Byla A-799-756/2018
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. P. ir atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo G. P. skundą atsakovei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas G. P. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas: 1) Panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra, atsakovas) 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimą Nr. BRK-10532 (12.4), kuriuo nuspręsta suteikti tik 64 303,89 Eur dydžio paramą (toliau – ir Sprendimas); 2) Panaikinti Agentūros 2016 m. kovo 3 d. protokolinį sprendimą Nr. BR 22-9; 3) Priimti naują sprendimą skirti pareiškėjui 78 902 Eur dydžio paramą.

72.

8Nurodė, kad pareiškėjas Agentūrai 2015 m. rugsėjo 29 d. pateikė mokėjimo prašymą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“, kuriuo prašė suteikti 78 902 Eur dydžio paramą. Pareiškėjas Agentūrai pateikė 2015 m. lapkričio 20 d. prašymą bei prašymo papildymą „Dėl projekto pakeitimų“, kuriais buvo prašoma vietoj medinių tualetų įrengti plastikinius biotualetus. Agentūra šiam prašymui nepritarė. Agentūra, nagrinėdama pareiškėjo 2015 m. rugsėjo 29 d. prašymą, vadovavosi uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) UAB „Civitta“ ekspertinio konsultavimo ataskaita Nr. 124 (toliau – ir Ataskaita), kurioje buvo pateiktos atliktų darbų ir įsigytų prekių rinkos kainos, galiojusios sutarties pasirašymo dieną, taip pat atliko patikrą vietoje.

93.

10Nurodė, jog Agentūra, vadovaudamasi Ataskaita, priėmė skundžiamą 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimą, kuriuo nusprendė suteikti tik dalį paramos. Sprendimą motyvavo tuo, kad pareiškėjas vietoje Agentūrai pateiktame techniniame projekte Nr. ECOA-15-001-TP (toliau – ir techninis projektas) nurodytų medinių lauko tualetų įrengė 2 plastikinius biotualetus, taip pat, kad kitų atliktų darbų ir įsigytų prekių kaina yra nepagrįstai didelė ir netinkama kompensuoti. Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministeriją, kuri 2016 m. vasario mėn. rašte nurodė, kad Ataskaitoje nėra nurodyta, jog buvo apskaičiuotas prekių, paslaugų ar darbų vidurkis, todėl Sprendimas neatitiko Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų. Tačiau Agentūra 2016 m. kovo 3 d. protokoliniu sprendimu Nr. BR 22-9 paliko galioti 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimą.

114.

12Pareiškėjas nurodė, kad nėra duomenų, jog UAB „Civitta“ yra ekspertų įmonė, turinti teisę vykdyti vertinimo veiklą. UAB „Civitta“ pateikta ataskaita yra nepagrįsta ir todėl, kad ji konsultacinė ir yra neprivalomojo pobūdžio. Ataskaitoje nenurodyta, kokie metodai buvo naudojami nustatant darbų ir prekių rinkos kainas, nepateikti paskaičiavimai. Be to, UAB „Civitta“ nustatė rinkos kainas, galiojusias rangos sutarties sudarymo dieną, bet ne vidutines rinkos kainas, o atsakovas nepagrįstai nurodė, kad buvo nustatytos vidutinės rinkos kainos. Pažymėjo, kad Agentūra rėmėsi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių (toliau – ir Administravimo taisyklės) 253.13 papunkčiu, tačiau nedetalizavo, kaip ši nuostata buvo pažeista. Pareiškėjo teigimu, atsakovas neįvertino, kad darbai buvo atliekami miške, todėl jų kaina galėjo skirtis nuo darbų atliekamų, pavyzdžiui, mieste. Šios aplinkybės Agentūra neįvertino. Pareiškėjo manymu, Sprendimas nenuginčijo pareiškėjo patirtų išlaidų pagrįstumo.

135.

14Teismo posėdžio metu pareiškėjas akcentavo, kad Agentūra nepagrįstai vadovavosi UAB „Civitta“ atlikta užsakomąja skaičiuojamųjų kainų ekspertize, remdamasi kuria padarė išvadą dėl viršytų investicijų rinkos kainų, nes minėta įmonė neturi teisės atlikti ekspertizių ir teikti ekspertų išvadų. Teigė, jog pareiškėjas yra pateikęs UAB „Kovertas“, įrašytos į išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą, nuomonę dėl vidutinės turto kainos rinkoje, pagal kurią investicijų rinkos kaina yra netgi didesnė, nei realiai pareiškėjo patirtos išlaidos.

156.

16Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti.

177.

18Nurodė, kad pareiškėjas nesilaikė techninio projekto reikalavimų, vietoje medinių tualetų įrengė plastikinius biotualetus, todėl šioje dalyje Agentūra pagrįstai pripažino išlaidas investicijai netinkamomis finansuoti. Teigė, jog patikrinimo metu buvo nustatyta, kad laužavietė buvo įrengta ne taip, kaip numatyta projekte, taip pat dalis rekreacinių takų buvo įrengti ne pagal projektą. Konteinerių PC šiukšlėms nebuvo rasta. Agentūra apskaičiavo, kad netinkamomis finansuoti yra 14 297, 04 Eur išlaidos ir 32 994,04 Eur. Todėl buvo nuspręsta pareiškėjui nesuteikti 12 867,34 Eur (14 297,04 x 90 proc.).

198.

20Dėl ekspertinės ataskaitos pagrįstumo ir patikimumo nurodė, kad Agentūros pasitelktas ekspertas yra nepriklausoma verslo konsultacijos bendrovė, kurios paslaugos buvo įsigytos viešojo konkurso būdu pagal atitinkamus kvalifikacinius reikalavimus. Ekspertizė atlikta vadovaujantis 2015 m. kovo mėn. statybų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijomis, kurias rengia Statybos produkcijos sertifikavimo centras. Tuo tarpu pareiškėjo išlaidų, patirtų įsigyjant investicijas už padidintą kainą, negali būti laikoma būtinosiomis išlaidomis projektui įgyvendinti. Pažymėjo, kad pareiškėjui buvo suteikta galimybė pateikti paaiškinimus dėl įsigytų investicijų ir jų kainų pagrįstumo. Pareiškėjas pateikė papildomus dokumentus, kurie buvo įvertinti, priimant Sprendimą. Pareiškėjui taip pat buvo pateikta paramos administravimo probleminių klausimų komisijos 2016 m. kovo 3 d. protokolo išrašo kopija, iš kurio matyti, kuo rėmėsi ekspertai, atlikdami vertinimą.

219.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo Žemės ūkio ministerija atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti.

23II.

2410.

25Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 8 d. sprendimu pareiškėjo G. P. skundą tenkino iš dalies – panaikino Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimą Nr. BRK-10532 (12.4) dalyje dėl pareiškėjui nesuteiktos 12 867,34 Eur paramos sumos, ir įpareigojo Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos iš naujo įvertinti pareiškėjo mokėjimo prašymą Nr. 2IM-KV-12-1-011601-MP001 ir priimti naują sprendimą.

2611.

27Teismas nustatė, kad 2015 m. liepos 20 d. Agentūra ir pareiškėjas pasirašė paramos sutartį Nr. 2IM-KU-12-1-011601-PR001 (toliau – Paramos sutartis), kuria pareiškėjas įsipareigojo inter alia įgyvendinti projektą „Miško parko infrastruktūros sukūrimas“ adresu: (duomenys neskelbtini) (toliau – Projektas), nepažeisdamas šios sutarties sąlygų, Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų, kiek jie susiję su Projekto įgyvendinimu, reikalavimų. Paramos sutarties 2 punkte nustatyta, kad pareiškėjui bus kompensuojama iki 78 902 Eur (90 proc.) visų tinkamų kompensuoti Projekto išlaidų. Paramos suteikimo sąlygos įtvirtintos Paramos sutarties II dalies 4–5 punktuose (I t., b. l. 88–97).

2812.

292015 m. rugsėjo 29 d. Agentūroje gautas pareiškėjo 2015 m. rugsėjo 29 d. mokėjimo prašymas Nr. 2IM-KV-12-1-011601-MP001 paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“, prašant išmokėti 78 902 Eur paramos sumą (I t., b. l. 163–176).

3013.

31Agentūra 2015 m. lapkričio 17–19 d. atliko mokėjimo prašymo Nr. 2IM-KV-12-1-011601-MP001 patikrą vietoje ir surašė patikros vietoje ataskaitą Nr. V-VU-0789569 (I t., b. l. 99–121).

3214.

33Agentūra, išnagrinėjusi minėtą pareiškėjo 2015 m. rugsėjo 29 d. mokėjimo prašymą Nr. 2IM-KV-12-1-011601-MP001, skundžiamu 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. BRK-10532 (12.4) nurodė, jog pareiškėjui suteikiama 64 303,89 Eur paramos suma (I t., b. l. 6–10). Nurodė, kad Agentūra patikros vietoje metu nustatė, jog Projekto įgyvendinimo vietoje įrengti du plastikiniai lauko tualetai, neatitinkantys Agentūrai pateikto techninio projekto Nr. ECOA-15-001-TP, kuriame buvo numatyta įrengti medinius lauko tualetus, reikalavimų. Todėl Agentūra pareiškėjo patirtas plastikinių lauko tualetų įrengimo išlaidas (1 923,08 Eur) laikė netinkamomis finansuoti ir, vadovaudamasi Administravimo taisyklių 3 punktu, 197.1.7 papunkčiu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 3D-163 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose įgyvendinimo taisyklių (toliau – Įgyvendinimo taisyklės) 21.1, 22.6.11 papunkčiais, 110 punktu 111.1 papunkčiu, konstatavo, jog pareiškėjui nesuteikiama 1 730,77 Eur paramos suma (1 923,08 Eur netinkamos finansuoti išlaidos x 90 proc. paramos intensyvumas). Taip pat Agentūra, tikrindama mokėjimo prašyme pateiktos informacijos teisingumą ir nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti, vadovaudamasi Administravimo taisyklių 5.10 papunkčiu, atliko užsakomąją išlaidų skaičiuojamųjų kainų ekspertizę. Skundžiamame sprendime nurodė, jog ekspertai, išnagrinėję pirkimo dokumentus ir kitus dokumentus bei atlikę patikrą Projekto įgyvendinimo vietoje, nustatė, kad dalies mokėjimo prašyme deklaruojamų investicijų vidutinė rinkos vertė (neįskaitant PVM) yra 18 697 Eur (neįskaitant PVM), tuo tarpu pareiškėjo deklaruota suma minėtoms investicijoms sudarė 32 994,04 Eur. Agentūra, vadovaudamasi ekspertizės metu surinktais duomenimis, apskaičiavo, kad netinkamos finansuoti yra 14 297,04 Eur išlaidos (32 994,04 Eur pareiškėjo deklaruota suma minėtoms investicijoms – 18 97,00 Eur tinkamos išlaidos, apskaičiuotos atlikus skaičiuojamąsias kainų ekspertizes). Todėl, vadovaudamasi Administravimo taisyklių 197.1.8 papunkčiu bei Įgyvendinimo taisyklių 21.1, 110, 111.4 papunkčiais, konstatavo, jog pareiškėjui nesuteikiama 12 867,34 Eur paramos suma (14 297,04 Eur x 90 proc. paramos intensyvumas).

3415.

35Pareiškėjas, nesutikdamas su Agentūros sprendimu, 2016 m. sausio 13 d. skundu kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją, prašydamas panaikinti Sprendimą, motyvuodamas tuo, jog UAB „Civitta“ neturėjo teisės atlikti Projekto išlaidų ekspertizės, nes nėra įtraukta į atestuotų ekspertų sąrašą, pateikdamas papildomus dokumentus (tame tarpe UAB „Kovertas“ vertinimo pažymą), jo vertinimu, patvirtinančius, kad pareiškėjo patirtos ginčo išlaidos buvo tinkamos finansuoti.

3616.

37Žemės ūkio ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, 2016 m. vasario 26 d. rašte Nr. 31N-251 (8.1 E) dėl pareiškėjo argumento, kad nebuvo nustatytas prekių, paslaugų ar darbų kainų vidurkis, kaip reikalauja Administravimo taisyklių 197.1.8 papunktis, nurodė, jog UAB „Civitta“ 2015 m. gruodžio 11 d. ekspertinio konsultavimo ataskaitoje Nr. 124, kuria rėmėsi Agentūra, priimdama Sprendimą, nėra nurodyta, kad buvo apskaičiuotas prekių, paslaugų ar darbų kainų vidurkis, todėl, Žemės ūkio ministerijos nuomone, toks Sprendimas neatitinka Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 8 straipsnio reikalavimo. Taip pat, Žemės ūkio ministerijos nuomone, Agentūra turėtų įvertinti pareiškėjo pateiktą UAB „Kovertus“ 2016 m. sausio 13 d. pažymą „Nuomonė dėl vidutinės turto kainos rinkoje Nr. 16-01/001“, pasirašytą įmonės direktoriaus K. J., ir K. J. turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą, apie kuriuos Agentūrai, priimant Sprendimą, nebuvo žinoma, ir priimti dėl jų sprendimą (II t., b. l. 50–55).

3817.

39Agentūra, atsižvelgdama į Žemės ūkio ministerijos rašte iškeltus klausimus, paramos administravimo probleminių klausimų sprendimo komisijos posėdyje (2016 m. kovo 3 d. posėdžio protokolas Nr. BR 22-9) nusprendė nepervertinti pareiškėjo mokėjimo prašymo Nr. 2IM-KV-12-1-011601-MP001 ir palikti galioti Sprendimą (I t., b. l. 33–34). Dėl kainų vidurkio nurodė, jog ekspertinio konsultavimo ataskaitoje Nr. 124 nurodyta, kad „statybos rangos būdu sukuriami investicijų objektai yra vertinami remiantis paramos gavėjo statybos rangos sutarties sudarymo dieną galiojusiomis statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis, kurios yra atnaujinamos kas pusmetį kovo ir spalio mėnesiais ir sudaromos, remiantis rinkoje egzistuojančių medžiagų, darbų ir įrengimų darbinių valandų vidurkiais“. Dėl pareiškėjo pateiktos UAB „Kovertus“ 2016 m. sausio 13 d. pažymos, kurioje nurodyta didesnė galima vidutinė investicijų rinkos kaina, nei nustatė UAB „Civitta“, Agentūra kreipėsi į UAB „Civitta“, prašydama įvertinti UAB „Kovertus“ pažymą ir pranešti, ar ji turi įtakos atliktai išlaidų skaičiuojamųjų kainų ekspertizės išvadai. UAB „Civitta“ 2016 m. kovo 2 d. nurodė, jog atestuoto specialisto sąmatiniai skaičiavimai nėra pateikti kartu su turto ir verslo vertintojų nuomone, todėl nėra galimybės patikrinti skaičiavimų pagrįstumo.

4018.

41Teismas nustatė, jog ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl Agentūros 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. BRK-10532 (12.4) ir 2016 m. kovo 3 d. protokolinio sprendimo Nr. BR 22-9 teisėtumo, taigi, ginčo esmę sudaro du aspektai: 1) ar pagrįstai Agentūra pripažino pareiškėjo patirtas išlaidas biotualetams netinkamomis finansuoti, todėl nesuteikė 1 730,77 Eur paramos sumos, 2) ar pagrįstai Agentūra atsisakė pareiškėjui suteikti 12 867,34 Eur paramos sumą, konstatavusi, kad investicijų išlaidų vertė neatitiko vidutinės rinkos kainos investicijų įsigijimo dieną.

4219.

43Pasisakydamas pirmuoju ginčo klausimu, teismas akcentavo, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjui įgyvendinant Projektą, pagal techninį projektą Nr. ECOA-15-001-TP buvo numatyta įrengti medinius lauko tualetus. Tačiau, Agentūrai 2015 m. lapkričio 17–19 d. atlikus pareiškėjo 2015 m. rugsėjo 29 d. mokėjimo prašymo Nr. 2IM-KV-12-1-011601-MP001 paramai gauti patikrą vietoje, buvo nustatyta, kad Projekto įgyvendinimo vietoje įrengti du plastikiniai lauko tualetai. Svarbu pažymėti, jog pareiškėjas po pateikto 2015 m. rugsėjo 29 d. mokėjimo prašymo paramai gauti Agentūrai pateikė du 2015 m. lapkričio 20 d. prašymus, prašydamas Agentūros pritarti techninio projekto pakeitimams – vietoj medinių tualetų įrengti plastikinius biotualetus, nes jie yra praktiškesni ir ilgaamžiškesni, bei teigdamas, jog techniniame projekte per klaidą buvo nurodyta, kad bus rengiami mediniai tualetai. Agentūra 2015 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. BRK-9932 nepritarė pareiškėjo prašymui dėl investicijų keitimo, nurodydama, kad pagal 2011 m. sausio 27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 65/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės, susijusios su paramos kaimo plėtrai priemonėmis, 3 straipsnio 3 dalį, jei kompetentinga institucija jau yra informavusi paramos gavėją apie pirmoje pastraipoje nurodytuose dokumentuose, t. y. paramos paraiškoje, mokėjimo prašyme ar kitoje deklaracijoje arba jų dalyse, nustatytus pažeidimus arba jei kompetentinga institucija yra pranešusi paramos gavėjui apie ketinimą atlikti patikrinimą vietoje ir jei per patikrinimą vietoje nustatomi pažeidimai, su tais pažeidimais susijusių dalių atsiimti neleidžiama.

4420.

45Teismas, vadovaudamasis Administravimo taisyklių 3 punktu, 190 punktu, 197.1.1 punktu, Įgyvendinimo taisyklių 21.1. punktu, 111.1 punktu, atsižvelgdamas į Paramos sutarties 4.3 punktą, 17.1 punktą bei į byloje nustatytas faktines aplinkybes (pareiškėjas vietoj pagal techninį projektą numatytų įrengti medinių lauko tualetų įrengė plastikinius lauko tualetus), konstatavo, jog Agentūra pagrįstai ir teisėtai netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažino pareiškėjo mokėjimo prašyme paramai gauti deklaruotą 1 923,08 Eur lauko tualetų įsigijimo išlaidų sumą ir pareiškėjui nesuteikė 1 730,77 Eur paramos sumos.

4621.

47Spręsdamas klausimą, ar pagrįstai Agentūra atsisakė pareiškėjui suteikti 12 867,34 Eur paramos sumą, teismas pažymėjo, jog sisteminė ginčo teisinius santykius reglamentuojančių Administravimo taisyklių 3, 5.9–5.10, 116, 153.2, 197.1.8 punktų, Įgyvendinimo taisyklių 19–23, 76, 78 punktų nuostatų analizė sudaro pagrindą teigti, kad Agentūra turi pareigą pripažinti tinkamomis kompensuoti tik tas išlaidas, kurios yra būtinos, t. y. realiai rinkoje egzistuojančių (ne padidintų) kainų vertę, o išlaidų, patirtų įsigyjant projekto investicijas už padidintą kainą dalis, kuri viršija rinkos kainą, negali būti laikoma būtinosiomis išlaidomis Projektui įgyvendinti ir tokios išlaidos negali būti kompensuojamos.

4822.

49Bylos medžiaga nustatyta, jog Agentūra, tikrindama pareiškėjo mokėjimo prašyme paramai gauti pateiktos informacijos teisingumą ir nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti, siekdama nustatyti investicijų vertės atitiktį rinkos vertei, atliko užsakomąją išlaidų skaičiuojamųjų kainų ekspertizę UAB „Civitta“ 2015 m. gruodžio 11 d. ekspertinio konsultavimo ataskaita Nr. 124 ir 2015 m. gruodžio 18 d. ekspertinio konsultavimo ataskaita Nr. 1241 (II t., b. l. 71–80). Ekspertizės metu, išnagrinėjus pareiškėjo Projekto pirkimo dokumentus ir ekspertų surinktus faktinius duomenis, buvo nustatyta, kad pirkimo dokumentuose nurodytų dalies investicijų (laužaviečių įrengimo (2 vnt.), rekreacinių takų įrengimo, laiptelių įrengimo (2 vnt.), rodyklių (6 vnt.), informacinių stendų (30 vnt.) vertė rinkoje yra 18 697 Eur, neįskaitant PVM, kai pareiškėjo deklaruota minėtų investicijų suma yra 32 994,04 Eur be PVM. Agentūra Sprendimu nustatė, kad netinkamos finansuoti yra 14 297,04 Eur išlaidos, ir konstatavo, jog pareiškėjui nesuteikiama 12 867,34 Eur paramos suma.

5023.

51Pareiškėjas, skųsdamas Sprendimą, Žemės ūkio ministerijai pateikė papildomus dokumentus (tame tarpe UAB „Kovertas“ vertinimo pažymą), kuri jo nuomone, patvirtina, kad pareiškėjo patirtos ginčo išlaidos buvo tinkamos finansuoti. Žemės ūkio ministerija nurodė, jog Agentūra turi įvertinti pareiškėjo pateiktą UAB „Kovertus“ 2016 m. sausio 13 d. pažymą „Nuomonė dėl vidutinės turto kainos rinkoje Nr. 16-01/001“. Agentūra paramos administravimo probleminių klausimų sprendimo komisijos posėdyje, atsižvelgusi į tai, kad 2016 m. kovo 2 d. UAB „Civitta“ nurodė, jog UAB „Kovertus“ atestuoto specialisto sąmatiniai skaičiavimai nėra pateikti kartu su turto ir verslo vertintojų nuomone, todėl nėra galimybės patikrinti skaičiavimų pagrįstumo, nusprendė nepervertinti pareiškėjo mokėjimo prašymo Nr. 2IM-KV-12-1-011601-MP001.

5224.

53Iš byloje esančios UAB „Kovertas“ nuomonės dėl vidutinės turto kainos rinkoje Nr. 16-01/001 (II t., b. l. 39–40) matyti, jog joje nurodyta, kad ši konsultacinė nuomonė pagrįsta atliktais preliminariais skaičiavimais, pareiškėjo suteikta informacija, UAB „Sistela“ atkuriamosios vertės kainynais, atestuoto sąmatininko M. Š. paruoštais sąmatiniais skaičiavimais (II t., b. l. 17–34). Taigi Agentūros pozicija, kad su UAB „Kovertas“ pateikta konsultacine nuomone nebuvo pateikti sąmatiniai skaičiavimai, neatitinka faktinių bylos aplinkybių, todėl negali būti laikoma pagrįsta.

5425.

55Teismas vertino, kad Agentūra, vadovaudamasi Administravimo taisyklių 5.9 punktu, atsižvelgdama į vieną iš bendrųjų gero administravimo principų, kuriuo įgyvendinamas konstitucinis imperatyvas – valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalis), tikrindama pareiškėjo mokėjimo prašyme Nr. 2IM-KV-12-1-011601-MP001 nurodytų išlaidų ir prašomos paramos tinkamumą finansuoti, privalėjo įvertinti pareiškėjo papildomai pateiktus įrodymus dėl investicijų: laužaviečių įrengimo (2 vnt.), rekreacinių takų įrengimo, laiptelių įrengimo (2 vnt.), rodyklių (6 vnt.), informacinių stendų (30 vnt.), vidutinės rinkos kainos.

5626.

57Kadangi atsakovas nagrinėjamoje bylos dalyje nevertino pareiškėjo su skundu Žemės ūkio ministerijai pateiktų dokumentų dėl ginčo investicijų vidutinės rinkos kainos, teismas darė išvadą, jog Agentūra pažeidė nuostatą skundžiamo 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. BRK-10532 (12.4) dalį pagrįsti pilnutinai ir visapusiškai surinktais ir ištirtais įrodymais.

5827.

59Pažymėtina, jog viešojo administravimo subjektai savo veikloje privalo, be kita ko, vadovautis bendraisiais viešosios teisės principais. Tai reiškia, jog Agentūra, būdama viešojo administravimo subjektu, privalo laikytis Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų viešojo administravimo principų, inter alia objektyvumo. Vadovaujantis objektyvumo principu, administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs. Viešojo administravimo subjektas, vertindamas byloje surinktus įrodymus, turi patikrinti kiekvieno jų tikrumą, realumą, pakankamumą ir tarpusavio ryšį.

6028.

61Teismas pažymėjo, jog Žemės ūkio ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą dėl Agentūros Sprendimo, 2016 m. vasario 26 d. rašte nurodė, kad Sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų, tačiau Agentūra šio Sprendimo trūkumo nepašalino, 2016 m. kovo 3 d. protokoliniame sprendime Sprendimo pagrįstumą motyvuodama UAB „Civitta“ ekspertinio konsultavimo ataskaitos teiginiais.

6229.

63Teismas vadovavosi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismo praktika aiškinant Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnį (žr., pvz., LVAT 2010 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A756-450/2010, 2010; 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-15/2010, 2015 m. vasario 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A448-556/2015; 2016 m. gegužės 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-855-556/2016, 2010 m. spalio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-1116/2010).

6430.

65Teismas pažymėjo, jog būtent Agentūros, kaip viešojo administravimo subjekto, pareiga sprendime nurodyti tokius duomenis, t. y. teisiškai reikšmingus faktus, iš kurių net ir be papildomų informacijos šaltinių, laiko sąnaudų asmeniui, kuriam skirtas individualus administracinis aktas, nepriklausomai nuo jo išsilavinimo, amžiaus, būtų visiškai aiškus sprendime suformuluotų išvadų pagrindas, t. y. sprendimas privalo būti ne tik pagrįstas, bet ir motyvuotas (suprantamas asmeniui).

6631.

67Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, jog byloje nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą iš dalies tenkinti pareiškėjo skundo reikalavimą, panaikinti Agentūros sprendimą dalyje dėl pareiškėjui nesuteiktos 12 867,34 Eur paramos sumos, Agentūrai konstatavus, kad ginčo investicijų išlaidų vertė neatitiko vidutinės rinkos kainos investicijų įsigijimo dieną, ir įpareigoti atsakovą iš naujo įvertinti pareiškėjo mokėjimo prašymą Nr. 2IM-KV-12-1-011601-MP001, atsižvelgiant į pareiškėjo pateiktą UAB „Kovertus“ 2016 m. sausio 13 d. pažymą „Nuomonė dėl vidutinės turto kainos rinkoje Nr. 16-01/001“ bei su ja susijusius dokumentus, ir priimti naują sprendimą, atitinkantį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus.

68III

6932.

70Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra apeliaciniu skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 8 d. sprendimą.

7133.

72Nesutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiu, kad Agentūros sprendimas nėra pagrįstas nustatytais faktais ir teisės normomis, yra nemotyvuotas. Pažymi, jog Agentūros pasirinkti ekspertai savo išvadas grindė jų atlikta patikra vietoje, patys apžiūrėjo ir įvertino pareiškėjo faktiškai sunaudotas medžiagas ir darbus. Pareiškėjas nepateikė konkrečių įrodymų, jog vertinimas prieštarauja faktiniams duomenims.

7334.

74Ekspertinio konsultavimo ataskaita atlikta pagal Agentūros suformuluotą užduotį nustatyti, ar Projekto investicijų vertė atitiko rinkos vertę šių sutarčių pasirašymo dieną. Atitinkamai, ataskaitoje įvertinta šių investicijų rinkos kaina, skaičiuojant pagal 2015 m. kovo mėn. rekomendacijose nustatytas statybų skaičiuojamąsias kainas.

7535.

76Pažymi, jog Agentūros Sprendimuose pareiškėjo padaryti pažeidimai yra detaliai aprašyti ir nurodytos pažeistos teisės aktų normos, taip pat nurodytos teisės aktų nuostatos, pagal kurias apskaičiuotos bei pritaikytos sankcijos, detaliai aprašomas sankcijų skaičiavimas. Sprendimuose pateikiama teisės aktų, kuriais remiantis nustatyti pažeidimai ir pritaikytos sankcijos, suvestinė. Sprendimai pagrįsti objektyviais faktais, teisės aktų nuostatomis, motyvai aiškūs ir pakankami. Sprendimai pasirašyti tam įgaliojimus turinčio asmens, patvirtintas antspaudu. Agentūros vertinimu, jog priimti sprendimai atitinka VAĮ reikalavimus, todėl nėra pagrindo jų naikinti.

7736.

78Teismas netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus, nepagrįstai nevertino pateiktos vertinimo ataskaitos. Agentūros užsakytos Ataskaitos yra vienas iš bylos įrodymų, kurią teismas privalėjo įvertinti. Tačiau teismas ne tik kad neįvertino Agentūros pasitelktų ekspertų sudarytų lokalinių sąmatų dėl sudarytų kainų ir neatsižvelgė į tai, kad šių investicijų kainoms apskaičiuoti taip pat remtasi UAB „Sistela“ duomenimis (kaip ir teismo ekspertizės akte) ir tai, kad Agentūros pasitelkti ekspertai rengdami lokalines sąmatas įvertino visus darbus, bet ir sprendime apie tai neužsiminė.

7937.

80Atsakovo nuomone, teismas kilusio ginčo neišnagrinėjo iš esmės, o tik pasisakė dėl sprendimo nepagrįstumo pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatą.

8138.

82Pareiškėjas G. P. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 8 d. sprendimą ir spręsti ginčą iš esmės bei priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti visa apimtimi.

8339.

84Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė pareiškėjo skundą dalyje dėl išlaidų biotualetų įrengimui. Pažymi, kad pareiškėjo projekte nuo pat pradžių buvo numatyta įrengti biotualetus, tačiau projektą rengęs ir vykdęs architektas vėliau, savo nuožiūra, pakeitė biotualetus mediniais lauko tualetais. Apie tualetų neatitikimą pareiškėjas pastebėjo tik atsakovui atlikus patikrinimą ir nusprendus nekompensuoti 1 730,77 Eur išlaidų tualetų įrengimui.

8540.

86Pareiškėjui kreipiantis su prašymu pakeisti projekte nurodytus medinius lauko tualetus plastikiniais, atsakovo atsakymas buvo trumpas ir formalus, neatsižvelgta į pareiškėjo prašymo esmę, nebuvo vertinama galimybė, kad jo siūlomi biotualetai bus daug švaresni, praktiškesni.

8741.

88Teismas neįsigilino į byloje esančią 2015 m. liepos 20 d. Paramos sutartį. Pažymi, kad tiek 2015 m. liepos 20 d. Paramos sutartyje, tiek 2015 m. rugsėjo 30 d. mokėjimo prašyme, paramos paraiškoje tualetai yra įvardinti kaip lauko tualetai, o ne mediniai lauko tualetai, todėl teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas pagrįstai netinkamomis finansuoti pripažino išlaidas lauko tualetų įsigijimui bei vadovavosi atsakovo argumentais, kad pareiškėjas pažeidė paramos sutarties, paraiškos sąlygas.

8942.

90Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad atsakovas ir suinteresuotas asmuo nelinkę spręsti susidariusio konflikto ir vykdyti teismo įpareigojimų. Akivaizdu, kad panaikinus pirmosios instancijos teismo 2016 m. gruodžio 8 d. sprendimą, byla vėl būtų grąžinta nagrinėti iš naujo ir tokiu atveju, šalys vėl atsidurtų toje pačioje padėtyje – atsakovas siektų išvengti sprendimo vykdymo, skųstų sprendimą, dėl ko šis teismo procesas užsitęstų, todėl tikslingiau yra ginčą išspręsti iš esmės ir pareiškėjo skundą tenkinti.

9143.

92Pareiškėjas atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą nurodė, jog atsakovas nepateikė įrodymų, kad UAB „Civitta“ yra įstatymų nustatyta tvarka atestuota ir turi teisę atlikti ekspertizę. Šis faktas nebuvo įrodyta, todėl atsakovas neturi teisės UAB „Civitta“ vadinti ekspertu.

9344.

94Pažymi, kad rinkos kaina ir vidutinė rinkos kaina yra visiškai skirtingos sąvokos. Neaišku kaip atsakovas vertino pareiškėjo investicijas ir kaip nustatė jų netinkamumą kompensuoti.

9545.

96Nesutinka su atsakovo teiginiu, kad pareiškėjo deklaruotos išlaidos yra nepagrįstai didelės, kadangi atsakovas nenurodė konkretaus ir objektyvaus faktinio kriterijaus kuriuo nustatoma, kokios išlaidos yra laikomos tinkamomis, o kokios – nepagrįstai didelėmis.

9746.

98Trečiasis suinteresuotas asmuo Žemės ūkio ministerija atsiliepime į apeliacinius skundus, nesutinka su pirmosios instancijos teismo 2016 m. gruodžio 8 d. sprendimu.

9947.

100Nurodo, jog Žemės ūkio ministerijos nuomone, Agentūros sprendime nurodyti pažeidimai yra detaliai aprašyti ir nurodytos pažeistos teisių aktų normos, taip pat nurodytos teisės aktų nuostatos, pagal kurias apskaičiuotos bei pritaikytos sankcijos. Agentūros sprendimai yra motyvuoti, aiškūs.

10148.

102Pažymi, jog UAB „Sistela“ pateikiami duomenys apie rinkoje egzistuojančius medžiagų, darbų ir įrenginių darbinių valandų vidurkius yra objektyvi informacija, kuria remiantis gali būti nustatomos mokėjimo prašyme deklaruotų investicijų kainų vidurkis ir apskaičiuojamos tinkamos finansuoti išlaidos.

