Byla I-770-142/2017
Dėl sprendimų panaikinimo ir neturtinės žalos priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Inos Kirkutienės, Ryčio Krasausko ir Halinos Zaikauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjui T. O. ir jo atstovui advokatui A. T. (A. T.), viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo T. O. skundą atsakovams Vilniaus pataisos namams ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Vilniaus pataisos namų, trečiasis suinteresuotas asmuo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl sprendimų panaikinimo ir neturtinės žalos priteisimo,

Nustatė

2T. O. (toliau – pareiškėjas) 2016 m. liepos 12 d. kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1), kurį vėliau papildė (b. l. 8, 14, 18), prašydamas: 1) panaikinti Vilniaus pataisos namų (toliau – VPN) direktoriaus 2016 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. Nr. 28-480(1) „Dėl nuteistojo nubaudimo“ (toliau – skundžiamas nutarimas); 2) panaikinti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – KD) 2016 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. 2S-3635 (toliau – skundžiamas sprendimas); 3) priteisti 5 400,00 Eur neturtinės žalos.

3Pareiškėjas paaiškino, kad skundžiamu nutarimu buvo nubaustas nuobauda – perkėlimu į kamerų tipo patalpas 6 mėnesiams. Nuobauda jam paskirta už tai, kad pareiškėjas atsisakė būti perkeltas į kitą kamerą. Pasak pareiškėjo, jis atsisakė eiti į kitą kamerą dėl to, kad nori išvengti konflikto su ten esančiu asmeniu, kuris priklauso aukštesnei kriminalinės subkultūros klasei. Pabrėžė, kad jis nevengia atlikti jam paskirtos nuobaudos drausmės grupėje, tačiau jis negali būti vienoje patalpoje su aukštesnės kastos nuteistuoju, nes kameroje būtų kilusios muštynės. Pareiškėjo teigimu, kitiems nuteistiesiems leidžiama pasirinkti, su kuo jie gali atlikti paskirtas nuobaudas vienoje kameroje, o pareiškėjui neleidžiama to daryti. Mano, kad paskirta nuobauda yra nepagrįsta, todėl jis patyrė neturtinę žalą, kurią vertina 5 400,00 Eur.

4Teismo posėdžio metu pareiškėjas ir jo atstovas skundą palaikė, prašė jį tenkinti. Pareiškėjas nurodė manantis, kad VPN administracija prieš jį yra nusistačiusi ir bando kitų kalinių rankomis su juo susidoroti.

5VPN atsiliepime nurodo, kad su pareiškėjo skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 39–44). Nurodo, kad pareiškėjas, atsisakydamas eiti į drausmės grupės gyvenamąją patalpą Nr. 7D jokių priežasčių nenurodė nei savo rašytiniame paaiškinime, nei 2016 m. gegužės 25 d. VPN Drausmės komisijos posėdyje, todėl nebuvo žinomos jokios aplinkybės, kurios kliudytų pareiškėjui nuobaudą atlikti kartu su kitu nuteistuoju, gyvenančiu drausmės grupės gyvenamojoje patalpoje Nr. 7D. Tokios informacijos neturėjo ir Vilniaus PN Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai. Pasak VPN, pareiškėjas apie jam grėsusį pavojų pirmą kartą užsiminė skunde pateiktame teismui. VPN manymu, pareiškėjo skundo aplinkybės pagrįstos abstrakčiais teiginiais, todėl nesutinka dėl reikalavimo atlyginti neturtinę žalą.

