Byla e2-1543-807/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Jankienė, sekretoriaujant Natašai Dobrijan, dalyvaujant ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovei R.K., atsakovo J.S. atstovei advokatei Jūratei Galdikienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ patikslintą ieškinį atsakovui J.S., trečiajam asmeniui O.D., dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo J.S. 935,18 Eur žalos atlyginimą, 115,21 Eur kompensacinių palūkanų, 5 % dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 24 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2013-08-12 iš (duomenys neskelbtini), esančio buto buvo aplietos vandeniu R.R. priklausančios patalpos, esančios (duomenys neskelbtini), apdraustos AB „Lietuvos draudimas“. AB „Lietuvos draudimas“, kompensuodamas dėl užpylimo draudėjui padarytus nuostolius, išmokėjo 935,18 Eur dydžio draudimo išmoką. Draudimo išmoką sudaro tiesioginės buto remonto atstatymo išlaidos, paskaičiuotos pagal LR Aplinkos ministro įsakymu D1-708 „Apie statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo normatyvus“ patvirtintą „Sistela“ programą sąmatoms sudaryti. Išmokėjusi išmoką, AB „Lietuvos draudimas“ įgijo reikalavimo teisę į atsakingus dėl žalos atlyginimo asmenis. Remiantis VĮ Registrų Centras išrašu, butas, esantis (duomenys neskelbtini), įvykio dieną nuosavybės teise priklausė atsakovui J.S. Atsakovas pažeidė pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad tretiesiems asmenims nebūtų daroma žala ir už įrenginių trūkumais padarytą žalą atsakovas atsako be kaltės (LR CK 6.266 str.). Taip pat prašė priteisti kompensacines palūkanas už laikotarpį nuo pretenzijos skolininkui pateikimo (2014-02-25) iki ieškinio teismui pateikimo dienos (2016-08-12), sumoje 115,21 EUR.

4Atsakovas pateiktame atsiliepime nurodo, jog su ieškiniu nesutinka, kadangi atsakovas praleido įstatymo nustatytą vienerių metų ieškinio senaties terminą. Teigia, kad galimos žalos padarymo metu butas, esantis adresu (duomenys neskelbtini), nuosavybės teisėmis priklausė atsakovui J.S., kuris šiame bute gyveno vienas. Vadovaujantis CK 1.124 straipsnio nuostatomis, ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises, pareikšdamas ieškinį. Vadovaujantis CK 1.131 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. CK 1.125 straipsnio 7 d. įtvirtintas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas reikalavimams, atsirandantiems iš draudimo teisinių santykių. Būsto draudimo sutartis – rizikos sandoris (CK6.160 straipsnio 3 dalis), kurį sudarydamos šalys nežino ir neturi žinoti, ar įvyks įvykis, dėl kurio atsiras draudėjui žala, o draudikui teks pareiga išmokėti draudimo išmoką draudėjui (nukentėjusiam asmeniui). Draudiko reikalavimas atsakingam už žalos padarymą asmeniui kildinamas iš draudimo teisinių santykių, todėl šiems reikalavimams taikytinas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 7 d.). Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma tada, kai kitos CK normos arba kiti įstatymai nenustato kitokios ieškinio senaties terminų pradžios nustatymo tvarkos. CK 1.125 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams taikomas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas. Pagal CK 1.127 straipsnio 4 dalį iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento. Šiuo atveju ieškovas apie savo teisės pažeidimą sužinojo, kai sumokėjo draudimo išmoką nukentėjusiajam R.R., t. y. 2013 m. rugsėjo 11 d. Į teismą su regresiniu ieškiniu ieškovas kreipėsi tik 2016 m. rugpjūčio 16 d., t.y. praleidęs vienerių metų ieškinio senaties terminą. Vadovaujantis CK 1.131 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių atsakovas mano, kad šiuo konkrečiu atveju nėra teisiškai reikšminga - buvo ar nebuvo padaryta žala, jei buvo padaryta žala - koks jos mastas ir/ar šaltinis, kadangi ieškinys atsakovui buvo pareikštas, pasibaigus vienerių metų ieškinio senaties terminui ir atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį ir tuo pagrindu ieškinį atmesti. Ieškovas neprašo ieškinio senaties atnaujinti, nepateikia jokių svarbių aplinkybių, sudarančių pagrindą ieškinio senaties termino atnaujinimui.

5Kompensacinės palūkanos yra išvestinis (papildomas) reikalavimas iš pagrindinio reikalavimo, todėl pritaikius ieškinio senatį pagrindiniam reikalavimui, negali būti tenkinami ir išvestinio pobūdžio (papildomi) reikalavimai (CK 1.135 straipsnis). Teigia, kad ieškovas pateikia neteisingą galimų netesybų skaičiavimo terminą, kadangi 2014-02-25 pretenzijoje buvo duotas laikas 18 dienų sumokėti pretenzijoje nurodytą pinigų sumą į ieškovo banko sąskaitą, o ieškinys, nors ir datuotas 2016-08-12, į teismų EPP sistemą buvo įkeltas tik 2016-08-16.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė patikslintą ieškinį jame išdėstytais argumentais ir motyvais. Papildomai paaiškino, kad santykiai tarp draudimo bendrovės ir atsakovo J. Stanaičio nėra draudimo santykiai, tai yra santykiai dėl žalos atlyginimo, todėl šiuo atveju turi būti taikomas ne vienerių, o trijų metų ieškinio senaties terminas, kuris nėra praleistas.

7Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė nurodė su patikslintu ieškiniu nesutinkanti atsiliepime išdėstytais argumentais ir motyvais. Nurodė, kad atsakovas neginčija nei žalos padarymo fakto nei žalos dydžio, tačiau pagrindinis motyvas ieškiniui atmesti yra ieškinio senatis, kurią prašo taikyti. Teigia, jog ieškovo reikalavimas yra kildinamas iš draudimo santykių, todėl jam taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas (LR CK 1.125 str. 7 d.).

8Trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, byla LR CPK 247 str. 2 d. tvarka nagrinėjama trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

9Ieškinys iš esmės tenkinamas.

10Byloje nustatyta, kad 2013-08-12 iš (duomenys neskelbtini), esančio buto buvo aplietos vandeniu žemiau esančios R.R. priklausančios patalpos, adresu (duomenys neskelbtini)apdraustos AB „Lietuvos draudimas“. AB „Lietuvos draudimas“, kompensuodamas dėl užpylimo draudėjui padarytus nuostolius, išmokėjo R. R. 935,18 Eur dydžio draudimo išmoką. Draudimo išmoka paskaičiuota pagal LR Aplinkos ministro įsakymu D1-708 „Apie statinių statybos skaičiuojamųjų kalnų nustatymo normatyvus“ patvirtintą „Sistela“ programą sąmatoms sudaryti. Išmokėjusi išmoką, AB „Lietuvos draudimas“ įgijo reikalavimo teisę į atsakingą dėl žalos atlyginimo asmenį (LR CK 6.1015 str.). Buto, esančio (duomenys neskelbtini), savininkas pagal VĮ Registrų centras raštą „Dėl duomenų pateikimo“ įvykio dienai buvo atsakovas J.S.. Byloje nėra ginčo dėl to, kad R.R. priklausančios patalpos, adresu (duomenys neskelbtini)buvo aplietos būtent iš atsakovo buto, taip pat byloje nėra ginčo dėl padarytos žalos dydžio.

11Dėl ieškinio senaties

12Byloje kilęs ginčas dėl ieškinio senaties taikymo pareikštam reikalavimui dėl žalos atlyginimo. LR CK 1.125 straipsnio 7 dalis numato sutrumpintą vienerių metų ieškinio senaties terminą reikalavimams, atsirandantiems iš draudimo teisinių santykių, pareikšti. Nagrinėjamoje byloje prašomos priteisti piniginės lėšos buvo sumokėtos ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ užpilto buto savininkui R. R. kaip draudimo išmoka pagal sudarytą Būsto draudimo sutartį. Taigi ieškovo reikalavimas nagrinėjamoje byloje yra kilęs dėl žalos padarymo fakto, už kurią atsakingas žalą padaręs asmuo, todėl ieškovo pareikštam reikalavimui dėl žalos atlyginimo taikytina LR CK 1.125 straipsnio 8 dalis, numatanti trejų metų ieškinio senaties terminą tokiam reikalavimui pareikšti. Pažymėtina, jog ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ir atsakovo J.S. draudimo teisiniai santykiai nesieja. Tarp draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens taip pat nėra draudimo teisinių santykių, bet ieškovui, kaip draudikui pereina teisė reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingo už šią žalą asmens (subrogacija). Pažymėtina, kad subrogacija, nustatyta CK 6.1015 straipsnyje yra ne regresas, bet CK 6.101 straipsnio 4 dalyje nustatyta įstatyminė cesija (lot. cessio – „kreditoriaus teisė perleisti reikalavimą“), t. y. CK 6.1015 straipsnis yra vienintelis, kai įstatymo tai laikoma įstatymine cesija draudimo teisiniuose santykiuose. Atkreiptinas dėmesys, kad jau pati subrogacijos formuluotė (lot. subrogare – „pakeisti, išrinkti vietoje kito“) parodo kreditorių pasikeitimo būdą egzistuojančioje prievolėje, nes CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (LAT 2007-02-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-73/2007). Toks aiškinimas atitinka ir taisykles suformuluotas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 24 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2005, atskleidžiant subrogacijos taikymo civilinės atsakomybės draudimo atveju esmę. Kadangi tarp ginčo šalių yra susiklostę ne draudimo, bet žalos atlyginimo teisiniai santykiai, darytina išvada, kad turi būti taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas, nustatytas CK 1.125 straipsnio 8 dalyje. Ieškovas, kreipęsis į teismą dėl padarytos žalos atlyginimo 2016 m. rugpjūčio 16 d., CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatyto trejų metų ieškinio senaties termino, kuris nagrinėjamoje byloje prasidėjo 2013 m. rugsėjo 11 d. (kuomet buvo išmokėta draudimo išmoka R. R.), nepraleido, todėl konstatuojama, kad ieškovas su ieškiniu į teismą kreipėsi nepraleidęs ieškinio senaties termino.

13Dėl žalos atlyginimo

14LR CK 6.266 straipsnyje yra numatoma griežtoji atsakomybė, t. y. atsakomybė be kaltės. Turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų) asmens neteisėti veiksmai turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų valdytojo nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių (LAT Civilinių bylų skyriaus 2008 m. gegužės mėn. 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008). Įrodinėjimo našta civiliniame procese paskirstoma atsižvelgiant į civilinėje teisėje galiojančią bendrąją civilinių teisinių santykių dalyvių sąžiningumo prezumpciją ir j tai, kuri iš šalių turi didesnes galimybes įrodyti kokias nors aplinkybes (LAT 2002-02-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2002).

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad pagrindinė civilinės atsakomybės funkcija yra kompensacinė, kurios tikslas – pasiekti satisfakciją, t.y. kompensuoti nukentėjusiajam jo teisių pažeidimu padarytą žalą ir taip atkurti padėtį, buvusią iki teisės pažeidimo. Tai reiškia, kad civilinė atsakomybė yra skirta grąžinti nukentėjusį asmenį į ankstesnę (iki neteisėtų veiksmų atlikimo) padėtį. Nuostolių, kaip piniginės žalos išraiškos turi būti atlyginama tiek, kiek nukentėjęs asmuo dėl padarytos žalos prarado, nes tik toks atlyginimas atitiktų žalos kompensavimo funkciją, t.y. ieškovas negali reikalauti, o teismas tenkinti tokius reikalavimus, kuriais ieškovas atsakovo sąskaita nepagrįstai praturtėtų, ar vietoje seno daikto įgytų visiškai naują. Apibendrinant pastebėtina, kad žalos dydį turi įrodyti nukentėjęs asmuo, tai yra ieškovas (CPK 178 str.), o žalos dydis yra vertinamas visų byloje surinktų įrodymų kontekste. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtinamos rašytiniais įrodymais, pridėtais prie ieškinio: draudimo liudijimo išrašu, VĮ Registrų centras raštu, turto sunaikinimo, sugadinimo aktu ir jo priedu, žalos dydžio paskaičiavimu. Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, jog nustatytos visos deliktinės civilinės atsakomybės sąlygos: atsakovo kaltė, neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų atsakovo veiksmų ir žalos (CK 6.246–6.249 straipsniai). Išmokėjęs draudimo išmoką, ieškovas įgijo reikalavimo teisę į atsakovą, todėl ieškinys tenkintinas, iš atsakovo J.S. ieškovo naudai priteisiant 935,18 Eur žalos atlyginimo.

16Dėl kompensuojamųjų palūkanų

17Įstatymų leidėjas įtvirtino prezumpciją, kad, praleidus piniginės prievolės įvykdymo terminą, kreditorius nuostolius negautų pajamų pavidalu patiria visada, todėl skolininkas, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais kreditoriaus patirtais nuostoliais (LR CK 6.261 str.) . Kasacinio teismo praktikoje, įstatymų leidėjas preziumuoja, kad nuostolių atsiranda dėl fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku, ir numato jų minimalų kompensavimą (LR CK 6.260 straipsnio 2 dalis, 6.261 straipsnis). Tokias įstatyme nustatytas palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių prievolės nevykdymo padarinių. Šiuo atžvilgiu palūkanos yra aprioriniai nuostoliai, nes nereikalaujama įrodyti nei jų patyrimo (atsiradimo) fakto, nei realios atsiradimo ateityje rizikos. Kompensuojamosios palūkanos šiuo atveju laikytinos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, patirtais dėl laiku negrąžintos skolos. Kompensuojamosios palūkanos gali būti mokamos ir esant deliktinei civilinei atsakomybei. Jeigu dėl delikto atsiradusi žala atlyginama pinigais, o ne natūra, tai atsiradusi prievolė yra piniginė. Tai reiškia, kad jai būdingi visi piniginių prievolių požymiai, taigi, ir palūkanos (LR CK 6.37 str.), todėl delikto atveju mokamos kompensuojamosios palūkanos, atlyginančios nukentėjusiojo turtinius praradimus dėl laiku negaunamo žalos atlyginimo. Kompensuojamųjų palūkanų, įtvirtintų LR CK 6.261 str., skaičiavimo pradžia gali būti nustatyta įstatymu arba sutartimi (LR CK 6.37 str.1 d.). Pagal bendrąją taisyklę, kompensuojamosios palūkanos pradedamos skaičiuoti, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (LR CK 6.261 str.). Kompensuojamosios palūkanos iš delikto atsiradusiai piniginei prievolei skaičiuotinos nuo žalos padarymo dienos, o jeigu žala atsirado vėliau, - nuo žalos atsiradimo dienos (LR CK 6.288 str.1 d.). Prievolę, kurios įvykdymo terminas neapibrėžtas, skolininkas privalo įvykdyti per septynias dienas nuo tos dienos, kurią kreditorius pareikalavo prievolę įvykdyti, išskyrus, jeigu pagal įstatymus ar sutarties esmę aiškus kitoks prievolės įvykdymo terminas (LR CK 6.53 str.2 d.). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo kompensacines palūkanas už laikotarpį nuo pretenzijos skolininkui pateikimo (2014-02-25) iki ieškinio teismui pateikimo dienos (2016-08-12), kas jo paskaičiavimais sudaro 115,21 EUR. Teismas pažymi, kad ieškovas 2014-02-25 pateiktoje atsakovui pretenzijoje nurodė, jog šis 938,18 Eur žalą ieškovui privalo atlyginti per 18 dienų, t.y. iki 2014-03-15 imtinai. Todėl palūkanos gali būti skaičiuojamos už laikotarpį nuo 2014-03-16 iki 2016-08-16 (ieškinio pateikimo teismui diena), t.y. už 884 dienų. Taigi, kompensuojamųjų palūkanų dydis šiuo atveju sudarytų 113,25 Eur (935,18 (skola)x0,05 (palūkanų dydis)/365 (dienų skaičius metuose)x884 (pradelstų dienų skaičius).

18Vadovaujantis CPK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-08-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovas už ieškinį sumokėjo 24,00 Eur žyminio mokesčio. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 24,00 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos.

20Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., 93 str., 96 str., teismas

Nutarė

21Ieškinį tenkinti.

22Priteisti ieškovui AB „Lietuvos draudimas“, j.a.k. 110051834, iš atsakovo J.S., a.k. (duomenys neskelbtini), 935,18 Eur (devynis šimtus trisdešimt penkis eurus 18 ct) žalos atlyginimo, 113,25 Eur (vieną šimtą trylika eurų 25 ct) kompensuojamųjų palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-08-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 24,00 Eur (dvidešimt keturis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Jankienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašo... 4. Atsakovas pateiktame atsiliepime nurodo, jog su ieškiniu nesutinka, kadangi... 5. Kompensacinės palūkanos yra išvestinis (papildomas) reikalavimas iš... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė patikslintą ieškinį jame... 7. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė nurodė su patikslintu ieškiniu... 8. Trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį... 9. Ieškinys iš esmės tenkinamas. ... 10. Byloje nustatyta, kad 2013-08-12 iš (duomenys neskelbtini), esančio buto buvo... 11. Dėl ieškinio senaties... 12. Byloje kilęs ginčas dėl ieškinio senaties taikymo pareikštam reikalavimui... 13. Dėl žalos atlyginimo... 14. LR CK 6.266 straipsnyje yra numatoma griežtoji atsakomybė, t. y. atsakomybė... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad pagrindinė civilinės... 16. Dėl kompensuojamųjų palūkanų... 17. Įstatymų leidėjas įtvirtino prezumpciją, kad, praleidus piniginės... 18. Vadovaujantis CPK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo... 19. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 20. Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., 93 str., 96 str., teismas... 21. Ieškinį tenkinti.... 22. Priteisti ieškovui AB „Lietuvos draudimas“, j.a.k. 110051834, iš atsakovo... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...