10349.

104Žemės ūkio ministerija nesutinka su pareiškėjo teiginiais dėl išlaidų biotualetams įrengti. Pažymi, jog pareiškėjas negalėjo daryti projekto pakeitimų.

10550.

106Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra atsiliepime prašo atmesti pareiškėjo apeliacinį skundą.

10751.

108Atsakovo teigimu, Projekto dalis, kuri viršija rinkos kainą, negali būti laikoma būtinosiomis išlaidomis Projektui įgyvendinti. Pažymi, kad Agentūros pasirinktas ekspertas yra nepriklausoma verslo konsultacijos bendrovė, todėl nėra pagrindo teigti, kad ekspertų nustatyti rinkos kainų dydžiai apskaičiuoti, atsižvelgus į objektyvių faktinių aplinkybių visumą, yra neteisėti.

10952.

110Teismas neįvertino Agentūros pasitelktų ekspertų sudarytų lokalinių sąmatų dėl sudarytų kainų, neatsižvelgė, kad šių investicijų kainoms apskaičiuoti remtasi UAB „Sistela“ duomenimis, kurie įvertino visus darbus, tačiau teismo sprendime apie tai neužsimenama.

111Teisėjų kolegija

konstatuoja:

112IV.

11353.

114Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas G. P. ginčija Nacionalinės mokėjimo agentūros 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. BRK-10532, kuriuo nuspręsta jam nekompensuoti 14 598,11 Eurų paramos sumos, ir 2016 m. kovo 3 d. protokolinio sprendimo Nr. 22-9, kuriuo Agentūra nusprendė nepervertinti pareiškėjo mokėjimo prašymo Nr. 21M-KV-12-1-011601-MP001 ir palikti galioti priimtą sprendimą, teisėtumą ir pagrįstumą.

11554.

116Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą patenkino iš dalies, konstatuodamas, kad atsakovas pagrįstai pripažino netinkamomis finansuoti 1 923,08 Eur dėl dviejų plastikinių lauko tualetų įrengimo, pažeidžiant techninio projekto Nr. ECOA-15-001-TP (kuriame buvo numatyta įrengti medinius lauko tualetus) reikalavimus. Nacionalinės mokėjimo agentūros 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimą dalyje dėl pareiškėjui nesuteiktos 12 867,34 Eur paramos sumos panaikino ir įpareigojo atsakovą iš naujo įvertinti pareiškėjo mokėjimo prašymą, atsižvelgiant į UAB ,,Kovertus“ 2016 m. sausio 13 d. pažymą ,,Nuomonė dėl vidutinės turto kainos rinkoje Nr. 16-01/001“ bei su ja susijusius dokumentus, ir priimti naują sprendimą, atitinkantį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus.

11755.

118Nesutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliacinį skundą pateikė tiek atsakovas, jį motyvuodamas tuo, kad teismas netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus, kilusio ginčo neišnagrinėjo iš esmės, o tik pasisakė dėl sprendimo nepagrįstumo pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas; tiek ir pareiškėjas, kurio nuomone, atsakovas ir suinteresuotas asmuo nėra linkę spręsti susidariusio konflikto ir vykdyti teismo įpareigojimų.

11956.

120Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų.

12157.

122Teisėjų kolegija pirmiausia atkreipia dėmesį į Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos išaiškinimą, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., EŽTT 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle prieš Suomiją; LVAT 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011 ir kt.). Taip pat akcentuotina, jog vadovaujantis ABTĮ 142 straipsnio 3 dalimi, pirmosios instancijos teisme ištirti įrodymai apeliacinėje instancijoje gali būti pakartotinai arba papildomai tiriami tik tuomet, jeigu teismas pripažino, jog tai būtina. Taigi apeliacija administraciniame procese yra ne pakartotinis bylos nagrinėjimas, o jau priimto teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimas, remiantis jau byloje esančia medžiaga. Apeliacinis procesas nėra bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pratęsimas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas paprastai bylą gali tikrinti tik ta apimtimi, kuria byla buvo išnagrinėta pirmosios instancijos teisme ir kuri buvo užfiksuota pirmosios instancijos teismo sprendimu (žr., pvz., LVAT 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-747/2007, 2013 m. birželio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1321/2013 ir kt.). Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą teisės taikymo ir įrodymų vertinimo aspektu, iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, surinktų įrodymų pagrindu padarytomis išvadomis, todėl iš naujo jų nebekartoja. Atsakydama į pareiškėjo ir atsakovo apeliacinių skundų argumentus teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo motyvus tik papildo.

12358.

124Dėl pareiškėjo teiginių, susijusių su, jo nuomone, nepagrįsto atsakovo sprendimo pripažinti netinkamomis finansuoti 1 923,08 Eur išlaidų dėl dviejų plastikinių lauko tualetų įrengimo, teisėjų kolegija pažymi, kad 2015 m. liepos 20 d. Paramos sutarties Nr. 2IM-KU-12-1-011601-PR001 6 punkte buvo numatyta, kad parama bus suteikta, be kita ko, lauko tualeto įrengimui kompensuoti. Pareiškėjas neginčija, kad techniniame projekte Nr. ECOA-15-001-TP buvo numatyta įrengti medinius lauko tualetus. Šią aplinkybę patvirtina ir G. P. 2015 m. lapkričio 20 d. raštai Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Projektų administravimo skyriui, kuriuose jis teigė, kad parengus techninį projektą per klaidą buvo nurodyta apie medinių tualetų rengimą ir prašė pritarti techninio projekto pakeitimams – vietoje medinių tualetų įrengti plastikinius biotualetus. Nacionalinė mokėjimo agentūra šiam prašymui nepritarė ir nurodė, kad 2015 m. lapkričio 17-19 d. buvo atlikta mokėjimo prašyme pagal projektą ,,Miško parko infrastruktūros sukūrimas“ deklaruotų duomenų patikra vietoje, kurios metu nustatyta, kad vietoje medinių tualetų įrengti plastikiniai biotualetai. Tuo pačiu raštu atsakovas informavo pareiškėją ir apie 2011 m. sausio 27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 65/2011 3 straipsnio 3 dalies nuostatas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė ir įvertino bylos aplinkybes, tinkamai taikė šiam ginčui aktualų teisinį reglamentavimą ir pagrįstai pripažino, kad Nacionalinės mokėjimo agentūros sprendimas dalyje, kurioje netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinta pareiškėjo mokėjimo prašyme paramai gauti deklaruota 1 923,08 Eur lauko tualetų įrengimo išlaidų suma, pagrįstas ir teisėtas.

12559.

126Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra tikrindama pareiškėjo mokėjimo prašyme paramai gauti pateiktos informacijos dėl laužaviečių, rekreacinių takų, laiptelių, rodyklių, informacinių stendų įrengimo teisingumą ir nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti, atliko užsakomąją išlaidų skaičiuojamųjų kainų ekspertizę UAB ,,Civitta“. Remdamasi ekspertizės duomenimis atsakovas dėl šios infrastruktūros įrengimo netinkamomis finansuoti pripažino 14 297,04 Eur išlaidas.

12760.

128Pareiškėjas, nesutikdamas su šio eksperto pateiktais duomenimis, savo ruožtu kreipėsi į UAB ,,Kovertas“ ir atsakovo 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimą Nr. BRK-10532 apskundė Žemės ūkio ministerijai. Pažymėtina, kad ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą ne tik pripažino, kad Nacionalinės mokėjimo agentūros sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimams, nes UAB ,,Civitta“ 2015 m. gruodžio 11 d. ekspertinio konsultavimo ataskaitoje Nr. 124, kuria rėmėsi Agentūra priimdama sprendimą nenurodyta, kad buvo apskaičiuotas prekių, paslaugų ar darbų kainų vidurkis, bet ir laikėsi pozicijos, jog turi būti įvertinta UAB ,,Kovertas“ 2016 m. sausio 13 d. pažyma (,,Nuomonė dėl vidutinės turto kainos rinkoje Nr. 16-01/001“). Iš šioje pažymoje pateiktų duomenų matyti, kad UAB ,,Kovertas“ ekspertų buvo nurodyta didesnė galima vidutinė investicijų rinkos kaina, nei UAB ,,Civitta“ ataskaitoje.

12961.

130Iš bylos medžiagos matyti, kad pats atsakovas UAB ,,Kovertas“ paskaičiavimų nevertino, bet kreipėsi į UAB ,,Civitta“ dėl UAB ,,Kovertas“ pažymos įvertinimo, prašydamas informuoti, ar ji turi įtakos atliktai išlaidų skaičiuojamųjų kainų ekspertizės išvadai. NMA 2016 m. kovo 2 d. gavo atsakymą, kad ,,pateikta informacija neturi įtakos ekspertinio konsultavimo ataskaitos išvadoms: projekto vykdytojas pateikė turto ir verslo vertintojų nuomonę dėl rinkos vertės, kuri, kaip nurodyta dokumente, pagrįsta sąmatiniais atestuoto specialisto skaičiavimais, tačiau šie skaičiavimai nėra pateikiami kartu su turto ir verslo vertintojų nuomone, todėl nėra galimybės patikrinti skaičiavimų pagrįstumo“. Atsižvelgdama į šį raštą NMA 2016 m. kovo 3 d. protokoliniu sprendimu Nr. BR 22-9 nutarė ,,nepervertinti G. P. mokėjimo prašymo Nr. 2IM-KU-12-1-011601-MP001 ir palikti galioti 2015 m. gruodžio 30 d. Agentūros sprendimą Nr. BRK-10232“. Paramos administravimo probleminių klausimų sprendimo komisijos posėdžio darbotvarkėje užfiksuota, kad 2016 m. kovo 3 d. posėdyje, be kita ko, buvo svarstyta, ar kreiptis į G. P., prašant pateikti sąmatinius atestuoto specialisto skaičiavimus, kuriais rėmėsi UAB ,,Kovertas“, tačiau šis klausimas neišspręstas.

13162.

132Įvertinusi faktines bylos aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas sprendime visiškai pagrįstai pabrėžė, jog Agentūra, būdama viešojo administravimo subjektu, privalo laikytis Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų viešojo administravimo principų, inter alia objektyvumo, taigi šiuo atveju išsiaiškinti visas aplinkybes, turinčias reikšmės ginčui teisingai išspręsti.

13363.

134Nacionalinė mokėjimo agentūra, kaip valstybės institucija, priimdama administracinį sprendimą turi laikytis ir gero administravimo principo, kuris yra Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisinės sistemos pamatinis principas. Gero administravimo principas įtvirtintas svarbiausiuose nacionalinio lygmens (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str. 3 d.) bei tarptautiniuose dokumentuose (Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 41 str. ir kt.). Nepaisant to, kad Viešojo administravimo įstatyme gero administravimo principas tiesiogiai nėra įtvirtintas, jis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje išvedamas iš Konstitucijos nuostatų. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Iš gero administravimo principo išplaukia, kad valstybės institucijos, vykdydamos valdžios funkcijas, privalo veikti taip, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų, bei dirbti rūpestingai ir atidžiai (žr., pvz., 2014 m. kovo 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A756-997/2014, 2014 m. balandžio 22 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A143-816/2014, 2015 m. kovo 26 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-1069-502/2015; 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1324-502/2015 ir kt.).

13564.

136Nagrinėjamu atveju atsakovas, turėdamas duomenis apie skirtingas atskirų ekspertų (ekspertinių bendrovių) išvadas dėl pareiškėjo investicijų (laužaviečių, rekreacinių takų, laiptelių, rodyklių, informacinių stendų) įrengimo vidutinės rinkos kainos, nevykdė pareigos padėti paramos gavėjui įgyvendinti jam ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais suteiktas teises, nepareikalavo pateikti sąmatinius atestuoto specialisto skaičiavimus, kuriais rėmėsi UAB ,,Kovertas“, parengdamas 2016 m. sausio 13 d. pažymą, taigi tinkamai nevykdydama objektyvumo ir gero administravimo principų, savo sprendimo nepagrindė objektyviais įrodymais.

13765.

138Apibendrindama nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad priimdamas ginčijamą sprendimą, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, visapusiškai ir objektyviai jas ištyrė ir įvertino, sprendime išsamiai išdėstė, kuriais įrodymais grindžiamos teismo išvados. Pareiškėjo ir atsakovo apeliaciniuose skunduose nėra tokių argumentų, kurių pagrindu reikėtų pirmosios instancijos teismo ištirtus įrodymus vertinti iš naujo, apeliantai nenurodė naujų aplinkybių, kurių nebūtų įvertinęs pirmosios instancijos teismas.

13966.

140Tinkamai surinkti ir įvertinti visus reikšmingus įrodymus bei faktus, ir jais bei teisės normomis pagrįsti priimamą administracinį teisės aktą, t. y. nuspręsti dėl paramos gavėjo deklaruojamos sumos atitikimo patirtoms investicijoms ir pripažinimo jas tinkamomis finansuoti gali tik tam įgalinimus turinti valstybės institucija. Bylą nagrinėjantis teismas gali tik patikrinti viešojo administravimo subjekto priimto sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o pareiškėjo ir atsakovo apeliaciniai skundai atmetami.

141Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

142Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

143Pareiškėjo G. P. apeliacinį skundą atmesti.

144Atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas G. P. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas: 1) Panaikinti... 7. 2.... 8. Nurodė, kad pareiškėjas Agentūrai 2015 m. rugsėjo 29 d. pateikė mokėjimo... 9. 3.... 10. Nurodė, jog Agentūra, vadovaudamasi Ataskaita, priėmė skundžiamą 2015 m.... 11. 4.... 12. Pareiškėjas nurodė, kad nėra duomenų, jog UAB „Civitta“ yra ekspertų... 13. 5.... 14. Teismo posėdžio metu pareiškėjas akcentavo, kad Agentūra nepagrįstai... 15. 6.... 16. Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 17. 7.... 18. Nurodė, kad pareiškėjas nesilaikė techninio projekto reikalavimų, vietoje... 19. 8.... 20. Dėl ekspertinės ataskaitos pagrįstumo ir patikimumo nurodė, kad Agentūros... 21. 9.... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo Žemės ūkio ministerija atsiliepime prašė... 23. II.... 24. 10.... 25. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 8 d. sprendimu... 26. 11.... 27. Teismas nustatė, kad 2015 m. liepos 20 d. Agentūra ir pareiškėjas... 28. 12.... 29. 2015 m. rugsėjo 29 d. Agentūroje gautas pareiškėjo 2015 m. rugsėjo 29 d.... 30. 13.... 31. Agentūra 2015 m. lapkričio 17–19 d. atliko mokėjimo prašymo Nr.... 32. 14.... 33. Agentūra, išnagrinėjusi minėtą pareiškėjo 2015 m. rugsėjo 29 d.... 34. 15.... 35. Pareiškėjas, nesutikdamas su Agentūros sprendimu, 2016 m. sausio 13 d.... 36. 16.... 37. Žemės ūkio ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, 2016 m.... 38. 17.... 39. Agentūra, atsižvelgdama į Žemės ūkio ministerijos rašte iškeltus... 40. 18.... 41. Teismas nustatė, jog ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl Agentūros 2015... 42. 19.... 43. Pasisakydamas pirmuoju ginčo klausimu, teismas akcentavo, jog byloje... 44. 20.... 45. Teismas, vadovaudamasis Administravimo taisyklių 3 punktu, 190 punktu, 197.1.1... 46. 21.... 47. Spręsdamas klausimą, ar pagrįstai Agentūra atsisakė pareiškėjui suteikti... 48. 22.... 49. Bylos medžiaga nustatyta, jog Agentūra, tikrindama pareiškėjo mokėjimo... 50. 23.... 51. Pareiškėjas, skųsdamas Sprendimą, Žemės ūkio ministerijai pateikė... 52. 24.... 53. Iš byloje esančios UAB „Kovertas“ nuomonės dėl vidutinės turto kainos... 54. 25.... 55. Teismas vertino, kad Agentūra, vadovaudamasi Administravimo taisyklių 5.9... 56. 26.... 57. Kadangi atsakovas nagrinėjamoje bylos dalyje nevertino pareiškėjo su skundu... 58. 27.... 59. Pažymėtina, jog viešojo administravimo subjektai savo veikloje privalo, be... 60. 28.... 61. Teismas pažymėjo, jog Žemės ūkio ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjo... 62. 29.... 63. Teismas vadovavosi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismo praktika... 64. 30.... 65. Teismas pažymėjo, jog būtent Agentūros, kaip viešojo administravimo... 66. 31.... 67. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, jog byloje nustatytos aplinkybės... 68. III... 69. 32.... 70. Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra apeliaciniu skunde prašo panaikinti... 71. 33.... 72. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiu, kad Agentūros sprendimas... 73. 34.... 74. Ekspertinio konsultavimo ataskaita atlikta pagal Agentūros suformuluotą... 75. 35.... 76. Pažymi, jog Agentūros Sprendimuose pareiškėjo padaryti pažeidimai yra... 77. 36.... 78. Teismas netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus, nepagrįstai nevertino... 79. 37.... 80. Atsakovo nuomone, teismas kilusio ginčo neišnagrinėjo iš esmės, o tik... 81. 38.... 82. Pareiškėjas G. P. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 83. 39.... 84. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė pareiškėjo skundą dalyje... 85. 40.... 86. Pareiškėjui kreipiantis su prašymu pakeisti projekte nurodytus medinius... 87. 41.... 88. Teismas neįsigilino į byloje esančią 2015 m. liepos 20 d. Paramos sutartį.... 89. 42.... 90. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad atsakovas ir suinteresuotas asmuo... 91. 43.... 92. Pareiškėjas atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą nurodė, jog... 93. 44.... 94. Pažymi, kad rinkos kaina ir vidutinė rinkos kaina yra visiškai skirtingos... 95. 45.... 96. Nesutinka su atsakovo teiginiu, kad pareiškėjo deklaruotos išlaidos yra... 97. 46.... 98. Trečiasis suinteresuotas asmuo Žemės ūkio ministerija atsiliepime į... 99. 47.... 100. Nurodo, jog Žemės ūkio ministerijos nuomone, Agentūros sprendime nurodyti... 101. 48.... 102. Pažymi, jog UAB „Sistela“ pateikiami duomenys apie rinkoje... 103. 49.... 104. Žemės ūkio ministerija nesutinka su pareiškėjo teiginiais dėl išlaidų... 105. 50.... 106. Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra atsiliepime prašo atmesti... 107. 51.... 108. Atsakovo teigimu, Projekto dalis, kuri viršija rinkos kainą, negali būti... 109. 52.... 110. Teismas neįvertino Agentūros pasitelktų ekspertų sudarytų lokalinių... 111. Teisėjų kolegija... 112. IV.... 113. 53.... 114. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas G. P. ginčija Nacionalinės mokėjimo... 115. 54.... 116. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą patenkino iš dalies,... 117. 55.... 118. Nesutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliacinį skundą... 119. 56.... 120. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1... 121. 57.... 122. Teisėjų kolegija pirmiausia atkreipia dėmesį į Europos Žmogaus Teisių... 123. 58.... 124. Dėl pareiškėjo teiginių, susijusių su, jo nuomone, nepagrįsto atsakovo... 125. 59.... 126. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra... 127. 60.... 128. Pareiškėjas, nesutikdamas su šio eksperto pateiktais duomenimis, savo... 129. 61.... 130. Iš bylos medžiagos matyti, kad pats atsakovas UAB ,,Kovertas“... 131. 62.... 132. Įvertinusi faktines bylos aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 133. 63.... 134. Nacionalinė mokėjimo agentūra, kaip valstybės institucija, priimdama... 135. 64.... 136. Nagrinėjamu atveju atsakovas, turėdamas duomenis apie skirtingas atskirų... 137. 65.... 138. Apibendrindama nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 139. 66.... 140. Tinkamai surinkti ir įvertinti visus reikšmingus įrodymus bei faktus, ir... 141. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 142. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 8 d. sprendimą... 143. Pareiškėjo G. P. apeliacinį skundą atmesti.... 144. Atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos Žemės...