Byla 2-1597-800/2014
Dėl draudiminės išmokos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant Ramintai Vainaitei, dalyvaujant ieškovo „BTA Insurance Company“ SE atstovui advokatui Martynui Stankevičiui, atsakovo UAB „Fatrans“ atstovei advokatei Gintarei Girdzijauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo „BTA Insurance Company“ SE ieškinį atsakovui UAB „Fatrans“, tretiesiems asmenims BUAB „Transkedavė“ , OOO “BCK“, dėl draudiminės išmokos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „Fatrans“, ieškovo naudai 2604,36 Lt ir bylinėjimosi išlaidas; šešis procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (b.l. 5).

3Ieškinyje ieškovas nurodė, kad 2012-04-13 Vokietijoje įvyko autoįvykis, kurio metu buvo apgadintas šviesoforas. UAB „Fatrans“ priklausančio transporto priemonės RENAULT PREMIUM v/n ( - ) su priekaba KOEGEL v/n BB454 valdytojas vairavo transporto priemonę neapsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu. „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje, vadovaujantis draudiminį įvykį ir žalos dydį patvirtinančiais dokumentais, išmokėjo draudimo išmoką 2640,36 Lt, dėl šviesoforo sugadinimų. LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4 str. 1 d. įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojamos transporto priemonės privalo būti apdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad už draudimo sutarties sudarymą TPVCAPDĮ 43 straipsnio nustatyta tvarka atsako transporto priemonės savininkas. UAB „Fatrans“ įvykio metu buvo transporto priemonės RENAULT PREMIUM v/n ( - ) savininke, todėl atsakovė buvo atsakinga už minėtos transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą. Pagal TPVCAPDĮ 2 str. 8, 9, 18 d. bei 6 str. 4, 6 d. transporto priemonių, kurių įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje (t.y., transporto priemonių, registruotų Lietuvos Respublikoje), įprastinė privalomojo draudimo sutartis, kurią sudarius, gali būti išduodama žalioji kortelė, sudaroma tik įmonėse, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę vykdyti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą ir kurios yra Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro narės. Draudikų biuras viešai skelbia draudikų sąrašą. Transporto priemonė valst. Nr. ( - ) eismo įvykio dieną 2012-04-13, nebuvo apdrausta TPVCAPDĮ reikalavimus atitinkančiu transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, todėl laikytina, kad draudimas transporto priemonės RENAULT PREMIUM v/n ( - ) atžvilgiu eismo įvykio metu negaliojo. 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/14/ RB iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 72/166/EB, 84/5/EB, 88/357/EEB ir 90/232/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/26/EB, susijusias su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, 2 straipsnio 4 dalyje žalos atlyginimo reglamentavimą paliko valstybių narių nuožiūrai. Taigi, vertinant, kokia atsakomybė taikytina atsakovams, reikia vadovautis Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymu. Pagal LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 13 str. 1 p. nukentėjęs asmuo pretenziją dėl padarytos žalos atlyginimo gali pateikti atsakingam už padarytą žalą asmeniui (kaltininkui), tiesiogiai draudikui, apdraudusiam kaltininko civilinę atsakomybę, draudiko atstovui pretenzijoms nagrinėti. Nukentėjęs asmuo kreipėsi į ieškovo atstovus ir pastarieji vadovaujantis TPVCAPDĮ 14 str. 4 d. sureguliavo žalą, nukentėjusiems buvo sumokėta draudimo išmoka. Vadovaujantis TPVCAPDĮ 16 str. 5 dalimi, išmoka dėl velkama transporto priemone padarytos žalos mokama pagal velkančiosios transporto priemonės draudimo sutartį, kai velkama transporto priemonė eismo įvykio metu buvo sukabinta su velkančia transporto priemone. Šis teisinis reglamentavimas suponuoja teisinę prievolę atsakingam draudikui, kuris buvo apdraudęs priekabą privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, sumokėti visą nukentėjusiajam padarytą žalą. Ieškovas, sureguliavęs žalą, įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakingą draudiką, tačiau atsakovas nėra sudaręs draudimo sutarties įstatymų nustatyta tvarka ir tokiu būdu atsako prieš ieškovą už visišką žalos atlyginimą.

