Byla A-442-36-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Antano Ablingio, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Dainiaus Raižio (pranešejas), sekretoriaujant Aušrai Dzickanecienei, dalyvaujant pareiškejo atstovui advokatui Giedriui Murauskui, atsakovo Muitines departamento prie Finansu ministerijos atstovei Nijolei Jurevicienei, atsakovo Kauno teritorines muitines atstovui Gediminui Ramanauskui, treciojo suinteresuoto asmens atstovei Raimondai Dzelzienei, viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejo Lietuvos nacionalines vežeju automobiliais asociacijos „Linava“ apeliacini skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo administracineje byloje pagal pareiškejo Lietuvos nacionalines vežeju automobiliais asociacijos „Linava“ skunda atsakovams Muitines departamentui prie Finansu ministerijos ir Kauno teritorinei muitinei, dalyvaujant treciajam suinteresuotam asmeniui Panevežio teritorinei muitinei, del mokestines pretenzijos ir sprendimo panaikinimo.

2Teiseju kolegija n u s t a t e :

3I.

4Pareiškejas Lietuvos nacionalines vežeju automobiliais asociacija „Linava“ (toliau – pareiškejas, asociacija „Linava“) skundu kreipesi i teisma prašydamas panaikinti 2005 m. kovo 14 d. Muitines departamento prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos (toliau – ir Muitines departamentas) sprendima Nr. 1A-18.5-141 ir 2005 m. sausio 14 d. Kauno teritorines muitines (toliau – ir Kauno TM) mokestine pretenzija Nr. 10000017008. Paaiškino, kad 2003 m. spalio 8 d. TIR proceduros vykdytojas Lenkijos vežejas R. J. Panevežio teritorines muitines (toliau – ir Panevežio TM) Salociu kelio poste pradejo TIR procedura su TIR knygele PX39287642. 2003 m. spalio 8 d. TIR procedura su TIR knygele PX39287642 buvo baigta ir tinkamai iforminta, tai patvirtina šakneles nuorašas. 2004 m. kovo 2 d. Panevežio TM išsiunte pranešima Nr.A3-18-587 apie užbaigta apgaules budu TIR procedura su TIR knygele PX39287642. Pranešimu asociacija buvo ispeta, kad jai gali buti pateikta mokestine pretenzija 47 384 Lt, jei per tris menesius nuo pranešimo gavimo dienos nebus pateikti irodymai, kad TIR procedura su TIR knygele PX39287642 buvo atlikta be pažeidimu. 2004 m. kovo 3 d. Panevežio TM prieme sprendima Nr. P2-259, kuriame nurode, kad TIR procedura su TIR knygele PX39287642 yra užbaigta apgaules budu ir R. J. iregistravo 47 384 Lt dydžio skola. 2004 m. gegužes 4 d. asociacija pateike Kauno TM TIR knygeles PX39287642 šakneliu bei Lietuvos muitines pareiguno ir sandelio Baltarusijoje antspauduoto važtarašcio Nr. 0007583 kopijas. 2005 m. sausio 18 d. asociacija gavo Kauno TM mokestine pretenzija Nr. 10000017008, kurioje nurodyta asociacijai sumoketi 47 384 Lt muitu ir mokesciu, atsiradusiu del TIR proceduros su TIR knygele PX39287642 baigimo su išlyga. Ši sprendima asociacija apskunde Muitines departamentui, kuris 2005 m. kovo 14 d. sprendimu skunda atmete. Pareiškejas paaiškino, kad TIR procedura buvo užbaigta tinkamai, nes tik isiteisejusiu teismo nuosprendžiu nustacius, jog TIR procedura su TIR knygele PX39287642 buvo užbaigta apgaules budu, galima butu pateikti mokestine pretenzija asociacijai. Neaišku, kokiu pagrindu buvo pateikta mokestine pretenzija: ar del TIR proceduros užbaigimo su išlyga, kaip nurodyta 2005 m. sausio 14 d. mokestineje pretenzijoje, ar del TIR proceduros pabaigos apgaules budu, kaip nurodyta 2005 m. kovo 1 d. Kauno TM rašte Nr. 2MA-11.2-3512. Be to, mokestine pretenzija asociacijai turi pateikti ta teritorine muitine, kuriai priklauso išvykimo istaiga. Šiuo atveju išvykimo istaiga buvo Panevežio TM veiklos teritorijoje, taigi Kauno TM neturejo teises ir igaliojimu pateikti mokestine pretenzija.

5Atsakovas, Muitines departamentas, su pareiškejo skundu nesutiko. Atsakovas nurode, kad Panevežio TM, negavusi iš TIR proceduros vykdytojo ir asociacijos „Linava“ priimtinu irodymu, kad TIR procedura atlikta be pažeidimu, atlikusi tyrima del TIR proceduros užbaigtos apgaules budu pagal TIR knygele Nr. PX39287642 iregistravo R. J. moketinus mokescius. Panevežio TM 2004 m. kovo 3 sprendimu Nr. P2-259 buvo nurodyta, kad TIR procedura užbaigta apgaules budu. Šiuo sprendimu yra nustatytas skolos atsiradimo pagrindas, skolos atsiradimo data, jos dydis ir iregistruojama skola muitinei, todel skolos atsiradimo pagrindas pasikeistu tik pakeitus sprendima. Muitines pretenzija pateikiama vadovaujantis Bendrosios garantijos sutarties Nr. L01 ir Muitines departamento direktoriaus 2001 m. rugpjucio 13 d. isakymo Nr. 469 nustatyta tvarka. Kauno TM pateiktoje mokestineje pretenzijoje Nr. 10000017008 nurodyta, kad prekes gabenant su TIR knygele Nr.PX39287642 procedura buvo užbaigta su išlyga, taciau turejo buti nurodyta, kad TIR procedura užbaigta apgaules budu. Kauno TM 2005 m. kovo 4 d. raštu Nr. 2MA-11.2-3512 ištaise mokestineje pretenzijoje padaryta klaida, bet nepakeite pretenzijos pagrindo. Todel šis rašymo apsirikimas nera pagrindas manyti, kad mokestine pretenzija pareikšta nepagristai.

6Atsakovas, Kauno teritorine muitine, su pareiškejo skundu nesutiko. Atsakovas nurode, kad skola muitinei atsirado pagal TIR knygele PX39287642, 2003 m. spalio 8 d. atsirado iki 2004 m. gegužes 1 d., todel turejo buti ivykdyta vadovaujantis jos atsiradimo metu galiojusiais Lietuvos Respublikos teises aktais. Kauno TM pateiktoje mokestineje pretenzijoje Nr. 10000017008 nurodyta, kad prekes gabenant su TIR knygele Nr.PX39287642 procedura buvo užbaigta su išlyga, taciau turejo buti nurodyta, kad TIR procedura užbaigta apgaules budu. Kauno TM 2005 m. kovo 4 d. raštu Nr. 2MA-11.2-3512 ištaise mokestineje pretenzijoje padaryta klaida, bet nepakeite pretenzijos pagrindo. Mokestine pretenzija pasiraše Kauno teritorines muitines Mokesciu apskaitos ir išieškojimo skyriaus viršininke, todel pareiškejo argumentas, kad pretenzija pasiraše neigaliotas asmuo – nepagristas.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu pareiškejo skunda atmete.

9Teismas nurode, kad pareiškejo teikiami irodymai ir paaiškinimai del gincijamo sprendimo ir pretenzijos panaikinimo nera itikinami bei paneigiantys oficialiuose dokumentuose nurodytus reikalavimus – sumoketi mokescius. Atsakovu Muitines departamento prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos, Kauno teritorines muitines priimtu sprendimu motyvacija yra adekvati byloje esantiems rašytiniams irodymams.

10Teismas nustate, jog Lenkijos Respublikos TIR proceduros vykdytojas R. J. pagal TIR knygele Nr. PX39287642 gabenamoms prekems Panevežio TM Salociu kelio poste 2003 m. spalio 8 d. iformino TIR procedura. TIR knygeles 22 langelyje buvo nurodyta, kad prekes turi buti pristatytos i paskirties istaiga – Vilniaus TM Medininku posta „VK20“ iki 2003 m. spalio 13 d. Muitines kriminaline tarnyba pateike informacija apie TIR operacijos su TIR knygele užbaigima apgaules budu. Bylos rašytiniai irodymai patvirtina, jog Muitines kriminaline tarnyba 2004 m. sausio 23 d. raštu Nr. 3R-7.2/12-292 Muitines departamenta informavo apie Lenkijos vežejo R. J., reg. ( - ), Lenkijoje, vykdytus vežimus su TIR knygelemis XE39295145, XB38866217, SX39287643, PX39287642, XN19295148. Del nurodytu pervežimu Muitines kriminalines tarnybos Panevežio skyriuje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 04-1-503-03 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 200 straipsni (neteisetas prekiu ar produkcijos neišvežimas iš Lietuvos Respublikos). Kad TIR operacijos užbaigtos apgaules budu, rodo baudžiamojoje byloje gauti duomenys iš Latvijos ir Baltarusijos Respubliku apie tai, jog minetos TIR knygeles šiu šaliu muitinems nebuvo pateiktos, kroviniai i šias valstybes neivežti. o vairuotojas B. N. pirmineje apklausoje dave parodymus, kad krovinio iš Lietuvos Respublikos neišveže. 2004 m. balandžio 7 d. rašte del mokestiniu pretenziju Panevežio TM nurodoma, jog R. J. pareiškimu kreipesi i Panevežio apygardos prokuratura ir i Vilniaus m. vyriausiaji policijos komisariata, prašydamas surasti krovini bei nustatyti kaltininkus, del ko prekes nebuvo išvežtos iš Lietuvos laiku.

11Teismas nusprende, kad TIR proceduros vykdytojas ir asociacija „Linava“ muitinei nepateike itikinamu irodymu, jog TIR procedura atlikta be pažeidimu. Panevežio TM 2004 m. kovo 3 d. sprendimas Nr. P2-259 „Del skolos muitinei iregistravimo ir Muitines departamento prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos 2005 m. gegužes d. sprendimas Nr. 1A-18.5-234 yra galiojantys (adm. b. Nr. I-1325-17/2005). Paminetos aplinkybes patvirtina, jog nagrinejamu atveju prekes pagal TIR knygele PX39287642 neišvežtos ir pagristai nustatyta atsiradusi skola muitinei.

12Teismas nurode, jog pagal Muitines kodekso 214 ir 2162 straipsnius muitine, iregistravusi mokesciu suma (skola muitinei), apie tai informuoja garanta, pateikdama jam rašytini teikima (pretenzija) savanoriškai per atitinkama termina ivykdyti prievole už skolininka. Tai ir padare Kauno TM, pateikusi mokestine pretenzija garantui – asociacijai „Linava“. Tokie isipareigojimai numatyti 1999 m. vasario 24 d. Bendrosios garantijos sutartyje Nr. L01, galiojusioje TIR knygeles iforminimo diena. Butent, asociacija „Linava“ pagal Muitines departamento ir asociacijos „Linava“ 1999 m. vasario 24 d. sudaryta Bendrosios garantijos sutarti Nr. L01, veikia kaip garantas, kuris isipareigojo sumoketi muitinei muitus ir mokescius, iskaitant delspinigius, atsiradusius TIR knygeles turetojui tinkamai neivykdžius prisiimtu isipareigojimu muitinei, susijusiu su TIR procedura. Asociacija „Linava“ yra muitines skolininko isipareigojimu vykdymo garantas, kuris prisieme atsakomybe del kito asmens prievoles sumoketi skola muitinei ivykdymo, jeigu šis asmuo skolos muitinei nesumokes arba šia prievole ivykdys netinkamai. Teismas taip pat nurode, kad TIR konvencijos 8 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta garantines asociacijos pareiga sumoketi visus importo ir eksporto muitus, mokescius ir delspinigius, kurie gali buti priskaiciuoti pagal istatymus ir taisykles tos šalies, kurioje buvo nustatytas TIR proceduros pažeidimas, o pagal 11 straipsnio 2 dali muitine gali reikalauti, kad garantine asociacija sumoketu importo ir eksporto muitu, mokesciu ir delspinigiu sumas, jeigu per dvejus metus nuo TIR knygeles iforminimo muitineje dienos informavo asociacija apie nustatyta TIR proceduros pažeidima, kai TIR knygele iforminta apgaules budu. Muitines departamento direktoriaus 2002 m. gegužes 15 d. isakymu Nr. 268 patvirtintos Mokesciu išieškojimo instrukcijos 28-1 punktas nustate, kad mokesciai ir delspinigiai, atsirade del pažeidimu, susijusiu su prekemis, gabenamomis tranzitu automobiliniu transportu su TIR knygelemis, išieškomi TIR konvencijos, jos taikyma reglamentuojanciu teises aktu, Muitines departamento ir asociacijos „Linava“ sutarties Nr. L01 nustatyta tvarka. Teismas taip pat nurode, kad TIR konvencijos 8 straipsnio 7 dalyje itvirtintos normos vykdymui užtenka to, kad muitine tranzito proceduros vykdytojui Lenkijos Respublikos vežejui raštu buvo pateikusi reikalavima sumoketi muitines skola, o tai ir buvo padaryta (Panevežio TM 2004 m. kovo 2 d. raštas Nr. A3-18-585).

