Byla 2S-568-520/2011
Dėl Lietuvos profesines sajungos „Solidarumas“ XII suvažiavimo dalies sprendimu panaikinimo pagal ieškovo V. G. ieškini atsakovui Lietuvos profesinei sajungai „Solidarumas“ (treciuoju asmeniui byloje dalyvauja A. J.)

1Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, kuria sudaro kolegijos pirmininke Dalia Višinskiene (pranešeja), kolegijos teisejai Alma Urbanaviciene, Petras Jaržemskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo V. G. atskiraji skunda del Vilniaus miesto 3-iojo apylinkes teismo 2010 m. rugsejo 16 d. nutarties, kuria ieškinys laikytas nepaduotu ir gražintas ji padavusiam asmeniui, civilineje byloje del Lietuvos profesines sajungos „Solidarumas“ XII suvažiavimo dalies sprendimu panaikinimo pagal ieškovo V. G. ieškini atsakovui Lietuvos profesinei sajungai „Solidarumas“ (treciuoju asmeniui byloje dalyvauja A. J.),

2n u s t a t e:

3Ieškovas V. G. kreipesi i teisma su ieškiniu, kuriuo praše panaikinti Lietuvos profesines sajungos „Solidarumas“ XII suvažiavimo, ivykusio 2010-06-05, sprendimu dalis del LPS „Solidarumas“ pirmininko ir pirmininko pavaduotojo rinkimu kaip neteisetus. Nurode, kad jis ieškini CK 2.82 str. 4 d. pagrindu reiškia kaip LPS „Solidarumas“ XII suvažiavimo delegatas, i suvažiavima išrinktas LPS „Solidarumas“ koordinacines tarybos narys, igaliotas atstovauti grupei kitu suvažiavimo delegatu, kaip juridinio asmens dalyvis.

4Vilniaus miesto 3-iojo apylinkes teismo 2010-08-31 nutartimi ieškovui buvo nustatytas terminas ieškinio trukumams pašalinti: pateikti patikslinta ieškini, kuriame butu aiškiai išdestyta, kodel priimtas sprendimas del pirmininko ir jo pavaduotojo išrinkimo yra neteiseti, nurodyta, kokioms istatymu ar juridinio asmens steigimo dokumentu, kitu teises aktu nuostatoms prieštarauja priimtas sprendimas (jeigu prieštarauja) ir pateikti nurodytas aplinkybes pagrindžiancius irodymus; pateikti irodymus: kad ieškovas ieškini reiškia kaip juridinio asmens dalyvis, kad pareikšti ieškini yra igaliotas valdymo organo, t.y. Koordinacines tarybos, kad ji igalioje asmenys yra asmenys, nurodyti CK 2.82 str. 4 d.; pateikti irodymus, kad pakartotinio balsavimo reikalavo dauguma suvažiavime dalyvavusiu delegatu. Taip pat teismas ipareigojo pateikti tiek patikslinto ieškinio (jo nuorašu) ir jo priedu egzemplioriu, kad po viena tektu teismui ir visiems byloje dalyvaujantiems asmenims.

5Ieškovas V. G. patikslintu ieškiniu praše panaikinti Lietuvos profesines sajungos „Solidarumas“ XII suvažiavimo, ivykusio 2010-06-05, sprendimus dalis del LPS „Solidarumas“ pirmininko ir pirmininko pavaduotojo rinkimu kaip neteisetus. Kartu su patikslintu ieškiniu pateike šiuos dokumentus: LPS „Solidarumas“ kvotas, LPS „Solidarumas“ XII suvažiavimo Koordinacines tarybos delegatu saraša, LPS „Solidarumas“ XII suvažiavimo revizijos komisijos delegatu saraša, Vilniaus profesines sajungos „Solidarumas“ XII suvažiavimo delegatu saraša, keturis LPS „Solidarumas“ XII suvažiavimo delegatu sarašus, VPS „Solidarumas“ tarybos posedžio ivykusio 2010-04-28 protokolo išraša, 2010-04-30 protokolo Nr.3 išraša, 2010-04-30 pareiškimus del pirmininko iškelimo. Nurode, kad tikslu delegatu, nedalyvavusiu valdymo organu rinkimuose saraša su ju parašais, pateiks teisminio nagrinejimo metu.

6Vilniaus miesto 3-iasis apylinkes teismas 2010 m. rugsejo 16 d. nutartimi ieškini laike nepaduotu ir gražino ji padavusiam asmeniui. Teismas nurode, kad ieškovas kartu su patikslintu ieškiniu nepateike irodymu, patvirtinanciu, jog butent ieškovas pagal Lietuvos profesines sajungos „Solidarumas“ istatus yra juridinio asmens dalyvis ir turi subjektine teise reikšti ieškini pagal CK 2.82 str. 4 d. Ieškovas nepateike irodymu, kad ieškini reiškia vykdydamas kolegialaus juridinio asmens valdymo organo - Koordinacines tarybos – sprendima ir irodymu, kad asmenys, igalioje ji reikšti ieškini, turi tokia subjektine teise. Kadangi kartu su patikslintu ieškiniu (ar jame) negautas joks prašymas del termino nutartyje nurodytiems, taciau nepašalintiems, trukumams ištaisyti pratesimo, pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 115 str., ieškini laike nepaduotu ir gražino ji padavusiam asmeniui.

7Ieškovas V. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutarti ir ipareigoti Vilniaus miesto 3-iaji apylinkes teisma priimti nagrineti jo (ieškovo) ieškini del Lietuvos profesines sajungos „Solidarumas“ XII suvažiavimo, ivykusio 2010-06-05, dalies sprendimu panaikinimo atsakovui Lietuvos profesinei sajungai „Solidarumas“. Nurodo, kad ieškini pateike vadovaudamasis CK 2.82 str. 4 d., t. y. laikydamas, kad suvažiavimas, kurio sprendimai yra gincijami, yra juridinis asmuo, o jis, suvažiavimo delegatas, yra juridinio asmens dalyvis. Kartu su juo gincyti suvažiavimo sprendimus sieke 15 delegatu, kurie patvirtino ji savo atstovu. Aplinkybe, kad jis yra suvažiavimo delegatas, patvirtina su ieškiniu pateiktas Koordinacines tarybos nariu sarašas bei minetu 15 delegatu sarašas ir ju susirinkimo protokolas. Ieškinyje jis pateike prašyma teismui ipareigoti LPS „Solidarumas“ vadovus pateikti teismui suvažiavimo dokumentus ir priimtus sprendimus, nes šie dokumentai yra tinkami irodymai, patvirtinantys ieškovo teise pareikšti ieškini ir pagrindžiantys ieškinio reikalavimus. Pirmosios instancijos teismo teiseja neatsižvelge i ši prašyma ir nustate termina ieškinio trukumams pašalinti. Kartu su patikslintu ieškiniu jis teismui pateike papildomus irodymus, t. y. suvažiavimo delegatu sarašus, kurie patvirtina jo ir kitu ji igaliojusiu delegatu, kaip juridinio asmens dalyviu, teisini statusa bei triju profesines sajungos skyriu dokumentus, irodancius, kad ieškovas buvo vienas iš kandidatu i profesines sajungos pirmininkus. Taip pat patikslintos ieškinio aplinkybes del to, kad pagal CK 2.93 str. 6 d., kai sudaroma balsu skaiciavimo komisija, komisijos sprendimas yra galutinis, t. y. balsu dauguma išrinkus pirmininku V. J., jis tapo teisetu pirmininku, o jam atsisakius pareigu, turejo buti skelbiami nauji pirmininko rinkimai. Duomenu apie tai, ar pakartotinio balsavimo reikalavo dauguma delegatu, pateikti teismui negalejo, kadangi tokia informacija fiksuojama tik suvažiavimo protokole. Teismas 2010-09-16 nutartyje tik išvardijo kartu su patikslintu ieškiniu pateiktus dokumentus, taciau ju neanalizavo, nutartyje nenurode, kodel dokumentai, kuriuose yra visu 15 delegatu, nusprendusiu gincyti suvažiavimo sprendimus, pavardes, nelaikyti reikiamais irodymais. Kaip viena iš pagrindiniu patikslinto ieškinio trukuma teismas ivardijo tai, kad ieškovas nepateike irodymu, kad ieškini reiškia vykdydamas kolegialaus juridinio asmens valdymo organo – Koordinacines tarybos – sprendima. Šis teismo argumentas yra nepagristas, nes CPK 5 str. numato, kad kiekvienas asmuo turi teise istatymu nustatyta tvarka kreiptis i teisma, kad butu apginta pažeista ar gincijama jo teise ar istatymu saugomas interesas. Teismas, netenkindamas prašymo išreikalauti suvažiavimo dokumentus, jam ir kitiems suvažiavimo delegatams ateme interesu gynimo galimybe, nes pagal CK 2.82 str. 4 d. juridiniu asmenu sprendimams gincyti teismo tvarka nurodytas triju menesiu ieškinio senaties terminas. Teismo nurodyti ieškinio trukumai galejo buti ištaisyti pasirengimo nagrineti byla teisme metu.

8Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina ir klausimas del ieškinio priemimo perduotinas nagrineti iš naujo tam paciam pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 3 p.).

9Apeliacines instancijos teismo teiseju kolegija, išnagrinejusi ieškovo V. G. atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktini ir teisini pagrinda, bylos medžiaga, daro išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagristai ieškovo ieškini laike nepaduotu ir gražino ji padavusiam asmeniui del to, jog ieškovas per teismo nustatyta termina nepašalino 2010-08-31 nutartyje nurodytu ieškinio trukumu, t. y. nepateike irodymu, patvirtinanciu, kad ieškovas pagal Lietuvos profesines sajungos „Solidarumas“ istatus yra juridinio asmens dalyvis ir turi subjektine teise reikšti ieškini pagal CK 2.82 str. 4 d., jog ieškovas nepateike irodymu, kad ieškini reiškia vykdydamas kolegialaus juridinio asmens valdymo organo - Koordinacines tarybos – sprendima ir irodymu, kad asmenys, igalioje ji reikšti ieškini, turi tokia subjektine teise.

10Iš pateiktu dokumentu matyti, kad ieškovas V. G. kreipesi i teisma su ieškiniu ir praše panaikinti Lietuvos profesines sajungos „Solidarumas“ XII suvažiavimo, ivykusio 2010-06-05, sprendimu dalis del LPS „Solidarumas“ pirmininko ir pirmininko pavaduotojo rinkimu kaip neteisetus. Vilniaus miesto 3-iasis apylinkes teismas 2010-09-16 nutartimi ieškini laike nepaduotu ir gražino ji padavusiam asmeniui. Teismas nurode, kad ieškovas kartu su patikslintu ieškiniu nepateike irodymu, patvirtinanciu, jog butent ieškovas pagal Lietuvos profesines sajungos „Solidarumas“ istatus yra juridinio asmens dalyvis ir turi subjektine teise reikšti ieškini pagal CK 2.82 str. 4 d., ieškovas nepateike irodymu, kad ieškini reiškia vykdydamas kolegialaus juridinio asmens valdymo organo - Koordinacines tarybos – sprendima ir irodymu, kad asmenys, igalioje ji reikšti ieškini, turi tokia subjektine teise. Ši pirmosios instancijos teismo nutartis nepripažintina pagrista, nes ivertinus ieškovo patikslintame ieškinyje nurodytas aplinkybes, nurodytus reikalavimus (dalyka), pateiktus dokumentus, darytina išvada, kad nera pagrindo teigti, jog ieškinys negali buti priimtas nagrineti teisme del pirmosios instancijos teismo nurodytu trukumu.

11Konstitucijos 30 str. bei CPK 5 str. itvirtina kiekvieno asmens, manancio, kad jo teises ar istatymo saugomi interesai yra pažeisti, teise kreiptis i teisma. Konstitucine asmens teise kreiptis i teisma savo turiniu yra platesne nei teise i pareikšto reikalavimo patenkinima: teise kreiptis i teisma turi kiekvienas asmuo, manantis, jog jo teises ar istatymo saugomi interesai yra pažeisti. Bylos nagrinejimo metu gali buti nustatyta, jog ieškovo teises nebuvo pažeistos, jis neturi reikalavimo teises, tokiu atveju pareikštas ieškinys teismo sprendimu turi buti atmetamas. Taigi iki teismo sprendimo priemimo ieškovas laikytinas tik tiketinu materialinio teisinio santykio, iš kurio kiles gincas, subjektu (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2003-02-17 nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-244/2003). Teises kreiptis i teisma teismines gynybos ir teises i pareikšto reikalavimo patenkinima santykis lemia tai, kad ieškinio priemimo teismo žinion stadijoje teismo sprendžiami klausimai yra išimtinai procesinio teisinio pobudžio: sprendžiama, ar asmuo turi teise kreiptis i teisma ir ar jis šia teise realizuoja laikydamasis proceso istatymu nustatytos tvarkos. Materialinio teisinio pobudžio aplinkybes, susijusios su ieškovo teise i reikalavimo patenkinima, turi buti analizuojamos bylos nagrinejimo iš esmes metu (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2002-09-16 nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-1121/2002).

12Ieškovas V. G. ieškini del Lietuvos profesines sajungos „Solidarumas“ XII suvažiavimo, ivykusio 2010-06-05, sprendimu dalies del LPS „Solidarumas“ pirmininko ir pirmininko pavaduotojo rinkimu panaikinimo padave savo vardu, t. y. kaip fizinis asmuo, t. y. ieškinyje ieškovu ar ieškovais nenurode juridinio asmens ar juridiniu asmenu, kitu fiziniu asmenu. Ieškovas nurode, kad ieškini reiškia CK 2.82 str. 4 d. pagrindu kaip LPS „Solidarumas“ XII suvažiavimo delegatas, i suvažiavima išrinktas LPS „Solidarumas“ koordinacines tarybos narys, igaliotas atstovauti grupei kitu suvažiavimo delegatu, kaip juridinio asmens dalyvis. CK 2.82 str. 4 d. itvirtinta nuostata, kad juridiniu asmenu organu sprendimai gali buti teismo tvarka pripažinti negaliojanciais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms istatymu normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sažiningumo principams. Ieškini gali pareikšti juridinio asmens kreditoriai – jeigu sprendimas pažeidžia ju teises ar interesus, atitinkamas juridinio asmens valdymo organas, juridinio asmens dalyvis arba kiti istatymuose numatyti asmenys. Tai reiškia, kad pagal ši straipsni i teisma su ieškiniu gali kreiptis juridinio asmens valdymo organas, dalyvis, juridinio asmens kreditoriai ir kiti istatymuose numatyti asmenys. Iš ieškovo pateiktu dokumentu, iš ju ir Lietuvos profesines sajungos „Solidarumas“ istatu (b. l. 7-12) matyti, kad ieškovas nera Lietuvos profesines sajungos „Solidarumas“ valdymo organas, dalyvis. Iš ieškovo nurodytu ieškinyje aplinkybiu matyti, kad ieškovas ieškini reiškia, kaip LPS „Solidarumas“ XII suvažiavimo delegatas, kaip asmuo, kuris buvo iškeltas kandidatu i profesines sajungos pirmininkus, nurodo, kad priimti sprendimai pažeidžia jo teises ir istatymu saugomus interesus. Esant tokioms ieškovo nurodytoms aplinkybems, nera pagrindo daryti išvada, kad ieškovas, vadovaudamasis CPK 5 str., neturi teises kreiptis i teisma su ieškiniu, nes, kaip jau buvo nurodyta aukšciau, iki teismo sprendimo priemimo ieškovas laikytinas tiketinu materialiniu teisiniu santykiu, iš kuriu kilo gincas, subjektu, iš ieškinio turinio teismui galint daryti prielaida, jog ieškovas yra gincijamu materialiniu teisiniu santykiu subjektas, jo ieškinys turetu buti priimamas ir nagrinejamas. Teise (ir pareiga) panaudoti materialinio teisinio pobudžio atsikirtimus i ieškini, susijusius su tuo, kad ieškini pareiškes asmuo iš tiesu nera gincijamo materialinio teisinio santykio subjektas, ir neturi teises i reikalavimo patenkinima, remiantis rungimosi principu, tenka atsakovui, kuris šia teise realizuoja teisminio bylos nagrinejimo metu. Teismas, budamas nešališka ginco sprendimo institucija, negali perimti atsakovo funkciju, nes tokiu budu butu pažeisti teismo bešališkumo, šaliu procesinio lygiateisiškumo ir teises i tinkama teismo procesa principai (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2003-02-17 nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-244/2003).

13Del aukšciau nurodytu aplinkybiu pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškinys laikytas nepaduotu ir gražintas ieškovui, panaikintina ir klausimas del ieškinio priemimo perduotinas nagrineti iš naujo tam paciam pirmosios instancijos teismui.

14Ieškovas atskiruoju skundu prašo ipareigoti Vilniaus miesto 3-iaji apylinkes teisma priimti nagrineti jo ieškini. Šis prašymas netenkintinas, nes civilines bylos iškelimas, kaip civilinio proceso stadija, kurioje inter alia sprendžiamas ieškinio priemimo klausimas, galimas tik pirmosios instancijos teisme (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2008-06-20 nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-344/2008).

15Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 336, 329, 331, 337-339 str.,

Nutarė

16Vilniaus miesto 3-iojo apylinkes teismas 2010 m. rugsejo 16 d. nutarti panaikinti ir klausima perduoti nagrineti iš naujo tam paciam pirmosios instancijos teismui. Kolegijos pirmininke

17Dalia Višinskiene

Proceso dalyviai
Ryšiai