Byla I-4321-121/2008

Nustatė

1pareiškėja prašo: 1) panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau- Komisija) 2008-08-07 protokolinio sprendimo Nr.02-22 4-ju klausimu „Dėl UAB „Litesko" filialo „Marijampolės šiluma" šilumos kainos" 1 nutarimo 1.2 punktą „1.2. Marijampolės savivaldybės tarybos 2008m. liepos 11d. sprendimu Nr.1-462 „Dėl šilumos kainos Marijampolės savivaldybėje" šilumos kainos nustatytos su pažeidimais. Savivaldybė pažeidė Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostatas, t.y. nustatė šilumos kainas, nepagrįstas tiekėjo būtinomis sąnaudomis, ir Metodikos 113 punkto nuostatą, kuria vadovaujantis šilumos kaina perskaičiuojama taikant Komisijos nustatytą šilumos bazinę kainą"; 2) panaikinti Komisijos 2008-08-07 protokolinio sprendimo Nr.02-22 4-ju klausimu „Dėl UAB „Litesko" filialo „Marijampolės šiluma" šilumos kainos" 2 nutarimo dalį dėl Marijampolės savivaldybės „2. ... ir Marijampolės savivaldybę pašalinti nurodytus šilumos kainų perskaičiavimo ir nustatymo pažeidimus. Vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalimi, per 30 kalendorinių dienų nepašalinus nurodytų pažeidimų, Komisija įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainas."

2Paaiškina, kad Komisija 2005-06-16 nutarimu Nr.03-32 iki 2010-06-30 nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos bazines kainas UAB „Litesko" filialui „Marijampolės šiluma" pagal Komisijos patvirtintus ekonominius rodiklius. Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo (ŠŪĮ) 32 str. 6 dalimi bei minėtu Komisijos nutarimu nustatytomis bazinėmis kainomis, UAB „Litesko" 2008-06-13 raštu Nr.01-95-2008 Marijampolės savivaldybės (toliau- ir Savivaldybė) merui pateikė perskaičiuotų šilumos kainų 2008/2009 metams projektą su pagrindimu, sutinkamai su Komisijos 2008-03-15 nutarimu Nr.03-41 patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos (toliau- Metodika) nuostatomis. Perskaičiavimą kainų projekte grindė pasikeitusiomis kuro kainomis, infliacija ir šilumos pardavimo apimtimis, tačiau pastarųjų nepagrindė jokiais skaičiavimais ar dokumentais. Todėl Savivaldybės meras 2008-07-03 raštu Nr.MS-499-(3.8) paprašė papildomų būtinų duomenų kainų perskaičiavimui, UAB „Litesko" prašomų duomenų nepateikus, Savivaldybė, detaliai išanalizavusi kainų projektą ir pagal teisės aktų nuostatas atlikusi ekonominius skaičiavimus, 2008-07-11 sprendimu Nr.1-462 nustatė naują šilumos kainą- 23,19 ct/kWh, kuri yra 80 proc. didesnė, nei Komisijos nustatyta bazinė kaina, vietoj UAB „Litesko" siūlomos 28,33 ct/kWh, 120 proc. didesnės, nei nustatyta bazinė kaina. Savivaldybė savo sprendimą su detaliais ekonominiais skaičiavimais įteikė UAB „Litesko" ir Komisijai, o UAB „Litesko", Savivaldybės pateiktiems skaičiavimams nepateikusi pastabų, savo kainų projektą įteikė Komisijai šilumos kainoms suderinti. Komisijai savo internetiniame tinklapyje paskelbus Šilumos skyriaus Komisijos nutarimo „Dėl UAB „Litesko" filialo „Marijampolės šiluma" šilumos kainų perskaičiavimo“ projektus, Savivaldybės meras 2008-07-30 raštu Nr.MS-553-(3.8) ir 2008-08-06 raštu Nr.MS-564-(3.8) Komisijai pateikė argumentuotas pastabas dėl Komisijos Šilumos skyriaus projekto, tačiau Komisija, 2008-08-07 viešajame posėdyje svarstydama 4 darbotvarkės klausimą „Dėl UAB „Litesko" filialo „Marijampolės šiluma" šilumos kainos", priėmė skundžiamą sprendimą. Šis Komisijos protokolinis sprendimas (toliau- Skundžiamas aktas arba Komisijos sprendimas) yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes priimtas prieštaraujančių galiojančioms teisės aktų normoms skaičiavimų pagrindu, todėl šis sprendimas turi būti panaikintas dėl tokių motyvų:

31) skundžiamo akto teiginys, jog Savivaldybė, nustatydama šilumos kainas dėl realizacijos apimčių pasikeitimo, pažeidė ŠŪĮ 32 str. 2 dalies ir Metodikos 113 punkto nuostatas, yra nepagrįsti. Savo poziciją grindžia Energetikos įstatymo 15 str. 2 dalies, 4 str. 2 d. 2 ir 4 punktų, Kainų įstatymo 1 straipsnio nuostatomis. Komisija, 2005m. nustatydama bendrovei „Litesko" bazines šilumos kainas, nustatė ir paskelbė efektyvumo rodiklį- lyginamąsias kuro sąnaudas, privalomą iki bazinių kainų galiojimo termino- 2010-06-30- efektyvumo sąlygą, kad UAB „Litesko", sudegindama 94,05 kgne kuro, privalo pagaminti ne mažiau kaip 1 MWh šilumos. Kadagi pagal UAB „Litesko" kainų projektą per ataskaitinį laikotarpį buvo sudeginta 18628 tne kuro, tuomet, dalinant UAB „Litesko" nurodytą sudegintą kuro kiekį iš Komisijos nustatytų lyginamųjų kuro sąnaudų, gaunama, kad UAB „Litesko" filialas „Marijampolės šiluma" per ataskaitinį laikotarpį pagamino 198 tūkst. MWh, t.y. 2,6 proc. daugiau, nei nustatyta bazinių kainų skaičiavime. Pagal Metodikos 97 punkto priklausomybę 10, realizuojamas šilumos kiekis nustatomas kaip pagamintos šilumos ir technologinių šilumos nuostolių skirtumas. Kadangi Komisija bazinėse kainose yra nustačiusi 42 tūkst. MWh technologinių nuostolių lygį ir 151 tūkst. MWh šilumos realizacijos lygį, todėl iš 198 tūkst. MWh pagamintos šilumos kiekio atėmus Komisijos nustatytus 42 tūkst. MWh šilumos nuostolių, gauname 156 tūkst. MWh šilumos realizacijos apimtis pagal faktinį sudeginto kuro kiekį. Kadangi realizuotas šilumos kiekis pagal faktinį kuro sudeginimą yra ne mažesnis, kaip Komisijos nustatytas bazinis, Savivaldybė pagal Metodikos 114.1 punkto nuostatas bei aukščiau nurodytų įstatymų reikalavimus nusprendė perskaičiuojamų šilumos kainų dėl realizacijos pokyčio nedidinti. Nors Komisijos Šilumos skyriaus pažymoje nurodoma, kad „jei (įmonė) dirba neefektyviai, šilumos kaina nedidinama ir nuostoliai įmonei nekompensuojami", išvadose siūloma priešingai, nes, įmonei deklaruojant 106,78 kgne/MWh lyginamąsias kuro sąnaudas, t.y. 13,5 proc. mažinant savo efektyvumą, nei nustatytas Komisijos bazinėse kainose, Komisija pritarė UAB „Litesko" 0,57 ct už kWh šilumos kainos padidinimui dėl realizacijos pasikeitimo, tuo pažeisdama aukščiau nurodytų įstatymų sąlygų dėl šilumos gamybos efektyvumo užtikrinimo ir sąnaudų pagrįstumo vykdymą;

42) teiginys, jog Savivaldybė, nustatydama šilumos kainas dėl perkamo kuro pabrangimo, pažeidė ŠŪĮ 32 str. 2 dalies ir Metodikos 113 punkto nuostatas, taip pat nepagrįsti. Savo poziciją grindžia Gamtinių dujų įstatymo 23 str. 8 dalimi, kurią Komisija ignoravo, nes UAB „Litesko" tiekė šilumą iš daugiau nei dviejų šaltinių ir nepagrįstai padidino Marijampolės rajono šilumos vartotojų sąnaudas perkamai šilumai nuo 2007m. balandžio 19d. 1,58 ct/kWh, kurie turi būti grąžinti vartotojams perskaičiuojant kainas. Savivaldybė, įvertinusi visus kuro brangimo faktorius, padarė išvadą, kad perskaičiuojama kaina dėl kuro brangimo gali būti didinama iki 7,82 ct/kWh, vietoje UAB „Litesko" ir Komisijos siūlomo 9,74 ct/kWh kainos didinimo. Komisijos Šilumos skyriaus pažymos argumentas, kad šiuo metu dėl Gamtinių dujų įstatymo 23 str. 8 dalies taikymo vyksta teisminiai ginčai, negali būti pagrindas kainų didinimui pagal Energetikos įstatymo 17 str. 5 d. 3 bei 5 punktus. Pagal Energetikos įstatymo 1 str. 2 dalį, kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios energetikos veiklą, galioja tiek, kiek neprieštarauja Energetikos įstatymui, todėl, toleruodama padidintų gamtinių dujų skirstymo tarifų taikymą Savivaldybėje, Komisija pažeidė ŠŪĮ 1 str. 2 d. 3 punkto sąlygą- ginti šilumos vartotojų teises ir teisėtus interesus;

53) teiginys, jog Savivaldybė, nustatydama perskaičiuojamas šilumos perdavimo kainas, pažeidė ŠŪĮ 32 str. 2 dalies ir Metodikos 113 punkto nuostatas, yra nepagrįsti. UAB „Litesko" filialo „Marijampolės šiluma" bazinė šilumos perdavimo kaina, sutinkamai su Komisijos nustatytais ekonominiais rodikliais ir galiojusios Centralizuotai teikiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2003-07-08 nutarimu Nr.03-43 (toliau- ir galiojusi metodika) 85 punkto priklausomybėmis 13 ir 14, yra 6,17 ct/kWh, o ne Komisijos paskelbta 6,21 ct/kWh. Todėl Komisija pažeidė galiojusios metodikos 42.2 punkto sąnaudų aiškumo sąlygą, nustatančią, kad kainos turi tiksliai atspindėti šilumos sąnaudas, teikiant paslaugas vartotojams. Komisija nepagrįstai šilumos perdavimo kainą padidino 0,04 ct/kWh, tuo padarydama žalą vartotojams, kuri gali būti grąžinama sumažinant perskaičiuojamą šilumos perdavimo kainą 0,11 ct/kWh. Be to, tolimesni bazinės šilumos kainos perskaičiavimai turi būti atliekami ne nuo 6,21 ct/kWh, o nuo 6,17 ct/kWh ir toks kainos ištaisymas atitinka aukščiau nurodytų įstatymų reikalavimus dėl kainų pagrįstumo. Todėl, vadovaudamasi aukščiau paminėtų teisės aktų nuostatomis, Savivaldybė nustatė 8,74 ct/kWh perskaičiuojamą šilumos perdavimo kainą vietoj UAB „Litesko" ir Komisijos siūlomos 9,30 ct/kWh kainos;

64) teiginys, kad Savivaldybė, nustatydama perskaičiuojamas šilumos pardavimo kainas, pažeidė ŠŪĮ 32 str. 2 dalies ir Metodikos 113 punkto nuostatas, yra nepagrįsti, nes UAB „Litesko" filialo „Marijampolės šiluma" bazinė šilumos pardavimo kaina, sutinkamai su Komisijos nustatytais ekonominiais rodikliais ir galiojusios metodikos 94 punkto priklausomybe 23, Komisijos nebuvo apskaičiuota. Komisijos paskelbtų šilumos pardavimo sąnaudų ir normatyvinio pelno sumos santykis su realizuojamu šilumos kiekiu yra 0,13 ct/kWh, o ne Komisijos paskelbtas 0,16 ct/kWh. Tokiu būdu Komisija pažeidė galiojusios metodikos 42.2 punkto sąnaudų aiškumo sąlygą, nustatančią, kad kainos turi tiksliai atspindėti šilumos sąnaudas ir nepagrįstai šilumos pardavimo kainą padidino 0,03 ct/kWh. Todėl tolimesni bazinės šilumos pardavimo kainos perskaičiavimai turi būti atliekami ne nuo 0,16 ct/kWh, o nuo 0,13 ct/kWh ir toks kainos ištaisymas atitinka aukščiau paminėtų įstatymų reikalavimus dėl kainų pagrįstumo, todėl, vadovaudamasi šių teisės aktų nuostatomis, Savivaldybė nustatė 0,15 ct/kWh perskaičiuojamą šilumos perdavimo kainą vietoj UAB „Litesko" ir Komisijos siūlomos 0,21 ct/kWh (b.l.2-6).

7Atsakovė atsiliepimu prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad Komisija, priimdama ginčijamą sprendimą, nepažeidė įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, neviršijo savo kompetencijos, todėl jis yra teisėtas ir pagrįstas, o pareiškėja nepateikė jokių objektyvių įrodymų, paneigiančių Komisijos įvertintus duomenis. Skundas atmestinas dėl šių motyvų:

81) dėl faktinių bylos aplinkybių paaiškino, kad Komisija 2005m. birželio 16d. nutarimu Nr.03-32 nustatė bazines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas UAB „Litesko" filialui „Marijampolės šiluma" ir šios kainos galioja iki 2010m. birželio 30d. Bazinės šilumos kainos nustatytos vadovaujantis ŠŪĮ bei Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos nuostatomis, abu šie teisės aktai yra pakeisti: 2008m. sausio 1d. įsigaliojo naujos redakcijos ŠŪĮ o nuo 2008m. kovo 28d.- Šilumos kainų nustatymo metodika (Metodika). Vadovaudamasi ŠŪĮ 2 str. 23 dalimi bei Metodikos 54 punktu, UAB „Litesko" 2008m. birželio 13d. raštu Nr.01-95-2008 pateikė Savivaldybei ir Komisijai perskaičiuotų UAB „Litesko" šilumos kainų projektus ir jų pagrindimą (iš jų vienanarė šilumos kaina sudaro 28,34 ct/kWh), tačiau Savivaldybė 2008m. liepos 11d. sprendimu Nr.1-462 nustatė šilumos kainas, neatitinkančias įmonės pateiktų skaičiavimų (iš jų vienanarė šilumos kaina sudaro 23,19 ct/kWh). Komisija ginčijamu sprendimu konstatavo, kad UAB „Litesko" 2008m. birželio 13d. raštu Nr.01-95-2008 pateiktas šilumos kainų perskaičiavimas atliktas su pažeidimais- nediferencijuota šilumos kaina pagal šilumos punktų priklausomybę (Metodikos 57 punktas), taip pat konstatavo, kad Savivaldybės tarybos 2008m. liepos 11d. sprendimu Nr.1-462 šilumos kainos nustatytos su pažeidimais, nes Savivaldybė pažeidė ŠŪĮ 32 str. 2 dalies nuostatas (nustatė šilumos kainas, nepagrįstas tiekėjo būtinosiomis sąnaudomis) ir Metodikos 113 punkto nuostatą, pagal kurią šilumos kaina perskaičiuojama taikant Komisijos nustatytą šilumos bazinę kainą. Todėl Komisija, vadovaudamasi ŠŪĮ 32 str. 7 dalimi, įpareigojo UAB „Litesko" filialą „Marijampolės šiluma" ir Marijampolės savivaldybę pašalinti nurodytus šilumos kainų perskaičiavimo ir nustatymo pažeidimus;

92) dėl Komisijos diskrecijos teisės realizavimo paaiškino, kad pareiškėjos skundo argumentai yra grindžiami ginčijamo Komisijos sprendimo ekonominiu pagrįstumu (t.y. dėl realizuotos šilumos pokyčio ir kt. rodiklių), tačiau šiuo klausimu yra pasisakęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) nutartyse administracinėse bylose Nr.I5-12/2007, A14-1757-05, A7-2203-06. Nagrinėjamu atveju Komisija surinko visus šilumos kainų skaičiavimui būtinus duomenis, juos įvertino ir, vadovaudamasi šiais duomenimis, teisės aktų nustatyta tvarka padarė išvadas, kurios užfiksuotos skundžiamame sprendime. Gi savivaldybės galios šilumos kainų nustatyme yra ribotai savarankiškos (Vietos savivaldos įstatymo 17 str. 21 p., 7 str. 16 p.), todėl ši funkcija turi būti vykdoma laikantis įstatymų nustatytos tvarkos, analogiškos nuomonės laikosi ir LVAT nutartyje administracinėje byloje Nr.A8-983/2007. Taigi, Savivaldybė, savo 2008m. liepos 11d. sprendimu Nr.1-462 nustatydama šilumos kainas, turėjo vadovautis Komisijos nustatytomis bazinėmis šilumos kainomis ir šilumos kainų nustatymo metodikomis (ŠŪĮ 32 str. 5 d. 1 p.), tačiau ji, nustatydama centralizuotai tiekiamos šilumos kainas, vadovavosi ne Komisijos patvirtinta Metodika, o Savivaldybės samdyto eksperto išvadomis ir tokiu būdu pažeidė tiek ŠŪĮ, tiek ir Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 8 punkte įtvirtintą savivaldos principą, numatantį, kad savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimti sprendimai turi būti teisėti ir savivaldybės institucijų, ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla bei visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;