4Atsakovė su ieškiniu nesutiko, atsiliepime į ieškinį nurodė, kad Vokietijoje 2012-04-13 įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadintas šviesoforas, o dėl šio eismo įvykio kaltu buvo pripažintas transporto priemonės Renault Premium, v/n ( - ) su priekaba Koegel, v/n BB 454, vairuotojas. Nurodo, kad transporto priemonė buvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, o ieškinyje nurodyti motyvai yra visiškai nepagrįsti, todėl atmestini. Kaip matyti iš dokumentų, atsakovas UAB „Fatrans“ transporto priemonę Panaudos sutarties pagrindu perdavė naudotis BUAB „Transkedavė“ (Kauno apygardos teismo 2012-11-03 nutartimi UAB „Transkedavė“ iškelta bankroto byla). Minėta įmonė apdraudė transporto priemonę Rusijos Federacijos draudimo kompanijos OOO „BCK“ Kaliningrado srities filialo draudimu. Šį faktą neginčijamai patvirtina draudimo liudijimo polisas. Remiantis išdėstytais motyvais, visiškai nepagrįstais laikytini ieškovo argumentai, kad transporto priemonė buvo neapdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir neturėjo galiojančios draudiminės apsaugos. Pažymi, kad ieškovas ne tik nesikreipė į transporto priemones apdraudusią draudimo kompaniją, bet ir į BUAB „Transkedavė“, kuri automobilių panaudos sutarties pagrindu naudojosi transporto priemone. BUAB „Transkedavė“ - tapo subjektu, atsakingu ne tik už transporto priemonės naudojimą laikantis teisės aktų reikalavimų, bet ir už draudimo sutarties sudarymą. Pažymi, kad LR CK 6.636 str. nuostatos reglamentuoja, kad „Panaudos gavėjas privalo išlaikyti ir saugoti jam pagal paskirtį perduotą daiktą, taip pat daryti turto einamąjį ir kapitalinį remontą bei apmokėti visas daikto išlaikymo išlaidas, jeigu sutartis nenumato ko kitą. Panaudos gavėjas, t.y. BUAB „Transkedavė“, privalėjo rūpintis visomis transporto priemonės naudojimo ir išlaikymo išlaidomis, tame tarpe ir transporto priemonės draudimu. BUAB „Transkedavė“ įvykdė įstatymo nuostatas bei, kaip jau buvo minėta, transporto priemonę apdraudė Rusijos Federacijos draudimo kompanijoje. Ieškovo reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo iš atsakovo yra nepagrįstas.

5Atsakovė nurodė, jog kyla pagrįstų abejonių dėl ieškinio reikalavimo dydžio. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2640,36 Lt, tačiau su ieškiniu nepateikia jokių rašytinių įrodymų, pagrindžiančių reikalavimo sumą. LR CPK 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių LR CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Šioje įstatymo normoje įtvirtinta bendroji įrodinėjimo pareiga - ji nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia. Ieškovas ieškinyje turi pagrįsti prašomą priteisti sumą, ieškovas neįgyvendino įrodinėjimo pareigos.

6Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė nurodė, kad neginčija fakto, kad vairuotojas šioje vietoje buvo, tačiau ginčija, kad jis padarė žalą, o byloje nėra duomenų apie žalos mastą. Nėra jokio akto patvirtinančio kokie šviesoforo apgadinimai buvo padaryti, o eismo įvykio deklaracijoje, nurodyta, kad padaryta žala nėra didelė. Prašo ieškinį atmesti tuo pagrindu, jog ieškovas neįrodė žalos dydžio (14.28 min.).

7Trečiųjų asmenų BUAB „Transkedavė“ ir OOO“BCK“ atstovai į teismo posėdį neatvyko, prašymų iki teismo posėdžio pradžios negauta.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Nustatyta, kad atsakovui UAB „Fatrans“ priklausanti transporto priemonė Renault Premium, valst. Nr. ( - ), (b.l. 10), 2012-04-13 eismo įvykio metu Vokietijoje apgadino šviesoforą (b.l. 79, 104). Eismo įvykio kaltininkas buvo V. S. (b.l. 79). Byloje nustatyta, kad atsakovui priklausanti, panaudos sutarties pagrindu perduota transporto priemonė Renault Premium, valst. Nr. ( - ), vairuojama, V. S., nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Iš byloje esančio trečiojo asmens OOO „BCK“ draudimo poliso matyti, kad transporto priemonė buvo apdrausta jų bendrovėje, bei draudimą sudarė trečiasis asmuo BUAB „Transkedavė“ (b.l. 88). Byloje pateikti dokumentai patvirtina aplinkybes apie eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės padarytos žalos dydį. Iš byloje pateiktos išlaidų sąmatos, kurią pateikė Reinbacho kelių remonto įmonė matyti, kokie darbai buvo atlikti, t.y. apmokėtos išlaidos personalui, ruožų priežiūros automobilio išlaidos, o taip pat Siemens AG išlaidos, kurias patvirtina byloje pateikta sąskaita Nr. 74729090609823, išrašyta 2012-04-23 (b.l. 57-64).

10Atsakovė atsiliepime į ieškinį, bei jos atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad eismo įvykyje dalyvavusi atsakovei priklausanti transporto priemonė Renault Premium, valst. Nr. ( - ), buvo apdrausta Rusijos draudimo kompanijoje OOO „BCK“ ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas autoįvykio metu buvo galiojantis. Šioms aplinkybėms pagrįsti buvo pateiktas draudimo polisas (b.l. 88). Be to, nesutikimą su pareikštu ieškiniu motyvavo ir tuo, kad tarp atsakovo ir UAB „Transkedavė“ buvo sudaryta panaudos sutartis, o pagal LR CK 6.636 str. nuostatas panaudos gavėjas privalo išlaikyti ir saugoti jam pagal paskirtį perduotą daiktą, taip pat daryti turto einamąjį ir kapitalinį remontą, bei apmokėti visas daikto išlaikymo išlaidas, jeigu sutartis nenumato kitaip. Nurodė, jog panaudos gavėja t.y. BUAB „Transkedavė“ privalėjo rūpintis visomis transporto priemonės naudojimo ir išlaikymo išlaidomis, tame tarpe ir transporto priemonės draudimu (b.l. 25). Taip pat atsakovo atstovė teismo posėdžio metu reiškė abejones, dėl žalos dydžio pagrįstumo. Nurodė, jog byloje nėra duomenų, kurie objektyviai patvirtintų žalos dydį, kėlė klausimą kokie įrodymai patvirtina žalos dydį. Atsakovo atstovė nurodė, kad šiuo atveju turi būti taikoma LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-100/2014.

11Teismas, priimdamas sprendimą atsižvelgia į Kasacinio teismo praktiką, tačiau nesutinka su atsakovo atstovės argumentais, jog ieškovas nepateikė žalos dydį pagrindžiančių dokumentų. Atsakovo atstovės minimoje LAT nutartyje 3K-3-100/2014, nurodyta kad:“vien ieškovo pateikti duomenys apie faktą, kad kitos valstybės nacionalinis draudikų biuras išmokėjo nukentėjusiems asmenims žalos atlyginimą, negali būti pripažinti pakankamais ir patikimai pagrindžiančiais padarytos žalos sudedamąsias dalis ir atitinkamai žalos dydį“. Nagrinėjamoje byloje ieškovai pateikė ne tik draudimo išmokos faktą patvirtinančius dokumentus (b.l. 67), tačiau ir žalos dydį patvirtinančius įrodymus (išlaidų sąmata, detalizuotą sąskaitą (b.l. 58-64)), todėl su atsakovės atstovės argumentais, teismas neturi pagrindo sutikti, nes nutartis, kuria remiasi atstovė faktinėmis aplinkybėmis yra skirtinga nagrinėjamai bylai. Ieškovai ieškinį grindė ir įrodymus pateikė susijusius su kitoje valstybėje t.y. Vokietijoje padaryta žala. Ieškovas išmokėdamas nuostolius rėmėsi pateiktais kitos valstybės paskaičiuotos žalos atlyginimo dokumentais, kurie jų manymu buvo pagrįsti. Byloje esanti 2012-10-30 išlaidų sąmata (b.l. 60), sąskaita (b.l. 62) patvirtina, kad buvo atliekami „šviesoforo“, t.y. signalinio įtaiso remonto darbai. Šioje sąskaitoje nurodyta buvimo vieta ( - ), sutampa su pranešimo apie eismo įvykį nurodyta vieta ( - ) (b.l. 62, 79). Atsakovo atstovė, ginčydama ieškinį, neginčijo fakto, kad vairuotojas šioje vietoje buvo, tačiau ginčijo žalos atsiradimo galimybes, bei kėlė abejones dėl vairuotojo, V. S., nepasirašytos eismo įvykio deklaracijos, tačiau šioms abejonėms pagrįsti jokių įrodymų nepateikė apsiribodama samprotavimais. Byloje pateiktas pranešimas apie eismo įvykį patvirtina, jog eismo įvykyje dalyvavo ne kas nors kitas, o UAB „Transkedavė“ vairuotojas, kuris panaudos sutarties pagrindu vairavo atsakovui UAB „Fatrans“ priklausančią transporto priemonę. Būtent šiame dokumente užfiksuota eismo įvykyje dalyvavusi transporto priemonė su priekaba, nurodytas transporto priemonę vairavęs asmuo, jo gyvenamosios vietos adresas, transporto priemonės draudimo liudijimo numeris, bei transporto priemonės identifikacinis numeris (b.l. 79). Šie, dokumente užfiksuoti duomenys, negalėjo būti žinomi nedalyvavusiems eismo įvykyje. Be to atkreiptinas dėmesys į tai, kad nors pranešime apie eismo įvykį nėra detaliai aprašyti signaliniam stulpui padaryti pažeidimai, tačiau jie akivaizdžiai matyti iš byloje esančios nuotraukos (b.l. 104). Pranešime apie eismo įvykį taip pat nurodyta, kad padaryta nedidelė žala. Teismas, priteisdamas ieškovo išmokėtą draudiminę 2640,36 Lt išmoką mano, kad ji nėra neprotingai didelė, be to įrodyta byloje esančiais rašytiniais įrodymais.

