Byla I-3954-142/2008
Dėl sprendimo panaikinimo, atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Broniaus Januškos, teisėjų Mefodijos Povilaitienės ir Halinos Zaikauskaitės (pranešėja), sekretoriaujant Vaidai Laukavičiūtei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui adv. Povilui Likšai, atsakovo atstovei Raimondai Juodkaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB “Saulės dovanos” skundą dėl sprendimo panaikinimo, atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

2Išnagrinėjusi bylą, kolegija

Nustatė

3Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 2008 06 18 sprendimu Nr. 69-99 „Dėl UAB „Saulės dovanos“ 2008 05 08 prašymo dėl proceso atnaujinimo“ atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą dėl Inspekcijos 2007 08 08 sprendimo Nr. (21.26)-256-243.

4Pareiškėjas padavė teismui skundą, kuriame prašo panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2008 06 18 sprendimą Nr. 69-99 ir atnaujinti mokestinių ginčų nagrinėjimo procesą.

5Paaiškina, kad 2008 05 08 pareiškėjas kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos dėl Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2007 08 08 sprendimo Nr. (21.26) -256-243 proceso atnaujinimo. Centrinis mokesčių administratorius 2008 06 18 sprendimu atsisakė atnaujinti procesą. Pareiškėjas teigia, kad toks Centrinio mokesčių administratoriaus sprendimas yra neteisėtas.

6Nesutinka su skundžiamu sprendimu, nes priešingai nei nurodoma sprendime pareiškėjas prašymo atnaujinti procesą pagrindu laiko ne PVMĮ komentare išdėstytą įstatymo aiškinimą, o aplinkybę, kad pareiškėjui paaiškėjus, jog žemė nėra skirta daugiabučių gyvenamųjų namų statyboms, ši žemė neturėtų būti apmokestinama pridėtinės vertės mokesčiu. Teigia, kad šiuo atveju svarbios Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (PVMĮ) 32 straipsnio 2 dalies komentaro nuostatos.

7Paaiškina, kad priimdama sprendimą Vilniaus apskrities VMI rėmėsi neteisingai interpretuojamomis faktinėmis aplinkybėmis, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą, kad žemė skirta statyboms. Mano, kad šiuo atveju turėjo būti taikomas turinio viršenybės prieš formą principas, nustatytas Mokesčių administravimo įstatymo 10 straipsnyje. Remiasi MAĮ 160 straipsnio 2 dalimi ir aiškina, kad aplinkybė, jog žemės sklypuose statyba yra negalima, pareiškėjui paaiškėjo tik gavus 2008 02 6-7 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento nuolatinės statybos komisijos posėdžio kompleksinio derinimo protokolo nuorašą. Iš šio dokumento paaiškėjo, kad pakeisti žemės sklypo žemės naudojimo paskirtį nepavyks.

8Pareiškėjas atsisakė planų keisti žemės naudojimo paskirtį, netgi neatsižvelgiant į tai, kad sutartyse už tai numatytos sankcijos.

9Paaiškėjus svarbiai aplinkybei, pareiškėjas nutarė kreiptis į mokesčių administratorių ir išsiaiškinti, ar parduoti žemės sklypai turėjo būti apmokestinti pridėtinės vertės mokesčiu. Nei PVM įstatymas, nei jo komentaras vienareikšmiško atsakymo nedavė.

10Aplinkybė dėl daugiabučių namų statybos negalimumo pareiškėjui paaiškėjo tik 2008 m. vasario mėn. Mokesčių administratorius pareiškėjui atsakymą pateikė tik 2008 04 18 ir tik tuomet pareiškėjui tapo aišku, jog žemės sklypų pardavimas neturėtų būti apmokestintas PVM.

11Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas palaikė skundą ir jo argumentus ir prašė skundą tenkinti.

12Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos atsiliepime į skundą (t. I, b. l. 16-20) pasisako, kad skundas atmestinas kaip nepagrįstas. Paaiškino, kad Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija patikrino pareiškėjo 2006 03 01 – 2006 05 31 laikotarpio PVM apskaičiavimą bei sumokėjimą ir surašė 2007 06 15 patikrinimo aktą Nr. 83-53, kuriame konstatavo, kad bendrovė pažeidė 2002 03 05 Pridėtinės vertės mokesčio Nr. IX-751 (toliau – PVM įstatymas) 32 str. 2 dalį, nes pardavusi UAB „Vilmestos projektai“ ir UAB „RNI Property“ žemės sklypus, kurie yra skirti statyboms, nepaskaičiavo ir nedeklaravo 739 440 Lt pardavimo PVM. Dėl to patikrinimo aktu inspekcija bendrovei papildomai apskaičiavo 739 440 Lt PVM ir 102 371,89 Lt PVM delspinigių. Mokestinio ginčo metu bendrovė buvo atleista nuo delspinigių mokėjimo. Bendrovė 2007 08 24 skundu VMI prašė atleisti nuo baudos, VMI 2007 09 20 sprendimu Nr. 69-229 netenkino skundo.

13Pareiškėjas VMI pateikė 2008 05 08 prašymą dėl proceso atnaujinimo ginčijant inspekcijos 2007 08 08 sprendimą Nr. (21.26)-256-243. Prašyme atnaujinimo pagrindu nurodomas Vilniaus AVMI 2008 04 18 atsakymas į paklausimą „Dėl žemės apmokestinimo PVM“. Nurodyta, kad aplinkybė dėl pateikto PVM įstatymo aiškinimo bendrovei paaiškėjo tik gavus individualų mokesčių administratoriaus išaiškinimą. Nurodyta, kad toks išaiškinimas ir yra aplinkybė, kurios bendrovė inspekcijos sprendimo priėmimo metu nežinojo ir negalėjo žinoti. Bendrovė 2008 06 17 raštu pateikė papildomus dokumentus: 2008 m. vasario 6-7 dienos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento nuolatinės statybos komisijos posėdžio kompleksinio derinimo protokolo nuorašą bei Vilniaus AVMI 2008 04 18 raštą Nr. (13.1)-134-1783. Atsakovas 2008 06 18 sprendimu Nr. 69-99 atsisakė atnaujinti procesą dėl inspekcijos 2007 08 08 sprendimo Nr. (21.26)-256-243.

14Teigia, kad inspekcijos sprendimas yra visiškai teisingas ir pagrįstas. Atsakovas nesutinka su skundu. Nurodo, kad rėmėsi Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) 160 straipsnio nuostatomis, taip pat šio straipsnio komentaru. Paaiškina, kad pareiškėjas kaip aplinkybę, dėl kurios turėtų būti atnaujintas procesas, nurodė tai, kad gavo individualų mokesčių administratoriaus išaiškinimą. Nuo šio išaiškinimo gavimo datos skaičiavo ir prašymo padavimo terminą. Mano, kad pareiškėjui ir ginčo nagrinėjimo metu buvo žinomas analogiškas PVM įstatymo 32 str. 2 d. išaiškinimas, pareiškėjas analogišku išaiškinimu rėmėsi nagrinėjant mokestinį ginčą. Pažymi, kad Vilniaus AVMI 2008 04 18 rašto Nr. (13.1)-134-1783 išaiškinimas yra bendro pobūdžio ir jame nėra pateiktas konkretus atsakymas į paklausime suformuluotą klausimą, nurodant, kad pateiktos informacijos nepakanka. Bendrovė buvo apmokestinta atlikus konkretaus subjekto mokestinį patikrinimą bei įvertinus visas aplinkybes ir įrodymus. Todėl mano, kad pareiškėjo nurodoma aplinkybė negali būti proceso atnaujinimo pagrindu. Remiasi MAĮ 160 str. 2 d. 1 p., nes nurodyta aplinkybė buvo žinoma pareiškėjui nagrinėjant ginčą, į ją buvo atsižvelgta priimant sprendimą, dėl kurio prašoma atnaujinti procesą. Paaiškina, kad bendrovės nurodytos aplinkybės, susijusios su bendrovės veiksmais siekiant pakeisti žemės tikslinę paskirtį, nepaneigia to fakto, kad sandorių sudarymo metu žemės sklypai buvo parduoti kaip žemė skirta statyboms. Remiasi PVM įstatymo 32 str. 2 dalies nuostatomis ir teigia, kad žeme statyboms laikomas žemės sklypas, kuris yra skirtas statybai, neatsižvelgiant į tai, ar tame sklype atlikti kokie nors tvarkymo darbai ar ne. Taip pat remiasi šios normos komentaru. Paaiškina, kad patikrinimo metu buvo nustatyta, jog 2004 08 18 buvo sudaryta Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 04015. Miesto plėtros departamentas buvo patvirtinęs sklypų planavimo sąlygas. Pateiktame Vilniaus miesto bendrojo plano pagrindinio brėžinio fragmente (patvirtintame Vilniaus miesto taryboje 2004 12 29 sprendimu Nr. 1-635) sklypai patenka į pramonės teritoriją. Pažymi, kad sklypų pardavimo sutartyse pareiškėjas įsipareigojo pakeisti žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Pati bendrovė mokestinio ginčo metu neneigė, kad sklypai skirti statybai. Šių aplinkybių pagrindu darytina vienareikšmiška išvada, kad sklypai buvo parduoti kaip žemė, skirta statyboms, kas sąlygojo jų kainą ir paklausą, todėl PVM įstatymo prasme jų pardavimas pagrįstai buvo apmokestintas PVM.

15Paaiškina, kad pareiškėjas rėmėsi ir 2008 m. vasario 6-7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento nuolatinės statybos komisijos posėdžio kompleksinio derinimo protokolo nuorašu, kuris nei savo turiniu, nei forma negali būti dokumentu, pagrindžiančiu faktą, kad žemės sklypuose statyba negalima ir nebus pradėta. Mano, kad priešingai, šis dokumentas patvirtina aktyvius pareiškėjo veiksmus, siekiant patvirtinti sklypų detalųjį planą ir pakeisti jų paskirtį. Teigia, kad bendrovės argumentai, susiję su minėtu dokumentu, yra tik prielaida, nes nepateikti dokumentai, kurie patvirtintų duomenis, kad būtų sumažinta žemės sklypų pardavimo kaina, nutrauktos sutartys, pritaikytos sankcijos, taikyta restitucija ar pan. Pareiškėjos argumentai nepaneigia fakto, kad žemės sklypai buvo parduoti kaip žemė statyboms, kas sąlygojo jų kainą ir paklausą.

16Prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą.

17Teismo posėdyje atstovė palaikė atsiliepimo argumentus ir papildomai paaiškino, kad iki šiol nepakito aplinkybė, kad žemės pirkimo-pardavimo sandoris sudarytas dėl statybai skirto sklypo. Apmokestinimo požiūriu visai neturi reikšmės tas faktas, ar tai bus daugiabučių namų statyba, ar pramonės objektų statyba. Neleidus statyti gyvenamųjų namų, išlieka galimybė statyti kitus objektus. Dėl to dar galima derinti sklypo panaudojimo paskirtį su savivaldybės administracija, šis procesas dar nėra užbaigtas. Todėl skundas neturėtų būti tenkinamas.

18Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į skundą (t. I, b. l. 142) informuoja, kad palaiko Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos atsiliepime išdėstytus argumentus, su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti.

19Teismo posėdyje atstovas nedalyvavo, apie posėdį pranešta.

20Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, įvertinusi bylos rašytinę medžiagą bei bylos dalyvių paaiškinimus teisme, daro išvadą, kad skundas netenkintinas.

21Ginčo dalykas yra Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (VMI) 2008 06 18 sprendimo Nr. 69-99 „Dėl UAB „Saulės dovanos“ 2008 05 08 prašymo dėl proceso atnaujinimo“ teisėtumas ir pagrįstumas.

22Mokestinio ginčo proceso atnaujinimo klausimai reglamentuojami Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 160 straipsnyje. MAĮ 160 straipsnio 2 dalyje nustatyti atvejai, kai procesas turi būti atnaujinamas. Skundžiamas sprendimas priimtas dėl pareiškėjo 2008 05 08 prašymo (t. I, b. l. 27). Teismui būtina įvertinti, ar šis prašymas išnagrinėtas tinkamai, todėl vertintina šio prašymo argumentacija ir teisinis pagrindimas. Prašymas grindžiamas tuo, kad pareiškėjas gavo Vilniaus apskrities VMI 2008 04 18 atsakymą į paklausimą „Dėl žemės apmokestinimo PVM“. Atsakyme suformuluota pozicija, kad tam, jog žemė būtų apmokestinama PVM, žemės pardavimo momentu turi būti vienareikšmiškai aišku, jog žemė yra skirta statyboms. Pareiškėja teigia, kad tai papildytas komentaras, kuris nebuvo paskelbtas žemės pardavimo sandorių sudarymo momentu.

23Po to pareiškėjas aiškino, kad ir žemės pardavimo momentu buvo nurodyta žemės tikslinė paskirtis – žemės ūkio. Toliau pareiškėjas nurodo, be datų ir be tikslių duomenų, kad pareiškėjui nepavyko parengti detalaus plano, kuris leistų sklype vykdyti statybas.

24Joks teisinis prašymo pagrindas nenurodytas. Įvertinus prašymo turinį galima tik spėti, kad pareiškėjas proceso atnaujinimo pagrindu nurodo MAĮ 160 straipsnio 2 dalies 1 arba 7 punkte nurodytas aplinkybes, kurios pagal MAĮ ir yra pagrindas atnaujinti procesą. T. y. paaiškėjo, kad statyba sklype tikrai bus negalima, be to, pateikus naują įstatymo komentarą, tapo aišku, kad materialinė teisės norma taikyta neteisingai. Tas pats nurodoma ir papildomame 2008 06 17 prašyme (t. I, b. l. 32).

25Atsakovo skundžiamame sprendime vertinama, ar yra MAĮ 160 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta proceso atnaujinimo aplinkybė. Kartu sprendime pasisakoma ir dėl materialinės teisės normų taikymo.

26Dėl Pridėtinės vertės mokesčio 32 straipsnio 2 dalies komentaro skundžiamame sprendime pagrįstai pastebėta, kad mokestinio ginčo metu pareiškėjui gerai buvo žinoma, kad yra toks įstatymo komentaras, koks duotas pareiškėjui ir Vilniaus AVMI 2008 04 18 rašte Nr. (13.1)-134-1783.

27Iš tiesų kartu su pastabomis ir prašymais dėl 2007 06 15 patikrinimo akto Nr. 83-53, t. y. vykstant mokestiniam ginčui, pareiškėjas pateikė VMI 2006 05 23 raštą Nr. (18.2-31-2)-R-4614) (t. I, b. l. 64), kuriame yra pateikiamas toks pats PVM įstatymo 32 straipsnio 2 dalies aiškinimas, kaip ir kartu su prašymu atnaujinti procesą pateiktame Vilniaus AVMI komentare (t. I, b.l. 36-38).

28Taigi, analogiško įstatymo komentaro pateikimas, koks buvo žinomas ir ginčo metu, negali būti pagrindu atnaujinti procesą pagal MAĮ 160 straipsnio 2 dalies nuostatas, nes šios nuostatos reikalauja, kad būtų naujai paaiškėjusios esminės aplinkybės. Komentaras, tuo labiau toks pats, kaip ir mokestinio ginčo metu nagrinėtas ir įvertintas sprendimuose, nėra akivaizdus įrodymas, kad padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas. Dėl to ši aplinkybė negali būti proceso atnaujinimo pagrindu.

29Dėl faktinių aplinkybių vertinimo.

30Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas jau teigė, kad prašymo atnaujinti procesą pagrindu buvo ne komentaras, bet tas faktas, jog galutinai paaiškėjo, kad savivaldybės Nuolatinė statybos komisija nepatvirtino teritorijos detalaus plano. Pateiktas Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento 2008 02 6-7 posėdžio Nr. 1-6 protokolas. Detaliųjų planų rengimas privalomas norint pakeisti tikslinę žemės paskirtį, kurią keičia apskrities viršininko administracija tik esant detaliajam planui (Teritorijų planavimo įstatymo 19 straipsnis, 22 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Nagrinėjant mokestinį ginčą šalims buvo žinoma, kad žemės sklypas, dėl kurio pirkimo-pardavimo sandorio apmokestinimo ir vyko ginčas, yra žemės ūkio paskirties (t. I, b.l. 52-53). Tai, kad sklypas skirtas statyboms, mokesčių administratorius sprendė iš kitų duomenų, apie tokio sprendimo priėmimo motyvus pasakyta Vilniaus AVMI 2007 08 08 sprendime Nr. (21.26)-256-243 (t. I, b. l. 56-59). Vienas motyvų, nurodytų šiame sprendime, yra tai, kad pateiktame Vilniaus miesto bendrojo plano pagrindinio brėžinio fragmente, patvirtintame Vilniaus miesto tarybos 2004 12 29 sprendimu Nr. 1-635, sklypai patenka į pramonės teritoriją, t. y. teritorija pramonės ir sandėliavimo objektams statyti ir eksploatuoti. Sprendime nurodyti ir kiti požymiai, kurie leido nustatyti, kad žemės sklypai parduodami būtent statyboms.

31Naujai pareiškėjos pateiktas Nuolatinės statybos komisijos posėdžio protokolas negali būti vertinamas kaip naujai paaiškėjusi esminė aplinkybė, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinoma mokesčių mokėtojui mokestinio ginčo metu. Tai, kad nepatvirtintas vienas konkretus detalusis planas daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybai, nereiškia, kad ateityje nebus patvirtintas kitas detalusis planas, kuris bus suderintas. Iš minėtų duomenų aišku, kad pramoninė statyba tuose žemės sklypuose bus galima, o tai vis tiek numato apmokestinimą PVM pagal PVM įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostatas.

32Skundžiamame sprendime pasisakyta dėl PVM įstatymo nuostatų taikymo, t. y., kad kiekvienas apmokestinimo atvejis nagrinėtinas atskirai ir kad mokestinio ginčo metu buvo įvertinti visi duomenys, rodantys, kad sklypai parduodami statyboms. Pareiškėjas neteikė įrodymų, kad pasikeitė kiti esminiai duomenys – bendrojo plano sprendiniai. Taip pat skundžiamame sprendime įvertintas Nuolatinės statybos komisijos protokolas, kaip nepagrindžiantis fakto, kad sklypuose statyba negalima ir nebus pradėta.

33Dėl to daroma išvada, kad skundžiamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, proceso atnaujinimo pagrindų, nustatytų MAĮ 160 straipsnyje, nėra. Šio ginčo apimtyje teismas nevertina mokestinio ginčo sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo, o vertina tik tai, ar buvo įstatyme numatyti pagrindai proceso atnaujinimui, bei konstatuoja, kad tokių pagrindų nėra.

34Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ABTĮ 85 str.- 88 str. 1 p., 127 str., teismas

Nutarė

35Pareiškėjo UAB „Saulės dovanos“ skundą atmesti.

36Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Išnagrinėjusi bylą, kolegija... 3. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 2008 06 18... 4. Pareiškėjas padavė teismui skundą, kuriame prašo panaikinti Valstybinės... 5. Paaiškina, kad 2008 05 08 pareiškėjas kreipėsi į Valstybinę mokesčių... 6. Nesutinka su skundžiamu sprendimu, nes priešingai nei nurodoma sprendime... 7. Paaiškina, kad priimdama sprendimą Vilniaus apskrities VMI rėmėsi... 8. Pareiškėjas atsisakė planų keisti žemės naudojimo paskirtį, netgi... 9. Paaiškėjus svarbiai aplinkybei, pareiškėjas nutarė kreiptis į mokesčių... 10. Aplinkybė dėl daugiabučių namų statybos negalimumo pareiškėjui... 11. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas palaikė skundą ir jo argumentus ir... 12. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos atsiliepime į... 13. Pareiškėjas VMI pateikė 2008 05 08 prašymą dėl proceso atnaujinimo... 14. Teigia, kad inspekcijos sprendimas yra visiškai teisingas ir pagrįstas.... 15. Paaiškina, kad pareiškėjas rėmėsi ir 2008 m. vasario 6-7 d. Vilniaus... 16. Prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą.... 17. Teismo posėdyje atstovė palaikė atsiliepimo argumentus ir papildomai... 18. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į skundą... 19. Teismo posėdyje atstovas nedalyvavo, apie posėdį pranešta.... 20. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, įvertinusi bylos rašytinę... 21. Ginčo dalykas yra Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų... 22. Mokestinio ginčo proceso atnaujinimo klausimai reglamentuojami Mokesčių... 23. Po to pareiškėjas aiškino, kad ir žemės pardavimo momentu buvo nurodyta... 24. Joks teisinis prašymo pagrindas nenurodytas. Įvertinus prašymo turinį... 25. Atsakovo skundžiamame sprendime vertinama, ar yra MAĮ 160 straipsnio 2 dalies... 26. Dėl Pridėtinės vertės mokesčio 32 straipsnio 2 dalies komentaro... 27. Iš tiesų kartu su pastabomis ir prašymais dėl 2007 06 15 patikrinimo akto... 28. Taigi, analogiško įstatymo komentaro pateikimas, koks buvo žinomas ir ginčo... 29. Dėl faktinių aplinkybių vertinimo.... 30. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas jau teigė, kad prašymo atnaujinti... 31. Naujai pareiškėjos pateiktas Nuolatinės statybos komisijos posėdžio... 32. Skundžiamame sprendime pasisakyta dėl PVM įstatymo nuostatų taikymo, t. y.,... 33. Dėl to daroma išvada, kad skundžiamas sprendimas yra teisėtas ir... 34. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ABTĮ 85 str.- 88 str. 1... 35. Pareiškėjo UAB „Saulės dovanos“ skundą atmesti.... 36. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...