103) dėl skundžiamo sprendimo ekonominio pagrįstumo paaiškino: 3.1) dėl realizuotos šilumos pokyčio: perskaičiuojant šilumos kainą dėl realizuotos šilumos kiekio pokyčio pagal Metodikos 114.1 punktą, bazinės šilumos kainos skaičiavimuose nustatytas realizuotos šilumos kiekis lyginamas su perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu realizuotos šilumos kiekiu, tačiau Savivaldybė savo skaičiavimuose naudojo ne perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu faktiškai realizuotos šilumos kiekį, o išvestinį, t.y., šilumos kiekį, apskaičiuotą iš perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu sunaudoto sąlyginio kuro kiekio, panaudojant šilumos bazinės kainos skaičiavimuose nustatytus lyginamuosius rodiklius; 3.2) dėl kuro kainų perskaičiavimo: Gamtinių dujų įstatymo 23 str. 1 dalis nustato, jog dujų sektoriuje reguliuojamos perdavimo, skystinimo, laikymo, skirstymo ir tiekimo kainos, nustatant jų viršutines ribas ir Komisija yra nustačiusi AB „Lietuvos dujos" viršutines gamtinių dujų perdavimo, skirstymo kainas nuo 2005m. liepos 1d. iki 2008m. birželio 30d. bei viršutinę tiekimo kainos ribą nuo 2008m. sausio 1d. iki 2012m. gruodžio 31d. Viršutinės kainų ribos nustatomos ne konkretiems vartotojams, o dujų tiekimo įmonėms ir Komisijos 2007m. liepos 31d. nutarimu Nr.03-54 patvirtintoje Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikoje nėra numatyta jokių išimčių dėl kainų nustatymo šilumos tiekimo įmonėms. UAB „Litesko" ir AB „Lietuvos dujos" 2007m. gruodžio 29d. pasirašė gamtinių dujų perdavimo-skirstymo sutartį Nr.04-2008, kurioje nustatomi UAB „Litesko" perduodami ir skirstomi gamtinių dujų kiekiai, atsiskaitymo už juos tvarka, kiti šalių įsipareigojimai bei tarpusavio santykiai. Todėl Savivaldybės argumentai dėl neva padidintų gamtinių dujų skirstymo tarifų Savivaldybėje taikymo yra nepagrįsti, o jos teiginys, kad Komisija privalo vienašališkai nustatyti AB „Lietuvos dujos" atitinkamas gamtinių dujų perdavimo, skirstymo ir tiekimo kainas, prieštarauja Gamtinių dujų įstatymo 23 str. 5 daliai, todėl yra klaidingas ir nepagrįstas; 3.3) dėl Komisijos nustatytų ekonominių rodiklių klaidingo taikymo apskaičiuojant bazinę šilumos perdavimo kainą: ŠŪĮ 2 str. 23 ir Metodikos 113 punktai numato, kad šilumos bazinė kaina antrais bei kitais jos galiojimo metais taikoma perskaičiuojant šilumos kainas, atsižvelgus į Komisijos nustatytus koregavimo koeficientus. Kadangi UAB „Litesko" filialui „Marijampolės šiluma" šilumos bazines kainas nustatė Komisija 2005m. birželio 16d. nutarimu Nr.03-32, iš jų šilumos bazinė perdavimo kaina- 6,21 ct/kWh., todėl būtent ši Komisijos nustatyta bazinė kaina ir turi būti perskaičiuojama; 3.4) dėl Komisijos nustatytų ekonominių rodiklių klaidingo taikymo apskaičiuojant bazinę šilumos pardavimo kainą: šilumos bazinė pardavimo kaina apskaičiuota pagal tuo metu galiojusios Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos 93 punktą, kuriame numatytas pardavimo kainos skaičiavimas litais per mėnesį vartotojui, ir pagal 94 punktą, kuriame numatytas pardavimo kainos skaičiavimas daugiabučių namų gyventojams už suvartotą šilumos kiekį (ct/kWh), tačiau Savivaldybė, skaičiuodama šilumos bazinę pardavimo kainą, visiems vartotojams pritaikė minėto 94 punkto nuostatą, kuri gali būti taikoma tik daugiabučių namų gyventojams, todėl jos apskaičiuota šilumos bazinė pardavimo kaina negali būti taikoma. LVAT, vertindamas Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių nuostatų atitikimą ŠŪĮ, konstatavo, kad administraciniai teismai neturi kompetencijos duoti nurodymus teisės akto leidėjui, koks kriterijus turi būti pasirinktas reguliuojant dujų ir dujų paskirstymo (perdavimo) kainas, jei nustatytieji kriterijai nepažeidžia bendrųjų viešojo administravimo principų ir viešojo administravimo subjektui suteiktų diskrecijos ribų. Komisijos nuomone, analogiškos nuostatos taikytinos ir šilumos ūkio sektoriuje (b.l.157-160).

11Tretysis suinteresuotas asmuo atsiliepimu prašo skundą atmesti, priteisti iš pareiškėjos bylinėjimosi išlaidas, įtraukti į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu AB „Lietuvos dujos". Skundas atmestinas dėl šių motyvų:

121) dėl reikalavimo dalyko paaiškino, kad ginčijamo Komisijos sprendimo 4 klausimo 1 dalies 1.2. punkto bei 2 dalies panaikinimas neturės įtakos Komisijos 2008-09-12 nutarimu vienašališkai nustatytoms laikinosioms šilumos kainoms, nes ŠŪĮ 32 str. 7 dalis nustato Savivaldybės pareigą pašalinti Komisijos nurodytus kainų nustatymo pažeidimus per 30 kalendorinių dienų, o šios pareigos neįvykdžius per įstatyme numatytą terminą, Komisija įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainas. Minėta ŠŪĮ nuostata siekiama užtikrinti, kad valstybinių institucijų, šiuo atveju- Savivaldybės, veikimas ar neveikimas neužkirstų kelio pagrindiniam ŠŪĮ tikslo įgyvendinimui- patikimos ir kokybiškos šilumos tiekimo vartotojams užtikrinimui. Todėl, vykdydama jai įstatymu nustatytą pareigą nustatyti laikinas šilumos kainas, tam, kad laikotarpiu, kuomet nėra nuspręsta dėl pastovių šilumos kainų, būtų taikomos būtinosiomis šilumos tiekėjo šilumos ruošimo sąnaudomis pagrįstos laikinosios kainos, Komisija 2008-09-12 nutarimu, kuris yra individualus teisės aktas, sukuriantis atitinkamas teises ir pareigas, patvirtino laikinas šilumos kainos. Pagal ABTĮ 22 str. 1 dalį skundą dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, šiuo gi atveju Savivaldybė ginčija perskaičiuotų šilumos kainų atitikimą ŠŪĮ, Metodikai bei kitiems teisės aktams, tačiau šilumos kainos nebuvo ir nėra taikomos pagal ginčijamą Komisijos sprendimą, todėl šiuo sprendimu nebuvo pažeistos Savivaldybės teisės ir pareigos ar įstatymų saugomi interesai, todėl šis sprendimas nelaikytinas ginčo objektu. Vadovaujantis ŠŪĮ 32 str. 7 dalimi, laikinos šilumos kainos, nustatytos Komisijos 2008-09-12 nutarimu, galioja, kol Savivaldybė pašalins Komisijos nurodytus pažeidimus, o panaikinus Komisijos įpareigojimą Savivaldybei ištaisyti padarytas klaidas ir nustatyti teisingas perskaičiuotas nuolatines šilumos kainas, būtų paneigta ŠŪĮ 32 str. 6 dalimi nustatyta savivaldybių pareiga nustatyti nuolatines perskaičiuotas šilumos kainas, kas užkirstų kelią perskaičiuotų nuolatinių šilumos kainų nustatymui. Be to, Savivaldybės keliami reikalavimai nesutampa su jos skunde dėstomais argumentais, kurie iš esmės skirti ginčyti laikinų šilumos kainų atitikimą teisės aktams, nors skundo padavimo metu laikinosios šilumos kainos dar net nebuvo nustatytos;

