Byla N-575-1130-08
Dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutarimo E. V. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko (pranešėjas), Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas) rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Utenos rajono apylinkės prokuratūros apeliacinį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutarimo E. V. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Utenos rajono apylinkės teisme gautas Utenos rajono apylinkės prokuratūros 2007-11-20 nutarimas iškelti E. V. administracinio teisės pažeidimo bylą pagal ATPK 187 str. 1 d.

4Utenos rajono apylinkės teismas 2007 m. lapkričio 26 d. nutarimu nutarė grąžinti Utenos rajono apylinkės prokuratūrai 2007-11-20 nutarimą trūkumams pašalinti.

5Teismas nurodė, kad ATPK 255 straipsnyje nustatyta prokuroro teisė iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą, kai nutraukta baudžiamoji byla. To paties kodekso 262 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas nesurašomas, kai administracinę bylą iškelia prokuroras, nutraukus baudžiamąją bylą (ikiteisminį tyrimą). Nors ATPK nereglamentuoja tokiam prokuroro nutarimui keliamų reikalavimų, tačiau pagal įstatymo analogiją prokuroro nutarimas turi atitikti administracinio teisės pažeidimo protokolo turinį, numatytą ATPK 260 straipsnyje. Iš Utenos rajono apylinkės prokuratūros nutarimo iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą E. V. ir M. K. matyti, kad prokurorė iškėlė minėtiems asmenims administracinio teisės pažeidimo bylą tą pačią dieną priėmusi 2007-11-20 nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą byloje Nr. 89-1-00583-07 įtariamųjų E. V. ir M. K. atžvilgiu. Ir nors nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą nenurodyta jo apskundimo tvarka, tačiau pagal BPK 214 str. 5 d. skundai dėl tokio prokurorės nutarimo gali būti paduodami per 14 dienų nuo nutarimo gavimo dienos, be to, numatyta galimybė prašyti atnaujinti apskundimo terminą, jei jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Baudžiamajame procese prokuroras privalo išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir užtikrinti galimybę jomis pasinaudoti (BPK 45 str.). Todėl nepasibaigus nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą apskundimo terminui, toks nutarimas negali būti pagrindu prokurorui kelti administracinio teisės pažeidimo bylą. Be to, nutarime iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą nėra duomenų, kad administracinėn atsakomybėn traukiamam E. V. buvo išaiškintos jo teisės ir pareigos, numatytos ATPK 272 straipsnyje, t.y. kad jis supažindintas su nutarimu iškelti administracinę bylą, jam suteikta galimybė susipažinti su bylos medžiaga, duoti paaiškinimus, pateikti įrodymus, pareikšti prašymus (ATPK 260 str. 4 d.). Teismas nurodė, kad pateikta administracinio teisės pažeidimo medžiaga turi akivaizdžių trūkumų, todėl administracinės bylos medžiaga grąžintina Utenos rajono apylinkės prokuratūrai trūkumams pašalinti.

6Utenos rajono apylinkės prokuratūra apeliaciniu skundu prašo panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutarimą ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti teisme. Apeliantas nurodo, kad ATPK nereglamentuoja prokuroro nutarimui iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą reikalavimų. Nutarimas neturi tokių trūkumų, dėl kurių medžiagą galima būtų grąžinti prokurorui. Teismo išvados prieštarauja ATPK 261 str. 2 d. nustatančiai, kad atsisakius kelti arba nutraukus baudžiamąją bylą, jei atsakomybėn traukiamo asmens veiksmuose yra administracinio teisės pažeidimo požymių, medžiaga per tris dienas nuo sprendimo priėmimo pasiunčiama organui (pareigūnui), įgaliotam nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą. ATPK nenumato pareigos prokurorui išaiškinti asmeniui teises pagal ATPK 272 str.

7Teisėjų kolegija

konstatuoja:

8Utenos rajono apylinkės teismo išvada, kad nors ATPK nereglamentuoja prokuroro nutarimui iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą keliamų reikalavimų, tačiau pagal įstatymo analogiją prokuroro nutarimas turi atitikti administracinio teisės pažeidimo protokolo turinį, numatytą ATPK 260 straipsnyje, atitinka susiformavusią teismų praktiką.

9ATPK 260 str. 1 d. nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo protokole nurodoma: jo surašymo data ir vieta, protokolą surašiusio asmens pareigybė, pavardė, vardas; žinios apie administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį; administracinio teisės pažeidimo padarymo vieta, laikas ir esmė; šio kodekso straipsnis, straipsnio dalis ar kitas numatantis atsakomybę už šį pažeidimą teisės aktas, kurio reikalavimus pažeidė asmuo; liudytojų ir nukentėjusiųjų, jeigu jų yra, pavardės, adresai; administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pasiaiškinimas; kitokios žinios, būtinos bylai išspręsti.

10Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas aiškindamas ATPK 256 straipsnio 3 dalį, 259 straipsnio l dalį, 260 straipsnį, 284 straipsnio 2 dalį yra nurodęs, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas turi dvejopą reikšmę: jis yra procesinis dokumentas, kuriame formuluojamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo padarymu, taip pat yra dokumentas, kuriame fiksuojami nustatyti įrodymai, kitos aplinkybės ir žinios reikšmingos nagrinėjant bylą. Administracinio teisės pažeidimo protokolu apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos (Administracinių teismų praktika 1. P. 328-329.).

11Utenos rajono apylinkės prokuratūros 2007-11-20 nutarimas iškelti E. V. administracinio teisės pažeidimo bylą nėra pakankamai aiškus. Jame išvardinami įrodymai, jų turinys, bet nėra tiksliai nurodoma kada, kur ir kokius konkrečius veiksmus atliko E. V. , kurie prokuroro nuomone turi būti kvalifikuojami pagal ATPK 187 str. 1 d. T.y. kaltinimas E. V. administracinio teisės pažeidimo padarymu nėra konkretus, administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos neaiškios, o asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn negali suprasti nuo kokio kaltinimo pažeidus ATPK jam reikėtų gintis. Tai yra esminiai nutarimo trūkumai, dėl ko teismas pagrįstai ir teisėtai priėmė nutarimą administracinės bylos medžiaga grąžinti Utenos rajono apylinkės prokuratūrai trūkumams pašalinti. Kiti apylinkės teismo nurodyti nutarimo trūkumai nėra esminiai, gali būti pašalinti teisme. Todėl apeliacinis skundas atmetamas.

12ATPK 35 str. 2 d. nustatyta, kad nutraukus baudžiamąjį procesą administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per du mėnesius nuo sprendimo nutraukti baudžiamąjį procesą dienos. ATPK 35 str. 3 d. nustatyta, kad šis terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip vieneriems metams, kai administracinės atsakomybės klausimo negali spręsti dėl svarbių priežasčių. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgdamas į tai, kad nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą buvo priimtas 2007 m. lapkričio 20 d. (b.l. 4), ir terminas skirti nuobaudą baigiasi bylai esant teismo žinioje, bet tai, kad asmens patraukimo administracinėn atsakomybėn klausimas nebuvo išspręstas dėl svarbių priežasčių - įstatymu numatytų procedūrų atlikimo teisme, šį terminą pratęsia.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

14Utenos rajono apylinkės prokuratūros apeliacinį skundą atmesti.

15Utenos rajono apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutarimą palikti nepakeistą.

16Administracinės nuobaudos skyrimo terminą šioje byloje pratęsti iki 2008 m. kovo 20 d.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai