Byla AS-520-344-13
Dėl įsakymų panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra)

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „GK klinika“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 26 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „GK klinika“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai dėl įsakymų panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra).

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas UAB „GK klinika“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. sausio 21 d. įsakymą Nr. V-62 „Dėl pažeidimo, nustatyto įgyvendinant projektą Nr. VP3-2.1-SAM-12-K-01-039 pagal 2007–2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę „Investicijos į privačių asmenų sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą“ (toliau – ir Įsakymas Nr. V-62); 2) panaikinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. V-87 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-62 „Dėl pažeidimo, nustatyto įgyvendinant projektą Nr. VP3-2.1-SAM-12-K-01-039 pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę „Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. V-87); 3) panaikinti viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – ir CPVA, Agentūra) 2011 m. rugsėjo 22 d. raštą (sprendimą) Nr. 2011/2-9898 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte VP3-2.1-SAM-12-K-01-039“ (toliau – ir Sprendimas Nr. 2011/2-9898).

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. vasario 26 d. nutartimi: priėmė pareiškėjo UAB „GK klinika“ skundo dalį dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-62 ir 2013 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-87 panaikinimo; atsisakė priimti skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2011 m. rugsėjo 22 d. raštą (sprendimą) Nr. 2011/2-9898 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte VP3-2.1-SAM-12-K-01-039“.

8Teismas nustatė, jog Sprendimu Nr. 2011/2-9898 CPVA nepripažino tinkamomis išlaidomis pareiškėjo projektui „Dienos chirurgijos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas modernizuojant UAB „GK klinika“ infrastruktūrą“ (toliau – ir Projektas) finansuoti 241 736 Lt sumos, iš kurios 183 719,81 Lt sudaro Europos Sąjungos fondų lėšos, ir pasiūlė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai sumažinti Projekto finansavimą susigrąžinant 183 719,81 Lt sumą.

9Sprendė, jog nagrinėjamu atveju taikytinos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau – ir Taisyklės), kurių 211 punkte nustatyta, kad projekto vykdytojas turi teisę apskųsti vadovaujančiajai institucijai įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto atitikties bendriesiems atrankos kriterijams vertinimu, sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą. Vadovaujančiosios institucijos sprendimas gali būti skundžiamas teismui (Taisyklių 212 punktas).

10Darė išvadą, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjas privalėjo pasinaudoti išankstine ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka ginčydamas CPVA Sprendimą Nr. 2011/2-9898. Pažymėjo, kad tokios pozicijos dėl privalomos išankstinės ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2013 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-144/2013). Nurodė, jog pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ (toliau – ir Nutarimas Nr. 1139) 2 punktą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai yra pavesta atlikti veiksmų programų vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir mokėjimo institucijų funkcijas, o CPVA – įgyvendinančiosios institucijos funkcijas. Konstatavo, jog CPVA Sprendimas Nr. 2011/2-9898 turėjo būti apskųstas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, tačiau byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas būtu pasinaudojęs minėta išankstine ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka, todėl teismas pareiškėjo skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti CPVA Sprendimą Nr. 2011/2-9898 atsisakė priimti, remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu.

11III.

12Pareiškėjas UAB „GK klinika“ padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 26 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2011 m. rugsėjo 22 d. raštą (sprendimą) Nr. 2011/2-9898 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte VP3-2.1-SAM-12-K-01-039“, panaikinti ir dėl šios skundo dalies priimti naują sprendimą – priimti pareiškėjo UAB „GK klinika“ skundo dalį dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2011 m. rugsėjo 22 d. rašto (sprendimo) Nr. 2011/2-9898 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte VP3-2.1-SAM-12-K-01-039“ panaikinimo.

13Atskirajame skunde nurodo, jog skunde UAB „GK klinika“ CPVA Sprendimą Nr. 2011/2-9898 įvertino (kvalifikavo) kaip individualų administracinį aktą dėl to, kad pagal šio sprendimo priėmimo metu galiojusią Taisyklių redakciją šis sprendimas buvo neskundžiamas (apskundimo galimybė numatyta tik Taisyklų 2012 m. gegužės 16 d. redakcijoje). Teigia, kad Taisyklių 198 punktas atima iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos diskrecijos teisę kvestionuoti įgyvendinančios institucijos (CPVA) sprendimo išvadas ir siūlyti kitokį sprendimo variantą, todėl, nors Sprendimas Nr. 2011/2-9898 pats savaime tiesiogiai nesukėlė teisinių padarinių (tokius padarinius sukėlė sveikatos apsaugos ministro įsakymai), jis turi itin didelę reikšmę priimant galutinius administracinius sprendimus (aktus) – skundžiamus įsakymus.

14Nurodo, jog teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS438-144/2013. Pažymi, jog minėtoje byloje viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros sprendimas, kurio teisinis statusas yra tapatus Sprendimui Nr. 2011 2-9898, buvo priimtas 2012 m. liepos 19 d., t. y. po to, kai Taisyklės buvo papildytos 1971 punktu, kuris įtvirtino galimybę skųsti įgyvendinančios institucijos sprendimą dėl pažeidimo (atitinkamai pakeisti ir Taisyklių 211 ir 212, nustatantys skundų dėl sprendimų dėl pažeidimų nagrinėjimo tvarką; Taisyklių 2012 m. gegužės 16 d. redakcija). Teigia, jog šiuo atveju Sprendimas Nr. 2011/2-9898 priimtas 2011 m. rugsėjo 22 d., t. y. galiojant Taisyklių 2010 m. gruodžio 9 d. redakcijai, pagal kurią nebuvo numatyta galimybė skųsti įgyvendinančiosios institucijos (CPVA) sprendimo dėl pažeidimo. Taip pat paaiškina, jog administracinėje byloje Nr. AS438-144/2013 pagrindinis nagrinėjimo objektas buvo ne įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dėl pažeidimo teisėtumo ir pagrįstumo vertinimas, o tai, ar praleistas terminas apskųsti Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymus, kurie priimti minėto viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros 2012 m. liepos 19 d. sprendimo pagrindu.

15Pareiškėjas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS662-59/2013, kurioje, jo teigimu, tiesiogiai spręstas klausimas dėl CPVA, kaip įgyvendinančiosios institucijos, sprendimų dėl pažeidimų apskundimo teisinių galimybių.

16Atsakovas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – ir ministerija) atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 26 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti nagrinėti pareiškėjo skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti CPVA siūlymą, ir priimti naują sprendimą – priimti nagrinėti pareiškėjo skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti CPVA siūlymą.

17Atsiliepime nurodo, kad pareiškėjas teisingai pažymėjo, jog ministerija, vadovaudamasi Taisyklių 198 punktu, gavusi CPVA sprendimą dėl nustatyto pažeidimo, kuriame nurodomos su nustatytu pažeidimu susijusios faktinės aplinkybės, netinkamų finansuoti išlaidų suma ir pateikiamas vienas iš Taisyklių 197.1-197.3 punktuose nurodytų pasiūlymų, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, nuo jo gavimo dienos turi išnagrinėti jį ir nekeisdama nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgdama į sprendime dėl nustatyto pažeidimo CPVA pateiktą pasiūlymą, priimti vieną iš sprendimų, nurodytų Projekto taisyklių 198.1-198.3 punktuose. Pritaria pareiškėjo argumentavimui dėl nepagrįstai Vilniaus apygardos administracinio teismo taikytos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 16 d. nutarties administracinėje byloje Nr. AS438-144/2013, dėl pareiškėjo atskirajame skunde nurodytų kitų teismų sprendimų. Paaiškina, kad CPVA rengiami siūlymai (arba pagal naują Taisyklių redakciją priimami sprendimai) teisine prasme yra labai svarbūs dėl tolimesnio pažeidimo administravimo ir ministerijos sprendimų priėmimo. Pabrėžia, jog ministerija negali iš esmės savarankiškai nagrinėti šiame pareiškėjo skunde keliamų klausimų, susijusių su Projekto pažeidimo tyrimu, vertinimu bei sankcijos dydžio nustatymu, nes šios funkcijos pagal kompetenciją yra suteiktos CPVA. Teismui vertinant išimtinai tik ministerijos sprendimų atitiktį teisės aktų reikalavimams, tuo atveju, jei ministerijos sprendimai, priimti remiantis CPVA siūlymu, būtų pripažinti prieštaraujančiais teisės aktų nuostatoms, nepanaikinus tokio CPVA siūlymo, ministerija vis tiek neturėtų jokios diskrecijos priimti kitokį sprendimą. Taip pat atsakovas nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 26 d. nutartyje pateiktu aiškinimu, jog pareiškėjas privalėjo pasinaudoti išankstine ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka ir nesutikdamas su CPVA siūlymu, vadovaudamasis Taisyklių nuostatomis, pirmiausia turėjo su skundu kreiptis į finansų ministeriją, o ne į teismą. Pažymi, jog finansų ministerija, aiškindama Taisyklėmis apibrėžtą pažeidimų administravimo ir sprendimų apskundimo teisę ir tvarką (veikdama kaip teisės akto leidėja), ne kartą patvirtino, kad pareiškėjai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, turi Lietuvos Respublikos Konstitucijoje reglamentuojamą teisę, gavę informaciją apie CPVA ar kitų institucijų priimtus sprendimus, su kuriais nesutinka, nedelsdami juos teisės aktų nustatyta tvarka skųsti teismui.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Atskirasis skundas netenkintinas.