13Teismas konstatavo, kad skola muitinei pagal TIR knygele Nr. PX39287642 (2003 m. spalio 8 d.) atsirado iki 2004 m. gegužes 1 d. Vadovaujantis Muitines istatymo 96 straipsnio 2 dalies nuostatomis, mokestines prievoles, susijusios su importo ir eksporto muitais ir atsiradusios Lietuvos Respublikoje iki 2004 m. balandžio 30 d., privalo buti ivykdytos remiantis ju atsiradimo metu galiojusiais Lietuvos Respublikos teises aktais. Asmenims šiu prievoliu neivykdžius, muitine taiko nurodytu teises aktu nustatytas mokesciu išieškojimo priemones.

14Teismas nusprende, kad pareiškejo skundo motyvacija del reikalavimu patenkinimo nera pakankama ir nenugincija Muitines departamento prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos sprendime Nr. 1A-18.5-141 išdestytas aplinkybes, Kauno teritorines muitines 2005 m. sausio 14 d. mokestines pretenzijos Nr. 10000017008 reikalavimo – sumoketi atsiradusia skola.

15III.

16Apeliaciniu skundu pareiškejas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 18 d. sprendima ir perduoti byla nagrineti pirmosios instancijos teismui iš naujo, ipareigojant Vilniaus apygardos administracini teisma: itraukti treciuoju suinteresuotu asmeniu i administracine byla R. J., gyvenamosios vietos adresas ( - ), Lenkijos Respublika, POL/051/2229; sustabdyti administracines bylos nagrinejima iki tol, kol isiteisejusiu teismo nuosprendžiu ar kitu galutiniu procesiniu sprendimu bus užbaigta Panevežio apygardos teisme nagrinejama baudžiamoji byla Nr. 04-1-503-03.

17Apeliaciniame skunde nurodo, kad nuspresdamas, jog analizuojama muitinio tranzito procedura buvo užbaigta apgaules budu, teismas netinkamai aiškino ir taike materialines teises normas, be to, nukrypo nuo aprobuotos Lietuvos administraciniu teismu praktikos, kurioje išaiškinta, nuo kurio momento muitinio tranzito proceduros vykdytojai yra laikomi ivykdžiusiais savo prievoles Lietuvos Respublikos muitines istaigoms. Teigia, kad faktini asociacijos reikalavimo pagrinda sudare ta aplinkybe, kad prekes, gabentos pagal R. J. išduota TIR knygele PX39287642 buvo pristatytos i paskirties muitines istaiga Lietuvos Respublikos teritorijoje, todel R. J. jokia skola muitinei del neva padarytu muitinio tranzito proceduru pažeidimu negalejo buti registruojama apskritai. Tokia išvada daro remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. kovo 15 d. nutartimi administracineje byloje Nr. P(l)-25-2005 ir 2005 m. kovo 17 d. nutartimi administracineje byloje Nr. P(l)-32-2005. Tranzito proceduros vykdytojas nera ir negali buti isipareigojes Lietuvos muitinei gabenti prekes per kitos valstybes teritorija ir/arba jas pristatyti i galutine paskirties muitines istaiga kitoje valstybeje. Atitinkamai, prekiu negabenimas kitos valstybes teritorija negali buti laikomas proceduros vykdytojo isipareigojimu Lietuvos muitinei pažeidimu. Taciau pirmosios instancijos teismas i aukšciau nurodytas teises taikymo taisykles neatsižvelge, ju tinkamai neivertino, del ko netinkamai tarp ginco šaliu buvo paskirstyta irodinejimo pareiga. Pagal TIR knygele PX39287642gabentos prekes buvo pristatytos i paskirties muitines istaiga Lietuvos Respublikoje. Todel, nustates minima aplinkybe, Vilniaus apygardos administracinis teismas privalejo pakoreguoti irodinejimo naštos paskirstyma tarp ginco šaliu pripažindamas, kad nustatyta muitinio tranzito proceduros tinkamo ivykdymo fakta turi pareiga paneigti muitines istaigos.

18Apeliaciniame skunde teigiama, jog buvo netinkamai išaiškinti tarptautiniai ir nacionaliniai norminiai teises aktai, kuriais apibrežtos garantines asociacijos teisines atsakomybes už padarytus TIR proceduru pažeidimus ribos. Tokios teises aiškinimo klaidos, be kita ko, nuleme netinkama faktiniu santykiu, susiklosciusiu tarp asociacijos „Linava“, Lietuvos muitines istaigu ir TIR proceduros vykdytojo R. J., kvalifikavima, o del šios priežasties pirmosios instancijos teismas nepagristai nusprende, jog asociacija „Linava“ yra atsakinga už tuos muitinio tranzito proceduru pažeidimus, kuriuos faktiškai padare ne muitinio tranzito proceduros vykdytojas. Asociacijos „Linava“ teisines atsakomybes apimti už muitinio tranzito proceduru, kurios vykdomos su TIR knygelemis, pažeidimus, apibrežia ne tik TIR konvencija, bet ir nacionaliniai norminiai teises aktai, vienas kuriu — Bendrosios garantijos sutartis Nr. L01, 1999 m. vasario 24 d. sudaryta tarp Muitines departamento ir asociacijos „Linava“. Pažymetina, kad pagal aptariamos Bendrosios garantijos sutarties 2.1 punkta asociacija „Linava“ isipareigojo nustatyta tvarka sumoketi tik tas muitu ir mokesciu, iskaitant delspinigius, sumas, kurios atsirado TIR knygeles turetojui tinkamai neivykdžius prisiimtu isipareigojimu muitinei, susijusiu su TIR procedura. Taigi asociacija, kaip garantas, atsako ir gali atsakyti ne už bet kuriuos muitines skolininkus, taciau tik už konkretu asmeni — TIR knygeles turetoja. Todel ir mokestine pretenzija garantinei asociacijai gali buti pateikta tik nustacius fakta, jog butent TIR knygeles turetojas, o ne kokie nors kiti asmenys, neivykde prisiimtu isipareigojimu muitinei. Tuo atveju, jeigu faktiškai

Nustatė

19ma, kad už TIR pažeidimo padaryma yra atsakingas ne TIR knygeliu turetojas, prievole asociacijai „Linava“ sumoketi mokestinese pretenzijose nurodytas sumas negali atsirasti, kadangi tai prieštarautu Bendrosios garantijos sutarties nuostatoms. Šiuo metu Panevežio apygardos teisme yra nagrinejama baudžiamoji byla Nr. 04-1-503-03 del prekiu, kurios buvo gabenamos pagal TIR knygele PX39287642, neteiseto neišvežimo iš Lietuvos Respublikos muitu teritorijos; nurodytoje baudžiamojoje byloje kaltinimai yra pareikšti tik vilkiko vairuotojui B. N., tuo tarpu TIR proceduros vykdytojui R. J. jokie kaltinimai nepareikšti. Esmine reikšme aptariamu atveju turi ne tik klausimas, ar muitinio tranzito procedura, vykdyta su TIR knygele PX39287642, buvo užbaigta netinkamai, bet ir tai, kokie asmenys yra kalti bei teisiškai atsakingi už padarytus muitinio tranzito pažeidimus. Pažymetina, kad administracines bylos nagrinejimo pirmosios instancijos teisme metu teismui nebuvo pateikta jokiu duomenu, dokumentu ir/arba kitokiu irodymu, kurie galetu patvirtinti, kad butent R. J., kuriam TIR knygele PX39287642 buvo išduota, yra faktiškai atsakingas už prekiu neišvežima iš Lietuvos Respublikos. Priešingai — šioje byloje surinkti duomenys leidžia daryti tik vienintele išvada, jog už tokius pažeidimus galimai yra atsakingas B. N., kadangi butent del šio asmens nusikalstamu veiksmu yra nagrinejama baudžiamoji byla Panevežio apygardos teisme. Tuo tarpu R. J. nurodytoje baudžiamojoje byloje nebuvo ir nera patrauktas itariamuoju ar kaltinamuoju apskritai. Atitinkamai, jeigu Lietuvos teismuose išnagrinejus baudžiamaja byla, kurioje kaltinimai pareikšti tik B. N., isiteisejusiu nuosprendžiu nebus nustatyta, kad pats R. J. yra atsakingas už prekiu, gabentu su ginco TIR knygele, neišvežima iš Lietuvos Respublikos muitu teritorijos, ir R. J., ir asociacijai „Linava“ pareikšta mokestine pretenzija turetu buti panaikinta, kaip pareikšta asmenims, kurie už padarytus pažeidimus nera atsakingi.

20Remdamasis Europos Bendrijos Teisingumo Teismo praktika (byloje C-371/99 Liberexim BV vs Staatssecretaris van Financien; byloje C-300/03 Honeywell Aerospace GmbH vs Hautzollamt Giesen; byloje C-414/02 Spedition Ulutrans vs. Finanzlandesdirektion für Oberösterreich) apeliantas teigia, jog, kadangi nagrinejamu atveju prekes, vežtos pagal ginco TIR knygele, nebuvo pristatytos i paskirties muitines istaiga, šios prekes turejo buti laikomos neteisetai paimtomis iš muitines priežiuros, o skola muitinei turejo buti registruojama ne pagal Lietuvos Respublikos muitines kodekso 188 straipsni, kurio turinys iš esmes atitinka Bendrijos muitines kodekso 204 straipsni, bet pagal Lietuvos Respublikos muitines kodekso 187 straipsni, kurio turinys iš esmes atitinka Bendrijos muitines kodekso 203 straipsni. Maža to, TIR proceduros vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos muitines kodekso 187 straipsnio nuostatas skolininku muitinei galejo buti registruojamas tik tuo atveju, jei butu nustatyta, kad jis yra faktiškai atsakingas už prekiu pašalinima iš muitines priežiuros, t.y. jeigu jis dalyvavo pašalinant prekes iš muitines priežiuros ir/arba žinojo arba galejo žinoti apie prekiu pašalinima iš muitines priežiuros. Teigia, jog R. J., už kurio prievoliu Lietuvos muitines istaigoms ivykdyma asociacija „Linava“ garantavo, negali buti laikomas atsakingu už padarytus pažeidimus ir jam negali buti registruojama skola muitinei, susijusi su TIR knygele PX39287642. Todel asociacijai „Linava“ pareikšta mokestine pretenzija nera ir negali buti vertinama kaip teiseta ir/arba pagrista. Asociacija „Linava“ pagal Bendrosios garantijos sutarties 2.1. punkta prisieme atsakomybe tik del tokiu pažeidimu, už kuriuos yra atsakingas TIR knygeles turetojas; tuo tarpu už tuos pažeidimus, kuriuos savarankiškai padare kitas asmuo, asociacija „Linava“ teisiškai nera atsakinga, todel atitinkamus pažeidimus padares asmuo tiesiogiai turetu buti laikomas skolininku muitinei; šiam skolininkui remiantis Lietuvos Respublikos muitines kodekso 187 straipsnio 3 dalimi, kuria atitinka Bendriju muitines kodekso 203 straipsnio 3 dalis, turetu buti iregistruota skola muitinei ir butent iš jo turetu buti pareikalauta atitinkama skola sumoketi. Tuo tarpu Vilniaus apygardos administracinis teismas, nurodydamas, kad už atsiradusios skolos muitinei sumokejima TIR knygeles turetojas yra atsakingas nepriklausomai nuo to, kas faktiškai pagal šia TIR knygele gabentas prekes pašalino iš muitines priežiuros, nesant elementaraus teisinio pagrindo, atsisake taikyti butent tokiems atvejams pritaikyta ir Lietuvos Respublikos muitines kodekso 187 straipsnyje itvirtinta teises norma.

21Nurodo, kad pagal aprobuotoje Lietuvos administraciniu teismu praktikoje pateiktus išaiškinimus garantine asociacija, gincydama jai pareikštus muitines istaigu reikalavimus inter alia turi teise gincyti tiek skolos muitinei iregistravimo pagrinda, tiek iregistruotos skolos muitinei dydi, tiek ir skolos pareikalavimo iš garantines asociacijos tvarka. Todel šioje administracineje byloje atsisakydamas remtis anksciau suformuota ir aprobuota Lietuvos administraciniu teismu praktika pirmosios instancijos teismas padare esmini materialines teises normu pažeidima, nulemusi neteiseto ir neteisingo teismo sprendimo priemima. Tokia išvada darytina atsižvelgiant i tai, jog šioje byloje neteisingai pritaikius norminiu muitines teises aktu, reglamentuojanciu garantines asociacijos teises ir pareigas, nuostatas, viena vertus, netinkamai tarp ginco šaliu buvo paskirstyta irodinejimo pareiga, ir, antra vertus, nepagristai didele irodomoji reikšme buvo suteikta tokiam dokumentui — 2004 m. kovo 3 d. Panevežio TM sprendimui Nr. P2-259 „Del skolos muitinei iregistravimo“ — kurio teisinis ivertinimas šioje konkrecioje administracineje byloje negalejo buti atliekamas apskritai.

22Taip pat nurodo, jog nagrinejant byla treciuoju suinteresuotu asmeniu turejo buti itrauktas muitinio tranzito proceduros su TIR knygele PX39287642 vykdytojas R. J.. Nurodyto asmens dalyvavimas šiame procese yra butinas atsižvelgiant i tai, kad apmokejusi šioje administracineje byloje gincijamas muitu ir mokesciu sumas, asociacija „Linava“ igytu teise išmoketas sumas regreso tvarka išsiieškoti iš TIR proceduros vykdytojo.

23Teigia, jog teismas nepagristai atsisake sustabdyti bylos nagrinejima, kol bus priimtas galutinis procesinis sprendimas baudžiamojoje byloje Nr. 04-1-503-03. Paminetoje baudžiamojoje byloje nustatinejami faktai neabejotinai tures prejudicine reikšme ir galia šioje administracineje byloje. Todel procesas šioje administracineje byloje turejo buti sustabdytas iki tol, kol Panevežio apygardos teisme nagrinejamoje baudžiamojoje byloje Nr. 04-1-503-03 bus priimtas ir isiteises nuosprendis, kuriuo pasisakoma tiek del konkreciai inkriminuojamos nusikalstamos veikos buvimo/nebuvimo fakto, tiek del asmenu, kaltu/nekaltu del atitinkamos veikos padarymo, tiek ir del bausmes, skiriamos už nusikalstamos veikos padaryma.

24Atsiliepimu i apeliacini skunda atsakovas Muitines departamentas prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 18 d. sprendima palikti nepakeista, apeliacini skunda atmesti.

25Atsiliepime nurodo, kad pagal TIR konvencijos 1 straipsnio „o" punkto nuostatas, atsakomybe už tinkama krovinio pristatyma i paskirties muitines istaiga tenka TIR proceduros vykdytojui, TIR knygeles turetojui, t. y. Lenkijos vežejui R. J., o ne kaltinamajam B. N.. Nagrinejamu atveju skola muitinei, o kartu ir valstybei atsirado Lenkijos vežejui R. J. nepateikus prekiu i paskirties muitines istaiga, t. y. neužbaigus TIR proceduros (tinkamai neivykdžius prisiimtu isipareigojimu muitinei), nes skolininku pagal TIR konvencija laikomas asmuo (Lenkijos vežejas R. J.) esamomis aplinkybemis privalejo vykdyti isipareigojimus, susijusius su prekems taikoma muitines procedura, bei privalejo laikytis prekiu pateikimo tam tikrai muitines procedurai iforminti salygu (Muitines kodekso 188 straipsnio 3 dalies 2 punktas). Nagrinejamu atveju TIR proceduros vykdytojo skola muitinei atsirado del to, kad nebuvo užbaigta TIR procedura ir prekes liko Lietuvos Respublikos muitu teritorijoje (Panevežio apygardos teismo baudžiamoji byla Nr. 04-1-503-03), butent tai ir patvirtino ta aplinkybe, kad TIR proceduros nebuvo tinkamai užbaigtos. Pažymi, kad jeigu proceduros vykdytojas ir garantine asociacija muitinei priimtinu budu neirodo, kad TIR procedura baigta be pažeidimu, muitine, neatsižvelgdama i kaltu asmenu baudžiamojoje byloje nustatyma, vadovaudamasi TIR konvencijos 8 straipsnio 1 dalies, 11 straipsnio 2 dalies nuostatomis, Muitines departamento ir asociacijos „Linava“ 1999 m. vasario 24 d. sudarytos Bendrosios garantijos sutarties Nr. L01 ir Muitines departamento direktoriaus 2001 m. rugpjucio 13 d. isakymo Nr. 496 nuostatomis privalo iregistruoti skola valstybei už i Lietuvos Respublika ivežtas (bet neišvežtas) apmokestinamas prekes. Teigia, kad ne itariamasis asmuo ar nuteistasis, o TIR proceduros vykdytojas, TIR knygeles turetojas (Lenkijos vežejas R. J.), atsiradus bendroves skolai muitinei (Lietuvos Respublikos muitines kodekso 94 straipsnio 1 dalis, 188 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 3 dalies 1 punktas), ipareigojamas ja atlyginti. Šios skolos TIR proceduros vykdytojas, TIR knygeliu turetojas (Lenkijos vežejas R. J.), nustatyta tvarka ir terminais muitinei pilnai nepadenge. Skolininko neivykdyta prievole (sumoketi skola muitinei) yra ta istatymine salyga, kuri sukuria muitinei teise prievoles (skolos) ivykdyma nukreipti i garanta (LVAT 2004 m. spalio 26 d. nutartis administracineje byloje Nr. A8 -872-04).

26Atsiliepimu i apeliacini skunda atsakovas Kauno teritorine muitine prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 18 d. sprendima palikti nepakeista, apeliacini skunda atmesti.

27Atsiliepime nurodo, kad pareiškejas nepagristai teigia, kad teismas netolygiai paskirste irodinejimo našta tarp šaliu. Nagrinejamu atveju, TIR procedura del skunde nurodytos TIR knygeles formaliai laikoma baigta, taciau ivertinus irodymu viseta (Muitines kriminalines tarnybos 2004 m. sausio 23 d. rašta Nr. 3R-7.2/12-292, 2004 m. vasario 12 d. rašta Nr. 3R-7.2/12-579, ikiteismini tyrima baudžiamojoje byloje Nr. 04-1-503-03 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 200 straipsni del neteiseto prekiu ar produkcijos neišvežimo iš Lietuvos Respublikos pagal TIR knygele Nr. PX39287642, baudžiamojoje byloje gauta medžiaga iš Baltarusijos Respublikos muitines apie tai, kad Muitines informacineje centrineje duomenu bazeje duomenu apie prekiu pervežima su TIR knygele Nr. PX39287642 nerasta (Muitines kriminalines tarnybos 2005 m. vasario 28 d. raštas Nr. 3R-7.208-709 Muitines departamentui), baudžiamosios bylos nenutraukimas pagal prekiu neišvežimo fakta, bet perdavimas nagrineti teismui, o svarbiausia, tai, ka paminejo ir Vilniaus apygardos administracinis teismas, jog pirmineje apklausoje vairuotojas B. N. dave parodymus, kad krovinio iš Lietuvos Respublikos neišveže, o R. J. pareiškimu kreipesi i Panevežio apygardos prokuratura ir Vilniaus m. Vyriausiaji policijos komisariata, prašydamas surasti krovini bei nustatyti kaltininkus del ko prekes nebuvo išvežtos, tuo pripažindamos neišvežimo fakta) neabejotinai konstatuotina, kad TIR procedura su TIR knygele Nr. PX39287642 užbaigta apgaules budu, o prekes neišvežtos iš Lietuvos Respublikos muitu teritorijos. Priešingai, kitokiu pagristu irodymu, kad prekes pagal aktualia TIR knygele butu išvežtos iš Lietuvos, butu gautos prekiu gavejo, TIR procedura su aktualia TIR knygele butu baigta tinkamai, apeliantas nepateike.

28Teigia, jog apeliantas nepagristai apeliuoja i teismine praktika, nes šiuo atveju pareiškejas skunde argumentus grindžia teismine praktika, kuri visiškai nesusijusi su šia administracine byla. Priešingai nei teigia apeliantas, teismineje praktikoje ne karta konstatuota, kad muitinio tranzito atveju, kuomet prekes tranzitu gabenamos per Lietuvos Respublikos teritorija, bei joje lieka neišvežtos, atsako muitines proceduros vykdytojas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartis administracineje byloje Nr.A556-907/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. vasario 3 d. nutartis administracineje byloje Nr. A 8 -245-05).

29Nurodo, kad tiek tarptautiniai teises aktai, tiek nacionaliniai teises aktai atsakomybe už TIR proceduros tinkama ivykdyma numato TIR proceduros vykdytojui, TIR knygeles turetojui, bet ne treciajam asmeniui, kuris iš TIR knygeles turetojo gaves knygele atlieka tarptautinius pervežimus su TIR knygele. Šiuo atveju TIR knygeles turetojas ir proceduros vykdytojas yra R. J., kuriam buvo išduotos TIR knygeles, asociacija „Linava“ turejo taikyti eile TIR konvencijos 9 priedo 2 dalyje nurodytu salygu ir reikalavimu, tame tarpe užtikrinti, kad bus apmoketos sumos pagal konvencijos 8 straipsnio 1 ir 2 dalis jei ju reikalaus kompetentingos institucijos. Atsakomybe už tinkama krovinio pristatyma i paskirties muitines istaiga tenka TIR proceduros vykdytojui – šiuo atveju R. J., taciau ne treciajam asmeniui – B. N.. Atkreiptinas demesys ir i tai, kad nusikaltima ivykdes fizinis asmuo Lietuvos Respublikos mokesciu administravimo istatymo prasme, nera šiuo atveju mokesciu moketojas, kadangi ne jis buvo isipareigojes ivykdyti TIR procedura, o R. J., todel ir mokestine prievole yra minetam asmeniui, TIR knygeles turetojui (muitinio tranzito proceduros su TIR knygele vykdytojui). Butent šiam asmeniui, bet ne minetam treciajam asmeniui išduota tarptautinio kroviniu pervežimo TIR knygele. Muitines su B. N. nesieja jokie teisiniai santykiai, ir šis asmuo muitines atžvilgiu pagal mineta TIR knygele nera prisiemes jokiu isipareigojimu. Be to, kad TIR proceduras vykde ir už ju tinkama isipareigojimu ivykdyma atsakomybe prisieme R. J., matyti iš TIR knygeles Nr. PX39287642 4,13,15 langeliu, kur prekiu vežeju, TIR proceduros vykdytoju ivardintas R. J., yra jo asmeninis atspaudas ir parašas.

30Apelianto argumentas, kad nagrinejamu atveju iregistruojant skola turejo buti taikytas ne Lietuvos Respublikos Muitines kodekso 188 straipsnis, taciau Bendrijos muitines kodekso 203 straipsnis (pagal mineta Europos Sajungos muitu teises norma atitinkanti iki 2004 m. gegužes 1 d. galiojusio Lietuvos Respublikos muitines kodekso 187 straipsnis), nepagristas. Apeliantas taip pat nepagristai remiasi Europos Bendriju Teisingumo Teismo praktika, nes, skolos atsiradimo metu galiojo ir buvo taikomas Lietuvos Respublikos muitines kodeksas, o ne 1992 m. spalio 12 d. Tarybos Reglamentas Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitines kodeksa, kuris aktualiu laikotarpiu Lietuvos Respublikos teritorijoje nebuvo taikomas, o Europos Bendriju Teisingumo Teismas sprendimus priima del ES teises aktu bet ne nacionaliniu teises aktu. Pažymi, kad priešingai nei teigia apeliantas, Lietuvos teismineje praktikoje ne karta konstatuota, kad muitinio tranzito atveju, kuomet prekes tranzitu gabenamos per Lietuvos Respublikos teritorija, bei joje lieka neišvežtos, atsako muitines proceduros vykdytojas, TIR knygeles turetojas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartis administracineje byloje Nr. A556-907/2008, 2005 m. vasario 3 d. nutartis administracineje byloje Nr. A8 -245-05; Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-270/2006). Be to, Lietuvos Respublikos muitines kodekso 187 straipsnis negaletu buti taikomas ir del to, kad muitinio tranzito proceduros su TIR Carnet knygele Nr. PX 39287642 vykdytojas R. J. savo darbuotojui B. N. dokumentus ir prekes perdave gabenti gera valia, todel negalima teigti, kad jos buvo neteisetai paimtos ar neteisetai atiduotos.

31Atsakovas taip pat nesutinka su apelianto teiginiu, kad teismas turetu itraukti R. J. treciuoju suinteresuotu asmeniu. Apeliantas (jo atstovai) ne karto nepraše teismo R. J. itraukti treciuoju suinteresuotu asmeniu šioje administracineje byloje. Todel teigtina, kad apeliantas tokiu budu nesažiningai naudojasi savo procesinemis teisemis ir galimai siekia vilkinti šia administracine byla kuri tesiasi jau nuo 2005 m. Taip pat pažymetina ir tai, kad tiesioginis skolininkas R. J. teises aktu nustatyta tvarka neskunde muitines instituciju priimtu sprendimu (jo atžvilgiu pririmtu administraciniu aktu), apie galimas iregistruoti skolas, o veliau ir iregistruotas skolas Lietuvos valstybei, nors apie tokius sprendimus ir jo atžvilgiu priimtus administracinius aktus buvo informuotas.

32Nesutinka su apelianto argumentu, kad ši administracine byla turejo buti sustabdyta iki baudžiamosios bylos išnagrinejimo. Mano, kad pirmosios instancijos teismas nustates prekiu neišvežimo fakta t.y. tranzito proceduros užbaigimo neteisetu, apgaules budu pagal aktualia TIR knygele fakta bei kitus šiai administracinei bylai svarbius faktus visiškai pagristai atsiribojo nuo baudžiamosios bylos.

33Atkreipia demesi i tai, kad nors pareiškejas skundžia Kauno TM 2005 m. sausio 14 d. mokestines pretenzijos Nr. 10000017008 teisetuma ir pagristuma, taciau apeliaciniame skunde nera pateikta jokiu argumentu, kuriais butu grindžiamas Kauno TM veiksmu ar neveikimo neteisetumas pateikiant mineta pretenzija, o iš esmes skundžiami tik Panevežio TM veiksmai susije su Panevežio TM 2004 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. P2-259 priemimu ir skolos iregistravimu. Priešingai, Kauno TM, kaip teritorinis mokesciu administratorius (mokesciu išieškotojas) atliko visus teisetus veiksmus, t.y. 2004 m. kovo 2 d. pranešimais (2004 m. kovo 2 d. raštas Nr. A3-18-585 ir 2004 m. kovo 2 d. raštas Nr. A3-18-587) informavo TIR proceduros vykdytoja R. J. bei asociacija „Linava“ apie atsiradusia skola muitinei bei Panevežio TM 2004 m. kovo 3 d. sprendimu P2-259 iregistravo skola muitinei. Minetu pranešimu ir sprendimu muitine pareikalavo iš tiesioginio skolininko, TIR Carnet knygeles Nr. PX 39287642 turetojo sumoketi skolas muitinei, tuo ivykde TIR konvencijos 8 straipsnio 7 dalies reikalavima, taciau TIR proceduros vykdytojas reikalaujamos skolos neapmokejo.

34Teiseju kolegija

konstatuoja:

35IV.

36Apeliacinis skundas atmestinas.

37Muitines istatymo 96 straipsnio 2 dalis , kad mokestines prievoles, susijusios su importo ir eksporto muitais ir atsiradusios Lietuvos Respublikoje iki 2004 m. balandžio 30 d., privalo buti ivykdytos vadovaujantis ju atsiradimo metu galiojusiais Lietuvos Respublikos teises aktais. Asmenims šiu prievoliu neivykdžius, muitine taiko nurodytuju teises aktu nustatytas mokesciu išieškojimo priemones.

38Byloje nustatyta, kad TIR procedura, del kurios skundžiamais administraciniais sprendimais buvo nurodyta sumoketi mokescius, buvo vykdoma pagal TIR knygele Nr.PX39287642, kuri buvo iforminta 2003 m. spalio 8 d.. Taigi nagrinejamu atveju mokestine prievole pagal TIR procedura atsirado iki 2004 m. balandžio 30 d., todel, sprendžiant ši ginca, taikytinos mokestines prievoles atsiradimo metu galiojusiu teises aktu nuostatos. Kadangi TIR procedura buvo pradeta ir skola muitinei atsirado dar iki 2004 m. gegužes 1 d., t. y. iki Lietuvos Respublikos istojimo i Europos Sajunga, todel Europos Sajungos teises aktai šioje byloje netaikytini, taip pat, teiseju kolegijos nuomone, šiuo atveju neatsižvelgtina ir i pareiškejo apeliaciniame skunde nurodyta Europos Bendriju Teisingumo Teismo jurisprudencija.

39Muitines konvencijos del tarptautinio kroviniu gabenimo su TIR knygelemis (1975 m. TIR konvencijos) 1 straipsnio l punkte itvirtinta, kad garantine asociacija - tai asociacija, kuria Susitarianciosios Šalies muitines tarnybos pripažino asmenu, taikanciu TIR proceduras, garantu.

40Pagal bendrosios garantijos sutarti Nr.L01, sudaryta 1999 m. vasario 24 d. tarp pareiškejo ir Muitines departamento prie Finansu ministerijos, vadovaudamasi TIR konvencija, muitine pripažista asociacijos „Linava“ teikiama garantija, užtikrinancia, kad asociacija „Linava“ sutartyje nustatyta tvarka sumokes muitinei muitu ir mokesciu sumas, atsiradusias TIR knygeles turetojui tinkamai neivykdžius prisiimtu isipareigojimu muitinei, susijusiu su TIR procedura.

41TIR konvencijos 8 straipsnio 1 dalyje apibrežtos garantines asociacijos prisiimamu isipareigojimu ribos: garantine asociacija isipareigoja sumoketi visus importo ir eksporto muitus ir mokescius, taip pat delspinigius, kurie gali buti priskaiciuoti pagal muitines istatymus ir taisykles tos šalies, kurioje buvo nustatytas TIR proceduros pažeidimas. Garantine asociacija aukšciau nurodytas sumas isipareigoja sumoketi kartu su tiesioginiais skolininkais. Šios konvencijos 8 straipsnio 7 dalis , kad pasibaigus šio straipsnio 1 ir 2 dalyse minimu sumu mokejimo terminui, kompetentingos tarnybos, prieš pateikdamos pretenzija garantinei asociacijai, turi pirmiausia kiek galedamos reikalauti, kad jas apmoketu tiesioginis skolininkas ar skolininkai.

42Pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino TIR konvencijos 8 straipsnio 7 dalies nuostatas ir teisingai ivertines byloje surinktus irodymus, pagristai konstatavo, kad TIR konvencijos 8 straipsnio 7 dalies reikalavimams užtikrinti muitine emesi pakankamu veiksmu, t. y. pareikalavo, kad TIR knygeles turetojas sumoketu skolas muitinei.

43Nagrinejamu atveju TIR knygele buvo išduota R. J., todel jam kyla atsakomybe už TIR proceduros nevykdyma ar netinkama jos ivykdyma. Fizinis asmuo B. N. TIR proceduros vykdymo metu buvo TIR knygeles turetojo R. J. pasamdytas vairuotojas. Nors B. N. isiteisejusiu Panevežio apygardos teismo 2009 m. gegužes 21 d. nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu del to, jog neteisetai neišveže iš Lietuvos Respublikos prekiu, kurios buvo gabenamos pagal TIR procedura, taciau šis fizinis asmuo nera mokesciu moketojas muitinei (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugpjucio 28 d. nutarti administracineje byloje Nr. A822-1102/2009). Todel B. N. negali buti pripažintas skolininku.

44Šioje byloje yra sprendžiama del byloje gincijamais atsakovu sprendimais pareiškejui nustatytu pareigu ir nera mos kokios nors teises ar pareigos TIR knygeles turetojui R. J.. Pareiškejas ir kiti proceso dalyviai pirmosios instancijos teismo nepraše, kad R. J. butu itrauktas i byla treciuoju suinteresuotu asmeniu. Šio asmens neitraukimas i byla netrukde išnagrineti byla iš esmes. Ivertinusi šias aplinkybes, teiseju kolegija daro išvada, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, neitraukdamas R. J. i byla treciuoju suinteresuotu asmeniu, pažeidimo, kuris galetu buti pagrindas panaikinti skundžiama pirmosios instancijos teismo sprendima, nepadare.

45Atsižvelgiant i išdestytus argumentus, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

46Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

47Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 18 d. sprendima palikti nepakeista, o apeliacini skunda atmesti.

48Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. Teiseju kolegija n u s t a t e :... 3. I.... 4. Pareiškejas Lietuvos nacionalines vežeju automobiliais asociacija... 5. Atsakovas, Muitines departamentas, su pareiškejo skundu nesutiko. Atsakovas... 6. Atsakovas, Kauno teritorine muitine, su pareiškejo skundu nesutiko. Atsakovas... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu... 9. Teismas nurode, kad pareiškejo teikiami irodymai ir paaiškinimai del... 10. Teismas nustate, jog Lenkijos Respublikos TIR proceduros vykdytojas R. J. pagal... 11. Teismas nusprende, kad TIR proceduros vykdytojas ir asociacija „Linava“... 12. Teismas nurode, jog pagal Muitines kodekso 214 ir 2162 straipsnius muitine,... 13. Teismas konstatavo, kad skola muitinei pagal TIR knygele Nr. PX39287642 (2003... 14. Teismas nusprende, kad pareiškejo skundo motyvacija del reikalavimu... 15. III.... 16. Apeliaciniu skundu pareiškejas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio... 17. Apeliaciniame skunde nurodo, kad nuspresdamas, jog analizuojama muitinio... 18. Apeliaciniame skunde teigiama, jog buvo netinkamai išaiškinti tarptautiniai... 19. ma, kad už TIR pažeidimo padaryma yra atsakingas ne TIR knygeliu turetojas,... 20. Remdamasis Europos Bendrijos Teisingumo Teismo praktika (byloje C-371/99... 21. Nurodo, kad pagal aprobuotoje Lietuvos administraciniu teismu praktikoje... 22. Taip pat nurodo, jog nagrinejant byla treciuoju suinteresuotu asmeniu turejo... 23. Teigia, jog teismas nepagristai atsisake sustabdyti bylos nagrinejima, kol bus... 24. Atsiliepimu i apeliacini skunda atsakovas Muitines departamentas prie Lietuvos... 25. Atsiliepime nurodo, kad pagal TIR konvencijos 1 straipsnio „o" punkto... 26. Atsiliepimu i apeliacini skunda atsakovas Kauno teritorine muitine prašo... 27. Atsiliepime nurodo, kad pareiškejas nepagristai teigia, kad teismas netolygiai... 28. Teigia, jog apeliantas nepagristai apeliuoja i teismine praktika, nes šiuo... 29. Nurodo, kad tiek tarptautiniai teises aktai, tiek nacionaliniai teises aktai... 30. Apelianto argumentas, kad nagrinejamu atveju iregistruojant skola turejo buti... 31. Atsakovas taip pat nesutinka su apelianto teiginiu, kad teismas turetu itraukti... 32. Nesutinka su apelianto argumentu, kad ši administracine byla turejo buti... 33. Atkreipia demesi i tai, kad nors pareiškejas skundžia Kauno TM 2005 m. sausio... 34. Teiseju kolegija... 35. IV.... 36. Apeliacinis skundas atmestinas.... 37. Muitines istatymo 96 straipsnio 2 dalis , kad mokestines prievoles, susijusios... 38. Byloje nustatyta, kad TIR procedura, del kurios skundžiamais administraciniais... 39. Muitines konvencijos del tarptautinio kroviniu gabenimo su TIR knygelemis (1975... 40. Pagal bendrosios garantijos sutarti Nr.L01, sudaryta 1999 m. vasario 24 d. tarp... 41. TIR konvencijos 8 straipsnio 1 dalyje apibrežtos garantines asociacijos... 42. Pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino TIR konvencijos 8 straipsnio 7... 43. Nagrinejamu atveju TIR knygele buvo išduota R. J., todel jam kyla atsakomybe... 44. Šioje byloje yra sprendžiama del byloje gincijamais atsakovu sprendimais... 45. Atsižvelgiant i išdestytus argumentus, pirmosios instancijos teismo... 46. Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 1... 47. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 18 d. sprendima... 48. Nutartis neskundžiama....