakovei.

104.

11Ieškovė dėl pirkimo sąlygų 3.4.2 punkto reikalavimo ir atitikties šiam reikalavimui nurodė, kad teikėjas turi teisę verstis energetikos veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, t. y. tiekėjas turi turėti teisę atlikti šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) bandymo darbus ir elektros tinklo bei įrenginių eksploatavimo darbus. Ieškovė sutiko, jog jai išduotas atestatas patvirtina teisę atlikti šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo darbus iki 1,4 MPa. Keldama kvalifikacijos reikalavimus, atsakovė juos privalo sieti su pirkimo objektu. Ieškovė atsakovei yra nurodžiusi, jog reikalavimas dėl 4,0 MPa yra perteklinis ir minėtas slėgis yra didesnis, nei objektyviai reikia pagal pirkimo objekto pobūdį, atsižvelgiant į pateiktą techninę užduotį. Tuo atveju, kai pirkimo sąlygose yra numatyti pertekliniai reikalavimai, tai nesuteikia perkančiajam subjektui teisės reikalauti, o tiekėjui pateikti tokius dokumentus, kai jau pateikti dokumentai ir jų turinys visiškai pagrindžia teisę įvykdyti pirkimo sutartį. Perkantysis subjektas siekia įsigyti aiškiai nurodytą pirkimo objektą, todėl bet kokie keliami reikalavimai privalo jį atitikti. Ieškovė atitinka pirkimo sąlygų 3.4.2 punktą ir yra pateikusi Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą galiojantį atestatą, suteikiantį teisę atlikti atsakovės perkamus darbus. Būtina atsižvelgti į pirkimo objektą, kurio specifika yra aprašyta ir detalizuota techninėje užduotyje.

125.

13Ieškovė dėl pirkimo sąlygų 3.4.6 punkto reikalavimo ir atitikties šiam reikalavimui nurodė, kad yra pateikusi atitiktį pirkimo dokumentų 3.4.6 punkto reikalavimams pagrindžiančius įrodymus ir atitiktį šiam reikalavimui paaiškino spalio 19 d. rašte. S. Ž. suteikta teisė eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. Patiekti S. Ž. kvalifikacijos atitiktį šiam reikalavimui pagrindžiantys dokumentai. Ieškovė pateikė H. V. kvalifikacijos atestatą, patvirtinantį teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

146.

15Ieškovė dėl pagrindų grįžti į pirkimo procedūras nebuvimo nurodė, kad perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų persvarstymas siejamas su naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis ir siekiu nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su netinkamu tiekėju ar neatitinkantį pirkimo sąlygas pasiūlymą pateikusiu dalyviu. Teisė perkančiajam subjektui grįžti į pirkimo procedūras dėl pakartotinio sprendimo įvertinimo negali virsti piktnaudžiavimu.

167.

17Ieškovė dėl atitikties techninės užduoties reikalavimams nurodė, kad techninės užduoties Nr. 18-10 5.1.4 punkte pateikiamoje lentelėje 5.1.5.1 punkte keliamas reikalavimas vandens šildymo katilui: „Dūmavamzdžių (trijų arba daugiau dūmų eigų) kietojo kuro vandens šildymo katilas, kūrenamas biokuru (medienos skiedra).“ Gamintojo HERZ ENERGIETECHNIK Gmbh siūlomas katilas, 1300 kW galios, atitinka techninės užduoties sąlygų 5.1.4 punkto lentelės 5.1.5.1 punktą. Biokuro katilas „BioFire 1300“ yra dūmavamzdžio tipo ir turi tris dūmų eigas – dviejų zonų degimo kameroje ir specialios konstrukcijos šilumokaityje.

188.

19Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašė atmesti ieškinį ir priteisti iš ieškovės atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

209.

21Atsakovė nurodė, kad ieškovės kvalifikacija neatitinka pirkimo sąlygų 3.4.2 punkto reikalavimų. Ieškovė neturi teisės atlikti šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus), iki 4,0 MPa slėgio, bandymo darbų. Nepagrįstas ieškovės argumentas, kad pirkimo sąlygų 3.4.2 punkte nurodytas reikalavimas tiekėjui turėti teisę atlikti šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus), iki 4,0 MPa slėgio, bandymo darbus yra perteklinis. Rengiant pirkimo sąlygas yra sudėtinga numatyti, kokie darbai turės būti atlikti, nes darbų apimtis bus aiški tik padarius techninį darbo projektą. Ieškovė, iki pateikdama savo pasiūlymą, turėjo teisę bei pareigą pateikti klausimus ir (ar) prašyti, kad atsakovė pataisytų pirkimo dokumentus dėl anksčiau nurodyto kvalifikacinio reikalavimo. Ieškovė iki pasiūlymo pateikimo nepateikė jokių klausimų ir (ar) nepareikalavo ištaisyti pirkimo dokumentų, todėl ieškovė sutiko su pirkimo sąlygų 3.4.2 punkte nurodytu reikalavimu. Nurodė ir tai, kad ieškovė neturi dirbti elektros tinklo bei įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbų. Iš ieškovės pateikto atestato Nr. E-0945 privalomojo priedo nustatyta, kad ieškovei Lietuvos Respublikos valstybinės energetikos inspekcija nesuteikė teisės atlikti elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V įtampos eksploatavimo darbų. Vadovaujantis išduotu atestatu Nr. E-0945 ieškovė turi teisę atlikti elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbus, bet ne elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbus.

2210.

23Atsakovė nurodė, kad ieškovės kvalifikacija neatitinka pirkimo sąlygų 3.4.1 punkto reikalavimų. ( - ) (( - ).), kurioje yra numatyta pastatyti naują katilą bei atlikti statybos darbus, yra kultūros paveldo teritorijoje, todėl taikoma Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23¹ straipsnio 19 dalies nuostata, kad būti kultūros paveldo statinių statybos, statinių projekto ekspertizės rangovu turi teisę Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka ir jame nustatytus reikalavimus atitinkantys atestuoti asmenys. Statybos įstatymo 18 straipsnio 6 punkte įtvirtinta, kad neypatingųjų statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, statybos rangovų kvalifikacijos atestatų išdavimo ir kilmės valstybėje turimos teisės pripažinimo tvarką, išduoto kvalifikacijos atestato ir teisės pripažinimo dokumento keitimo, galiojimo, sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką, suderinęs su kultūros ministru nustato aplinkos ministras, laikydamasis šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka SPSC. Iš 2016 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-880 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nuostatų matyti, kad kultūros paveldo teritorijoje statybas norintis vykdyti rangovas privalo turėti atestatą, kuriuo suteikiama teisė būti statinio statybos rangovu, kai statinys yra kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje. Ieškovė nepateikė atsakovei dokumentų, patvirtinančių, jog ieškovei SPSC suteikė teisę būti statinio statybos rangovu, kai statinys yra kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje.

2411.

25Atsakovė nurodė ir tai, kad iš pirkimo pavadinimo, iš pirkimo dokumentų akivaizdu, jog pirkimą laimėjęs teikėjas įsipareigojimus turės įvykdyti ( - ). Ieškovė, būdama savo srities profesionalė, privalėjo žinoti, kad anksčiau nurodytas objektas yra kultūros paveldo teritorijoje ir kad statybos darbams kultūros paveldo teritorijoje atlikti reikalingi specialūs atestatai. Pirkimo sąlygų 3.4.1 punkte nustatyta, kad tiekėjas turi įrodyti, jog turi teisę verstis statybos ir montavimo veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, – šiuo atveju turi reikalingus atestatus vykdyti statybos darbus kultūros paveldo srityje.

2612.

27Atsakovė nurodė, kad ieškovės kvalifikacija neatitinka pirkimo sąlygų 3.4.6 punkto reikalavimų. Pirkimo objektas ir būsimų statybų vieta yra ( - ), todėl statybos vadovas turi turėti kvalifikacijos atestatą, leidžiantį vadovauti darbams, atliekamiems kultūros paveldo teritorijoje. S. Ž. išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. ( - ), H. V. išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. ( - ) nesuteikia teisės pastariesiems būti projekto vadovais ir vadovauti statybos darbams, atliekamiems statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

2813.

29Atsakovė nurodė ir tai, kad pirkimų sąlygų 3.4.6 punktu, inter alia, reikalaujama, kad tiekėjas turi turėti bent vieną statybos vadovą, turintį teisę būti neypatingojo statinio statybos vadovu. Ieškovė pateikė atsakovei SPSC 2012 m. liepos 5 d. S. Ž. išduotą kvalifikacijos atestatą Nr. ( - ), kuriame nurodyta, jog pastarajam suteikta teisė eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. Tačiau ieškovės cituojamas Statybos įstatymo 12 straipsnio 8 punktas reiškia ne tai, jog ypatingojo statinio specialiųjų statybų darbų vadovas ir ypatingojo statinio specialiųjų statybų techninės priežiūros vadovas gali būti neypatingojo statinio vadovu, o tai, kad ypatingojo statinio statybos vadovas gali būti neypatingojo statinio statybos vadovu. Taip pat ypatingojo statinio specialiųjų statybų darbų vadovas ir ypatingojo statinio specialiųjų statybų techninės priežiūros vadovas gali būti neypatingojo statinio specialiųjų statybų darbų vadovu ir neypatingojo statinio specialiųjų statybų techninės priežiūros vadovu. Įvertinus S. Ž. išduotame kvalifikacijos atestate Nr. ( - ) nurodytas specialiųjų darbų sritis, nustatyta, jog S. Ž. nesuteikta teisė būti statinio statybos darbų vadovu.

