Byla 2S-475-372/2010
Dėl bendravimo tvarkos su vaikais nustatymo, ir n u s t a t e :

1Šiauliu apygardos teismo civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes ir pranešejos Birutes Simonaitienes, kolegijos teiseju Danutes Burbulienes, Laisves Aleknavicienes, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo ieškovo Z. J. atskiraji skunda del Šiauliu miesto apylinkes teismo 2010 m. gegužes 27 d. nutarties panaikinimo civilineje byloje pagal ieškovo Z. J. ieškini atsakovui I. N., treciajam asmeniui Šiauliu miesto savivaldybes administracijos Vaiko teisiu apsaugos skyriui del bendravimo tvarkos su vaikais nustatymo, ir n u s t a t e :

2Ieškovas Z. J. ieškiniu atsakovei I. N. kreipesi i Šiauliu miesto apylinkes teisma, prašydamas nustatyti bendravimo tvarka su vaikais D. J. ir K. J..

3Nagrinejant byla pirmosios instancijos teisme atsakove I. N. pateike prašyma sustabdyti bylos nagrinejima. Nurode, kad šiuo metu Šiauliu miesto apylinkes teisme yra nagrinejama kita civiline byla pagal ieškovo Z. J. ieškini, ši byla sustabdyta, nes paskirta psichologine ekspertize vaikams ir tai gali tureti tiesiogines itakos sprendimo šioje byloje priemimui.

4Šiauliu miesto apylinkes teismas 2010 m. gegužes 27 d. nutartimi sustabde civilines bylos nagrinejima iki bus atlikta kompleksine teismo ekspertize ir išnagrineta kita civiline byla Nr. ( - ) pagal ieškovo Z. J. ieškini del vaiku atskyrimo nuo tevo panaikinimo. Teismo vertinimu, atsakove ir tretysis asmuo pagristai praše sustabdyti civilines bylos nagrinejima, nes šiuo metu teisme yra iškeltos dvi civilines bylos Nr. ( - ) ir ( - ), kuriose tarp tu paciu šaliu sprendžiami reikalavimai, susije su mažameciais vaikais D. J. ir K. J.. Nurode, jog civilineje byloje Nr. ( - ), kurioje prašoma panaikinti vaiku atskyrima nuo tevo, yra paskirta kompleksine teismo ekspertize siekiant nustatyti vaiku psichologine busena, todel tik po ekspertizes atlikimo ir bylos išnagrinejimo bus galima tenkinti atsakoves reikalavima, prijungti mineta byla ir priimti atitinkama sprendimo šioje byloje.

5Atskiruoju skundu ieškovas Z. J. prašo panaikinti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2010 m. gegužes 27 d. nutarti ir perduoti klausima pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo. Atskirajame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas, sustabdydamas bylos del bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo nagrinejima, prieme istatymui, Jungtiniu Tautu vaiko teisiu konvencijai, gerai moralei ir vaiku teisems prieštaraujanti sprendima. Be to, ieškovo manymu, teismas pažeide procesinius istatymas, nes ieškinys del bendravimo tvarkos su vaikais nustatymo negali buti siejamas su prašymu del vaiku atskyrimo nuo tevu panaikinimo. Ieškovas teigia, kad kompleksines ekspertizes atlikimas ir civilines bylos Nr. ( - ) nagrinejimas gali dar ilgai užsitesti, o jis negali bendrauti su vaikais, nežino, kaip jie gyvena, kokia ju sveikata, kokia parama jiems reikalinga. Ieškovo teigimu, netgi jei teismas ir netenkintu jo prašymo del vaiku atskyrimo nuo tevu panaikinimo, vis vien pagal istatyma jis turi teise ir pareiga bendrauti su vaikais, dalyvauti ju auklejime.

6Atsiliepimu i ieškovo Z. J. atskiraji skunda ieškove I. N. prašo atskiraji skunda atmesti ir palikti nepakeista Šiauliu miesto apylinkes teismo 2010 m. gegužes 27 d. nutarti. Tuo paciu atsakove prašo priteisti iš ieškovo visas jos patirtas bylinejimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Atsakove, atsikirsdama i Z. J. prašyma panaikinti jo, kaip tevo, atskyrima nuo nepilnameciu vaiku D. J. ir K. J., kartu su procesiniais dokumentais civilineje byloje Nr. ( - ) yra pateikusi visus turetus irodymus (originalus, kopijas). Tie patys irodymai turi reikšmes ir šiai bylai, iškeltai pagal ieškovo ieškini del bendravimo su vaikais nustatymo. Dviejose skirtingose bylose šalys yra priverstos aiškinti ir irodineti iš esmes tas pacias aplinkybes. Teismas priemes skundžiama nutarti ir, sustabdes šios bylos nagrinejima iki bus išnagrineta civiline byla Nr. ( - ), veliau tures galimybe prijungti visa minetos bylos medžiaga prie šios nagrinejamos bylos. Tokiu budu butu prisilaikoma proceso operatyvumo, koncentruotumo ir ekonomiškumo principu.
  2. Civilineje byloje Nr. ( - ) teismas 2010-02-02 nutartimi skyre nepilnameciams vaikams kompleksine psichologine-psichiatrine ekspertize del ju pasirengimo bendrauti su tevu Z. J., galimybiu grižti i jo šeima. Šios ekspertizes išvados bus labai reikšmingos teismui, šioje byloje nagrinejanciam Z. J. ieškini del bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo, nes ieškovas pageidauja pasiimti vaikus iš globejos ir buti su jais po 3 paras kiekviena savaite, po dvi savaites iš eiles per menesi ir pan. Teismo paskirta ekspertize ir duos aiškias išvadas del tokiu Z. J. ieškinio reikalavimu tenkinimo poveikio vaikams. Ekspertize paskirta atlikti ( - ) 10 val., todel tai nera labai ilgas laikas laukti. Kita vertus, civilines bylos Nr. ( - ) nagrinejimas jau yra baigiamojoje stadijoje, todel sulaukus ekspertizes rezultatu byloje, planuojamas vienas paskutinis teismo posedis baigiamosioms kalboms sakyti, ir minetos bylos nagrinejimas bus baigtas procesiniu teismo sprendimu. Atkreiptinas demesys i tai, kad ieškovas šiai dienai yra atskirtas nuo savo vaiku ir šis atskyrimas dar nera teismo panaikintas, o šis klausimas kaip tik ir sprendžiamas civilineje byloje Nr. ( - ). Pagal CK 3.179 str. 3 d., atskyrus vaikus nuo tevo, tevas netenka teises gyventi kartu su vaikais. Esant tokiai istatymo nuostatai, ieškovas neturi teises pasiimti vaiku pas save nakvynei ir juo labiau gyventi kartu su jais ištisas savaites, kaip kad reikalauja savo ieškiniu del bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu negaliojimo pagrindu patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacines instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisetuma ir pagristuma tik apskustoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus istatyme nurodytas išimtis. Absoliuciu nutarties negaliojimo pagrindu apeliacines instancijos teismas nenustate (CPK 329 str.).

9Nagrinejamoje byloje sprendžiamas klausimas del bylos sustabdymo pagristumo ir teisetumo, todel reikia išsiaiškinti, ar buvo teisinis pagrindas stabdyti byla, ar bylos sustabdymas nepažeidžia dalyvaujanciu byloje asmenu teisiu. Civilines bylos sustabdymas – tai laikinas procesiniu veiksmu, kuriais siekiama byla išspresti iš esmes, atlikimo sustabdymas. CPK pagal bylos sustabdymo pagrindus skiria dvi civilines bylos sustabdymo rušis: privalomaji (CPK 163 str.) ir fakultatyvuji (CPK 164 str.).

10Nustatyta, kad Šiauliu miesto apylinkes teisme yra užvesta civiline byla Nr. ( - ) pagal ieškovo Z. J. ieškini atsakovei I. N., institucijai, duodanciai išvada, Šiauliu miesto savivaldybes administracijos Vaiko teisiu apsaugos skyriui del bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo. Tame paciame teisme yra nagrinejama ir civiline byla Nr. ( - ) pagal pareiškejo Z. J. pareiškima suinteresuotam asmeniui I. N., institucijai, duodanciai išvada, Šiauliu miesto savivaldybes administracijos Vaiko teisiu apsaugos skyriui del vaiku atskyrimo nuo tevo panaikinimo. Taip pat Šiauliu miesto apylinkes teisme yra nagrinejama civiline byla Nr. ( - ) pagal ieškoves I. N. ieškini atsakovui Z. J., institucijai, duodanciai išvada, Šiauliu miesto savivaldybes administracijos Vaiko teisiu apsaugos skyriui del neterminuoto tevo valdžios apribojimo. Pastarosios bylos nagrinejimas Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009-09-08 nutartimi yra sustabdytas iki isiteises sprendimas civilineje byloje Nr. ( - ). Šiauliu miesto apylinkes teismas 2010-05-27 nutartimi, patenkines atsakoves I. N. ir institucijos, duodancios išvada, Šiauliu miesto savivaldybes administracijos Vaiko teisiu apsaugos skyriaus atstoves prašymus, sustabde civilines bylos Nr. ( - ) nagrinejima iki bus išnagrineta civiline byla Nr. ( - ). Teiseju kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje Nr. ( - ) atlikus kompleksine teismo ekspertize ir išsprendus klausima del vaiku atskyrimo nuo tevo panaikinimo, joje priimtas procesinis sprendimas tures irodomosios ir privalomosios galios nagrinejamoje civilineje byloje bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo, kadangi bylose nagrinejami reikalavimai glaudžiai susije. Todel Šiauliu miesto apylinkes teismas, nustates, kad civilineje byloje Nr. ( - ) nustatyti faktai tures irodomosios ir privalomosios galios civilinei bylai Nr. ( - ), teiseju kolegijos nuomone, turejo teise pastaraja civiline byla sustabdyti.

11Teiseju kolegija pažymi, kad teismas turi pareiga rupintis greitu bylos išnagrinejimu, nesudaryti salygu vilkinti byla (Europos žmogaus teisiu ir pagrindiniu laisviu apsaugos Konvencijos 6 str., CPK 2, 7, 72 str.). Teismas neturi bylos sustabdymo pagrindus taikyti tik formaliai. Aptariamu atveju, pirmosios instancijos teismas pagristai sprende, jog yra objektyvus pagrindas sustabdyti byla, todel negalima daryti išvados, kad skundžiamu bylos sustabdymu butu neteisetai užvilkinamas bylos nagrinejimas. Z. J. istatymo nustatyta tvarka pareiškus prašyma del vaiku atskyrimo nuo tevo panaikinimo, yra pagrindas sustabdyti civilines bylos nagrinejima, kitu atveju butu paneigta bylos šalies istatymine teise rinkti ir teikti teismui irodymus, kad irodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžiama šalies pozicija (CPK 12, 178 str.), pažeistas teisingo bylos išnagrinejimo principas (CPK 3 str. 1 d.). Byloje nera irodymu, jog prašyma del bylos sustabdymo pareiškusi atsakove ir institucija, duodanti išvada, piktnaudžiautu joms priklausanciomis procesinemis teisemis ar siektu vilkinti procesa. Nagrinejama byla teismo nutartimi sustabdyta vadovaujantis CPK 163 str. 1 d. 3 p numatytu pagrindu, t. y. kol bus išspresta kita civiline tvarka nagrinejama byla. Negalejimas išnagrineti civilines bylos tol, kol nebus išnagrineta kita byla, reiškia, kad teismui, siekianciam išspresti byloje pareikšta reikalavima, reikalingi tam tikri faktai, kurie yra nustatinejami kitoje byloje, ir byla nagrinejantis teismas pats negali ju nustatyti.

12Kiti apelianto atskirojo skundo argumentai nagrinejamu atveju nera teisiškai reikšmingi. Todel teiseju kolegija ju neanalizuoja ir del ju nepasisako.

13Esant tokioms aplinkybems, teiseju kolegija sprendžia, jog nagrinejama civiline byla sustabdyta teisetai, pagristai, todel ieškovo atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

14Teiseju kolegija, remdamasi išdestytais argumentais, konstatuoja, kad naikinti skundžiama Šiauliu miesto apylinkes teismo 2010 m. gegužes 27 d. nutarti atskirojo skundo motyvais nera istatyminio pagrindo (CPK 263 str.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

16Šiauliu miesto apylinkes teismo 2010 m. gegužes 27 d. nutarti palikti nepakeista.

17Kolegijos pirmininke

18Birute Simonaitiene

Proceso dalyviai