6VPN atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo KD atsiliepime nurodo, kad su pareiškėjo skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 84–88). Nurodo, kad 2016 m. gegužės 25 d. pareiškėjas atsisakė vykdyti VPN administracijos nurodymą būti jam paskirtoje drausmės grupės patalpoje. Pareiškėjas 2016 m. gegužės 25 d. raštu pareiškė, kad atsisako eiti į drausmės grupės kamerą Nr. 7, tačiau priežasčių, dėl kurių negalėtų gyventi paskirtoje patalpoje, nenurodė. KD manymu, VPN pareigūnai, paskirdami pareiškėjui nuobaudą, savo įgaliojimų neviršijo, nuobaudos skyrimo tvarkos pažeidimų nepadarė. Pabrėžė, kad pareiškėjas savo veiksmais pažeidė Bausmių vykdymo kodekso (toliau – ir Kodeksas) 12 straipsnio 2 dalies ir 110 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimus, todėl pagal Kodekso 142 straipsnį buvo pakankamas pagrindas pareiškėjui skirti nuobaudą. Mano, kad pareiškėjo reikalavimas atlyginti patirtą žalą yra nepagrįstas.

8KD atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

9Skundas netenkintinas.

10Administracinės bylos nagrinėjimo dalykas – pareiškėjui paskirtos nuobaudos pagrįstumas ir teisėtumas.

11Byloje esančiais rašytiniais duomenimis nustatyta, kad VPN direktoriaus 2016 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 28-476(1) už pataisos įstaigos bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimą pareiškėjui paskirta nuobauda – perkėlimas į drausmės grupę 12 mėnesių (b. l. 46). Atsižvelgiant į minėtu nutarimu paskirtą nuobaudą, VPN 2016 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 7-177 „Dėl nuteistųjų suskirstymo į būrius“ perkėlė pareiškėją iš 2-202-09 gyvenamosios patalpos į drausmės grupės gyvenamąją patalpą Nr. 7-2 (b. l. 45). VPN Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyr. inspektorius 2016 m. gegužės 25 d. tarnybiniu pranešimu Nr. 43-697(1) informavo VPN direktorių apie tai, kad 2016 m. gegužės 25 d. 11.30 val. pareiškėjas kategoriškai atsisakė vykdyti pataisos įstaigos administracijos nurodymą būti jam paskirtoje drausmės grupėje (b. l. 64). Prie šio tarnybinio pranešimo buvo pridėtas pareiškėjo 2016 m. gegužės 25 d. rašytinis pasiaiškinimas, kuriame pareiškėjas nurodė, kad atsisako eiti į drausmės grupės 7 kamerą (b. l. 65). 2016 m. gegužės 26 d. įvyko VPN Drausmės komisijos posėdis. Šio posėdžio metu nuspręsta pasiūlyti VPN direktoriui skirti T. O. nuobaudą – perkėlimą 6 mėnesiams į kamerų tipo patalpas (b. l. 63). 2016 m. gegužės 26 VPN Drausmės komisija surašė teikimą Nr. 40-140(1), kuriuo atsižvelgiant į pareiškėjo padarytą drausmės pažeidimą ir į aplinkybę, kad pareiškėjas svarstymo metu turėjo net 56 galiojančias nuobaudas, pasiūlė VPN direktoriui skirti T. O. nuobauda – perkėlimą 6 mėnesiams į kamerų tipo patalpas (b. l. 62). VPN direktorius skundžiamu nutarimu pareiškėjui paskyrė nuobaudą – perkėlimą 6 mėnesiams į kamerų tipo patalpas (b. l. 61). Nesutikdamas su šiuo nutarimu, pareiškėjas skundu kreipėsi į KD, nurodydamas, kad neatsisakė eiti į drausmės grupę, o tik nesutiko eiti į drausmės grupės 7 kamerą (b. l. 89–90). Skunde pareiškėjas paaiškino, kad minėtoje kameroje bausmę atlieka žmogus dėl kurio pareiškėjo sveikatai gali kilti pavojus. Skunde pareiškėjas taip pat paaiškino, kad drausmės komisijoje prašė skirti jį į kamerą, kurioje galėtų būti saugus. Pareiškėjas prašė KD įpareigoti VPN administraciją skirti jį į drausmės grupės kamerą, kurioje jis galėtų saugiai atlikti nuobaudą. KD, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, priėmė skundžiamą sprendimą, kuriuo konstatavo, kad nėra teisinio pagrindo švelninti ar naikinti VPN paskirtas nuobaudas (b. l. 110–112). Skundžiamame sprendime KD nurodė, kad pareiškėjas jokiais loginiais argumentais nepagrindė savo atsisakymo vykdyti VPN administracijos nurodymą. Nesutikdamas su tokiu KD sprendimu, pareiškėjas kreipėsi į teismą.

12Kodekso (redakcija, galiojusi nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 21 d.) 12 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuteistieji privalo vykdyti įstatymų reikalavimus ir laikytis jiems nustatytų elgesio taisyklių. Kodekso 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nuteistieji privalo vykdyti bausmės vykdymo institucijos, įstaigos arba pareigūno nurodymus ir įsakymus. Atitinkamai tokios nuteistųjų pareigos yra įtvirtintos ir Kodekso 110 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose.

13Kodekso 142 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nuteistiesiems, sistemingai pažeidinėjantiems arba itin piktybiškai pažeidusiems režimą, gali būti skiriamos šios nuobaudos: 1) panaikinta paskirta paskatinimo priemonė – perkėlimas iš paprastosios grupės į lengvąją grupę; 2) pataisos namuose ir kalėjimuose paprastosios grupės sąlygomis laikomų nuteistųjų perkėlimas į drausmės grupę nuo trijų mėnesių iki vienerių metų; 3) pataisos namuose ir kalėjimuose drausmės grupės sąlygomis laikomų nuteistųjų perkėlimas į kamerų tipo patalpas nuo penkiolikos parų iki šešių mėnesių. Skiriant nuobaudas, atsižvelgiama į pažeidimo padarymo aplinkybes, į paskirtų nuobaudų kiekį ir pobūdį, taip pat į nuteistojo rašytinį pasiaiškinimą dėl pažeidimo. Skiriamos nuobaudos turi atitikti padaryto pažeidimo sunkumą ir pobūdį (Kodekso 143 straipsnio 2 dalis).

14Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktikoje ne kartą akcentuota, kad pataisos įstaigų vidaus tvarka yra viena iš pataisos įstaigų režimo užtikrinimo priemonių, o nuteistųjų pareiga vykdyti pataisos įstaigos administracijos reikalavimus yra specialioji, Kodekso atskirai aptarta ir nustatyta nuteistųjų pareiga. Nuteistiesiems nustatytų pareigų tikslas – užtikrinti tvarkos palaikymą bausmės vykdymo metu, būtinybė palaikyti drausmę, sukurti būtinas sąlygas normaliai pataisos įstaigų veiklai (LVAT 2010 m. gegužės 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-589/2010). Pagal BVK 142 straipsnį, laisvės atėmimo bausmę atliekančiam nuteistajam šių pareigų (bausmės atlikimo režimo reikalavimų) nevykdymas yra pakankamas pagrindas skirti jam šioje teisės normoje nustatytas nuobaudas (LVAT 2009 m. balandžio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-539/2009; 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1235/2009; 2010 m. liepos 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-1068/2010).

15Kaip minėta, VPN direktorius priėmė įsakymą perkelti pareiškėją į 7-2 gyvenamąją patalpą (b. l. 45). Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. gegužės 25 d. 11.30 val. pareiškėjas atsisakė eiti į jam paskirtą drausmės grupės kamerą (b. l. 64). Pareiškėjas šios faktinės aplinkybės neneigia, tačiau tvirtina, kad jis neatsisakė eiti į drausmės grupę, o tik atsisakė eiti į šios grupės kamerą Nr. 7. Teisėjų kolegija pažymi, kad minėta aplinkybė neturi teisinės reikšmės, nes atsisakymas eiti į paskirtą kamerą taip pat yra pataisos įstaigos pareigūnų reikalavimų nevykdymas. Šiuo aspektu pažymėtina, kad sprendimą pareiškėją perkelti į minėtą kamerą priėmė VPN direktorius įsakymu. Pareiškėjas, nepaklusdamas pareigūnams dėl jo perkėlimo į direktoriaus įsakymu paskirtą kamerą, pažeidė Kodekso nuostatas, kurios įtvirtina nuteistųjų pareigą vykdyti bausmės vykdymo institucijos administracijos bei pareigūnų nurodymus.

16Kaip minėta, pareiškėjas tiek KD, tiek ir teismui nurodė, kad minėto reikalavimo nesilaikė, bijodamas dėl savo saugumo. Pareiškėjas teismo posėdyje nurodė, kad apie atsisakymo priežastis bandė nurodyti drausmės komisijos posėdyje, tačiau VPN drausmės komisija jo nesiklausė.

17Teismo posėdyje liudytoju apklaustas VPN Kriminalinės žvalgybos skyriaus viršininkas R. U. (R. U.) parodė, kad jis dar iki sprendimo perkelti pareiškėją į minėtą kamerą, buvo išsikvietęs pareiškėją ir asmenį iš kameros Nr. 7, siekiant išsiaiškinti, ar nebus konfliktų, tačiau abu nuteistieji teigė, kad vienas kito nepažįsta ir nenurodė jokių priežasčių, dėl ko jie negalėtų būti vienoje kameroje. Liudytojas nurodė, kad pareiškėjas tik pasakė, kad nori savo atskiros kameros. Teismo posėdžio metu liudytojas, be kita ko, patvirtino, kad VPN neturėjo jokių duomenų apie galimus kilti konfliktus. Paaiškino, kad turint tokios informacijos, VPN patys deda pastangas, kad nebūtų vienoje kameroje laikomi asmenys, tarp kurių gali kilti konfliktai. Teismas neturi pagrindo abejoti priesaiką davusio statutinio valstybės tarnautojo parodymais. Pareiškėjas teismui taip pat nenurodė aplinkybių, sudarančių pakankamą pagrindą spręsti, kad VPN pareigūnas teismo posėdžio metu nurodė melagingą informaciją, t. y. kad pareigūnas yra suinteresuotas specialiai kenkti pareiškėjui ir nurodyti tikrovės neatitinkančias aplinkybes.

18Pareiškėjas nevykdė VPN reikalavimų, aiškiai suvokdamas, kad pataisos įstaigos administracijos reikalavimų nepaisymas nesiderina su bausmės atlikimo režimo laikymusi. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad skundžiamo nutarimo priėmimo metu VPN buvo žinomos pareiškėjo atsisakymo vykdyti VPN administracijos nurodymą (eiti į įsakymu paskirtą drausmės grupės kamerą) priežastys. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad pareiškėjas paaiškino savo atsisakymo priežastis, taip pat nėra duomenų, kad pareiškėjas prašė jį paskirti į kitą drausmės grupės kamerą. Atitinkamai, konstatuotina, kad VPN administracija, neturėdama jokios informacijos apie pareiškėjui galimai kilsiantį pavojų kameroje Nr. 7-2, pagrįstai reikalavo iš pareiškėjo vykdyti nurodymą eiti į VPN direktoriaus įsakymu paskirtą kamerą, o, šio reikalavimo nevykdant, pagrįstai skundžiamu nutarimu skyrė pareiškėjui nuobaudą.

19Pareiškėjas, kaip minėta, taip pat mano, kad jam skirta nuobauda buvo nepagrįstai griežta. Nurodė, kad kitiems nuteistiesiems tokiais atvejais yra skiriama izoliacija. Teismo posėdžio metu pareiškėjas pateikė VPN nutarimą, kuriuo už 2016 m. lapkričio 26 d. pareiškėjo atsisakymą eiti į paskirtą drausmės grupę, jam buvo skirta 15 parų izoliacijos (b. l. 143).

20Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas tendencingai pažeidinėja bausmės atlikimo režimą, t. y. iki ginčijamos nuobaudos skyrimo pareiškėjui VPN už drausmės atlikimo tvarkos pažeidimus buvo paskirtos nuobaudos 61 kartą, iš kurių – 56 skundžiamo nutarimo priėmimo metu buvo galiojančios (b. l. 62, 72–78). Dėl skirtų nuobaudų pareiškėjo elgesys nepagerėjo, todėl teismas daro išvadą, kad ginčijama nuobauda skundžiamu nutarimu buvo skirta tinkamai atsižvelgus į pažeidimo padarymo aplinkybes, į paskirtų nuobaudų kiekį ir pobūdį. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiamas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas. Atitinkamai, nėra pagrindo pripažinti neteisėtu skundžiamą sprendimą, kuriuo KD minėtą VPN nutarimą palikto galioti.

21Pareiškėjas taip pat siekia, kad jam būtų priteista 5 400,00 Eur dydžio neturtinė žala, kurią pareiškėjas kildina iš jo nuomone neteisėtai jam paskirtos nuobaudos.

22Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.271 straipsnio 1 dalis nustato, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Reikalavimas dėl žalos (tiek turtinės, tiek neturtinės) atlyginimo, kuri kildinama iš valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, gali būti tenkinamas tik esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam neteisėtų veiksmų (neveikimo) bei žalos ryšiui (LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-442-619/2008). Nenustačius bent vienos iš minimų trijų viešosios atsakomybės sąlygų, valstybei ar savivaldybei pagal CK 6.271 straipsnį nekyla turtinė prievolė atlyginti žalą.

23Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad VPN pareiškėjo atžvilgiu atliko neteisėtus veiksmus, t. y. teisėjų kolegija pripažino, kad skundžiamu nutarimu pareiškėjui nuobauda buvo skirta teisėtai ir pagrįstai. Nenustačius vienos iš būtinųjų sąlygų civilinei atsakomybei pagal CK 6.271 straipsnio 1 dalį kilti, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo skundo reikalavimą dėl neturtinės žalos priteisimo.

24Remiantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjo skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktu ir 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

26Pareiškėjo T. O. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

27Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo priėmimo ir paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. T. O. (toliau – pareiškėjas) 2016 m. liepos 12 d. kreipėsi į teismą su... 3. Pareiškėjas paaiškino, kad skundžiamu nutarimu buvo nubaustas nuobauda –... 4. Teismo posėdžio metu pareiškėjas ir jo atstovas skundą palaikė, prašė... 5. VPN atsiliepime nurodo, kad su pareiškėjo skundu nesutinka, prašo jį... 6. VPN atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdžio vietą ir laiką... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo KD atsiliepime nurodo, kad su pareiškėjo... 8. KD atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdžio vietą ir laiką... 9. Skundas netenkintinas. ... 10. Administracinės bylos nagrinėjimo dalykas – pareiškėjui paskirtos... 11. Byloje esančiais rašytiniais duomenimis nustatyta, kad VPN direktoriaus 2016... 12. Kodekso (redakcija, galiojusi nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gruodžio... 13. Kodekso 142 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nuteistiesiems, sistemingai... 14. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktikoje ne... 15. Kaip minėta, VPN direktorius priėmė įsakymą perkelti pareiškėją į 7-2... 16. Kaip minėta, pareiškėjas tiek KD, tiek ir teismui nurodė, kad minėto... 17. Teismo posėdyje liudytoju apklaustas VPN Kriminalinės žvalgybos skyriaus... 18. Pareiškėjas nevykdė VPN reikalavimų, aiškiai suvokdamas, kad pataisos... 19. Pareiškėjas, kaip minėta, taip pat mano, kad jam skirta nuobauda buvo... 20. Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas tendencingai pažeidinėja... 21. Pareiškėjas taip pat siekia, kad jam būtų priteista 5 400,00 Eur dydžio... 22. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.271 straipsnio 1 dalis... 23. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad VPN pareiškėjo atžvilgiu atliko... 24. Remiantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjo skundas atmetamas kaip... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 26. Pareiškėjo T. O. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 27. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo priėmimo ir paskelbimo apeliaciniu...