Byla I-48-609/2013
Dėl administracinio akto panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teisėjų kolegija, susidedanti iš Eglės Kiaurakytės (pirmininkaujanti ir pranešėja), Dalios Gumuliauskienės, Laimutės Jokubauskaitės, sekretoriaujant Vidai Rutkauskienei, dalyvaujant pareiškėjui A.R., atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus atstovei Karolinai Pavlovskajai, trečiojo suinteresuoto asmens LITGRID AB atstovei Redvitai Četkauskienei teismo posėdyje nagrinėjant administracinę bylą pagal pareiškėjo A.R. skundą dėl administracinio akto panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėjas A.R. skundu, kurį patikslino (t.I. 4-7, t.II, b.l. 24-26) prašė panaikinti 2010 10 22 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus įsakymą Nr. Ž36-213 „Dėl žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu“.

3Teismo posėdžio metu pateikta administracinės bylos proceso šalių 2013 04 24 taikos sutartis, kurią šalys prašo patvirtinti ir šią administracinę bylą nutraukti.

4Prašymas tenkintinas. Taikos sutartis tvirtintina. Administracinė byla nutrauktina.

5Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalis numato, kad tuo atveju, jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius, o jei ir tokio įstatymo nėra,- vadovaujasi bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Tai reiškia, kad teisingumui įvykdyti atitinkamoje administracinėje byloje gali būti vadovaujamasi įstatymo analogija bei bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Kaip yra nurodęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (administracinė byla Nr. A(556)-101/2010, sprendžiant taikos sutarties patvirtinimo klausimą, kaip vieną iš būdų teisingumui pasiekti, pagal analogiją taikytinos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau- CK) bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau- CPK) nuostatos, konkrečiai- CK 6.983 straipsnio 1 dalyje ir CPK 13 straipsnyje įtvirtintos taisyklės. CK 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu susitarimu sulygsta dėl jos sąlygų, taip realizuodamos dispozityvumo principą, t.y. teisę įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 13 straipsnis).

6Kaip matyti iš teismui pateiktos taikos sutarties, ja pareiškėjas A.R. atsisakė visų byloje pareikštų reikalavimų taikos sutartyje nurodytomis sąlygomis ir būdu.

7Patikrinusi taikos sutarties turinį jos patvirtinimo kontekste, teisėjų kolegija pažymi, kad pateikta taikos sutartis išreiškia pareiškėjo, atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens valią taikia išspręsti šioje byloje kilusį ginčą, ji nepreištarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, todėl mano, kad yra pakankamas pagrindas ją patvirtinti (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalis, CK 6.983 straipsnis, CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (administracinės bylos Nr. A(556)-101/2010, Nr. A(822)-1011/2009, Nr. A(143)-896/2009, Nr. A(756)-903/2009, Nr. A(822)-1106/2009, Nr. A(438)-729/2008 ir kitos), konstatuotina, jog patvirtinus taikos sutartį bei nesant kliūčių atsisakyti tenkinti prašymą nutraukti administracinę bylą, ji nutrauktina.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalimi, 101 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

9patvirtinti tokio turinio 2013 04 24 taikos sutartį:

10pareiškėjas A.R., a/k ( - ), gyvenantis ( - ), atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo skyrius, Vytauto g. 12, Plungėje, ir tretysis suinteresuotas asmuo LITGRID AB, kodas 302564383, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, administracinėje byloje Nr. I-48-609/2013 susitaria, kad

 1. A.R. atsisako skundo ir visų byloje pareikštų reikalavimų ir patvirtina, jog sutinka su 2010 10 22 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus įsakymu Nr. Ž36-213 „Dėl žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu“ nustatytais 1,3434 ha ploto servitutais, suteikiančiais teisę tiesti centralizuotus (bendro naudojimo) inžinierinės infrastruktūros (požemines ir antžemines komunikacijas) ir teisę juos aptarnauti (toliau- Servitutai) jo nuosavybės teise valdomame žemės sklype (kadastro Nr. ( - )), esančiame ( - ), plane pažymėti standartiniais ženklais ir indeksu „S“.
 2. A.R. sutinka, kad LITGRID AB Servitutų pagrindu pastatytų (nutiestų) ir aptarnautų 330 kV elektros perdavimo oro liniją Klaipėda-Telšiai (toliau- Linija) jo nuosavybės teise valdomame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ).
 3. A.R. sutinka su teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuota ir 2010 10 22 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus įsakymu Nr. Ž36-213 „Dėl žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu“ nustatyta 9060,07 litų vienkartine kompensacija už naudojimąsi 2010 10 22 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus įsakymu Nr. Ž36-213 „Dėl žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu“ nustatytais Servitutais
 4. A.R. priima LITGRID AB 2011 m. vasario 2 d. teismo posėdyje pateiktą pasiūlymą dėl bylos užbaigimo taikos sutartimi už 30 procentų papildomą kompensaciją už naudojimąsi 2010 10 22 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus įsakymu Nr. Ž36-213 „Dėl žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu“ nustatytais Servitutais, kuri sudaro 2718,02 litų.
 5. A.R. patvirtina, kad bendra 11778,09 litų kompensacijos suma, susidedanti iš šios sutarties 3 ir 4 punktuose nurodytų sumų, yra jį tenkinanti galutinė kompensacija už naudojiąsi 2010 10 22 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus įsakymu Nr. Ž36-213 „Dėl žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu“ nustatytais Servitutais, kuri padengia visus jo nuostolius dėl Servitutų nustatymo ir Linijos statybos (tiesimo) jo žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), ir supranta, kad kompensacijos suma apima bet kokius įstatymų nustatytus mokesčius, jeigu tokie mokesčiai turi būti skaičiuojami nuo šios sumos.
 6. LITGRID AB įsipareigoja A.R. atlyginti 1500 litų jo byloje patirtų bylinėjimosi išlaidų.
 7. Šioje taikos sutartyje numatyta 11778,09 litų kompensacijos suma ir 1500 litų bylinėjimosi išlaidų suma bus išmokėta A.R., pervedant į jo banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke „Swedbank“ AB, banko kodas 73000, per 10 kalendorinių dienų po to, kai įsiteisės teismo nutartis dėl šios taikos sutarties patvirtinimo bei bylos nutraukimo.
 8. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyrius patvirtina, kad jis sutinka su visomis 2013 04 24 taikos sutarties sąlygomis.
 9. Šays susitaria, kad jų bylinėjimosi išlaidas, išskyrus 6 punkte numatytas išlaidas, šalys padengia pačios, nereikšdamos viena kitai reikalavimų, o teismo išlaidas šalys padengia lygiomis dalimis.
 10. Šalys pareiškia, kad ši taikos sutartis nereglamentuoja klausimų, susijusių su jų teisiniu statusu ir teisnumu, viešąja tvarka, taip pat klausimų, kurie išspręsti imperatyviomis teisės normomis. Šalys turi pilną teisnumą, teises ir įgalinimus pagal Lietuvos Respublikos teisę sudaryti ir vykdyti šią taikos sutartį.
 11. Šalys taikos sutartį sudaro laisva valia, suprasdamos jos turinį ir pasekmes ir supranta, kad sudarius taikos sutartį ir nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, o teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio sprendimo (res judicata) galią.
 12. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo jos patvirtinimo teisme dienos ir galioja iki tinkamo ir visiško šalių prievolių pagal šią taikos sutartį įvykdymo.

11Administracinę bylą pagal pareiškėjo A.R. skundą atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos Plungės ir Rietavo skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui LITGRID AB dėl administracinio akto panaikinimo nutraukti.

12Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai