Byla e2-4520-775/2015
Dėl notaro atsisakymo atlikti notarinį veiksmą, suinteresuotas asmuo – notaras M. S

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant Jūratei Verseckienei, dalyvaujant pareiškėjui ir suinteresuotam asmeniui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo D. G. skundą dėl notaro atsisakymo atlikti notarinį veiksmą, suinteresuotas asmuo – notaras M. S.,

Nustatė

2D. G. teismui pateikė skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno miesto 24-ojo notarų biuro notaro M. S. 2015-01-15 nutarimą dėl atsisakymo atlikti notarinį veiksmą, įpareigoti Kauno miesto 24-ojo notarų biuro notarą M. S. patvirtinti pateiktų asociacijos atstovų administracinėse, baudžiamosiose ir civilinėse bylose dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams.

3Pareiškėjas D. G. skunde nurodė, posėdžio metu paaiškino, jog jis 2014-12-19 kreipėsi į Kauno m. 24-ojo notarų biuro notarą M. S., pateikdamas patvirtinti steigiamos asociacijos „Atstovų administracinėse, baudžiamosiose ir civilinėse bylose rūmai“ steigimui būtinus dokumentus, paliko 50 Lt avansą. 2014-12-29 notaras nurodė, kad dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų ir nurodė, kas turi būti pakeista. 2015-01-05 pareiškėjas pateikė pataisytus dokumentus pakartotinai, tačiau iki 2015-01-15 iš notaro negavo jokio atsakymo, kada dokumentai bus patikrinti ir patvirtinti. Tą pačią dieną pareiškėjas elektroniniu paštu kreipėsi į notarą primindamas, jog notarinio veiksmo atlikimo laikas baigiasi 2015-01-15. Tos pačios dienos 22.25 val. elektroniniu paštu buvo gautas notaro pranešimas, jog jis atsisako vykdyti notarinį veiksmą. 2015-01-16 nuvykus į biurą pareiškėjui buvo pateiktas nutarimas atsisakyti atlikti notarinį veiksmą. Nutarimas buvo priimtas dėl neesminių dokumentų trūkumų, kurie lengvai galėjo būti pašalinti. Notaras nurodė dokumentų neatitikimą Asociacijų įstatymo 12 str. 1 d. 1 p., 3 p., 6 p., tačiau minėto įstatymo 12 str. neturi nei dalių, nei punktų. 2015-01-19 pareiškėjas, atsižvelgęs į visas notaro pastabas, ištaisęs visus trūkumus, pateikė visus nurodytus dokumentus, tačiau notaras atsisakė juos priimti, nurodydamas, kad tą dieną nedirba. Notaro biuras buvo atidarytas, ant durų nebuvo įspėjimo, kad biuras nedirba, notaras biure buvo, tačiau dokumentų jis nepriėmė. Pareiškėjui neliko kitos išeities, tik skųsti notaro atsisakymą atlikti veiksmą teismui. Notaras nutarime atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, turi nurodyti visus be išimties trūkumus, kurie turi būti pašalinti, o šioje situacijoje buvo nurodyta, kad atliekant tolesnį tyrimą, galimi ir kiti dokumentų trūkumai. Tai rodo, kad notaras vilkina steigimo dokumentų patvirtinimą. Pareiškėjas ginčija ir notaro argumentus, kad asociacijos steigėju negali būti juridinis asmuo, posėdžio metu pareiškėjas nurodė, kad yra jau įsteigtų asociacijų, kur steigėjais yra tie patys asmenys, kiti notarai jokių interesų konfliktų neįžvelgė, nes asociacija yra ne pelno siekianti organizacija.

4Suinteresuotas asmuo Kauno miesto 24-asis notarų biuro notaras M. S. teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į skundą (b. l. 44-46), nurodė, jog su skundu nesutinka, prašė jį atmesti.

5Notaras teismo posėdžio metu paaiškino, jog pareiškėjas nenurodė tikslaus skundo objekto, neišdėstė jokių esminių 2015-01-15 nutarimo trūkumų. Pareiškėjas iš anksto nesutarto apsilankymo metu priekaištavo dėl formalių nutarimo klaidų. Notaras pareiškėjui paaiškino, kad notaro biuras nedirba, nes padėjėja laikė egzaminus, pagal Notariato įstatymą notaro biuras gali nedirbti iki 3 dienų, nepranešęs jokioms atsakingoms institucijoms. Kai pareiškėjas kreipėsi į notaro biurą, pas notarą buvo atvykęs interesantas, pareiškėjui pageidaujant dokumentai gali būti teikiami kitam notarui, pristatyti notaro biuro darbo metu, atsiųsti paštu. Tačiau pareiškėjas daugiau nebuvo atvykęs, išeidamas nurodė, jog susitiks su notaru teisme. Notaras, atsikirsdamas į pareiškėjo argumentus, jog stengiamasi vilkinti notarinio veiksmo atlikimą, nurodė, jog asmuo gali ne tik pašalinti trūkumus, nurodytus nutarime, tačiau ir pakeisti duomenis dokumentuose, tokiu atveju galimi nauji dokumentų trūkumai. Notaras atsiliepime taip pat nurodė, posėdžio metu paaiškino, kad negali asmuo sudarinėti sandorių su savimi, asociacijų įstatymas numato, kad asociacijos steigėjų turi būti trys. Ginčo situacijoje realiai steigėjų yra du, tačiau įpintas ir juridinis asmuo, kuris pats atstovu būti negali, taip painiojami privataus asmens ir juridinio asmens interesai. Šio argumento pirminiame nutarime notaras nenurodė, tuo metu šio trūkumo notaras nepastebėjo, nes buvo labai daug kitų trūkumų. Posėdžio metu notaras M. S. pripažino, jog 2015-01-15 nutarime atsisakyti atlikti notarinį veiksmą yra nereikšmingų klaidų, sumaišyti įstatymo straipsniai.

6Skundas atmestinas.

7Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2015-01-15 pareiškėjas D. G. elektroniniu paštu kreipėsi į notarą M. S. dėl pateiktų pirminių dokumentų asociacijai steigti atitikties įstatymų reikalavimams (b. l. 39), prieš tai notaras buvo nurodęs pareiškėjo dokumentų trūkumus (b. l. 50), tą pačią dieną pareiškėjas buvo informuotas, jog notaras atsisako atlikti notarinį veiksmą, pareiškėjui pasiūlyta jam tinkamu laiku atvykti į notaro biurą atsiimti dokumentų (b. l. 40). 2015-01-15 Kauno m. 24-ojo notaro biuro notaras M. S. priėmė nutarimą atsisakyti atlikti notarinį veiksmą – patvirtinti juridinio asmens „Atstovų administracinėse, baudžiamosiose ir civilinėse bylose rūmų“ steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams (b. l. 14-16). Tikrosios profesinės ūkinės bendrijos „D. G. ir partnerių juridinė kontora“ (b. l. 18-19) tikrieji nariai – A. G. ir D. G. (b. l. 20-21) - 2014-12-31 priėmė sprendimą dėl dalyvavimo steigiant minėtą asociaciją (b. l. 13). Tą pačią dieną buvo pasirašyta asociacijos steigimo sutartis (b. l. 17). 2015-01-19 pareiškėjas D. G. pakartotinai užpildė prašymą registruoti juridinį asmenį - asociaciją - juridinių asmenų registre (b. l. 5-9), užpildė reikalaujamas formas (b. l. 10-12), iš kurių matyti, jog buvo siekiama įsteigti „Atstovų administracinėse, baudžiamosiose ir civilinėse bylose rūmus“, kurių vienasmenis valdymo organas bus pareiškėjas D. G., yra priimti šios asociacijos įstatai (b. l. 22-37).

8LR Notariato 40 str. numato, jog notaras privalo atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, jeigu tokio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų. Asmens, kuriam atsisakyta atlikti notarinį veiksmą, prašymu atsisakymo priežastis išdėstoma raštu ir išaiškinama jo apskundimo tvarka ir terminai raštu. 41 str. numato, jog suinteresuotas asmuo, kuris mano, kad atliktas notarinis veiksmas arba atsisakymas atlikti notarinį veiksmą yra neteisingas, turi teisę jį apskųsti teismui pagal notaro biuro buvimo vietą.

9Teismo posėdyje pareiškėjas patvirtino, jog jis ištaisė visus 2015 01 15 notaro nutarime nurodytus trūkumus ir 2015 01 20 norėjo pateikti dokumentus notarui, tačiau šis jų nepriėmė, nurodė, jog notaro biuras nedirba. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, jog nors pareiškėjas ir skundžia 2015 01 15 notaro nutarimą, nurodė, jog jis buvo priimtas dėl neesminių trūkumų, jame notaras netiksliai nurodė teisės aktus ir jų straipsnius bei dalis, tačiau vis tik juos pataisė. Pataisytų asociacijos steigimo dokumentų notaras iš pareiškėjo negavo, todėl pareiškėjas nesuteikė notarui galimybės susipažinti su pataisytais dokumentais ir juos įvertinti.

10Kaip nurodė pareiškėjas, notaras pataisytus dokumentus atsisakė priimti, tačiau teismo posėdžio metu notaras paaiškino, jog 2015 01 20 notarų biuras nedirbo, nes jo padėjėja laikė egzaminus. Nėra pagrindo konstatuoti, jog notaras atsisakė priimti pareiškėjo dokumentus. Tuo labiau, kad buvo galimybė juos pateikti kitą dieną arba atsiųsti registruotu paštu.

11Įvertinus byloje esančius įrodymus bei paaiškinimus, pareiškėjo skundas atmestinas, nes jis prašo panaikinti 2015 01 15 notaro nutarimą, nors pats jame nurodytus trūkumus pripažino ir pataisė, bet pataisytų dokumentų notarui nepateikė.

12Pareiškėjas pažymėjo, jog nutarimą skundžia ir dėl to, kad notaras jame nurodė, kad vėlesnio tyrimo metu gali būti konstatuoti kiti pateiktų dokumentų trūkumai, o tai reiškia, kad notaras tiesiog visais būdais vengia patvirtinti asociacijos steigimo dokumentus. Toks pareiškėjo argumentas atmestinas, nes notaras pareiškėjo pateiktus dokumentus atsisakė tvirtinti tik vieną kartą. Tai, kad notaras prieš tai ranka buvo parašęs savo pastabas dėl dokumentų trūkumų, nereiškia, jog jis vengia tvirtinti prašomus dokumentus, o būtent siekia, kad dokumentai atitiktų įstatymų reikalavimus. Notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis Notariato įstatymo nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų (Notariato įstatymo 2 straipsnio 1 dalis), t. y. notarui valstybė yra suteikusi svarbius įgaliojimus jam vykdant viešąją funkciją – apsaugant teisėtumą civiliniuose teisiniuose santykiuose. Notarui taikomi didesnio atidumo, atsargumo ir rūpestingumo reikalavimai ir įpareigoja jį griežtai laikytis įstatymų reikalavimų bei atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, jeigu tokio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų (Notariato įstatymo 40 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo pasisakyta, kad tokia notaro funkcijų samprata suponuoja išvadą, jog notaras nenagrinėja asmenų ginčų, nenustatinėja ginčytinų aplinkybių, o tuo atveju, jei dėl asmenų teisių ar juridinių faktų kyla abejonių ar nesutarimų, privalo atsisakyti tvirtinti tokias teises ar faktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal L. S. skundą dėl notaro atsisakymo atlikti notarinį veiksmą, bylos Nr. 3K-3-219/2011). Taigi notaras gali tvirtinti tam tikras teises ar faktus tik tokiu atveju, jei dėl jų turinio ir teisėtumo jam nekyla abejonių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-643/2013).

13Notaras atsiliepime nurodė dar vieną argumentą, kuris kelia jam abejonių dėl pareiškėjo steigimo dokumentų teisėtumo, t.y. pareiškėjas asociacijos steigimo dokumentuose nurodo tris narius: save - D. G., A. G. ir šių asmenų įkurtą juridinį asmenį TPŪB D. G. ir partnerių juridinę kontorą. Tai, kad į juridinio asmens steigimo procesą įtraukiamas juridinis asmuo, kurio vadovas yra vienas steigėjų, steigiant juridinį asmenį, notaro nuomone, lemia interesų konfliktą.

14Teismas šio notaro argumento nenagrinėja, kadangi jis nebuvo nurodytas 2015 01 15 atsisakyme atlikti notarinį veiksmą ir pareiškėjas šiuo pagrindu jo veiksmų neskundžia. Bylos nagrinėjimo metu pareiškėjas nurodė, jog ankstesnėse steigimo dokumentų redakcijose buvo nurodyta ir daugiau steigėjų, todėl, teismo nuomone, kadangi pareiškėjo skunde šis motyvas nenurodytas, pareiškėjas neišreiškė savo galutinės nuomonės dėl galimybės keisti steigėjus ir jų skaičių, dėl šio tik notaro atsiliepime paminėto argumento teismas nepasisako.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 513 str., teismas

Nutarė

16atmesti pareiškėjo D. G. skundą dėl Kauno miesto 24 notaro biuro notaro M. S. 2015 01 15 atsisakymo atlikti notarinį veiksmą.

17Nutartis per 7 dienas skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai