Byla A-502-666-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Arturo Drigoto (pranešejas) ir Irmanto Jarukaicio,

2sekretoriaujant Galinai Lavrinovic,

3dalyvaujant pareiškejo atstovui adv. Edmundui Rusinui,

4atsakovo atstovei E. N.,

5viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo pareiškejo uždarosios akcines bendroves „Tez Tour“ apeliacini skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 17 d. sprendimo administracineje byloje pagal pareiškejo uždarosios akcines bendroves „Tez Tour“ skunda atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai del nutarimo panaikinimo.

6Teiseju kolegija n u s t a t e:

7I.

8Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – ir Taryba, atsakovas) 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 2S-5 „Del UAB „Tez Tour“ Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nustatytu ipareigojimu nevykdymo“ (toliau – ir Nutarimas I) pripažino uždaraja akcine bendrove „Tez Tour“ (toliau – ir Bendrove, pareiškejas, apeliantas) neivykdžius Tarybos 2008 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 2S-14 „Del viešbucio „Sultan Beach“ reklamos atitikties Lietuvos Respublikos reklamos istatymo reikalavimams“ (toliau – ir Nutarimas II) rezoliucines dalies 2 punkte nustatyto ipareigojimo nutraukti klaidinancios reklamos naudojima ir 3 punkte nustatyto ipareigojimo paneigti klaidinancia reklama. Nutarimu I už minetu ipareigojimu nevykdyma Bendrovei buvo paskirta 184 000 Lt bauda.

9Pareiškejas skundu kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma prašydamas Nutarima I panaikinti.

10Skunde pareiškejas paaiškino, kad visi ipareigojimai susije su viešbucio „Sultan Beach“ (toliau – ir Viešbutis) kategorija šalyje. Remesi Lietuvos Respublikos turizmo istatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir teige, jog, atsižvelgiant i tai, kad Egipte Viešbuciui suteikta 4 žvaigžduciu kategorija, ka patvirtina Viešbucio sertifikatas, nera teisines galimybes ivykdyti Nutarimu II pareiškejui nustatytus ipareigojimus, t. y. paskelbti informacija, kad teiginys „Viešbucio kategorija šalyje – 4 žvaigždutes“ yra klaidinantis bei nurodyti kita Viešbucio kategorija. Laikesi pozicijos, jog atsakovas, vadovaudamasis teisetu lukesciu ir gero administravimo principais, neturejo ipareigoti Bendroves paskelbti informacija, kuri prieštarauja faktinei padeciai. Nurode, kad pirmiau mineto teiginio, kaip reklamos, teisingumas apskritai negali buti vertinamas, nes nera tokio teiginio vertinimo teisinio pagrindo. Teige, jog Bendrove saisto pareiga kataloge ir internetiniame puslapyje nurodyti Viešbucio kategorija, nustatyta Egipte, kas ir buvo padaryta.

11Pažymejo, kad Tarybos tyrimas del ipareigojimu nevykdymo nebuvo pradetas laiku, t. y. nedelsiant po ipareigojimu nevykdymo nustatymo fakto, todel už ipareigojimu nevykdyma skirta bauda yra neteiseta ir nepagrista. Laikesi pozicijos, jog už Lietuvos Respublikos reklamos istatymo pažeidimus atsakomybe paprastai taikoma reklamos davejams. Pažymejo, kad, nesant visu administracines atsakomybes taikymui butinu salygu, t. y. kaltes ir neteisetu veiksmu, atsakovas nepagristai skyre bauda. Akcentavo, jog Bendrovei paskirtos baudos dydis neatitinka proporcingumo principo reikalavimo.

12Atsakovas Taryba atsiliepime i pareiškejo skunda nurode, kad su skundu nesutinka.

13Atsiliepime atsakovas paaiškino, jog nei Reklamos istatymo, nei Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo nuostatos ne

Nustatė

14, per kiek laiko Taryba turetu pradeti tyrima del ipareigojimu nevykdymo. Pažymejo, kad pareiškejas, samoningai nevykdydamas Tarybos paskirtu ipareigojimu, neturetu tiketis, kad už Reklamos istatymo igyvendinimo priežiura atsakinga institucija nesiims priemoniu, idant butu ivykdytas jos sprendimas ir apsaugotas viešasis interesas.

15Nesutiko su pareiškejo teiginiu, kad jam paskirta bauda yra neproporcingai didele. Atkreipe demesi i tai, jog Taryba Bendrove ne karta baude (šiuo metu del Bendroves veiklos Taryba taip pat atlieka tyrimus), taciau, nepaisydama to, Bendrove piktybiškai tesia istatymams prieštaraujancia veikla, nevykdo Tarybos Nutarimu II nustatytu ipareigojimu. Pažymejo, kad per visa Nutarimo II nevykdymo laikotarpi pareiškejas buvo raginamas ivykdyti ipareigojimus, taciau, net ir žinodamas gresiancia atsakomybe ir sankciju dydi, ju nevykde.

16Vertino, jog Bendrovei paskirtoji bauda atitinka padaryto pažeidimo pavojinguma ir galimai padaryta žala istatymo saugomiems asmenu interesams. Atkreipe demesi i tai, kad, parinkdama baudos dydi, Taryba atsižvelge i klaidinancios reklamos skleidimo tasa ir Tarybos ipareigojimo paneigti klaidinancia reklama nevykdyma, ir, vadovaudamasi teisingumo bei protingumo kriterijais, pareiškejui neskyre baudos, kuria Taryba galetu skirti pagal Konkurencijos istatymo 41 straipsnio 4 dali.

17Pažymejo, kad Reklamos istatymas nenumato galimybes skirti mažesne bauda, nei yra numatyta Reklamos istatymo 22 straipsnyje. Akcentavo, jog, skiriant bauda pareiškejui, buvo atsižvelgta i jo bendrasias pajamas, kurios 2007 m. sieke daugiau nei 132 mln. Lt. Atkreipe demesi i tai, kad Bendrovei paskirtoji bauda sudaro tik 0,14 proc. jos bendruju metiniu pajamu.

18II.

19Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 17 d. sprendimu pareiškejo skunda atmete kaip nepagrista.

20Pirmosios instancijos teismas remesi Reklamos istatymo 17 straipsnio 2 dalimi, 19 straipsnio 2 dalies 3 ir 5 punktais ir pažymejo, kad Nutarimo II teisetumas nebuvo paneigtas, todel jis turi buti vykdomas. Padare išvada, jog byloje esantys Tarybos atlikto tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagristai teigti, kad Bendrove neivykde Nutarimu II jai nustatytu ipareigojimu, todel, remiantis Konkurencijos istatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Taryba, tirdama pažeidima, kai nevykdomos jos nutarimais paskirtos sankcijos ar ipareigojimai, pagristai Nutarimu I pripažino pareiškeja neivykdžius nustatytu ipareigojimu bei paskyre jam pinigine bauda.

21Nukreipe i Reklamos istatymo 22 straipsnio 2 dali, Konkurencijos istatymo 41 straipsnio 4 dali ir pažymejo, jog už Tarybos ipareigojimo nevykdyma gali buti skiriama pinigine bauda už kiekviena pažeidimo vykdymo (tesimo) diena iki 5 proc. vidutiniu dienos bendruju pajamu praejusiais ukiniai metais. Pirmosios instancijos teismas pabreže, jog per visa Nutarimo II nevykdymo laikotarpi pareiškejas buvo raginamas ivykdyti ipareigojimus, taciau, net ir žinodamas apie gresiancia atsakomybe ir sankciju dydi, ju nevykde, todel, atsižvelgus i Bendroves bendrasias pajamas, gautas 2007 m. (daugiau nei 132 mln. Lt), jai paskirta bauda nera per didele ir neproporcinga padarytam teises pažeidimui.

22Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog Nutarimas I yra teisetas ir pagristas, Bendroves pažeidimas buvo išnagrinetas ir nuobauda Bendrovei paskirta remiantis galiojanciais teises aktais, todel pagrindo panaikinti Nutarima I nera.

23III.

24Pareiškejas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 17 d. sprendima ir priimti nauja sprendima, kuriuo jo skundas butu patenkintas.

25Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

261. Teigia, kad Taryba samoningai vilkino pradeti pažeidimo tyrima, idant pareiškejui galetu paskirti didesne bauda.

272. Atkreipe demesi i tai, jog pirmosios instancijos teismo posedžio metu atsakovo atstove patvirtino, jog, iki pradedant tyrima del pažeidimo, i pareiškeja nebuvo kreiptasi, idant butu išsiaiškinta, kodel jis nevykdo Nutarimo II, ir paraginta ji Nutarima II ivykdyti. Todel pirmosios instancijos teismas nepagristai konstatavo, jog Bendrove ne karta buvo raginama ivykdyti Nutarima II.

283. Akcentuoja, jog Nutarimas II nebuvo vykdomas del to, jog pareiškejas kreipesi i teisma.

294. Mano, kad Bendrovei paskirta bauda yra pernelyg didele dar ir del to, jog i Viešbuti buvo parduota tik keletas kelioniu paketu, todel esmine žala vartotojams nebuvo padaryta.

305. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelge i tai, jog pareiškejas nepažeide informacijos vartotojo teisiu i teisinga, išsamia ir visapusiška informacija apie Viešbuti, t. y. i tai, jog jis nepadare neteisetu veiksmu ir nagrinejamu atveju nera jo kaltes.

316. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepasisake del pareiškejo prašymo taikyti proporcingumo principa ir Reklamos istatymo 22 straipsnio 9 dali.

32Kiti pareiškejo apeliacinio skundo argumentai yra analogiški jo skundo pirmosios instancijos teismui argumentams.

33Atsakovas Taryba atsiliepime i pareiškejo apeliacini skunda nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka, ir prašo ji atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendima palikti nepakeista.

34Atsiliepime atsakovas laikosi pozicijos, kad apeliantas nepagristai teigia, jog atsakovas delse pradeti pažeidimo tyrima. Remiasi Konkurencijos istatymo 38 straipsnio 3 dalimi ir pažymi, jog Bendrove nepateike Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties, kuria butu laikinai sustabdytas Nutarimo II vykdymas, todel ji privalejo ji vykdyti. Akcentuoja, jog kreipimasis i teisma nesustabdo pareigos vykdyti Tarybos ipareigojimus. Pažymi, kad pareiškejas Nutarimo II nevykde netgi Tarybai pradejus tyrima del pažeidimo. Neigia, jog Bendrove nebuvo raginama ivykdyti Nutarima II. Mano, kad, skirdama bauda, vadovavosi proporcingumo principu. Nurodo, kad Bendroves argumentas, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepasisake del proporcingumo principo ir Reklamos istatymo 22 straipsnio 9 dalies taikymo, yra nepagristas.

35Kiti atsakovo atsiliepimo i pareiškejo apeliacini skunda argumentai yra analogiški jo atsiliepimo i pareiškejo skunda pirmosios instancijos teismui argumentams.

36Teiseju kolegija

konstatuoja:

37IV.

38Apeliacinis skundas atmestinas.

39Administracinis gincas kilo del Nutarimo I teisetumo ir pagristumo, todel argumentai, pateikiami del Nutarimo II teisetumo ir pagristumo, nebus nagrinejami, kadangi tai nera šios bylos nagrinejimo dalykas.

40Nutarimu II (Tarybos tyrimo byla Nr. 08/08/1/5/07/11/012, b. l. 60-63) Bendrove buvo ipareigota per 2 darbo dienas nuo Nutarimo II rezoliucines dalies paskelbimo leidinio „Valstybes žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ nutraukti jo 1 punkte nurodytos klaidinancios reklamos naudojima internete, taip pat sutartyje del poilsio Viešbutyje užsakymo atskiru punktu nurodyti teisinga Viešbucio kategorija (2 p.) ir paneigti naudota klaidinancia reklama, 10 dienu iš eiles skelbiant pagrindiniame interneto tinklalapio www.travelman.lt puslapyje paneigima „Paneigimas. UAB „Tez Tour“, reklamuodama poilsi viešbutyje „Sultan Beach“ Hurgados kurorte Egipte, reklamoje nurode neteisinga viešbucio „Sultan Beach“ kategorija. Nurodytais veiksmais UAB „Tez Tour“ klaidino vartotojus ir skatino rinktis poilsi nurodytame viešbutyje“ (3 p.). Taryba, atlikusi tyrima, nustate, jog pirmiau minetu ipareigojimu Bendrove neivykde, del ko jai Nutarimu I (b. l. 9-11) buvo paskirta 184 000 Lt bauda. Nors Bendrove prašo panaikinti Nutarima I, iš esmes ji nesutinka su jai paskirtos baudos dydžiu, nes tos aplinkybes, kad Nutarimo II 2 ir 3 punktuose nustatytu ipareigojimu ji neivykde, ji neneigia.

41Apeliantas akcentuoja, kad Nutarime II suformuluotu ipareigojimu nevykde, nes, jo manymu, minetas nutarimas yra neteisetas, del ko jis kreipesi i teisma. Teiseju kolegija atkreipia demesi i tai, kad, pagal Konkurencijos istatymo 38 straipsnio 3 dali, skundo padavimas nesustabdo Tarybos nutarimu vykdymo, jei Vilniaus apygardos administracinis teismas nenusprendžia kitaip. Nagrinejamu atveju Vilniaus apygardos administracinis teismas apskritai neprieme Bendroves skundo, nes jis buvo paduotas praleidus Nutarimo II apskundimo termina (Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 30 d. nutartis administracineje byloje Nr. I-5055-208/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. kovo 6 d. nutartis administracineje byloje Nr. AS442-127/2009). Be to, atitinkami Nutarimo II ipareigojimai nebuvo pradeti vykdyti ir Tarybai pradejus atitinkama tyrima (Tarybos 2008 m. lapkricio 20 d. nutarimas Nr. 1S-165; Tarybos tyrimo byla Nr. 5.1-11, b. l. 10-11), ka iliustruoja Tarybos 2008 m. lapkricio 26 d. aktas su priedu (Tarybos tyrimo byla Nr. 5.1-11, b. l. 12-14), 2008 m. gruodžio 18 d. aktas su priedu (Tarybos tyrimo byla Nr. 5.1-11, b. l. 18-20) bei kiti nagrinejamoje byloje esantys dokumentai. Byloje nustatyta, jog Bendrove Nutarimo II rezoliucines dalies 2 ir 3 punktu iš viso nevykde 184 dienas, todel jai, remiantis Reklamos istatymo 22 straipsnio 2 dalimi, buvo paskirta 184 000 Lt bauda.

42Apeliantas nurodo, kad Tarnyba tycia vilkino pradeti tyrima del galimo pažeidimo, idant galetu jam paskirti didesne bauda. Reklamos istatymo 23 straipsnio 1 dalis , kad šio istatymo 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus pažeidimus tiria ir nagrineja Taryba ir kad pažeidimu tyrimo ir nagrinejimo tvarka bei Tarybos nutarimu vykdymo ir apskundimo tvarka Konkurencijos istatymas. Konkurencijos istatymo 24 straipsnio 2 dalis itvirtina Tarybos teise pradeti tyrima savo iniciatyva. Minetas istatymas nedetalizuoja, per kiek laiko nuo galimo pažeidimo paaiškejimo toks tyrimas turi buti pradedamas, tik , kad jis turi buti baigtas ne veliau kaip per 5 menesius nuo tyrimo pradžios, taciau šis terminas Tarybos motyvuotu nutarimu gali buti pratesiamas kiekviena karta ne ilgiau kaip 3 menesiams (25 str. 6 d.). Vis delto teiseju kolegija pažymi, jog toks teisinis reguliavimas neturi buti vertinamas kaip leidžiantis Tarybai pradeti tyrima del galimo pažeidimo nesilaikant protingo termino. Nagrinejamu atveju Bendrove Nutarimu II jai nustatytus ipareigojimus turejo ivykdyti iki 2008 m. liepos 15 d. iskaitytinai (Nutarimas II buvo priimtas 2008 m. birželio 19 d., jo rezoliucine dalis oficialiojo leidinio „Valstybes žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ buvo paskelbta 2008 m. liepos 11 d. (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 51-731)), o tyrimas buvo pradetas 2008 m. lapkricio 20 d., taigi praejus kiek daugiau nei 4 menesiams nuo Bendrovei nustatyto termino ivykdyti atitinkamus Nutarimo II ipareigojimus pasibaigimo. Kaip matyti iš bylos medžiagos, aktyviu veiksmu tyrimui del galimo pažeidimo pradeti Taryba emesi 2008 m. lapkricio 6 d. (Tarybos 2008 m. lapkricio 6 d. aktas su priedu, 2008 m. lapkricio 18 d. aktas su priedu, 2008 m. lapkricio 20 d. aktas su priedu (Tarybos tyrimo byla Nr. 5.1-11, b. l. 1-9)). Taciau teiseju kolegija atkreipia demesi i tai, jog pareiškejo pareigai ivykdyti Nutarimo II rezoliucines dalies 2 ir 3 punktuose suformuluotus ipareigojimus ta aplinkybe, kada buvo pradetas galimo pažeidimo tyrimas, neturi jokios itakos, t. y. Tarybos tyrimo del galimo pažeidimo pradejimas nei keicia, nei panaikina šia pareiga, be to, pareiškejas, nevykdydamas jam Tarybos nustatytu ipareigojimu, turejo ir galejo suprasti, jog jam už tai gresia istatymuose nustatyta teisine atsakomybe ir jog jos konkreti apimtis priklausys nuo to, kaip ilgai jis tes pradeta pažeidima.

43Reklamos istatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad už Tarybos laikino draudimo skleisti reklama nevykdyma arba ipareigojimo paneigti klaidinancia ar neleidžiama lyginamaja reklama nevykdyma ar netinkama jo vykdyma reklamines veiklos subjektams skiriama vieno tukstancio litu už kiekviena nevykdymo ar netinkamo vykdymo diena bauda. Kaip jau buvo mineta, Bendrove atitinkamu Nutarimo II ipareigojimu nevykde 184 dienas, taigi Taryba jai paskyre 184 000 Lt, t. y. tokio dydžio, koks numatytas Reklamos istatyme, bauda. Šio istatymo 22 straipsnio 9 dalis numato galimybe skunda del Tarybos nutarimo nagrinejanciam teismui, atsižvelgiant i atsakomybe lengvinancias ir kitas aplinkybes (del kuriu atitinkama pinigine bauda reklamines veiklos subjektui, kuris pažeide ši istatyma, butu akivaizdžiai per didele, nes neproporcinga padarytam teises pažeidimui ir del to neteisinga) ir vadovaujantis teisingumo, protingumo kriterijais, skirti mažesne pinigine bauda negu atitinkamoje šio straipsnio dalyje nustatytos minimalios pinigines baudos. Apeliantas nurodo, kad nagrinejamu atveju yra pagrindas šia nuostata taikyti jo atžvilgiu.

44Teiseju kolegija pažymi, jog Bendrove nagrinejamu atveju buvo nubausta tik už Reklamos istatymo pažeidima. Pagal Konkurencijos istatymo 41 straipsnio 4 dali, už Tarybos ipareigojimu nutraukti neteiseta veikla, atlikti veiksmus, atkuriancius ankstesne padeti ar pašalinancius pažeidimo pasekmes, nevykdyma arba vykdyma ne laiku, už nurodymu pateikti informacija vykdyma ne laiku, už prisiimtu isipareigojimu nesilaikyma šio istatymo numatytais atvejais ukio subjektams gali buti skiriama pinigine bauda už kiekviena pažeidimo vykdymo (tesimo) diena iki 5 procentu vidutiniu dienos bendruju pajamu praejusiais ukiniais metais, taciau Taryba, skirdama Bendrovei bauda, ivertino jos dydžio pagal Reklamos istatymo 22 straipsnio 2 dali adekvatuma padarytam pažeidimui ir nusprende, kad jis yra pakankamas: ji laikesi pozicijos, kad griežciau bausti Bendrove bei jos atžvilgiu taikyti ir Konkurencijos istatymo 41 straipsnio 4 dali nera tikslinga. Teiseju kolegija atkreipia demesi i tai, jog nagrinejamu atveju apelianto atsakomybe lengvinanciu aplinkybiu (Reklamos istatymo 22 str. 10 d.) nera: pažeidimas buvo vykdomas ilga laika ir nebuvo nutrauktas netgi pradejus tyrima del jo. Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, nuo 2008 m. liepos 15 d. iki 2009 m. sausio 15 d. buvo parduota 10 keliones paketu i Viešbuti (b. l. 43). Taigi Bendroves skleidžiama klaidinanti reklama turejo itakos vartotojams. Todel nera pagrindo daryti išvados, jog Bendrovei paskirta bauda yra neproporcinga ir neteisinga ir jog pirmosios instancijos teismas jos atžvilgiu turejo taikyti Reklamos istatymo 22 straipsnio 9 dalies nuostata.

45Atsižvelgusi i pirmiau išdestyta, teiseju kolegija daro išvada, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisetas ir pagristas, todel jo naikinti nera pagrindo, o apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagristas.

46Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

47Pareiškejo uždarosios akcines bendroves „Tez Tour“ apeliacini skunda atmesti.

48Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 17 d. sprendima palikti nepakeista.

49Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, 2. sekretoriaujant Galinai Lavrinovic,... 3. dalyvaujant pareiškejo atstovui adv. Edmundui Rusinui,... 4. atsakovo atstovei E. N.,... 5. viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo pareiškejo uždarosios... 6. Teiseju kolegija n u s t a t e:... 7. I.... 8. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – ir Taryba, atsakovas)... 9. Pareiškejas skundu kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma... 10. Skunde pareiškejas paaiškino, kad visi ipareigojimai susije su viešbucio... 11. Pažymejo, kad Tarybos tyrimas 12. Atsakovas Taryba atsiliepime i pareiškejo skunda nurode, kad su skundu... 13. Atsiliepime atsakovas paaiškino, jog nei Reklamos istatymo, nei Lietuvos... 14. , per kiek laiko Taryba turetu pradeti tyrima 15. Nesutiko su pareiškejo teiginiu, kad jam paskirta bauda yra neproporcingai... 16. Vertino, jog Bendrovei paskirtoji bauda atitinka padaryto pažeidimo... 17. Pažymejo, kad Reklamos istatymas nenumato galimybes skirti mažesne bauda, nei... 18. II.... 19. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 17 d. sprendimu... 20. Pirmosios instancijos teismas remesi Reklamos istatymo 17 straipsnio 2 dalimi,... 21. Nukreipe i Reklamos istatymo 22 straipsnio 2 dali, Konkurencijos istatymo 41... 22. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog Nutarimas I yra teisetas ir... 23. III.... 24. Pareiškejas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 25. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 26. 1. Teigia, kad Taryba samoningai vilkino pradeti pažeidimo tyrima, idant... 27. 2. Atkreipe demesi i tai, jog pirmosios instancijos teismo posedžio metu... 28. 3. Akcentuoja, jog Nutarimas II nebuvo vykdomas del to, jog pareiškejas... 29. 4. Mano, kad Bendrovei paskirta bauda yra pernelyg didele dar ir 30. 5. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelge i tai, jog pareiškejas... 31. 6. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepasisake 32. Kiti pareiškejo apeliacinio skundo argumentai yra analogiški jo skundo... 33. Atsakovas Taryba atsiliepime i pareiškejo apeliacini skunda nurodo, kad su... 34. Atsiliepime atsakovas laikosi pozicijos, kad apeliantas nepagristai teigia, jog... 35. Kiti atsakovo atsiliepimo i pareiškejo apeliacini skunda argumentai yra... 36. Teiseju kolegija... 37. IV.... 38. Apeliacinis skundas atmestinas.... 39. Administracinis gincas kilo del Nutarimo I teisetumo ir pagristumo, todel... 40. Nutarimu II (Tarybos tyrimo byla Nr. 08/08/1/5/07/11/012, b. l. 60-63) Bendrove... 41. Apeliantas akcentuoja, kad Nutarime II suformuluotu ipareigojimu nevykde, nes,... 42. Apeliantas nurodo, kad Tarnyba tycia vilkino pradeti tyrima 43. Reklamos istatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad už Tarybos laikino... 44. Teiseju kolegija pažymi, jog Bendrove nagrinejamu atveju buvo nubausta tik už... 45. Atsižvelgusi i pirmiau išdestyta, teiseju kolegija daro išvada, jog... 46. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 140... 47. Pareiškejo uždarosios akcines bendroves „Tez Tour“ apeliacini skunda... 48. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 17 d. sprendima... 49. Nutartis neskundžiama....