3014.

31Atsakovė nurodė, kad ieškovės papildomai pateiktas H. V. kvalifikacijos atestatas Nr. ( - ) formaliai atitiktų pirkimo sąlygų 3.4.6 punkto reikalavimą, t. y. jis formaliai galėtų būti statinio statybos vadovas, tačiau ieškovė nepateikė duomenų, ar H. V. yra jos darbuotojas. Ieškovė nepateikė su H. V. susijusių atsakovės pirkimo sąlygų 3.4.6 punkte prašomų dokumentų, t. y. statybos vadovo pasirašyto darbo patirties aprašymo (CV), nurodant vardą, pavardę, darbovietę, dokumento, suteikiančio teisę eiti statinio statybos vadovo pareigas, pavadinimą, jį išdavusios įstaigos pavadinimą, išdavimo datą, statybos objektų sąrašą, kuriuose jis buvo statybos vadovu ir buvo pastatyti ir (ar) rekonstruoti ne mažiau kaip 0,5 MW galios biokuru kūrenami šilumos gamybos įrenginiai; užsakovo pažymą ar kitus dokumentus, įrodančius, kad buvo objekto, kuriame buvo pastatytas ir (ar) rekonstruotas ne mažiau kaip 0,5 MW galios biokuru kūrenamas šilumos gamybos įrenginys, statybos vadovas. Šių dokumentų ieškovė nepateikė ir su ieškiniu.

3215.

33Atsakovė nurodė, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka techninės užduoties 5.1.5.1 punkto reikalavimų, šiame punkte keliamas reikalavimas vandens šildymo katilui – „dūmavamzdžių (trijų arba daugiau dūmų eigų) kietojo kuro vandens šildymo katilas, kūrenamas biokuru (medienos skiedra)“. Ieškovė, įvertinusi atsakovei ieškovės papildomai pateiktus dokumentus, padarė išvadą, jog ieškovės siūlomas gamintojo HERZ ENERGIETECHNIK Gmbh katilas (1300 kW) neturi trijų ar daugiau dūmų eigų. Šią ieškovės išvadą patvirtina UAB „Sweco Lietuva“ 2018 m. spalio 18 d. paaiškinimas, iš kurio nustatyta, jog „pakura (arba dar kitaip vadinama degimo kamera) skaitoma kaip atskira eiga“. Taigi pavaizduotas katilas turi 2 eigas – viena pakuroje (degimo produktai nuo ardyno kyla aukštyn) ir antra katilo vamzdžių pluošte (iš apačios juda aukštyn vamzdžiais). Papildomas degimo produktų daromas kelias (iš viršaus į apačią), kurį jie nueina persivertę per galinę pakuros sienelę iki dūmų vamzdžių pluošto, neturėtų būti laikomas atskira eiga, nes neturi atskirai eigai priskirto konkretaus šilumos mainų paviršiaus ploto (yra tik gretimų eigų pertvaros).

3416.

35Atsakovė dėl pagrindų grįžti į pirkimo procedūras buvimo nurodė, kad perkančioji organizacija, vertindama teikėjų siūlymą, turi būti tikra, kad konkurso laimėtojas yra pajėgus įvykdyti perkamus darbus ar suteikti perkamas paslaugas. Neįvertinus esminių aplinkybių, būtinų sutarčiai įvykdyti, ir pasirašius sutartį, perkančiajai organizacijai tektų prisiimti sutarties neįvykdymo pasekmes. Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai būtų kvalifikuojami kaip neteisėti.

3617.

37Trečiasis asmuo viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – agentūra) rašytiniame pranešime nurodė, kad susipažino su ieškiniu, tačiau įvertinusi tai, kad agentūros veiksmai (neveikimas) nėra skundžiami ir, šiuo metu esančiais duomenimis, bylos išsprendimas įtakos LVPA teisėms ir pareigoms neturi, atsiliepimo neteiks, teismo posėdyje nedalyvaus.

3818.

39Trečiasis asmuo UAB „Naujoji šiluma“ atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovės trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad palaiko atsakovės atsiliepime išdėstytus argumentus, jų nekartoja. Papildomai nurodė, kad ieškovė, nesutikdama su atsakovės sprendimu jos kvalifikaciją pripažinti netinkama, kvestionuoja ir ginčija pačių pirkimo sąlygų teisėtumą. Ieškovės logika, kad jei S. Ž. atestuotas bent dėl dalies reikalaujamų bendrųjų ir specialiųjų darbų, tai to neva pakanka jo kvalifikacijai pagrįsti, yra neteisėta ir nesuderinama su viešųjų pirkimų principais. Ieškovė negali remtis H. V. kvalifikacija, nes faktas, kad ieškovė remiasi kitų subjektų pajėgumais, nebuvo išviešintas ieškovei teikiant pasiūlymą. Ieškovė pasiūlė vandens šildymo katilą „HERZ BioFire 1300“, kurio oficialaus gamintojo puslapyje viešai yra nurodyta, jo vandens šildymo katilas „HERZ BioFire 1300“ yra ne trijų ar daugiau dūmų eigų, o tik dvejų dūmų eigų. Ieškovės siūlomas vandens šildymo katilas neatitinka ir gerokai daugiau techninės specifikacijos reikalavimų. Ieškovės siūlomo vandens šildymo katilo našumo diapazono reikalavimas yra siauresnis nei nurodytas techninės užduoties 5.1.5.12 punkte (34,6 proc. yra „siauresnis“ rodiklis nei 30 proc.). Ieškovė nepateikė įrodymų, kad jos siūlomas vandens šildymo katilas „HERZ BioFire 1300“ yra su integruotu ekonomaizeriu. Ieškovės siūlomas vandens šildymo katilas „HERZ BioFire 1300“ neatitinka techninės užduoties 5.2.3 punkto reikalavimo, nes oficialaus gamintojo interneto puslapyje skelbiamoje katilo techninėje specifikacijoje viešai nurodyta, jog: tinkamos kuro rūšys: medžio granulės, kurių parametrai atitrinka šiuos standartus: EN 14961-2 : A1 klasė; Swsspellet“, „DINplus“, „ENplus“ arba ÖNORM M7135; M40 tipo medžio skiedros (vandens koncentracija iki 40 proc.), kurių parametrai atitinka šiuos standartus: EN14961 – ¼: A1, A2 ir B1 klasės, granulių dydžiai: P16B, P31, 5 arba P45A – ÖNORM M7133:G30-G50. Tai reiškia, kad siūlomame katile negali būti kūrenamas SM2 kuras, kurio drėgnumas yra 35–55 proc. ir viršija katilo gamintojo nurodytą medžio skiedros drėgnį.

4019.

41Ieškovė dubliku prašė pareikštus ieškinio reikalavimus tenkinti visiškai. Nurodė, kad pirkimo sąlygų 3.4.1, 3.4.5 ir 3.4.6 punktuose atsakovė nekėlė reikalavimo dėl darbų kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Kyla abejonių dėl minėto reikalavimo verstis veikla kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Pirma, įgyvendinant techninės užduoties reikalavimus nebus vykdoma nauja statyba, o bus rekonstruojama jau pastatyta katilinė. Antra, atsakovė šiuo reikalavimu keičia pirkimo sąlygas, pagal kurias tiekėjai pateikė savo pasiūlymus, o atsakovė juos įvertino, nes šio reikalavimo pirkimo dokumentuose nebuvo. Už pirkimo sąlygų tinkamą parengimą yra atsakinga atsakovė ir ieškovė pati neturi teisinio pagrindo tikrinti, ar pagal pirkimo objektą turėtų būti įtraukiami papildomi reikalavimai pagal specialiuosius teisės aktus. Jeigu atsakovės papildomai keliamas reikalavimas būtų pagrįstas, atsakovė negali atmesti ieškovės pasiūlymo pagal iš anksto aiškiai neišviešintus reikalavimus, nepriklausomai nuo to, kad jų taikymo poreikis galėtų kilti dėl kitų specialiųjų teisės aktų taikymo. Atsakovė privalo leisti ieškovei ištaisyti pasiūlymo trūkumus. Tokiu atveju pasiūlymo trūkumo ištaisymas suprantamas ne tik kaip trūkstamo teisės versti veikla įrodančio dokumento (atestato) pateikimas, bei ir leidimas tiekėjui pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkti naujus subjektus – partnerius, subrangovus, jei jis pats negali ar neturi teisės atlikti tam tikrų darbų (teikti paslaugų).

4220.

43Ieškovė nurodė ir tai, kad teisę verstis pirkimo sąlygų 3.4.1 punkte nurodyta veikla patvirtina ieškovės pateikti dokumentai. Atsakovė šiuos dokumentus jau buvo pripažinusi tinkamais, pakankamais ir 2018 m. spalio 18 d. rašte papildomų klausimų nekėlė ir papildomų dokumentų nereikalavo.

4421.