12Transporto priemonių, skirtų važiuoti žeme, taip pat mopedų, priekabų ir puspriekabių, išskyrus bėgines transporto priemones, valdytojų civilinės atsakomybės draudimas reglamentuojamas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme (toliau - Įstatymas). Vienas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo bruožų yra jo privalomumas. Šiuo draudimu siekiama užtikrinti tiek nukentėjusiųjų nuo transporto priemonių, tiek asmenų, naudojančių jas, turtines teises ir interesus. Pagal Įstatyme įtvirtintą teisinį reglamentavimą tuo atveju, kai žala padaroma neapdrausta transporto priemone, nukentėjęs trečiasis asmuo pretenziją dėl padarytos žalos gali pateikti atsakingam už padarytą žalą asmeniui, tiesiogiai Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės draudimo įmonei, apdraudusiai kaltininko civilinę atsakomybę, atsakingo draudiko atstovui pretenzijoms nagrinėti arba – Biurui ar Biuro atstovui (TPVCAPDĮ 13 str.). Šioje byloje nagrinėjamu atveju, buvo kreiptasi į ieškovo atstovus ir pastarieji vadovaujantis TPVCAPDĮ 14 str. 4 d. sureguliavo žalą, nukentėjusiems buvo sumokėta draudimo išmoka. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazės duomenimis, atsakovui priklausanti transporto priemonė Renault Premium, valst. Nr. ( - ), eismo įvykio dienai nebuvo drausta (b.l. 13). Kadangi Lietuvos Respublikoje registruota transporto priemonė Renault Premium, valst. Nr. ( - ) nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, atsakovas neatlygino neapdrausta transporto priemone padarytos žalos tiesiogiai, žala buvo atlyginta ieškovo, todėl ieškovas, vadovaujantis TPVCAPDĮ 22 str. bei CK 6.280 str. 1 d., įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakovą.

13Vadovaujantis LR CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, atsakovė privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl, iš atsakovės priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės priteistinas ieškovo sumokėtas žyminis mokestis, kitos išlaidos susijusios su civilinės bylos nagrinėjimu, ieškovo naudai (Civilinio proceso kodekso 79 str., 93 str. 1 d.) bei teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1d.).

15Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 str., 268- 270 str., 271 str.,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš UAB „Fatrans“, įmonės kodas 159535029, 2604,36 Lt (du tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt litų 36 ct) žalos atlyginimo, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-11-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 79,00 Lt (septyniasdešimt devynis litus) žyminio mokesčio, bei 68,20 Lt (šešiasdešimt aštuonis litus 20 ct) už dokumentų priedų vertimą, „BTA Insurance Company“ SE, Lietuvoje veikiančiam per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, filialo kodas: 300665654, naudai.

18Priteisti iš UAB „Fatrans“, įmonės kodas 159535029, 41,63 Lt (keturiasdešimt vieną litą 63 ct) išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT247300010112394300, įmokos kodas 5660.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai