Byla A-492-2695-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

2sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Sauliui Avižai,

4trečiojo suinteresuoto asmens atstovui advokatui Virgilijui Kaupui,

5viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės šiluma“.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7I.

8pareiškėjas UAB „Miesto energija“ (toliau – ir pareiškėjas, bendrovė) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (b. 1. 1-7), kuriuo prašė įpareigoti Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją (toliau – ir atsakovas, Inspekcija) pašalinti padarytą pažeidimą: išbraukti UAB „Ukmergės šiluma“ iš potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro (toliau – ir Registras) duomenų bazės, kaip vandens šildymo katilo, identifikavimo Nr. KA-02-0356 ir vandens šildymo katilo, identifikavimo Nr. KA-02-0397 (toliau – ir Vandens šildymo katilai) valdytoją ir atkurti iki teisės pažeidimo buvusią padėtį, t. y. kaip teisėtą Vandens šildymo katilų valdytoją ir savininką Registro duomenų bazėje palikti UAB „Miesto energija“.

9Skunde paaiškino, kad UAB „Ukmergės šiluma“ Registre kaip Vandens šildymo katilų valdytoja įrašyta nepagrįstai, pažeidžiant Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 645 (toliau – ir Nuostatai) 14.7 ir 23 punktų reikalavimus. Teigė, kad Registre kaupiami duomenys apie įrenginio savininką. Pažymėjo, kad Vandens šildymo katilų savininkas nesikeitė – jie nuosavybės teise priklauso UAB „Miesto energija“. Teigė, kad dokumentai, kurių pagrindu Inspekcija pakeitė duomenis apie Vandens šildymo katilų savininką Registre nepatvirtina UAB „Ukmergės šiluma“ nuosavybės teisių į minėtus įrenginius bei vandens šildymo katilų savininko pasikeitimo. Paaiškino, kad 2010 m. gegužės 31 d. Ukmergės rajono apylinkės teismo ir 2010 m. liepos 13 d. Vilniaus apygardos teismo nutartys nėra galutiniai aktai, kuriais išsprendžiamas šalių ginčas iš esmės ir klausimas dėl turto priklausomybės. Nurodė, kad šiomis nutartimis yra sprendžiamas tik procesinio pobūdžio klausimas – laikinųjų apsaugos priemonių taikymas. Akcentavo, kad nurodytų teismo nutarčių, antstolės sudaryto turto aprašo pagrindu turto valdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, perleidžiamas išimtinai Ukmergės rajono savivaldybei, o ne tretiesiems asmenims, taip pat ir UAB „Ukmergės šiluma“ bei UAB „Dainavos energetika“, todėl aptariamomis teismų nutartimis nėra pakeičiamas vandens katilų savininkas ar UAB „Ukmergės šiluma“ perleidžiama teisė valdyti Vandens šildymo katilus. Pažymėjo, kad ir 2010 m. balandžio 20 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-82 nėra dokumentas, kuriuo nuosavybės teisė į Vandens šildymo katilus būtų pripažinta UAB „Ukmergės šiluma“. Teigė, kad siekiant užtikrinti šilumos ūkio ir kitų imperatyvių teisės aktų laikymąsi, UAB „Miesto energija“ privalo būti įrašyta Registro duomenų bazėje kaip vandens šildymo katilų savininkas. Nurodė, kad duomenų Registre pakeitimu faktiškai apribojama UAB „Miesto energija“ teisė eksploatuoti potencialiai pavojingus įrenginius, kartu neteisėtai ribojama ir UAB „Miesto energija“, kaip šilumos tiekėjo, teisė vykdyti šilumos tiekimo veiklą licencijoje apibrėžtose teritorijose.

10Atsakovas Inspekcija su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime (b. 1. 41-42) paaiškino, kad skunde nurodyti argumentai ir motyvai neatitinka Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo (toliau – ir Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo) esmės. Aiškindamas Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą ir Nuostatus, nurodė, kad Registro objektas yra įrenginiai ir Registro duomenų bazėje kaupiami duomenys aktualūs siekiant užtikrinti saugų įrenginių naudojimą ir tinkamą jų priežiūrą, tarp jų ir informacija apie įrenginio savininką, kuris faktiškai valdo įrenginį ir tuo metu yra atsakingas už jo techninę būklę ir nuolatinę priežiūrą. Teigė, kad pažeidimų, pakeičiant Registro duomenis apie Vandens šildymo katilų savininką, padaryta nebuvo, nes naujasis įrenginių valdytojas UAB „Ukmergės šiluma“ Inspekcijos Registro tvarkymo įstaigos registratoriui pateikė Registro nuostatų 23 punkte numatytus dokumentus, įrodančius faktinį įrenginių valdytoją (savininką). Aiškindamas įrenginio savininko sąvoką, rėmėsi Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 2 straipsnio 7 dalimi ir nurodė, kad įvykdė pareigą įregistruoti Vandens šildymo katilų savininką UAB „Ukmergės šiluma“ kaip tinkamą subjektą.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Ukmergės šiluma“ su pareiškėjo skundu taip pat nesutiko ir prašė skundo netenkinti. Atsiliepime (b. 1. 52-55) nurodė, kad skundas grindžiamas netinkamu Nuostatų aiškinimu. Teigė, kad sistemiškai aiškinant Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą ir Nuostatus, Registre registruojami ne tik duomenys apie tokio įrenginio savininką, bet ir apie įrenginio valdytoją kuris valdo, naudoja įrenginį bei juo disponuoja turto patikėjimo teise.

12II.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimu (b. 1. 72-77) pareiškėjo skundą atmetė.

14Teismas nustatė, kad Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatyme įrenginio savininko sąvoka nėra pateikiama, todėl Nuostatuose vartojamos sąvokos turi būti aiškinamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme. Pažymėjo, kad byloje nėra ginčo dėl aplinkybių, jog įrenginiai, t. y. Vandens šildymo katilai, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos bei UAB „Ukmergės šiluma“ 2010 m. birželio 28 d. pasirašytu turto perdavimo priėmimo aktu Nr. 1 iš UAB „Miesto energijos“ perimti ir perduoti eksploatuoti UAB „Ukmergės šiluma“. Pažymėjo, kad šis turto perdavimo aktas buvo sudarytas vadovaujantis Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31d. nutartimi, kuria, nors ir nebuvo sprendžiamas ginčas dėl Vandens šildymo katilų nuosavybės teisių, tačiau nutartyje nurodytas turtas, taip pat minėti įrenginiai, buvo perduoti valdyti Ukmergės rajono savivaldybei. Įvertinęs nurodytas aplinkybes teismas konstatavo, kad nuo minėtų katilų perdavimo momento UAB „Ukmergės šiluma“ laikytina šių įrenginių valdytoja, t. y. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 2 straipsnio 7 dalies prasme – įrenginių savininku, valdančiu juos patikėjimo teise. Akcentavo, kad Inspekcija gavusi UAB „Ukmergės šiluma“ 2010 m. liepos 14 d. prašymą bei kartu pateiktus dokumentus, vadovaudamasi Nuostatų 23 punktu, privalėjo bendrovę išregistruoti iš Registro kaip vandens šildymo katilų savininkę, ir nauja savininke įregistruoti UAB „Ukmergės šiluma“.

15III.

16Pareiškėjas UAB „Miesto energija“ pateikė apeliacinį skundą (b. 1. 80-86), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti.

17Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

181.

19Teigia, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog UAB „Ukmergės energija“ yra Vandens šildymo katilų valdytoja, valdanti juos turto patikėjimo teise. Paaiškino, kad UAB „Miesto energija“ neišreiškė valios perduoti jai nuosavybės teise priklausančių vandens šildymo katilų valdyti UAB „Ukmergės šiluma“ turto patikėjimo teise. Tokios teisės UAB „Ukmergės šiluma“ neįgijo ir Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31d. nutarties pagrindu. Todėl mano, kad UAB „Ukmergės šiluma“ neturi jokio teisinio pagrindo Vandens šildymo katilus valdyti, naudoti ir disponuoti jais turto patikėjimo teise.

202.

21Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą ir pripažindamas UAB „Ukmergės šiluma“ vandens šildymo katilų valdytoja, valdančia katilus turto patikėjimo teise, neatsižvelgė į tai, kad tiek Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tiek antstolių sudarytuose turto aprašuose nurodoma, kad turtas perduodamas valdyti Ukmergės rajono savivaldybei. Teigia, kad dėl šios priežasties turtas negalėjo būti perleistas naudoti ir eksploatuoti jokiems tretiesiems asmenims.

223.

23Pažymi, kad UAB „Ukmergės šiluma“ Registro duomenų bazėje kaip Vandens šildymo katilų valdytoja įrašyta pažeidžiant Nuostatų 14.7 ir 23 punktų reikalavimus. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino šiuos punktus. Paaiškino, kad Vandens šildymo katilų savininkas nesikeitė, juo visą laiką buvo ir yra UAB „Miesto energija“.

  1. Teigia, kad UAB „Miesto energija“ yra vienintelis licencijuotas šilumos energijos tiekėjas Ukmergės rajono savivaldybėje. Duomenų Registre pakeitimas neatsiejamai susijęs su UAB „Miesto energija“ galimybe vykdyti licencijoje numatytas teises ir pareigas. Nurodo, kad duomenų Registre pakeitimu faktiškai apribojama UAB „Miesto energija“ teisė eksploatuoti potencialiai pavojingus įrenginius, kartu neteisėtai ribojama ir UAB „Miesto energija“, kaip šilumos tiekėjo, teisė vykdyti šilumos tiekimo veiklą licencijoje apibrėžtose teritorijose.
  2. Pažymi, kad UAB „Miesto energija“, kaip Vandens šildymo katilų savininko, nurodymas Registre, suteikia pareiškėjui teisėtą lūkestį, jog jis, pagal galiojančius teisės aktus teisėtai ir laikydamasis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, galės eksploatuoti ir valdyti įrenginius, įregistruotus šiame registre. Nurodo, kad vienašališkai, net neinformavus UAB „Miesto energija“ Inspekcijos atliktas duomenų Registre pakeitimas, neįsigilinus į trečiųjų asmenų prašomo atlikti pakeitimo sąlygas bei dokumentus, kurių pagrindu prašoma atlikti pakeitimus, neįvertinus visų faktinių aplinkybių, reiškia ne tik nepiktnaudžiavimo valdžia principo pažeidimą, bet ir pažeidžia UAB „Miesto energija“ teises.
  3. Nurodo, kad Inspekcija, pakeisdama duomenis apie Vandens šildymo katilų savininką Registre, kai yra galiojanti bei nepanaikinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduota licencija UAB „Miesto energija“, kai UAB „Miesto energija“ nuosavybės teisės į Vandens šildymo katilus nėra apribotos, viršijo įstatymais jai suteiktus įgaliojimus, pažeidė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) reikalavimus.

24Atsakovas Inspekcija su pareiškėjo apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti. Atsiliepimą (b. 1. 91-93) į apeliacinį skundą grindžia iš esmės analogiškais argumentais kaip ir atsiliepimą į skundą. Papildomai akcentuoja, kad pareiškėjas nenurodė aplinkybių dėl Inspekcijos kompetencijos viršijimo, tokių aplinkybių nenustatė ir Vilniaus apygardos administracinis teismas. Mano, kad šiuo atveju nėra sprendžiamas ir negali būti sprendžiamas klausimas dėl teisėto nuosavybės valdytojo nustatymo, tačiau turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl Inspekcijos atliktų veiksmų teisėtumo. Pažymi, kad Inspekcija sprendimus priėmė teisės aktų nustatyta tvarka, laikydamasi Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo viršenybės principo. Nurodo, kad vertinamuoju laikotarpiu Ukmergės rajono savivaldybėje buvo ginamas viešasis interesas ir nepriklausomai nuo šalių atliekamų veiksmų bei tarpusavio ginčų, vartotojams turėjo būti užtikrintas paslaugų teikimas. Todėl Inspekcijos veikimas buvo sąlygotas ne tik teisės aktų reikalavimų, kas sudaro tokių veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo turinį, bet ir realizuojant valstybės institucijai deleguotą diskrecijos teisę, kas sudaro viešojo intereso gynybos turinį. Akcentuoja, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms ir pareiškėjui Inspekcijai pateikus Nuostatuose nustatytus dokumentus ir / ar sprendimus, laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos, jis bus įregistruotas Registre kaip Vandens šildymo katilų savininkas.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Apeliacinis skundas atmestinas.

28Byloje yra kilęs ginčas dėl atsakovo Inspekcijos sprendimo Registre pakeisti Vandens šildymo katilų savininką – juo, vietoje UAB „Miesto energija“, nurodant UAB „Ukmergės šiluma“.

29Nustatyta, kad UAB „Ukmergės šiluma“ 2010 m. liepos 15 d. Inspekcijai padavė prašymą, kuriuo prašė perregistruoti UAB „Ukmergės šiluma“ valdymui perduotus įrenginius – Vandens šildymo katilus (b. 1. 43-44). Kartu su prašymu Inspekcijai UAB „Ukmergės šiluma“ pateikė Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 7-82 „Dėl SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutarties vienašališko nutraukimo (LR Civilinio kodekso 6.217 straipsnio pagrindu)“ kopiją (b. 1. 46), Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutarties kopiją (b. 1. 48), 2010 m. birželio 28 d. Turto perdavimo – priėmimo akto Nr. 1 kopiją (b. 1. 47) bei Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 13 d. nutarties kopiją (b. 1. 49-51).

30Taip pat nustatyta, kad 2010 m. balandžio 20 d. spendimu Nr. 7-82 Ukmergės rajono savivaldybės taryba nusprendė nuo 2010 m. gegužės 30 d. vienašališkai nutraukti 2000 m. gruodžio 20 d. SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartį CK 6.217 straipsnio 1 dalies pagrindu. 2010 m. gegužės 31 d. Ukmergės rajono apylinkės teismo nutartimi buvo nutarta iki ieškinio teismui padavimo dienos taikyti laikinąsias apsaugos priemones – nedelsiant perduoti Ukmergės rajono savivaldybei valdyti turtą pagal 2009 m. gruodžio 31 d. UAB „Ukmergės šiluma“ išnuomoto turto sąrašą, 2009 m. gruodžio 31d. UAB „Dainavos energetika“ išnuomoto turto sąrašą, 2009 m. gruodžio 31d. UAB „Miesto energija“ naujai sukurto turto sąrašą. Ši nutartis buvo palikta nepakeista ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 13 d. nutartimi. 2010 m. birželio 28 d. Turto perdavimo – priėmimo aktu Nr. 1 Ukmergės rajono savivaldybė, vadovaudamasi Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 7-82, Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 7-138 perdavė, o UAB „Šilumos energija“ priėmė, naudoti ir eksploatuoti iš UAB „Miesto energija“ perimtą ir antstolių savivaldybei perduotą Ukmergės rajono šilumos ūkio turtą pagal šiame akte pateiktą sąrašą.

31Nagrinėjamoje byloje aktualus klausimas, ar Registre gali būti registruojamas ne tik potencialiai pavojingų įrenginius nuosavybės teise valdantis subjektas, bet ir tokius įrenginius faktiškai teisėtai valdantis asmuo.

32Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas bei Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 645.

33Teisėjų kolegija, įvertinusi Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje pateikiamą potencialiai pavojingų įrenginių savininko sąvoką (juridinis ar fizinis asmuo, kuriam įrenginys priklauso nuosavybės teise, arba įrenginio valdytojas, kuris valdo, naudoja įrenginį bei juo disponuoja turto patikėjimo teise), sutinka su pirmosios instancijos teismo pateiktu nurodytos teisės normos aiškinimu ir taikymu – t. y., kad Nuostatuose vartojama sąvoka „įrenginio savininkas“ turi būti aiškinama taip, kaip ji nurodyta Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje ir ši sąvoka apima ne tik subjektą, tokį daiktą valdantį nuosavybės teise, bet ir asmenį, kuris tokį daiktą valdo. Tokia išvada darytina ne tik aiškinant nurodytą teisės normą, bet ir atsižvelgiant į Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo paskirtį bei potencialiai pavojingo įrenginio savininko teisinį subjektiškumą.

34Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo paskirtis – nustatyti naudojamų potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros ir jos atlikimo kontrolės bendruosius principus, siekiant užtikrinti saugų įrenginių darbą bei žmonių gyvybės, sveikatos ir aplinkos apsaugą nuo galimo įrenginių žalingo poveikio. Iš šios nuostatos yra aiškus įstatymų leidėjo siekis nustatyti tvarką ir taisykles, kad tokio pobūdžio įrenginiais nebūtų padaryta žala žmonių gyvybei, sveikatai bei aplinkai. Toks teisinis reguliavimas išplaukia iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalies, pagal kurią valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei.

35Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu tokių įrenginių savininkams yra nustatyti griežti reikalavimai. Šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje inter alia numatyta, kad įrenginių savininkai privalo užtikrinti saugų įrenginių naudojimą, reikiamą techninę būklę ir nuolatinę priežiūrą pagal priežiūros norminių aktų ir įrenginių techninių dokumentų reikalavimus visą įrenginio naudojimo laiką. Šio straipsnio 2 dalyje pateikiamas įrenginio savininko pareigų sąrašas. Įvertinusi potencialiai pavojingų įrenginių savininkams nustatomus reikalavimus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad tokių įrenginių Registre turi būti įrašytas subjektas, faktiškai atsakingas už valdomą įrenginį, kad tokių įrenginių priežiūros kontrolės funkcijas atliekančios valstybės institucijos (taip pat ir atsakovas) galėtų kontroliuoti, kaip faktiškai yra prižiūrimi potencialiai pavojingi įrenginiai, kaip laikomasi jų priežiūrai nustatytų reikalavimų bei, kad būtų galima teisingai identifikuoti asmenį, atsakingą už tokiais įrenginiais padarytą žalą.

36Byloje nėra ginčo dėl to, kad ginčo įrenginius – Vandens šildymo katilus, prašymo atsakovui pakeisti šių įrenginių savininką padavimo metu faktiškai valdė UAB „Ukmergės šiluma“. Tai patvirtina 2010 m. birželio 28 d. Turto perdavimo – priėmimo aktas, kuriuo ginčo įrenginiai buvo perduoti naudotis ir valdyti UAB „Ukmergės šiluma“ (b. 1. 47). Pareiškėjas byloje kelia tokio valdymo teisėtumo klausimą. Tačiau šioje administracinėje byloje nėra sprendžiamas Vandens šildymo katilų perdavimo UAB „Ukmergės šiluma“ teisėtumo klausimas. Todėl teisėjų kolegija su šiuo klausimu susijusių pareiškėjo argumentų nevertina. Pažymėtina, kad UAB „Ukmergės šiluma“ valdymo teisėtumo neturėjo pareigos vertinti ir Inspekcija. Šioje byloje svarbu nustatyti, ar atsakovas, gavęs UAB „Ukmergės šiluma“ prašymą dėl Vandens šildymo katilų savininko pakeitimo ir dokumentus, patvirtinančius, kad ginčo Vandens šildymo katilus valdo UAB „Ukmergės šiluma“, turėjo pagrindą priimti sprendimą pareiškėją iš Registro duomenų bazės kaip Vandens šildymo katilų savininką išregistruoti, ir savininku įregistruoti UAB „Ukmergės šiluma“.

37Nuostatų 23 punkte yra nurodyta, kokius dokumentus turi pateikti subjektas, siekiantis būti įrašytas kaip potencialiai pavojingų įrenginių savininkas: dokumentą, patvirtinantį nuosavybės teisę į įrenginį arba teisę valdyti, naudoti įrenginį ir juo disponuoti patikėjimo teise (grąžinama savininkui) (Nuostatų 20.2 p.); sutartį su pasirinkta įgaliota įstaiga (grąžinama savininkui) (Nuostatų 20.3 p.); įrenginio savininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (grąžinama savininkui), jeigu įrenginio savininkas yra fizinis asmuo ir pats registruoja įrenginį (Nuostatų 20.5 p.) bei tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą veikti savininko vardu (grąžinama savininkui), kai įrenginį registruoja savininko (juridinio ar fizinio asmens) įgaliotas asmuo (Nuostatų 20.6 p.). Įvertinusi kartu su prašymu atsakovui UAB „Ukmergės šiluma“ pateiktus dokumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad Registro tvarkytojui buvo pateikti visi būtini pateikti dokumentai, taip pat ir UAB „Ukmergės šiluma“ valdymo teisę patvirtinantis dokumentas – 2010 m. birželio 28 d. Turto perdavimo-priėmimo aktas, kuris, kartu su kitais dokumentais, paduotais kartu su prašymu atsakovui, yra pakankamas išvadai, jog UAB „Ukmergės šiluma“ atitinka Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje įtvirtintą potencialiai pavojingo įrenginio savininko sąvoką, todėl atsakovas pagrįstai šią bendrovę įtraukė į Registrą, kaip ginčo vandens šildymo katilų savininką.

38Teisėjų kolegija atmeta pareiškėjo argumentą, kad duomenų Registre pakeitimu faktiškai apribojama UAB „Miesto energija“ teisė eksploatuoti potencialiai pavojingus įrenginius, kartu neteisėtai ribojama ir UAB „Miesto energija“, kaip šilumos tiekėjo, teisė vykdyti šilumos tiekimo veiklą licencijoje apibrėžtose teritorijose. Kaip jau buvo nurodyta, Registre UAB „Ukmergės šiluma“ buvo įrašyta kaip Vandens šildymo katilų savininkas, nes nepaneigtas faktas, jog ši bendrovė faktiškai valdo ginčo įrenginius, yra atsakinga už jų tinkamą naudojimą. Byloje nenustatyta, kad būtų panaikintos ir netekusios galios teismų nutartys, kuriomis ginčo objektai yra perduoti valdyti Ukmergės rajono savivaldybei, kuri, būdama atsakinga už šilumos tiekimo šilumos vartotojams pagal jų poreikius patalpoms šildyti, vėdinti ir karštam vandeniui ruošti organizavimą (Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 9 str.), šiuo įrenginius perdavė subjektui, kuris juos faktiškai naudos. Įvertinus tai, kad Registre, kaip buvo išaiškinta, kaupiami duomenys apie potencialiai pavojingų įrenginių faktinius valdytojus, negalima daryti išvados, kad Registre pakeitus Vandens šildymo katilų savininką, buvo išspręsta dėl pareiškėjo teisės eksploatuoti potencialiai pavojingus įrenginius ir vykdyti šilumos tiekimo veiklą; ginčas dėl šios teisės nėra nagrinėjamos bylos dalykas.

39Taip pat teisiškai nėra reikšmingas pareiškėjo apeliacinio skundo argumentas, kad Registre ginčo duomenys buvo pakeisti apie tai jo neinformavus, kadangi Nuostatuose, reglamentuojančiuose Registro duomenų pakeitimo taisykles, tokia procedūra (ankstesnio įrenginio savininko informavimas) nėra nustatyta. Inspekcija 2010 m. liepos 30 d. raštu Nr. (17)SD-14430 (b. 1. 9) informavo pareiškėją apie pasikeitusius duomenis Registre. Be to, šioje byloje pareiškėjui buvo sudaryta galimybė realizuoti savo teisę į gynybą ir patikrinti Inspekcijos veiksmų dėl Vandens šildymo katilų savininko pakeitimo teisėtumą bei pagrįstumą.

40Apibendrindama išdėstytas aplinkybes ir padarytas išvadas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, jo naikinti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl pareiškėjo UAB „Miesto energija“ apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimą paliekant nepakeistą.

41Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

42pareiškėjo UAB „Miesto energija“ apeliacinį skundą atmesti.

43Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

44Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Sauliui Avižai,... 4. trečiojo suinteresuoto asmens atstovui advokatui Virgilijui Kaupui,... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 6. Teisėjų kolegija... 7. I.... 8. pareiškėjas UAB „Miesto energija“ (toliau – ir pareiškėjas,... 9. Skunde paaiškino, kad UAB „Ukmergės šiluma“ Registre kaip Vandens... 10. Atsakovas Inspekcija su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Ukmergės šiluma“ su pareiškėjo... 12. II.... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimu... 14. Teismas nustatė, kad Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatyme... 15. III.... 16. Pareiškėjas UAB „Miesto energija“ pateikė apeliacinį skundą (b. 1.... 17. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:... 18. 1.... 19. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog... 20. 2.... 21. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą... 22. 3.... 23. Pažymi, kad UAB „Ukmergės šiluma“ Registro duomenų bazėje kaip Vandens... 24. Atsakovas Inspekcija su pareiškėjo apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jo... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV.... 27. Apeliacinis skundas atmestinas.... 28. Byloje yra kilęs ginčas dėl atsakovo Inspekcijos sprendimo Registre pakeisti... 29. Nustatyta, kad UAB „Ukmergės šiluma“ 2010 m. liepos 15 d. Inspekcijai... 30. Taip pat nustatyta, kad 2010 m. balandžio 20 d. spendimu Nr. 7-82 Ukmergės... 31. Nagrinėjamoje byloje aktualus klausimas, ar Registre gali būti registruojamas... 32. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Potencialiai pavojingų įrenginių... 33. Teisėjų kolegija, įvertinusi Potencialiai pavojingų įrenginių... 34. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo paskirtis –... 35. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu tokių įrenginių... 36. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ginčo įrenginius – Vandens šildymo... 37. Nuostatų 23 punkte yra nurodyta, kokius dokumentus turi pateikti subjektas,... 38. Teisėjų kolegija atmeta pareiškėjo argumentą, kad duomenų Registre... 39. Taip pat teisiškai nėra reikšmingas pareiškėjo apeliacinio skundo... 40. Apibendrindama išdėstytas aplinkybes ir padarytas išvadas, teisėjų... 41. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 42. pareiškėjo UAB „Miesto energija“ apeliacinį skundą atmesti.... 43. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimą... 44. Nutartis neskundžiama....