45Ieškovė nurodė, kad atsakovė iš esmės pripažino, jog nėra aiškių argumentų, patvirtinančių nurodytą slėgio bandymo darbų galingumą. Apie numatytą matavimo vieneto dydį sprendžiama ne pagal darbų apimtį, ir reikalingas slėgio bandymo darbų dydis, matuojamas MPa, yra aiškus iš pirkimo dokumentų visumos, t. y. techninės užduoties reikalavimų. Pateiktas Valstybinės energetikos inspekcijos atestatas Nr. T-0034 suteikia teisę atlikti perkamų darbų slėgio bandymo darbus, ir toks dydis yra aiškiai numatytas techninėje užduotyje. Konkurso techninėje užduotyje Nr. 18-10 5.14 punkte numatyta, jog siūlomo naujo vandens šildymo katilo vandens dalies korpuso darbinis slėgis turi būti 4–6 bar (0,4–0,6 MPa). Antra, pagal 5.1.7 punktą numatyta, kad šilumnešio (termofikacinis vanduo, kuris cirkuliuoja ir per katilą) slėgis paduodamoje (to pačio termofikacinio vandens) linijoje yra 0,38 MPa. Trečia, bandomasis katilo korpuso darbinis slėgis, kuriuo jis bandomas, būna nuo 1,3 iki 1,8 karto didesnis nei darbinis (priklauso nuo gamintojo, kaip jis bando, ir tai įrašyta hidraulinio bandymo akte). Vadinasi, net imant patį didžiausią darbinį slėgį 0,6 MPa ir išbandymą slėgiu, 1,8 didesniu nei darbinis, vis tiek bandomasis slėgis bus 1,08 MPa. Reikalavimas, kad bendrovė – konkurso dalyvė turėtų galiojantį Valstybinės energetikos inspekcijos atestatą, kuris suteikia jai teisę „atlikti šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4 MPa slėgio bandymo darbus“, yra perteklinis ir prieštarauja techninėje užduotyje numatytam slėgio bandymo darbų dydžiui. Pakanka, kad įmonė (įmonės) turėtų atestatą, kuris suteikia jai teisę „atlikti šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio bandymo darbus“.

4622.

47Ieškovė nurodė, kad atsakovė nurodė, jog ieškovei išduotas Valstybinės energetikos inspekcijos atestatas eksploatuoti elektros įrenginius nesuteikia teisės įrengti elektros tinklo ir įrenginių ir juos eksploatuoti. Elektros energetikos objektai ir įrenginiai, išskyrus nurodytus Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, statomi Statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka. Elektros energijai persiųsti skirtos žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos ir įrenginiai, įskaitant transformatorinėse ir transformatorių pastotėse įrengtus įrenginius, kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, laikomi kilnojamaisiais daiktais, išskyrus elektros tinklų priklausinius, kurie pagal Statybos įstatymą laikytini pastatais. Būti kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių, nurodytų Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, įrengimo rangovu turi teisę Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, turintys Valstybinės energetikos inspekcijos Energetikos įstatymo nustatyta tvarka išduotą atestatą eksploatuoti elektros įrenginius. Elektros tinklo ir įrenginių įrengimas ir eksploatavimas šiems darbams atskirai nėra išduodamas. Valstybinės energetikos inspekcijos atestatas, suteikiantis teisę eksploatuoti elektros įrenginius, visiškai patvirtina atitiktį pirkimo sąlygų 3.4.2 punkte keliamam reikalavimui.

4823.

49Ieškovė nurodė, kad atsakovei buvo pateiktas visas specialistų sąrašas su dokumentais (gyvenimo aprašymas, kvalifikacijos atestatai, nurodyta patirtis). Ieškovė yra pateikusi specialistų sąrašą ir jų kvalifikacijos atestatus, suteikiančius teisę eiti tik etatinio projekto vadovo (3.4.5 punktas), tiek statinio statybos vadovo (pirkimo sąlygų 3.4.6 punktas) pareigas. 2018 m. spalio 18 d, rašte atsakovė šio argumento, jog ieškovė neatitinka reikalavimo dėl statybos vadovo ir techninės priežiūros vadovo pareigų, nenaudoja. Pirkimų sąlygų 3.4.5, 3.4.6 punktų reikalavimai buvo grindžiami ne tik S. Ž. ar H. V. kvalifikacijos atestatais.

5024.

51Ieškovė dėl techninės užduoties 5.1.5.1 punkto nurodė, kad ieškovė yra pateikusi visus techninėje užduotyje reikalaujamus duomenis ir dokumentus, patvirtinančius siūlomo katilo atitiktį techninės užduoties 5.1.5.1 punktui. UAB „Herz Baltija“ – įgaliotoji „Herz Energietechnik GmbH“ atstovė Lietuvoje – yra pateikusi oficialų patvirtinimą, jog gamintojo gaminys – biokuro katilas „BioFire 1300“ yra dūmavamzdžio tipo ir turi 3 dūmų eigas: 1-ojo eiga vyksta vandeniu aušinamoje degimo kameroje (pakuroje), kur degimo produktai tiesiogiai kontaktuoja su dideliu šilumos mainų paviršiumi. 2-oji eiga vyksta degimo produktams keliaujant (iš viršaus į apačią) iki dūmų vamzdžių šilumokaičio, persivertus per galinę pakuros sienelę, nes galinė pakuros sienelė yra taip pat užpildyta vandeniu. Būtent šioje stadijoje degimo keliaudami produktai tiesiogiai kontaktuoja su šilumos mainų paviršiumi. 3-oji eiga vyksta degimo produktams keliaujant dūmų vamzdžiais (iš apačios į viršų) ir dūmai viršuje susijungę keliauja link dūmų vamzdžio. UAB „Herz Batija“ – įgaliotoji „Herz EnergietecHnik GmBh“ atstovė Lietuvoje – gamintojo vardu taip pat patikslina, jog pateiktas UAB „Sweco Lietuva“ darbuotojo pateiktas Eigų skaičiaus nustatymo paaiškinimas yra papildomai aiškintinas remiantis katilo gamintojo „Herz Energietechnik GmbH“ techninių duomenų lentelėmis bei paaiškinimais, kad degimo produktams keliaujant iš pakuros link dūmų vamzdžių šilumokaičio (iš viršaus į apačią) ir persivertus per galinę pakuros sienelę jie tiesiogiai (iš abiejų pusių – iš vienos pusės didelis pakuros sienelės, pripildytos vandeniu, plotas, iš kitos – dūmų vamzdžių korpusas, taip pat pripildytas vandeniu) kontaktuoja su dideliu šilumos mainų paviršiumi. Todėl tai traktuojama kaip atskira eiga.

5225.

53Ieškovė nurodė, kad atsakovė pirkimo procedūrų metu nuolatos keitė savo sprendimus dėl ieškovei keliamų kvalifikacijos reikalavimų apimties ir ieškovės kvalifikaciją įrodančių dokumentų atitikties keliamai kvalifikacijai.

5426.

55Trečiasis asmuo UAB „Naujoji šiluma“ tripliku prašė: atmesti ieškovės ieškinį kaip nepagrįstą ir neteisėtą, priteisti iš ieškovės trečiojo asmens naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5627.

57Trečiasis asmuo nurodė, kad atsakovė pagrįstai ir teisėtai atmetė ieškovės pasiūlymą, nes ieškovė neatitinka pirkimo sąlygų 3.4.1 punkte nurodyto kvalifikacinio reikalavimo, konkrečiai – nėra atestuota šiems darbams: 1) bendrieji statybos darbai: statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, metalo) statyba ir montavimas; 2) elektrotechnikos darbai: elektros inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas.

5828.

59Trečiasis asmuo nurodė, kad ieškovė negali kvestionuoti pirkimo sąlygų ir savo teiginius grįsti minėtais argumentais. Perkančiajam subjektui yra būtina įvertinti visus išorinius veiksnius, galinčius turėti įtakos slėgio bandymams. Atliekant įvairius bandymus dėl įvairių išorinių veiksnių slėgis gali labai padidėti. Jei teikėjas susiklosčius tokioms situacijoms neturės žinių, įgūdžių ir atestacijų atlikti bandymus esant padidėjusiam slėgiui, žalos gali būti padaryta tiek perkančiojo subjekto turtui, tiek ir objekte dirbančių / esančių asmenų sveikatai. Dėl šios priežasties perkantysis subjektas pagrįstai ir teisėtai nustatė reikalavimą turėti teisę slėgio bandymus atlikti iki 4,00 MPa. Pirkimo sąlygų aiškumo nekvestionavo nei įgyvendinančioji institucija, nei kiti pirkime savo pasiūlymus teikę tiekėjai, tarp jų ir trečiasis asmuo.

6029.

61Trečiasis asmuo nurodė, kad, remiantis ieškovės pateiktu VAI atestatu Nr. E-0945, ieškovė turi teisę atlikti: 1) specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbus; 2) elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbus. Ieškovės pateiktame atestate yra nuodyti ne tie darbai, kurie yra reikalaujami pagal pirkimo sąlygų 3.4.2 punktą, t. y. elektros tinklo bei įrenginių iki 1000 V įtampos eksploatavimo darbai.

6230.

63Trečiasis asmuo nurodė, kad nė vienas iš ieškovės pateiktų atestatų nepagrindžia pareigos turėti bent vieną statybos vadovą, turintį teisę būti neypatingojo statinio vadovu, reikalaujamą pirkimo sąlygų 3.4.6 punkte. S. Ž. atestatas pagrindžia teisę eiti ypatingojo statinio tik specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. S. Ž. neturi reikalaujamos kvalifikacijos būti viso neypatingojo statinio statybos vadovu, o ne tik atskirų specialiųjų darbų. H. V. kvalifikacija ieškovė remtis negali, nes H. V. kaip subrangovas nebuvo išviešintas ieškovės pasiūlyme.

6431.

65Trečiasis asmuo nurodė, kad ieškovės pateikti dokumentai nepagrindžia, kad ieškovės siūlomas vandens šildymo katilas yra dūmavamzdžių tipo ir turi 3 dūmų eigas. Ieškovės pateikti katilo gamintojo ir gamintoji atstovo Lietuvoje duomenys yra skirtingi, prieštaraujantys vienas kitam. Gamintojo pavirtinimo laiške nurodomas katilo modelis „HERZ BioFire 1500“. Tuo tarpu ieškovė pasiūlyme siūlė katilą „HERZ BioFire 1300“. Dėl tokio katilo modelio patvirtinimus anksčiau pateikė ir gamintojo „Herz“ įgaliotoji atstovė Lietuvoje UAB „Herz Baltija“. Susipažinus su „Herz Biofire“ katilų gamintojo viešai skelbiama informacija, nustatyta, kad tokio katilo modelis kaip „Herz BioFire 1300“ apskritai negaminamas. Jei ieškovė imtų teigti, kad pasiūlyme įsivėlė techninė klaida ir iš tiesų ieškovė pirkime siekė pasiūlyti biokuro katilą „Herz BioFire 1500“, tokie ieškovės argumentai atmestini kaip nepagrįsti, nes tiekėjas negali keisti savo pasiūlymo siaurąja prasme, taip pat ir jo paaiškinti taip, kad būtų keičiama pasiūlymo esmė. Minėtuose dokumentuose nurodyta informacija apie vandens šildymo katilą yra subjektyvi nuomonė, nepagrįsta jokiais techniniais įrodymais, moksliniais šaltiniais ar nepriklausomų ekspertų nuomonėmis. Iš ieškovės pateiktos katilo schemos yra akivaizdu, kad ieškovės siūlomas katilas turi vieną degimo kamerą (kūryklą) ir tik vieną šildymo vamzdžių (dūmavamzdžių) pluoštą (dūmų eigą). Tai patvirtina, kad ieškovės siūlomo katilo „BioFire 1300“ viena dūmų eiga yra pakuroje ir viena dūmų eiga katile. Iš tiesų degimo kamera (pakura) ir ieškovės nurodoma eiga, kur degimo produktai keliauja iki dūmavamzdžio šilumokaičio, yra tik viena eiga, o ne dvi atskiros.

6632.

67Atsakovė tripliku prašė ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Papildomai triplike nurodė, kad ieškovės argumentas dėl bandomojo slėgio iki 1,08 MPa yra tik prielaida, padaryta neįvertinus visų darbų apimties ir nesant techninio darbo projekto. Techninės užduoties 5.1.5.1 punkte (1 lentelė) keliamas reikalavimas vandens šildymo katilui: „dūmavamzdžių (trijų arba daugiau dūmų eigų) kietojo kuro vandens šildymo katilas, kūrenamas biokuru (medienos skiedra)“. Reikalavimas katilui (bet ne pakurai) dėl dūmų eigų taip pat nurodytas techninės užduoties 5.1 punkte. Tuo tarpu reikalavimai katilo pakurai nurodyti techninės užduoties 5.2 punkte. Iš techninės užduoties anksčiau nurodytų punktų akivaizdu, jos reikalaujamas trijų ar daugiau dūmų eigos turi būti skaičiuojamos ne visam pakuros ir katilo agregatui, o atskirai tik katilui. Ieškovė katilo gamintojo įgaliotojo asmens Lietuvoje deklaraciją pateikė ne su pasiūlymu ir gamintojo oficialiais dokumentais, bet kartu su pretenzija. Kartu su pasiūlymu nepateikti duomenys apie siūlomo pirkimo objekto atitiktį techninei specifikacijai, duomenys negali būti tikslinami ir pildomi, nes tai reikštų griežtai draudžiamą pasiūlymo siaurąja prasme keitimą.

68Ieškinys atmestinas.

69Dėl ieškovės pateiktų papildomų paaiškinimų ir atsakovės paaiškinimo į ieškovės prašymą dėl papildomų įrodymų pridėjimo

7033.

71Šalys turi teisę duoti teismui paaiškinimus raštu (CPK 42 straipsnis). Ieškovė prašymą dėl papildomų paaiškinimų pateikė iki bylos išnagrinėjimo iš esmės, teismas su pateiktais ieškovės paaiškinimais suteikė galimybę susipažinti kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovės pateikti papildomi paaiškinimai su priedais pridėtini prie bylos.

7234.

73Teismas buvo nustatęs terminą kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims išsakyti nuomonę dėl ieškovės pateiktų papildomų paaiškinimų pridėjimo prie bylos, todėl atsakovės paaiškinimas į ieškovės prašymą dėl papildomų įrodymų pridėjimo taip pat pridėtinas prie bylos.

74Faktinės bylos aplinkybės

7535.

76Atsakovė nuo 2018 m. liepos 9 d. vykdo supaprastintą atvirą pirkimą „Rusnės gyvenvietės šilumos gamybos šaltinių skaičiaus optimizavimo ir kuro rūšies keitimo į biokurą darbai“ (toliau – konkursas), kuriame numato įsigyti 1,3 mW galios biokuru kūrenamo vandens šildymo katilo su pagalbiniais įrenginiais, inžineriniais tinklais, techninio ir darbo projektų arba techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros, reikalingų įrengimų ir medžiagų komplektavimo, statybos-montavimo ir bandymo, personalo mokymo, objekto perdavimo Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka darbus. Ieškovė dalyvauja pirkime. 2018 m. spalio 18 d. atsakovė Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolu Nr. 93 patvirtintu pranešimu informavo ieškovę, kad vertinant pastarosios pasiūlymą atsakovei kilo abejonių dėl ieškovės atitikties atitinkamiems kvalifikacijos reikalavimams ir techninės užduoties punktams. Ieškovė buvo paprašyta pateikti dokumentus ir paaiškinimus dėl pirkimo sąlygų 3.4.1, 3.4.2, 3.4.5, 3.4.6 punktų ir techninės užduoties 13.4 punkto, 5.1.1, 5.2.3, 5.3 ir 5.5 punktų. 2018 m. spalio 19 d. raštu ieškovė nurodė, kad keliamus kvalifikacijos reikalavimus atitinka. 2018 m. lapkričio 12 d. atsakovė viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolu Nr. 98 ieškovės pasiūlymą atmetė. 2018 m. lapkričio 19 d. ieškovė pateikė atsakovei pretenziją. 2018 m. lapkričio 28 d. raštu atsakovė ieškovės pretenziją atmetė.

77Dėl pirkimo sąlygų 3.4.1 punkto

7836.

79Pirkimo sąlygų 3.4.1 punkte nustatyta, kad tiekėjas turi turėti teisę verstis statybos ir montavimo veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, t. y. atlikti statybos montavimo darbus, kai statinių kategorija neypatingieji statiniai; statinių grupės: negyvenamieji pastatai; statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai: mechanikos darbai: šilumos gamybos ne mažiau kaip 1,3 mW galios biokuru kūrenamų šilumos gamybos įrenginių montavimas; elektrotechnikos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas.

8037.

81Byloje kilo ginčas dėl to, ar ieškovė atitinka šią pirkimo sąlygą.

8238.

83Ieškovė nurodė, kad pirkimo sąlygų 3.4.1 punkte nustatytam kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti ieškovė yra pateikusi jos darbuotojui S. Ž. Statybos produkcijos sertifikato centro išduotą kvalifikacijos atestatą, kuriuo suteikiama teisė eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas; ieškovei išduotą atestatą eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas (su darbų sąrašu); ieškovei išduotą kokybės sertifikatą; papildomai buvo pateiktas S. Ž. darbų saugos pažymėjimas; atestacijos pažymėjimas dėl keliamų kranų priežiūros; suvirinimo priežiūros meistro pažymėjimas.

8439.

85Ieškovė nurodė, kad projekto „Rusnės gyvenvietės šilumos gamybos šaltinių skaičiaus optimizavimas ir kuro rūšies keitimas į biokurą“ objektas yra šilumos gamybos įrenginių kapitalinis remontas (katilo pakeitimas, nekeičiant jo tipo, iki 5 mW galios). Statinys, kuriame atliekamas iki 5mW katilo keitimas, remiantis 2016 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ Nr. D1-713, yra kvalifikuojamas kaip neypatingasis statinys. Tai reiškia, kad katilinės rekonstrukcijos darbus atliekanti įmonė turi turėti atestatus, leidžiančius montuoti ir eksploatuoti atitinkamus įrenginius. Ieškovė turi teisę įgyvendinti tokius projektus. Ieškovei išduoti atestatai, suteikiantys teisę verstis šia veikla, buvo pateikti atsakovei.

8640.

87Atsakovė nurodė, kad ( - ) (( - )), kurioje yra numatyta pastatyti naują katilinę bei atlikti statybos darbus, yra kultūros paveldo teritorijoje, todėl taikoma Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23¹ straipsnio 19 dalies nuostata, kad būti kultūros paveldo statinių statybos, statinių projekto ekspertizės rangovu turi teisę Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka ir jame nustatytus reikalavimus atitinkantys atestuoti asmenys. Pirkimo sąlygose reikalavimas dėl teisės atlikti statybos darbus kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje nėra nurodytas. Tačiau tiek iš pirkimo pavadinimo, tiek iš pirkimo dokumentų akivaizdu, jog pirkimą laimėjęs teikėjas įsipareigojimus turės įvykdyti ( - ). Ieškovė, būdama savo srities profesionalė, privalėjo žinoti, kad anksčiau nurodytas objektas yra kultūros paveldo teritorijoje ir kad statybos darbams kultūros paveldo teritorijoje atlikti reikalingi specialūs atestatai. Pagal pirkimo sąlygų 3.4.1 punktą, tiekėjas turi įrodyti, jog turi teisę verstis statybos ir montavimo veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, – šiuo atveju turi reikalingus atestatus vykdyti statybos darbus kultūros paveldo teritorijoje.

8841.

89Teismas, įvertinęs šalių nurodytas aplinkybes, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2018 m. spalio 30 d. raštą „Dėl darbų atlikimo“, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos konsultaciją, konstatuoja, kad atsakovė nepagrįstai nurodė, jog ieškovė turėjo pateikti atsakovei atestatus vykdyti statybos darbus kultūros paveldo teritorijoje. Todėl šie atsakovės argumentai atmestini kaip nepagrįsti (CPK 178, 185 straipsniai).

9042.

91Trečiasis asmuo UAB „Naujoji šiluma“ papildomai nurodė, kad ieškovė neatitinka pirkimo sąlygų 3.4.1 punkte nurodyto kvalifikacijos reikalavimo, nes neturi reikiamų atestatų. S. Ž. atestate nėra nurodyta, kad jis yra atestuojamas visiems pirkimo sąlygų 3.4.1 punkte nurodytiems darbams. S. Ž. nėra atestuotas šiems darbams: a) bendrieji statybos darbai: statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, metalo) statyba ir montavimas; b) elektrotechnikos darbai: elektros inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas. Lingvistiškai, sistemiškai aiškinant pirkimo sąlygų 3.4.1 punktą bei analizuojant S. Ž. atestatą Nr. ( - ), matyti, kad ieškovė neturi teisės atlikti pirkimo sąlygų 3.4.1 punktą reikalaujamus darbus. Atsakovės reikalavimas tiekėjams būti atestuotiems konkrečiose bendrųjų ir specialiųjų darbų srityse yra nustatytas ne šiaip sau, o tam, kad perkantysis subjektas pirkimo sutartį sudarytų su tiekėju, kuris bus kvalifikuotas ir teisėtai galės atlikti visus techniniame projekte numatytus darbus. Ieškovės logika, kad jei ji atestuota bent dėl dalies reikalaujamų bendrųjų ir specialiųjų darbų, tai to neva pakanka jos kvalifikacijai pagrįsti, yra neteisėta ir nesuderinama su viešųjų pirkimų principais. Teismas, įvertinęs trečiojo asmens nurodytas papildomas aplinkybes, konstatuoja, jog byloje nėra duomenų, paneigiančių trečiojo asmens nurodytas aplinkybes. Vadinasi, šie trečiojo asmens argumentai yra pagrįsti.

9243.

93Ieškovė neatitinka pirkimo sąlygų 3.4.1 punkto. Ieškovės argumentai kaip nepagrįsti atmestini (CPK 178, 185 straipsniai).

94Dėl pirkimo sąlygų 3.4.2 punkto

9544.

96Pirkimo sąlygų 3.4.2 punkte nustatyta, kad tiekėjas turi turėti teisę verstis energetikos veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, t. y. turi turėti teisę atlikti šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,0 MPa slėgio bandymo darbus ir elektros tinklo bei įrenginių iki 1000 V įtampos eksploatavimo darbus.

9745.

98Byloje kilo ginčas dėl to, ar ieškovė atitinka šią pirkimo sąlygą.

9946.

100Ieškovė nurodė, kad pagal pirkimo sąlygų 3.4.2 punkto ir techninės užduoties Nr. 18-10 13.4 punkto reikalavimus atsakovei buvo pateiktas Lietuvos Respublikos valstybinės energetikos inspekcijos išduotas galiojantis atestatas, suteikiantis teisę atlikti šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklų ir šilumos punktus) bandymo darbus ir elektros bei įrenginių eksploatavimo darbus. Ieškovė sutiko, jog jai išduotas atestatas patvirtina teisę atlikti šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo darbus iki 1,4 MPa. Keldama kvalifikacijos reikalavimus, atsakovė juos privalo sieti su pirkimo objektu. Ieškovė atsakovei yra nurodžiusi, jog reikalavimas dėl 4,0 MPa yra perteklinis ir minėtas slėgis yra didesnis, nei objektyviai reikalinga pagal pirkimo objekto pobūdį, atsižvelgiant į pateiktą techninę užduotį. Tuo atveju, kai pirkimo sąlygose yra numatyti pertekliniai reikalavimai, tai nesuteikia perkančiajam subjektui teisės reikalauti, o tiekėjui pateikti tokius dokumentus, kai jau pateikti dokumentai, ir jų turinys visiškai pagrindžia teisę įvykdyti pirkimo sutartį. Perkantysis subjektas siekia įsigyti aiškiai nurodytą pirkimo objektą, todėl bet kokie keliami reikalavimai privalo jį atitikti. Ieškovė atitinka pirkimo sąlygų 3.4.2 punktą ir yra pateikusi Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą galiojantį atestatą, suteikiantį teisę atlikti atsakovės perkamus darbus. Būtina atsižvelgti į pirkimo objektą, kurio specifika yra aprašyta ir detalizuota techninėje užduotyje.

10147.

102Atsakovė nurodė, kad ieškovė neturi teisės atlikti šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,00 MPa slėgio bandymų bei elektros tinklo bei įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbų. Ieškovė atsakovei pateikė Lietuvos Respublikos valstybinės energetikos inspekcijos atestatą Nr. T-0034, iš kurio privalomojo priedo atsakovė nustatė, jog ieškovei Lietuvos Respublikos valstybinė energetikos inspekcija nesuteikė teisės atlikti šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,00 MPa slėgio bandymo darbų, nes atestato priede nurodyta, kad ieškovė turi teisę atlikti šilumos tinklų (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio bandymo darbus. Atsakovė pažymėjo, kad ši pirkimo sąlyga nėra perteklinė. Rengiant pirkimo sąlygas yra sudėtinga numatyti, kokie darbai turės būti atlikti, nes darbų apimtis bus aiški tik padarius techninį darbo projektą. Ieškovė iki pasiūlymo pateikimo nepateikė klausimų ir (ar) nereikalavo ištaisyti pirkimo dokumentų, todėl ieškovė sutiko su pirkimo sąlygų 3.4.2 punkte nurodytu reikalavimu. Ieškovė neturi teisės atlikti elektros tinklo bei įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbų. Ieškovė atsakovei pateikė Lietuvos Respublikos valstybinės energetikos inspekcijos atestatą Nr. E-0945, iš kurio privalomojo priedo atsakovė nustatė, kad ieškovei Lietuvos Respublikos valstybinė energetikos inspekcija nesuteikė teisės atlikti elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V įtampos eksploatavimo darbų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės energetikos inspekcijos išduoti atestatu Nr. E-0945, ieškovė turi tiesę atlikti elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbus, bet ne elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbus.

10348.

104Trečiasis asmuo UAB „Naujoji Šiluma“ iš esmės atkartojo atsakovės nurodytas aplinkybes dėl ieškovės neatitikties pirkimo sąlygų 3.4.2 punkto reikalavimams.

10549.

106Teismas, įvertinęs anksčiau nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje ieškovė pirkimo sąlygų neskundė, neprašė išaiškinti, vadinasi, su pirkimo sąlygomis sutiko. Ši pirkimo sąlyga, vertinant tiekėjo (ieškovės) pasiūlymą, negali būti aiškinama kitaip, nei nurodyta pirkimo sąlygose. Todėl pagrįsti atsakovės argumentai, kad ieškovė neturi teisės atlikti šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,00 MPa slėgio bandymų ir elektros tinklo bei įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbų, t. y. ieškovė neatitinka pirkimo sąlygų 3.4.2 punkto reikalavimų. Ieškovės argumentai kaip nepagrįsti atmestini (CPK 178, 185 straipsniai).

107Dėl pirkimo sąlygų 3.4.6 punkto

10850.

109Pirkimo sąlygų 3.4.6 punkte nustatyta, kad teikėjas turi turėti bent vieną statybos vadovą, turintį teisę būti neypatingojo statinio statybos vadovu, kuris turi statybos vadovo patirties bent viename objekte, kuriame buvo pastatytas ir (ar) rekonstruotas ne mažiau kaip 0,5 mW galios biokuru kūrenamas šilumos gamybos įrenginys.

11051.

111Byloje kilo ginčas dėl to, ar ieškovė atitinka šią pirkimo sąlygą.

11252.

113Statybos įstatymo 2 straipsnio 79 punkte nustatyta, kad statinio statybos vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui užsakovui (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki užbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali būti bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę.

11453.

115Statybos įstatymo 12 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad asmenys, turintys ypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo atestatą, turi teisę eiti neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas pagal atitinkamą statinio techninės veiklos sritį.

11654.

117Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 9.5 punkte nustatyta, kad statinio specialiųjų statybos darbų vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo, vadovauja tam tikriems specialiems statybos darbams, būdamas techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui, pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

11855.

119Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 patvirtinto statybos techninis reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 39 punkte nustatyta, kad statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų teises atitinka statinio statybos vadovo teises jam pavestų atlikti statinio statybos specialiųjų darbų srityje, išskyrus teises, nurodytas Reglamento 36.1 papunktyje, kuriomis jis gali naudotis tik statinio statybos vadovui pavedus.

12056.

121Ieškovė nurodė, kad kartu su atsakymais dėl kvalifikacijos paaiškinimų buvo pateiktas ir Statybos produkcijos sertifikato centro atsakymas į ieškovės klausimus. Vadovaujantis Statybos įstatymo 12 straipsnio 8 punktu, asmenys, turintys ypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo atestatą, turi teisę eiti neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas pagal atitinkamą statinio statybos techninės veiklos sritį. Kvalifikacijos atestatai išduodami tik ypatingojo statinio statybos rangovams, kurie privalo atitikti Statybos įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus. S. Ž. suteikta teisė eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. Pateikti S. Ž. kvalifikacijos atitiktį šiam reikalavimui pagrindžiantys dokumentai.

12257.

123Atsakovė nurodė, kad pirkimo objektas ir būsimų statybų vieta yra ( - ), statybos vadovas turi turėti kvalifikacijos atestatą, leidžiantį vadovauti darbams, atliekamiems objektuose, esančiuose kultūros paveldo teritorijoje. S. Ž. išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. ( - ) H. V. išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. ( - ) nesuteikia teisės pastariesiems būti projekto vadovais atliekant darbus statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, todėl ieškovės kvalifikacija neatitinka pirkimo sąlygų 3.4.6 punkto reikalavimų. Teismas, vadovaudamasis sprendimo 41 punkte nurodytais argumentais (bei jų neatkartodamas), konstatuoja, kad šie atsakovės argumentai yra nepagrįsti.

12458.

125Atsakovė sutiko su ieškovės argumentu, kad Lietuvos Respublikos statybų įstatymo 12 straipsnio 8 punktas suteikia teisę asmenims, turintiems ypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo atestatą, eiti neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas pagal atitinkamą statinio statybos techninės veiklos sritį. Ieškovė pateikė atsakovei Statybos produkcijos sertifikato centro 2012 m. liepos 5 d. S. Ž. išduotą kvalifikacijos atestatą Nr. ( - ), kuriame nurodyta, jog pastarajam suteikta teisė eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. Tačiau Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 8 punktas reiškia ne tai, kad ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovas ir ypatingojo statinio specialiųjų statybų techninės priežiūros vadovas gali būti neypatingojo statinio vadovu, o tai, kad ypatingojo statinio statybos vadovas gali būti neypatingojo statinio statybos vadovu, taip pat tai, kad ypatingojo statinio specialiųjų statybų darbų vadovas ir ypatingojo statinio specialiųjų statybų techninės priežiūros vadovas gali būti neypatingojo statinio specialiųjų statybų darbų vadovu ir neypatingojo statinio specialiųjų statybų techninės priežiūros vadovu.

12659.

127Atsakovė nurodė, kad S. Ž. išduotame kvalifikacijos atestate Nr. ( - ) nurodomos šios specialiųjų darbų sritys: šilumos tiekimo tinklų tiesimas, šilumos gamybos (iki 30 mW galios) įrenginių montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; statinio inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų paleidimo derinimo darbai. Įvertinus S. Ž. išduotame kvalifikacijos atestate Nr. ( - ) nurodamas specialiųjų darbų sritis, S. Ž. nesuteikta teisė būti statinio statybos darbų vadovu.

12860.

129Atsakovė nurodė, kad ieškovės papildomai pateiktas H. V. kvalifikacijos atestatas Nr. ( - ) formaliai atitiktų pirkimo sąlygų 3.4.6 punkto reikalavimą, t. y. jis formaliai galėtų būti statybos vadovas, tačiau ieškovė nepateikė duomenų, ar H. V. yra jos darbuotojas. Taip pat ieškovė nepateikė su H. V. susijusių atsakovės pirkimų sąlygų 3.4.6 punkte prašomų dokumentų, t. y. statybos vadovo pasirašyto darbo patirties aprašymo (CV), nurodant vardą, pavardę, darbovietę, dokumento, siekiančio teisę eiti statinio statybos vadovo pareigas, pavadinimą, jį išdavusios įstaigos pavadinimą, išdavimo datą, statybos objektų sąrašą, kuriuose jis buvo statybos vadovu ir buvo pastatyti ir (ar) rekonstruoti ne mažiau kaip 0,5 mW galios biokuru kūrenami šilumos gamybos įrenginiai; užsakovo pažymą ar kitus dokumentus, įrodančius, kad statybos vadovas buvo objekto, kuriame buvo pastatytas ir (ar) rekonstruotas ne mažiau kaip 0,5 mW galios biokuru kūrenamas šilumos gamybos įrenginys.

13061.

131Trečiasis asmuo UAB „Naujoji šiluma“ papildomai nurodė, kad ieškovė negali remtis H. V. kvalifikacija, kadangi faktas, jog ieškovė remiasi kitų subjektų pajėgumais, nebuvo išviešintas ieškovei teikiant pasiūlymą.

13262.

133Teismas, įvertinęs anksčiau nurodytas įstatymo nuostatas, šalių nurodytas faktines aplinkybes, S. Ž. kvalifikacijos atestatą (jo turinį), konstatuoja, jog ieškovės kvalifikacija neatitinka pirkimo sąlygų 3.4.6 punkto reikalavimų. Ieškovės argumentai kaip nepagrįsti atmestini (CPK 178, 185 straipsniai).

134Dėl techninės užduoties 5.1.5.1 punkto reikalavimų

13563.

136Techninės užduoties 5.1.5.1 punkte nurodyta, kad vandens šildymo katilas – dūmavamzdžių (trijų arba daugiau dūmų eigų) kietojo kuro vandens šildymo katilas, kūrenamas biokuru (medienos skiedra).

13764.

138Byloje kilo ginčas dėl to, ar ieškovė atitinka šią pirkimo sąlygą.

13965.

140Ieškovė nurodė, kad gamintojo „Herz Energietechnik GmbH“ siūlomas katilas, 1300 kW galios, atitinka techninės užduoties sąlygų 5.1.4 punkto lentelės Nr. 1 5.1.5.1 punktą. Biokuro katilas „BioFire“ yra dūmavamzdžių tipo ir turi tris dūmų eigas – dviejų zonų degimo kameroje ir specialios konstrukcijos šilumokaityje. Kartu su pretenzija ieškovė atsakovei pateikė ir oficialų gamintojo pasirašytą patvirtinimą. UAB „Herz Baltija“ – įgaliotoji „Herz Energietechnik GmbH“ atstovė Lietuvoje – yra pateikusi oficialų patvirtinimą, jog gamintojo gaminys – biokuro katilas „BioFire 1300“ yra dūmavamzdžio tipo ir turi 3 dūmų eigas: 1-ojo eiga vyksta vandeniu aušinamoje degimo kameroje (pakuroje), kur degimo produktai tiesiogiai kontaktuoja su dideliu šilumos mainų paviršiumi. 2-oji eiga vyksta degimo produktams keliaujant (iš viršaus į apačią) iki dūmų vamzdžių šilumokaičio, persivertus per galinę pakuros sienelę, nes galinė pakuros sienelė yra taip pat užpildyta vandeniu. Būtent šioje stadijoje degimo produktams keliaujant jie tiesiogiai kontaktuoja su šilumos mainų paviršiumi. 3-ioji eiga vyksta degimo produktams keliaujant dūmų vamzdžiais (iš apačios į viršų) ir dūmai viršuje susijungę keliauja link dūmų vamzdžio. Kartu su dubliku ieškove pateikė gamintojo paaiškinimą dėl katilo „BioFire 1300“ dūmų eigų skaičiaus. UAB „Herz Batija“ – įgaliotoji „Herz EnergietecHnik GmBh“ atstovė Lietuvoje – gamintojo vardu patikslino, jog pateiktas UAB „Sweco Lietuva“ darbuotojo pateiktas Eigų skaičiaus nustatymo paaiškinimas yra papildomai aiškintinas, remiantis katilo gamintojo „Herz Energietechnik GmbH“ techninių duomenų lentelėmis bei paaiškinimais, kad degimo produktams keliaujant iš pakuros link dūmų vamzdžių šilumokaičio (iš viršaus į apačią), jiems persivertus per galinę pakuros sienelę, jie tiesiogiai (iš abiejų pusių – iš vienos pusės didelis pakuros sienelės, pripildytos vandeniu, plotas, iš kitos – dūmų vamzdžių korpusas, taip pat pripildytas vandeniu) kontaktuoja su dideliu šilumos mainų paviršiumi. Todėl tai traktuojama kaip atskira eiga.

14166.

142Atsakovė nurodė, kad įvertinusi ieškovės papildomai pateiktus dokumentus padarė išvadą, jog ieškovės siūlomas gamintojo HERZ ENERGIETECHNIK GmbH katilas (1300 kW) neturi trijų ar daugiau dūmų eigų. Šią atsakovės išvadą patvirtina UAB „Sweco Lietuva“ 2018 m. spalio 18 d. paaiškinimas. Pakura (arba dar kitaip vadinama deginimo kamera) laikoma atskira eiga. Taigi pavaizduotas katilas turi 2 eigas – viena pakuroje (degimo produktai nuo ardyno kyla aukštyn) ir antra –katilo vamzdžių pluošte (iš apačios juda aukštyn vamzdžiais). Papildomas deginimo produktų daromas kelias (iš viršaus į apačią), kurį jie nueina persivertę per galinę pakuros sienelę iki dūmų vamzdžių pluošto (f), neturėtų būti laikomas atskira eiga, nes neturi atskirai eigai priskirto konkretaus šilumos mainų paviršiaus ploto (yra tik gretimų eigų pertvaros). Šis posūkis (ne eiga) turbūt yra sukonstruotas tam, kad praėję dūmų vamzdžių pluoštą degimo produktai iš katilo būtų šalinami viršutinėje jo dalyje esančiu atvamzdžiu.

14367.

144Trečiasis asmuo UAB „Naujoji šiluma“ papildomai nurodė, kad išvada pateikusi UAB „Sweco Lietuva“ yra inžinerijos, projektavimo, energetikos ir aplinkosaugos srityse paslaugas teikianti profesionalė, todėl jos pateikta išvada nekelia abejonių. Bet o, pateikė detalius paaiškinimus, jog ieškovės siūlomas gamintojo HERZ ENERGIETECHNIK GmbH katilas (1300 kW) neturi trijų ar daugiau dūmų eigų

14568.

146Teismas, įvertinęs šalių nurodytas aplinkybes, tai, kad ieškovė turi pateikti duomenis, patvirtinančius, jog jos siūlomas katilas atitinka techninės užduoties sąlygų 5.1.5.1 punktą (įrodyti turi tas, kas teigia, o ne tas, kas neigia), taip pat tai, kad katilo ir katilo pakuros reikalavimai nurodyti skirtingose techninės užduoties punktuose (atitinkamai 5.1 ir 5.2), sutinka su atsakovės argumentais, jog reikalaujamos trijų ar daugiau dūmų eigos turi būti skaičiuojamos ne visam pakuros ir katilo agregatui, o atskirai tik katilui, konstatuoja, kad ieškovės patekti dokumentai nepatvirtina, kad jos pasiūlytas katilas (o ne visas pakuros ir katilo agregatas) atitinka techninės užduoties 5.1.5.1 punkto reikalavimus, juolab kad atsakovė atsikirsdama į ieškovės argumentus dėl katilo atitikties techninės užduoties 5.1.5.1 punkto reikalavimams pateikė neturinčio intereso su nagrinėjama byla asmens, t. y. UAB „Sweco Lietuva“, išvadą, paneigiančią ieškovės nurodytas aplinkybes dėl jos siūlomo katilo atitikties techninės užduoties sąlygų 5.1.5.1 punktui. Ieškovės siūlomas katilas neatitinka techninės užduoties 5.1.5.1 punkto reikalavimų. Ieškovės argumentai kaip nepagrįsti atmestini (CPK 178, 185 straipsniai).

147Dėl pagrindų grįžti į pirkimo procedūras

14869.

149Ieškovė nurodė, kad, įvertinusi ieškovės pateiktus dokumentus ir kvalifikacijos paaiškinimus, atsakovė ieškovės kvalifikaciją buvo pripažinusi tinkama, nors pateikti tuos pačius duomenis ir dokumentus bei paaiškinimus prašė keletą kartų. Perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų persvarstymas siejamas su naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis ir siekiu nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su netinkamu tiekėju ar neatitinkantį pirkimo sąlygas pasiūlymą pateikusiu dalyviu. Be to, tokios teisės įgyvendinimas siejamas ir su išimtinėmis aplinkybėmis, pateisinančiomis tokį jos elgesį. Teisė perkančiajam subjektui grįžti į pirkimo procedūras dėl pakartotinio sprendimo įvertinimo negali virsti piktnaudžiavimu.

15070.

151Atsakovė nurodė, kad ieškovė neatitinka pirkimo sąlygų ir techninės užduoties, todėl atsakovė privalėjo atmesti ieškovės pasiūlymą.

15271.

153Teismas, įvertinęs anksčiau sprendime padarytas išvadas, jog ieškovė neatitinka pirkimo sąlygų 3.4.1, 3.4.2, 3.4.6 punktų sąlygų ir techninės užduoties 5.1.5.1 punkto reikalavimų, konstatuoja, jog atsakovės priimtų sprendimų persvarstymas nagrinėjamu atveju yra pagrįstas.

15472.

155Dėl kitų šalių argumentų teismas atskirai nepasisako, nes jie yra teisiškai nereikšmingi.

15673.

157Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad ieškovės ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178, 185 straipsniai).

158Dėl bylinėjimosi išlaidų

15974.

160Rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovė nagrinėjamoje byloje sumokėjo 788 Eur žyminį mokestį (įskaitant 38 Eur už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo). Ieškovė pateikė duomenis, kad byloje turėjo 1 564,94 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti ir 5,81 Eur išlaidas kompensacijai už vertimo paslaugas, iš viso 1570,75 Eur išlaidas. Tačiau ieškovė prašo priteisti 1 452 Eur. išlaidas. Esant nurodytoms aplinkybėms teismas konstatuoja, kad ieškovė šioje byloje iš viso patyrė 2 240 Eur bylinėjimosi išlaidas.

16175.

162Rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė turėjo: 1 600 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

16376.

164Rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad trečiasis asmuo UAB „Naujoji šiluma“ turėjo 4 026,49 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Trečiojo asmens patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą nustatytų maksimalių dydžių, nes trečiasis asmuo byloje pateikė atsiliepimą į ieškinį (2,5 x 926,70 Eur = 2 316,75 Eur (8.2 punktas), tripliką (1,5 x 926,70 = 1 390,05 Eur (8.3 punktas) ir prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo (0,4 x 926,70 = 370,68 Eur (8.16 punktas). Todėl šią sumą mažinti pagrindo nėra.

16577.

166Duomenų apie kitų šalių turėtas bylinėjimosi išlaidas nėra, todėl jų atlyginimo klausimas nesprendžiamas.

16778.

168Ieškinį atmetus ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos. Iš ieškovės atsakovei priteistinas 1 600 Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas. Iš ieškovės trečiajam asmeniui priteistinas 4 026,49 Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (CPK 93 str. 1 d.).

169Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis

17079.

171Atsakovė prašė ieškovei skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodė, kad 2019 m. sausio 16 d. nutartimi byla paskirta nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2019 m. sausio 30 d. 9.00 val. 2019 m. sausio 30 d. 7.59.31 val. ieškovė pateikė teismui prašymą dėl papildomų paaiškinimų. Nurodė ir tai, kad ieškovė su ieškiniu, dubliku ir prašymu pateikė teismui melagingą informaciją, galbūt siekdama nukreipti teismo dėmesį nuo bylos esmės ir sąmoningai veikdama prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą.

17280.

173CPK 95 straipsnyje reglamentuojamos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmės. Pagal šio straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Nustatęs piktnaudžiavimo proceso teisėmis atvejus, teismas taip pat gali skirti baudą (CPK 95 straipsnio 2 dalis). Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis reiškia naudojimąsi procesine teise ne pagal jos paskirtį. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra objektyvus elgesys, kuris nustatomas remiantis objektyviais išoriniais jo pasireiškimo požymiais.

17481.

175Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju ieškovė manydama, jog jos teisė pažeista, kreipėsi į teismą su ieškiniu, bylos nagrinėjimo metu teikė prašymus ir argumentus, nors ieškinys ir atmestas, atsakovės nurodyti argumentai nesudaro pagrindo ieškovei taikyti CPK 95 straipsnio normas (CPK 178, 185 straipsniai).

176Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263–270 str., teismas

Nutarė

177ieškinį atmesti.

178Iš ieškovės UAB „Artakija“ atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės šilumos tinklai“ priteisti 1 600 Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

179Iš ieškovės UAB „Artakija“ trečiajam asmeniui UAB „Naujoji šiluma“ priteisti 4 026,49 Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

180Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovė 2018 m. gruodžio 6 d. (per EPP sistemą 2018 m. gruodžio 5 d. 23.14... 6. 2.... 7. Ieškovė dėl pirkimo sąlygų 3.4.1 punkto reikalavimo ir atitikties šiam... 8. 3.... 9. Ieškovė nurodė, kad projekto „Rusnės gyvenvietės šilumos gamybos... 10. 4.... 11. Ieškovė dėl pirkimo sąlygų 3.4.2 punkto reikalavimo ir atitikties šiam... 12. 5.... 13. Ieškovė dėl pirkimo sąlygų 3.4.6 punkto reikalavimo ir atitikties šiam... 14. 6.... 15. Ieškovė dėl pagrindų grįžti į pirkimo procedūras nebuvimo nurodė, kad... 16. 7.... 17. Ieškovė dėl atitikties techninės užduoties reikalavimams nurodė, kad... 18. 8.... 19. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašė atmesti ieškinį ir priteisti iš... 20. 9.... 21. Atsakovė nurodė, kad ieškovės kvalifikacija neatitinka pirkimo sąlygų... 22. 10.... 23. Atsakovė nurodė, kad ieškovės kvalifikacija neatitinka pirkimo sąlygų... 24. 11.... 25. Atsakovė nurodė ir tai, kad iš pirkimo pavadinimo, iš pirkimo dokumentų... 26. 12.... 27. Atsakovė nurodė, kad ieškovės kvalifikacija neatitinka pirkimo sąlygų... 28. 13.... 29. Atsakovė nurodė ir tai, kad pirkimų sąlygų 3.4.6 punktu, inter alia,... 30. 14.... 31. Atsakovė nurodė, kad ieškovės papildomai pateiktas H. V. kvalifikacijos... 32. 15.... 33. Atsakovė nurodė, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka techninės užduoties... 34. 16.... 35. Atsakovė dėl pagrindų grįžti į pirkimo procedūras buvimo nurodė, kad... 36. 17.... 37. Trečiasis asmuo viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau... 38. 18.... 39. Trečiasis asmuo UAB „Naujoji šiluma“ atsiliepimu į ieškinį prašė... 40. 19.... 41. Ieškovė dubliku prašė pareikštus ieškinio reikalavimus tenkinti... 42. 20.... 43. Ieškovė nurodė ir tai, kad teisę verstis pirkimo sąlygų 3.4.1 punkte... 44. 21.... 45. Ieškovė nurodė, kad atsakovė iš esmės pripažino, jog nėra aiškių... 46. 22.... 47. Ieškovė nurodė, kad atsakovė nurodė, jog ieškovei išduotas Valstybinės... 48. 23.... 49. Ieškovė nurodė, kad atsakovei buvo pateiktas visas specialistų sąrašas su... 50. 24.... 51. Ieškovė dėl techninės užduoties 5.1.5.1 punkto nurodė, kad ieškovė yra... 52. 25.... 53. Ieškovė nurodė, kad atsakovė pirkimo procedūrų metu nuolatos keitė savo... 54. 26.... 55. Trečiasis asmuo UAB „Naujoji šiluma“ tripliku prašė: atmesti ieškovės... 56. 27.... 57. Trečiasis asmuo nurodė, kad atsakovė pagrįstai ir teisėtai atmetė... 58. 28.... 59. Trečiasis asmuo nurodė, kad ieškovė negali kvestionuoti pirkimo sąlygų ir... 60. 29.... 61. Trečiasis asmuo nurodė, kad, remiantis ieškovės pateiktu VAI atestatu Nr.... 62. 30.... 63. Trečiasis asmuo nurodė, kad nė vienas iš ieškovės pateiktų atestatų... 64. 31.... 65. Trečiasis asmuo nurodė, kad ieškovės pateikti dokumentai nepagrindžia, kad... 66. 32.... 67. Atsakovė tripliku prašė ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės... 68. Ieškinys atmestinas.... 69. Dėl ieškovės pateiktų papildomų paaiškinimų ir atsakovės paaiškinimo... 70. 33.... 71. Šalys turi teisę duoti teismui paaiškinimus raštu (CPK 42 straipsnis).... 72. 34.... 73. Teismas buvo nustatęs terminą kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims... 74. Faktinės bylos aplinkybės... 75. 35.... 76. Atsakovė nuo 2018 m. liepos 9 d. vykdo supaprastintą atvirą pirkimą... 77. Dėl pirkimo sąlygų 3.4.1 punkto... 78. 36.... 79. Pirkimo sąlygų 3.4.1 punkte nustatyta, kad tiekėjas turi turėti teisę... 80. 37.... 81. Byloje kilo ginčas dėl to, ar ieškovė atitinka šią pirkimo sąlygą.... 82. 38.... 83. Ieškovė nurodė, kad pirkimo sąlygų 3.4.1 punkte nustatytam kvalifikacijos... 84. 39.... 85. Ieškovė nurodė, kad projekto „Rusnės gyvenvietės šilumos gamybos... 86. 40.... 87. Atsakovė nurodė, kad ( - ) (( - )), kurioje yra numatyta pastatyti naują... 88. 41.... 89. Teismas, įvertinęs šalių nurodytas aplinkybes, Kultūros paveldo... 90. 42.... 91. Trečiasis asmuo UAB „Naujoji šiluma“ papildomai nurodė, kad ieškovė... 92. 43.... 93. Ieškovė neatitinka pirkimo sąlygų 3.4.1 punkto. Ieškovės argumentai kaip... 94. Dėl pirkimo sąlygų 3.4.2 punkto... 95. 44.... 96. Pirkimo sąlygų 3.4.2 punkte nustatyta, kad tiekėjas turi turėti teisę... 97. 45.... 98. Byloje kilo ginčas dėl to, ar ieškovė atitinka šią pirkimo sąlygą.... 99. 46.... 100. Ieškovė nurodė, kad pagal pirkimo sąlygų 3.4.2 punkto ir techninės... 101. 47.... 102. Atsakovė nurodė, kad ieškovė neturi teisės atlikti šilumos įrenginių... 103. 48.... 104. Trečiasis asmuo UAB „Naujoji Šiluma“ iš esmės atkartojo atsakovės... 105. 49.... 106. Teismas, įvertinęs anksčiau nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad... 107. Dėl pirkimo sąlygų 3.4.6 punkto... 108. 50.... 109. Pirkimo sąlygų 3.4.6 punkte nustatyta, kad teikėjas turi turėti bent vieną... 110. 51.... 111. Byloje kilo ginčas dėl to, ar ieškovė atitinka šią pirkimo sąlygą.... 112. 52.... 113. Statybos įstatymo 2 straipsnio 79 punkte nustatyta, kad statinio statybos... 114. 53.... 115. Statybos įstatymo 12 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad asmenys, turintys... 116. 54.... 117. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr.... 118. 55.... 119. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.... 120. 56.... 121. Ieškovė nurodė, kad kartu su atsakymais dėl kvalifikacijos paaiškinimų... 122. 57.... 123. Atsakovė nurodė, kad pirkimo objektas ir būsimų statybų vieta yra ( - ),... 124. 58.... 125. Atsakovė sutiko su ieškovės argumentu, kad Lietuvos Respublikos statybų... 126. 59.... 127. Atsakovė nurodė, kad S. Ž. išduotame kvalifikacijos atestate Nr. ( - )... 128. 60.... 129. Atsakovė nurodė, kad ieškovės papildomai pateiktas H. V. kvalifikacijos... 130. 61.... 131. Trečiasis asmuo UAB „Naujoji šiluma“ papildomai nurodė, kad ieškovė... 132. 62.... 133. Teismas, įvertinęs anksčiau nurodytas įstatymo nuostatas, šalių nurodytas... 134. Dėl techninės užduoties 5.1.5.1 punkto reikalavimų... 135. 63.... 136. Techninės užduoties 5.1.5.1 punkte nurodyta, kad vandens šildymo katilas –... 137. 64.... 138. Byloje kilo ginčas dėl to, ar ieškovė atitinka šią pirkimo sąlygą.... 139. 65.... 140. Ieškovė nurodė, kad gamintojo „Herz Energietechnik GmbH“ siūlomas... 141. 66.... 142. Atsakovė nurodė, kad įvertinusi ieškovės papildomai pateiktus dokumentus... 143. 67.... 144. Trečiasis asmuo UAB „Naujoji šiluma“ papildomai nurodė, kad išvada... 145. 68.... 146. Teismas, įvertinęs šalių nurodytas aplinkybes, tai, kad ieškovė turi... 147. Dėl pagrindų grįžti į pirkimo procedūras... 148. 69.... 149. Ieškovė nurodė, kad, įvertinusi ieškovės pateiktus dokumentus ir... 150. 70.... 151. Atsakovė nurodė, kad ieškovė neatitinka pirkimo sąlygų ir techninės... 152. 71.... 153. Teismas, įvertinęs anksčiau sprendime padarytas išvadas, jog ieškovė... 154. 72.... 155. Dėl kitų šalių argumentų teismas atskirai nepasisako, nes jie yra... 156. 73.... 157. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad ieškovės... 158. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 159. 74.... 160. Rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovė nagrinėjamoje byloje... 161. 75.... 162. Rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė turėjo: 1 600 Eur... 163. 76.... 164. Rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad trečiasis asmuo UAB „Naujoji... 165. 77.... 166. Duomenų apie kitų šalių turėtas bylinėjimosi išlaidas nėra, todėl jų... 167. 78.... 168. Ieškinį atmetus ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.... 169. Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 170. 79.... 171. Atsakovė prašė ieškovei skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis... 172. 80.... 173. CPK 95 straipsnyje reglamentuojamos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 174. 81.... 175. Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju ieškovė manydama, jog jos teisė... 176. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263–270... 177. ieškinį atmesti.... 178. Iš ieškovės UAB „Artakija“ atsakovei uždarajai akcinei bendrovei... 179. Iš ieškovės UAB „Artakija“ trečiajam asmeniui UAB „Naujoji šiluma“... 180. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...