21Nagrinėjamu atveju ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 26 d. nutarties dalis, kuria teismas atsisakė priimti pareiškėjo UAB „GK klinika“ skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2011 m. rugsėjo 22 d. raštą (sprendimą) Nr. 2011/2-9898 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte VP3-2.1-SAM-12-K-01-039“.

22Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu, atsisakė priimti pareiškėjo skundo dalį, motyvuodamas tuo, kad pareiškėjas nesilaikė tai bylų kategorijai nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos.

23Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos, kurią įtvirtina ABTĮ 22–24, 32–33 straipsniai. Be to, ABTĮ 25 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją.

24ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytas pagrindas atsisakyti priimti skundą (prašymą) nagrinėti administraciniame teisme yra susijęs su tuo, jog pareiškėjas nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos. Šioje įstatymo normoje nustatytu pagrindu gali būti atsisakoma priimti skundą tik tuo atveju, kai atitinkamame įstatyme tam tikrai administracinių ginčų kategorijai yra expressis verbis nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, o pareiškėjas, prieš kreipdamasis į administracinį teismą, nepasinaudojo įstatymo nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-583/2012).

25Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra ne kartą išaiškinęs (ABTĮ 13 straipsnio 1 dalis), kad skundų nagrinėjimo tvarka gali būti pripažinta išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka tik tais atvejais, kai įstatymai šią tvarką apibrėžia būtent kaip išankstinę ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarką, o atitinkamą instituciją laiko tam tikros ginčų kategorijos išankstinio nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-609/2009). Taip pat yra išaiškinęs, kad privaloma ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyta būtent aukščiausios teisinės galios akte – įstatyme (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS11-296/2007; 2007 m. spalio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS8-486/2007; 2010 m. kovo 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-209/2010).

26Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju vadovavosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 211, 212 punktais ir darė išvadą, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjas privalėjo pasinaudoti išankstine ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka ginčydamas CPVA Sprendimą Nr. 2011/2-9898.

27Taisyklių (akto redakcija, galiojusi nuo 2010 m. gruodžio 10 d. iki 2012 m. gegužės 17 d.) 211 punkte nustatyta, jog pareiškėjas ir projekto vykdytojas turi teisę apskųsti vadovaujančiajai institucijai įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto atitikties bendriesiems atrankos kriterijams (išskyrus juos detalizuojančius reikalavimus, nustatytus projektų finansavimo sąlygų aprašuose) vertinimu, taip pat kitais atvejais, nenumatytais šių Taisyklių 210 punkte, per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą. Vadovaujančioji institucija, gavusi pareiškėjo arba projekto vykdytojo skundą, nagrinėja jį Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Nusprendusi, kad skundas nepagrįstas, vadovaujančioji institucija apie tai informuoja pareiškėją ar projekto vykdytoją. Jeigu vadovaujančioji institucija nusprendžia, kad skundas pagrįstas, ji raštu įpareigoja įgyvendinančiąją instituciją imtis atitinkamų veiksmų, nustato veiksmų atlikimo terminus ir informuoja apie tai pareiškėją ar projekto vykdytoją. Šių Taisyklių 212 punkte buvo nurodyta, jog pareiškėjas ar projekto vykdytojas, nesutikdamas su įgyvendinančiosios institucijos, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos ar vadovaujančiosios institucijos sprendimais ar veiksmais, gali kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

28Atsižvelgus į minėtą teismų praktiką, jog privaloma ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyta būtent aukščiausios teisinės galios akte – įstatyme, ir įvertinus tai, jog Taisyklės nėra įstatymas, darytina išvada, jog net jei jose ir būtų įtvirtinta ikiteisminė ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, tokia tvarka nebūtų privaloma.

29Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS438-144/2013. Šioje nutartyje teismas, išanalizavęs Taisyklių (redakcija, galiojusi nuo 2012 m. gegužės 17 d.) 211 punkto nuostatas, konstatavo, jog pareiškėjas privalėjo pasinaudoti išankstine ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka ginčydamas viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros sprendimus (veiksmus). Pažymėtina, jog nagrinėjant nurodytą bylą Nr. AS438-144/2013 buvo aktuali Taisyklių redakcija, galiojusi nuo 2012 m. gegužės 17 d. Nagrinėjamai administracinei bylai aktuali ankstesnė Taisyklių redakcija, t. y. galiojusi nuo 2010 m. gruodžio 10 d. iki 2012 m. gegužės 17 d. Darytina išvada, jog nagrinėjamai bylai nėra reikšminga Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS438-144/2013.

30Įvertinus visa tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė proceso teisės normas ir nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundo dalį ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu. Minėtą pareiškėjo skundo dalį turėjo būti atsisakyta priimti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kaip nenagrinėtiną teismų.

31Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jau nagrinėjo iš esmės analogišką administracinę bylą (žr., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS662-59/2013), kurioje konstatavo, kad analogiško pobūdžio kaip ir nagrinėjamoje byloje CPVA sprendimas laikytinas tarpiniu procedūriniu sprendimu, o ginčas dėl tokio pobūdžio akto nenagrinėtinas teisme. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje vadovaujasi nurodytoje administracinėje byloje pateiktu teismo išaiškinimu.

32Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS662-59/2013 teismas pažymėjo, kad skundas negali būti teikiamas dėl tarpinių viešojo administravimo subjekto priimamų dokumentų, kuriais siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą. Šioje nutartyje teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, jog teismas gavęs skundą dėl finansavimo sumažinimo pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443, 198 punktą (redakcija, galiojusi iki 2012 m. gegužės 17 d.) turi atlikti visapusišką tokio sprendimo (bendrine prasme) patikrinimą, t. y. turi patikrinti, kiek jis yra teisėtas bei pagrįstas. Turi būti vertinama, ar sprendimas priimtas kompetentingo subjekto, ar nebuvo viršytos įgalinimų ribos, ar jis atitinka tokiam teisės aktui keliamus reikalavimus, bei analizuojama, kiek toks teisės aktas buvo pagrįstas. Taigi byloje, kurioje sprendžiamas galutinio (Ministerijos) sprendimo dėl finansavimo sumažinimo pagrįstumas, reikalingas ir rašto (Agentūros siūlymo dėl finansavimo sumažinimo), kuris buvo pagrindas priimti galutinį (Ministerijos) sprendimą dėl finansavimo sumažinimo, įvertinimas, susijęs su aiškinimusi, ar iš tikro buvo padaryti pažeidimai ir tie pažeidimai buvo tiek esminiai, kad turėjo būti sumažintas projekto finansavimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-2896/2011). Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodytoje administracinėje byloje Nr. AS662-59/2013, įvertinęs Taisyklių nuostatas (197, 198 punktus), pažymėjo, jog pagal Taisyklių nuostatas (tiek galiojusias iki 2012 m. gegužės 17 d., tiek galiojančias nuo 2012 m. gegužės 17 d.) įgyvendinančios institucijos sprendimo dėl pažeidimo nėra pagrindo vertinti kaip individualaus administracinio akto, galinčio būti savarankišku administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Tokią išvadą teismas darė, atsižvelgęs į tai, kad pagal abejas Taisyklių redakcijas galutinis sprendimas dėl projekto finansavimo ir administravimo sutarties yra priimamas būtent Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos. Sprendė, kad CPVA sprendimas, kuriuo ministerijai teikiamas siūlymas sumažinti finansavimą, laikytinas galutinio sprendimo dėl finansavimo sumažinimo sudėtine dalimi.

33Nagrinėjamoje administracinėje byloje teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kas išdėstyta, konstatuoja, jog CPVA 2011 m. rugsėjo 22 d. raštas (sprendimas) Nr. 2011/2-9898 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte VP3-2.1-SAM-12-K-01-039“, kuriuo CPVA nepripažino tinkamomis išlaidomis pareiškėjo projektui „Dienos chirurgijos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas modernizuojant UAB „GK klinika“ infrastruktūrą“ finansuoti 241 736 Lt sumos, iš kurios 183 719,81 Lt sudaro Europos Sąjungos fondų lėšos, ir pasiūlė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai sumažinti Projekto finansavimą susigrąžinant 183 719,81 Lt sumą (t. I, b. l. 73-77), laikytinas tarpiniu dokumentu, t. y. galutinio sprendimo dėl finansavimo sumažinimo sudėtine dalimi.

34Įvertinus paties Sprendimo Nr. 2011/2-9898 turinį, darytina išvada, jog jame pareiškėjui nėra nustatyta privalomų vykdyti pareigų ar suteikta teisių. Sprendime yra išdėstytos nustatytos faktinės aplinkybės ir jų pagrindu padarytos išvados, kurios pačios savaime nedaro įtakos pareiškėjo teisiniam statusui, t. y. nelemia jo materialiųjų teisių ir pareigų, nesukelia jam teisinių pasekmių. Realias teisines pasekmes sukelia galutinis sprendimas dėl finansavimo ir lėšų. Pareiškėjo nesutikimo su tokio pobūdžio procedūriniu sprendimu (Sprendimu Nr. 2011/2-9898) argumentai (bet ne savarankiški reikalavimai) nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka ginčijant galutinį sprendimą.

35Įvertinus tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pareiškėjo skundo dalimi dėl reikalavimo panaikinti CPVA 2011 m. rugsėjo 22 d. raštą (sprendimą) Nr. 2011/2-9898 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte VP3-2.1-SAM-12-K-01-039“ keliami klausimai iš esmės teisme gali būti išnagrinėti, todėl, pažymėtina, jog, atsisakant priimti pareiškėjo skundo dalį, jam nėra užkertamas kelias į teisminę gynybą.

36Darytina išvada, jog pareiškėjo skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti CPVA 2011 m. rugsėjo 22 d. raštą (sprendimą) Nr. 2011/2-9898 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte VP3-2.1-SAM-12-K-01-039“ pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti priimti kaip nenagrinėtiną teismų ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

37Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, nors ir ne visiškai tinkamai taikė proceso teisės normas bei ne visiškai tinkamai rėmėsi teismų praktika, tačiau pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti CPVA 2011 m. rugsėjo 22 d. raštą (sprendimą) Nr. 2011/2-9898 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte VP3-2.1-SAM-12-K-01-039“. Todėl nėra teisinio pagrindo naikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 26 d. nutartį ir tenkinti pareiškėjo atskirąjį skundą.

38Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

39Pareiškėjo UAB „GK klinika“ atskirojo skundo netenkinti.

40Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

41Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „GK... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas UAB „GK klinika“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. vasario 26 d. nutartimi:... 8. Teismas nustatė, jog Sprendimu Nr. 2011/2-9898 CPVA nepripažino tinkamomis... 9. Sprendė, jog nagrinėjamu atveju taikytinos Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 10. Darė išvadą, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjas privalėjo pasinaudoti... 11. III.... 12. Pareiškėjas UAB „GK klinika“ padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 13. Atskirajame skunde nurodo, jog skunde UAB „GK klinika“ CPVA Sprendimą Nr.... 14. Nurodo, jog teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio... 15. Pareiškėjas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m.... 16. Atsakovas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – ir... 17. Atsiliepime nurodo, kad pareiškėjas teisingai pažymėjo, jog ministerija,... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Atskirasis skundas netenkintinas.... 21. Nagrinėjamu atveju ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013... 22. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis ABTĮ 37 23. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis... 24. ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punkte... 25. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra ne... 26. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju vadovavosi Lietuvos... 27. Taisyklių (akto redakcija, galiojusi nuo 2010 m. gruodžio 10 d. iki 2012 m.... 28. Atsižvelgus į minėtą teismų praktiką, jog privaloma ikiteisminė ginčo... 29. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio... 30. Įvertinus visa tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios... 31. Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jau... 32. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartyje... 33. Nagrinėjamoje administracinėje byloje teisėjų kolegija, įvertinusi tai,... 34. Įvertinus paties Sprendimo Nr. 2011/2-9898 turinį, darytina išvada, jog jame... 35. Įvertinus tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pareiškėjo skundo dalimi... 36. Darytina išvada, jog pareiškėjo skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti... 37. Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, nors ir ne visiškai tinkamai... 38. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 39. Pareiškėjo UAB „GK klinika“ atskirojo skundo netenkinti.... 40. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 26 d. nutartį... 41. Nutartis neskundžiama....