132) dėl būtinųjų duomenų kainų perskaičiavimui pateikimo paaiškino, kad Savivaldybė nepagrįstai ir klaidingai teigia, jog Marijampolės meras 2008-07-03 raštu pagal Metodikos 2 priedo 12 punkto nuostatas paprašė papildomų būtinų duomenų kainų perskaičiavimui, tačiau Įmonė šių duomenų nepateikė, nes UAB „Litekso“ pateikė visus kainų perskaičiavimams patikrinti būtinus duomenis vadovaudamasi Metodikos 2 priede pateiktu sąrašu, bei papildomai pateikė duomenis, būtinus patikrinti šilumos kainų perskaičiavimo pagrįstumą. Atsakydama į Savivaldybės 2008-07-03 raštą, 2008-07-08 raštu informavo Savivaldybę, jog perskaičiuotų šilumos kainų projektus ir jų pagrindimą (su visais būtinais šilumos kainų perskaičiavimui reikalingais duomenimis) ji pateikė Savivaldybei 2008-06-13 raštu Nr.01-95-2008, be to, atsižvelgusi į Savivaldybės pageidavimus, Įmonė kartu su šiuo raštu pateikė Savivaldybei papildomus duomenis, galimai reikalingus kainų perskaičiavimams patikrinti, be to, rašte Savivaldybei buvo pateikti kiti paaiškinimai, t.y., UAB „Litesko“ pateikė Savivaldybei visus privalomus šilumos kainų perskaičiavimui reikalingus duomenis, o Savivaldybei pareikalavus Metodikoje konkrečiai nenurodytų kitų papildomų duomenų, UAB „Litekso“ pateikė tuos Metodikos 2 priedo 12 punkte nurodytus duomenis, kurie buvo galimai reikalingi patikrinti kainų perskaičiavimams, bei paaiškino, kad likusieji papildomi duomenys nėra būtini kainų perskaičiavimui patikrinti ir kai kurie iš jų nėra renkami bei kaupiami;

143) dėl nepateiktų pastabų į Savivaldybės perskaičiuotos šilumos kainos projektą paaiškino, kad galiojantys teisės aktai numato perskaičiuotų šilumos kainų projektų pateikimo tvarką Komisijai, tačiau neįpareigoja šilumos tiekėjo teikti pastabas dėl savivaldybių tarybų parengtų šilumos kainų perskaičiavimo projektų. Įmonė, vadovaudamasi ŠŪĮ 32 str. 6 dalimi, 2008-06-13 raštu Nr.01-95-2008 pateikė Komisijai bei Savivaldybės merui „Marijampolės šiluma“ šilumos kainų perskaičiavimo projektą ir jo pagrindimą, o Savivaldybės meras 2008-07-11 raštu Nr.MS-524(3.8) pateikė Komisijai ir Įmonei Savivaldybės tarybos 2008-07-11 sprendimą Nr.1-462, be to, Įmonė išreiškė savo nesutikimą su Savivaldybės pozicija dėl kainų perskaičiavimo Komisijos 2008-08-07 bei 2008-09-11 posėdžių metu;

154) dėl šilumos kainų perskaičiavimo dėl realizuotos šilumos pokyčio paaiškino, kad, perskaičiuodama šilumos kainas, tačiau neatsižvelgdama į Metodikoje nustatytus reikalavimus kainos perskaičiavimui, Savivaldybė nusprendė nedidinti šilumos kainų dėl realizuotos šilumos pokyčio, todėl toks šilumos kainų perskaičiavimas buvo atliktas su Metodikos 113.1. ir 114 punktų pažeidimais, t.y. Savivaldybė savo skaičiavimuose neteisingai taikė Metodikos 114.1. punkte pateiktą formulę, nes vietoje faktinio realizuotos šilumos kiekio kainos perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu, vadovaudamasi nepagrįstais Savivaldybės eksperto skaičiavimais, panaudojo bazinį realizuotos šilumos kiekį, kuris buvo apskaičiuotas pagal kitokią kuro struktūrą. Vadovaujantis Metodikos 114.1. punktu, skaičiuojant realizuotos šilumos kiekio pokyčio koeficientą, į formulę įrašomas realizuotos šilumos kiekis šilumos ataskaitiniu laikotarpiu, t.y. kiekis, kuris sąskaitose faktūrose buvo pateiktas vartotojams ir kurį pardavus buvo uždirbtos pajamos, o ne teoriškai, remiantis bazinėje kainoje nustatytomis lyginamosiomis kuro sąnaudomis, apskaičiuotas realizacijos kiekis;

165) dėl kuro kainų perskaičiavimo paaiškino, kad Savivaldybės argumentai dėl neva padidintų gamtinių dujų skirstymo tarifų Marijampolės savivaldybėje taikymo yra nepagrįsti. Nesutinka su teiginiais, kad, perskaičiuojant šilumos kainas, Komisija neteisėtai padidino šilumos kainą dėl kuro brangimo iki 9,74 ct/kWh, bei kad dėl Gamtinių dujų įstatymo 23 str. 8 dalyje nustatyto reikalavimo šilumos tiekimo įmonėms, vartotojams tiekiančioms šilumą iš dviejų ar daugiau šaltinių, nustatyti vieną, atitinkamą reguliuojamą tiekimo kainą, šilumos kaina dėl kuro brangimo gali būti didinama iki 7,82 ct/kWh. Komisija, vadovaujantis Gamtinių dujų įstatymo 23 str. 1 dalimi, yra nustačiusi AB „Lietuvos dujos" viršutines gamtinių dujų perdavimo, skirstymo kainas nuo 2005-07-01 iki 2008-06-30 bei viršutinę tiekimo kainos ribą nuo 2008-01-01 iki 2012-12-31, o Įmonė ir AB „Lietuvos dujos" 2007-12-29 pasirašė gamtinių dujų perdavimo-skirstymo sutartį Nr.04-2008, kurioje jau buvo nustatytos konkrečios gamtinių dujų perdavimo-skirstymo kainos ir, vadovaujantis šios kuro tiekimo sutarties nuostatomis, nustatomi Įmonės (ir jos filialo „Marijampolės šiluma") perduodami ir skirstomi gamtinių dujų kiekiai, atsiskaitymo už juos tvarka bei kiti įsipareigojimai. Taigi, pagal esamą šilumos kainų perskaičiavimo reglamentavimą, tiek šilumos tiekėjas, tiek Savivaldybė, perskaičiuodami šilumos kainas, o Komisija- tikrindama perskaičiuotų šilumos kainų pagrįstumą, privalo vadovautis gamtinių dujų tiekimo sutartyje numatytomis kainomis, nes būtent tokias išlaidas patiria šilumos tiekėjas, įsigydamas kurą, skirtą šilumos gamybai. Savivaldybės teiginys, neva Komisija savarankiškai privalo atlikti reguliuojamų kainų ir tarifų kontrolės funkciją, t.y. vienašališkai nustatyti AB „Lietuvos dujos" atitinkamas gamtinių dujų perdavimo, skirstymo ir tiekimo kainas, neatitinka Gamtinių dujų įstatymo 23 straipsnio. Tuo atveju, jei teismas nuspręstų, kad, perskaičiuojant šilumos kainą dėl kuro brangimo turi būti atsižvelgta ne į konkrečią šilumos tiekėjo sumokamą kainą už kurą pagal kuro tiekimo sutartį, o į Gamtinių dujų įstatymo 23 str. 8 dalies nuostatą, toks sprendimas įtakotų ir AB „Lietuvos dujos" teises ir pareigas, kylančias iš dujų perdavimo-skirstymo sutarties, sudarytos su Įmone, t.y., jei dėl faktinės gamtinių dujų kainos, taikomos „Marijampolės šilumai“ pagal dujų perdavimo-skirstymo sutartį, ir kainos, kurią teismas nuspręstų teoriškai taikyti pagal Gamtinių dujų įstatymo nuostatas, susidarytų kuro kainų skirtumas, Įmonė įgytų teisę tokį skirtumą reikalauti padengti iš AB „Lietuvos dujos". Todėl tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų, kad Komisija neteisingai apskaičiavo perskaičiuojamos šilumos kainą dėl kuro brangimo, į šią bylą trečiuoju suinteresuotuoju asmeniu turėtų būti įtraukiama AB „Lietuvos dujos", nes būsimas teismo sprendimas įtakotų jos teises ir pareigas;

176) dėl Komisijos nustatytų ekonominių rodiklių taikymo, apskaičiuojant bazinę šilumos perdavimo kainą, paaiškino, kad, anot Savivaldybės, Komisijos 2005-06-16 nutarimu Nr.03-32 nustatytos bazinės šilumos perdavimo kainos „Marijampolės šilumai“ buvo nustatytos su pažeidimais, nes ji tvirtina, jog bazinė šilumos perdavimo kaina 6,21 ct/kWh tariamai turi būti lygi 6,17 ct/kWh ir dėl šio tariamo skirtumo Savivaldybė savo kainos perskaičiavimuose savavališkai nustatė perskaičiuojamą šilumos perdavimo kainą, lygią 8,74 ct/kWh, vietoj kainos, kuri teisėtai privalėjo būti taikoma- 9,30 ct/kWh. Komisijos 2005-06-16 nutarimas Nr.03-32, kuriuo buvo nustatytos „Marijampolės šiluma“ bazinės šilumos kainos, nei Savivaldybės, nei kitų asmenų nebuvo ginčijamas, o ŠŪĮ 32 str. 4 dalis numato, kad savivaldybė turi teisę teisme apskųsti Komisiją dėl nustatytų šilumos bazinių kainų, tad šio nutarimo pagrįstumo ir teisėtumo klausimas negali būti šios bylos objektu ir juo turi būti vadovaujamasi kaip galiojančiu bei teisėtu;

187) dėl Komisijos nustatytų ekonominių rodiklių taikymo apskaičiuojant bazinę šilumos pardavimo kainą paaiškino, kad Savivaldybės teiginiai, jog 2005-06-16 nutarimu Nr.03-32 Komisijos nustatyta bazinė šilumos pardavimo kaina nebuvo apskaičiuota ir šilumos pardavimo sąnaudų bei normatyvinio pelno sumos santykis su realizuojamu šilumos kiekiu yra 0,13 ct/kWh, o ne Komisijos nustatytas 0,16 ct/kWh, nepagrįsti ir klaidinantys dėl 6 punkte nurodytų motyvų. Netgi tuo atveju, jei bazinės kainos nustatymo klausimas galėtų būti keliamas, Savivaldybė neteisi, teigdama, kad bazinė pardavimo kaina buvo netinkamai apskaičiuota. Bazinė šilumos pardavimo kaina apskaičiuota ir pateikta bazinės kainos skaičiavimo lentelėje „Įmonės filialo „Marijampolės šiluma" ekonominiai šilumos pardavimo rodikliai" ir lygi 0,16 ct/kWh, apskaičiuojant bazinę šilumos pardavimo kainą buvo vadovaujamasi tuo metu galiojusios Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos 93 ir 94 punktais, tuo tarpu Savivaldybės eksperto išvadose buvo taikoma tik šios metodikos 94 punktas, t.y., buvo panaudota formulė, kuri turėtų būti taikoma tik daugiabučių namų gyventojams;

198) dėl Savivaldybės pateikto specialisto išvadų paaiškino, kad Savivaldybės tarybos 2008-07-11 sprendimas Nr.1-462 ir Savivaldybės argumentai iš esmės paremti Savivaldybės pasirinkto, vadinamo „nepriklausomu ekspertu" dr. Vyginto Sidzikausko išvadomis, kurios yra subjektyvios, klaidingos, be to, pateiktos asmens, šioje byloje nelaikytino ekspertu, todėl išvadomis negalima remtis kaip įrodymu. Savivaldybė, vadovaujantis ABTĮ 57 straipsniu, nepateikė jokių dokumentų, įrodančių savo pasirinkto tariamo specialisto nepriklausomumą, patikimumą ir kompetenciją šilumos kainodaros srityje, be to, šio menamo specialisto išvados nėra teisiškai pagrįstos, nes jos prieštarauja šiuo metu galiojančiam šilumos kainų nustatymo ir perskaičiavimo reglamentavimui. Minėtoje išvadoje daromos prielaidos, kuriomis siekiama įteigti, neva Komisija blogai perskaičiavo šilumos kainas, tačiau nesivadovaujama teisės aktais, reguliuojančiais šilumos kainų perskaičiavimą, o išvados apskaičiavimuose daromos klaidos, kylančios būtent dėl teisinio reguliavimo šilumos kainodaros srityje netaikymo ar neteisingo taikymo, įrodo išvadą pateikusio asmens nekompetenciją. Pagal ABTĮ 57 str., 62 str. 1 dalį teisė skirti ekspertizę ar pasinaudoti eksperto išvadomis suteikia tik teismui (b.l.183-192).

20Pareiškėjos atstovai, bylą nagrinėjant teisme, prašė skundą patenkinti jame išdėstytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad atsakovė nepateikė jokių argumentų dėl skundo nepagrįstumo, atsakovės bei trečiojo suinteresuoto asmens atsiliepimų motyvai prieštarauja vieni kitiems. Ekonomianai rodikliai suderinti Komisijos 2001-07-31 nutarimu Nr.71, jo niekas nepakeitė. Savivaldybės pateikti skaičiavimai yra paremti ŠŪĮ, skaičiavo remdamiesi naująja metodika pagal nustatytus ekonominius rodiklius, kurie kinta, todėl ir rezultatas- įvairios kainos (perdavimo, pardavimo) gaunasi nebe tokios, kokias nustatė Komisija 2005 metais, taigi, jie bazinių kainų savavališkai nekeitė. Atstovų nuomone, ŠŪĮ 32 straipsnis savivaldybėms be termino leidžia skųsti Komisijos sprendimus. Komisija nepagrįstai netaikė Gamtinių dujų įstatymo išimties.

21Atsakovės atstovės, bylą nagrinėjant teisme, skundą prašė atmesti, papildomai paaiškino, kad Komisija neneigia, kad ekonominiai rodikliai (pvz. parduotų dujų kiekiai, dujų kainos) yra kintami dydžiai, tačiau jie negali pakeisti 2005 metais 5 metams nustatytų bazinių kainų. Komisijos sprendimas pašalinti pažeidimus niekaip neįtakoja savivaldybės teisių ir pareigų. Litesko Komisijoje tikrinant jos apskaičiuotų šilumos kainų pagrįstumą, apsigynė dėl jos nurodomo realizuoto šilumos kiekio, gi įgaliotas savivaldybės atstovas Komisijoje galėjo susipažinti su visa pateikta šiuo klausimu medžiaga, jei manė, kad Litesko jai kažkokių duomenų nepateikė.

22..

23Trečiojo suinteresuoto asmens atstovė, bylą nagrinėjant teisme, skundą prašė atmesti, papildomai paaiškino, kad skundžiamas sprendimas neužkerta savivaldybei kelio Komisijoje ir toliau derinti savo pozicijas dėl šilumos kainų, nes iki šiol galioja laikinosios kainos. Komisija ekonominės diskrecijos nepažeidė, nes vadovavosi ŠŪ įstatymu, Metodika, jos nustatytos bazinės kainos yra ilgalaikės ir nekeičiamos dėl kiekvieno kainų pasikeitimo, tam ir numatytas perskaičiavimas, gi Metodikoje yra numatyti 4-ri koregavimo koeficientai.

24Byla nutrauktina.

25Faktinės bylos aplinkybės.

26Bylos rašytiniai įrodymai patvirtina, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2005-06-16 nutarimu Nr.03-32 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų UAB „Litesko" filialui „Marijampolės šiluma"“ nustatė bazines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas UAB „Litesko" filialui „Marijampolės šiluma" pagal Komisijos patvirtintus ekonominius rodiklius iki 2010 m. birželio 30 d., iš jų vienanarė šilumos kaina- 12,89 ct už kWh, šilumos bazinė perdavimo kaina- 6,21 ct/kWh (b.l.10,11,56). Bazinės šilumos kainos minėtu nutarimu nustatytos vadovaujantis ŠŪĮ nuostatomis, o bazinė šilumos pardavimo kaina buvo apskaičiuota bei pateikta bazinės kainos skaičiavimo lentelėje „UAB „Litesko" filialo „Marijampolės šiluma" ekonominiai šilumos pardavimo rodikliai" ir yra lygi 0,16 ct/kWh (b.l.12-16,183).

27Vadovaudamasi ŠŪĮ 32 str. 6 dalimi ir Metodikos 54 punktu bei Komisijos nutarimu Nr.03-32 nustatytomis bazinėmis kainomis, UAB „Litesko" 2008-06-13 raštu Nr.01-95-2008 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų perskaičiavimo" pateikė Savivaldybei ir Komisijai filialo „Marijampolės šiluma" šilumos kainų perskaičiavimo projektą ir dokumentus, reikalingus perskaičiuotų kainų skaičiavimams pagrįsti, kur nurodyta, UAB „Litesko" perskaičiavimą kainų projekte iš esmės grindė pasikeitusiomis kuro kainomis, o jos perskaičiuota vienanarė šilumos kaina buvo nustatyta 28,34 ct/kWh (b.l. 21-28).

28Savivaldybės meras 2008-07-03 raštu Nr.MS-499-(3.8) UAB „Litesko“ paprašė pateikti papildomus duomenis ir paaiškinimus dėl tam tikrų skaičiavimų (b.l.29-30). UAB „Litesko" į šį Savivaldybės raštą atsakė 2008-07-08 raštu Nr.01-109-2008 (b.l.153), kuriame nurodė, kad perskaičiuotą šilumos kainų projektus ir jų pagrindimą Įmonė Savivaldybei pateikė 2008 m. birželio 20 dieną raštu Nr. 01-95-2008 ir jai yra pateikti visi privalomi šilumos kainų perskaičiavimui reikalingi duomenys, tačiau Įmonė papildomai pateikia kitus jos prašomus duomenis ir informaciją bei paaiškinimus. Kartu su minėtu raštu Įmonė pateikė Savivaldybei šiuos dokumentus: Komisijos 2005-06-16 nutarimą Nr.03-32; Komisijos Šilumos skyriaus 2005-005-31 pažymą Nr.Š1-38 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma'' centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų nustatymo“; 2004-03-04 Šilumos tiekimo licenciją Nr.L4-ŠT-27; UAB „Litesko“ 2005-05-23 raštu Nr.01-69-2005 Komisijai pateiktus filialo „Marijampolės šiluma“ bazinės kainos skaičiavimus; 2007m. Marijampolės miesto šilumos tinklų rekonstrukcijos darbų ir jų kainų lentelę (b.l.153-176).

29Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 17 str. 21 punktu, ŠŪĮ 32 straipsniu ir Šilumos kainų nustatymo metodika, 2008m. liepos 11d. priėmė sprendimą „Dėl šilumos kainos Marijampolės savivaldybėje" Nr.1-462, kurio 1 punktu nusprendė nepritarti UAB „Litekso“ filialo „Marijampolės šiluma" perskaičiuotai šilumos kainai 28,34 ct/kWh, pateiktai UAB „Litesko" 2008-06-13 raštu Nr.01-95-2008 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų perskaičiavimo"; nustatė UAB „Litesko" filialo „Marijampolės šiluma" šilumos kainas nuo 2008m. spalio 1d. pagal Komisijos nustatytus bazinių kainų ekonominius rodiklius, kainų skaičiavimo metodikas įvertinus kuro kainų padidėjimą, infliaciją, šilumos realizaciją ir kitus faktorius be pridėtinės vertės mokesčio: vienanarę šilumos gamybos kainą- 14,30 ct/kWh, vienanarę šilumos perdavimo kainą- 8,74 ct/kWh, vienanarę šilumos, pateiktos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų šilumos įvadų, kainą- 23,04 ct/kWh, vienanarę šilumos pardavimo kainą- 0,15 ct/kWh, galutinę šilumos kainą- 23,19 ct/kWh (sprendimo 1.2p.); 1.3 punktu pasiūlė UAB „Litesko" teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Savivaldybės tarybai šilumos perdavimo kainų, diferencijuotų pagal šilumos punktų nuosavybę, ir karšto vandens kainų skaičiavimo projektą su aiškinamuoju raštu 1.2 punkte nurodytoms kainoms patvirtinti, 2-ju punktu Savivaldybės administracijos direktorių įpareigojo inicijuoti tyrimą dėl teisės aktų įgyvendinimo organizuojant karšto vandens tiekimą Marijampolės vartotojams bei UAB „Litesko" filialo „Marijampolės šiluma" šilumos bazinių kainų ekonominių rodiklių pagrįstumo ekspertizę ir teikti Komisijai bei UAB „Litesko" nepriklausomo energetikos eksperto 2008-07-11 pažymą „Dėl UAB „Litesko" filialo „Marijampolės šiluma" centralizuotai teikiamos šilumos bazinių kainų Marijampolės rajone 2008-2009 m. perskaičiavimo ir nustatymo“ (b.l.31). Savivaldybės meras 2008-07-11 raštu Nr.MS-524(3.8) pateikė Komisijai ir UAB „Litesko" Savivaldybės tarybos 2008-07-11 sprendimą Nr.1-462 „Dėl šilumos kainos Marijampolės savivaldybėje" su ekonominiais skaičiavimais (b.l.123-142). Savivaldybė nustatydama minėtąsias šilumos kainas, rėmėsi nepriklausomo energetikos eksperto 2008-07-11 pažymos „Dėl UAB „Litesko" filialo „Marijampolės šiluma" centralizuotai teikiamos šilumos bazinių kainų Marijampolės rajone 2008-2009m. perskaičiavimo ir nustatymo“, parengtos dr. Vyginto Sidzikausko, išvadomis (b.l.32-49).

30Komisijos Šilumos skyriaus 2008 m. liepos 24 d. parengtoje pažymoje Nr.05-158 „Dėl UAB „Litesko" filialo „Marijampolės šiluma" šilumos kainų perskaičiavimo“, be kita ko, buvo vertinamas Savivaldybės tarybos 2008m. liepos 11d. sprendimas Nr.1-462 ir padaryta išvada, kad Savivaldybė, nustatydama šilumos kainas, pažeidė ŠŪĮ 32 str. 2 dalies nuostatas, t.y., nustatė šilumos kainas, nepagrįstas tiekėjo būtinomis sąnaudomis, ir Metodikos 113 punkto nuostatą, kuria vadovaujantis, šilumos kaina perskaičiuojama taikant Komisijos nustatytą šilumos bazinę kainą (b.l.78-85). Taip pat šioje pažymoje buvo konstatuota, kad UAB „Litesko" filialo „Marijampolės šiluma" šilumos kainos perskaičiavimas atliktas ne pagal Metodikos reikalavimus- nediferencijuota šilumos kaina pagal šilumos punktų priklausomybę (Metodikos 57p.) bei nurodyta, kad Šilumos skyriaus skaičiavimais, perskaičiuota šilumos kaina sudaro 28,33 ct/kWh, o Įmonės suskaičiuota šilumos kaina pagal atskiras veiklas sudaro 28,33 ct/kWh, tačiau bendra kaina paskaičiuota 28,34 ct/kWh ir šis kainų neatitikimas susidarė dėl aritmetinės klaidos. Pagal Įmonės ir Šilumos skyriaus skaičiavimus perskaičiuota šilumos kaina sudaro 28,33 ct/kWh, kuri, lyginant su bazine šilumos kaina, padidėjo 15,44 ct/kWh arba 119,8 proc., lyginant su dabar galiojančia kaina padidėjo 9,80 ct/kWh arba 52,9 proc. Nurodyta, kad veiksniai, įtakoję šilumos kainos augimą (lyginant su dabar galiojančia šilumos kaina) yra šie: 1) kuro kainų pokytis- 9,70 ct/kWh arba 52,3 proc.: dėl kuro kainų pasikeitimo- 7,61 ct/kWh arba 41,0 proc; dėl faktiškai per ataskaitinį laikotarpį patirtų, bet nepadengtų, sąnaudų (pagal Metodikos 114.3 p.)- 2,09 ct/kWh arba 11,3 proc; 2) infliacija- 0,53 ct/kWh arba 2,9 proc; 3) realizuotos šilumos kiekio pokytis- 0,43 ct/kWh arba -2,3 proc.

31Savivaldybės meras 2008-07-30 raštu Nr.MS-553-(3.8) (b.l.50-51) pateikė Komisijai pastabas dėl šios pažymos, kad joje daromos išvados negrindžiamos ekonominiais skaičiavimais, apsiribojant teisės aktų nuostatų komentavimu, taip pat nurodė, kad Savivaldybė, nustatydama UAB „Litesko" filialo „Marijampolės šiluma" šilumos kainas, išimtinai vadovavosi Komisijos paskelbtais atitinkamų bazinių kainų ekonominiais rodikliais ir atitinkamomis metodikomis ir neatliko jokių pateiktų dokumentų interpretacijų, griežtai laikėsi teisinių normų, todėl išvada dėl Savivaldybės pažeidimų nustatant šilumos kainas, kaip nepagrįstas tiekėjo būtinomis sąnaudomis ir pažeidžiant Šilumos kainų nustatymo metodikos 113 punkto nuostatas, yra neteisinga, nepagrįsta jokiais juridinę galią turinčiais faktais ir negali būti pagrindu įpareigojant Savivaldybę atlikti papildomus kainų perskaičiavimus pagal ekonomiškai nepagrįstus komisijos pažymoje išdėstytus reikalavimus. Taip pat nurodė, kad pažymoje nepateikti jokie įrodymai, kad Savivaldybės eksperto atlikti skaičiavimai yra klaidingi ar ekonomiškai nepagrįsti ir nėra jokių ekonominių ar techninių pagrindimų, įrodančių tiekėjo parduodamos šilumos sumažėjimą; kad pažymos autoriai neteisingai aiškina Gamtinių dujų įstatymo nuostatas pažeidžiant vartotojų pagrįstus ekonominius interesus ir pan.

32Komisijos Šilumos skyriaus 2008m. rugpjūčio 5d. pažymoje Nr.05-173 „Dėl UAB „Litesko" filialo „Marijampolės šiluma" šilumos kainų perskaičiavimo“, kurios pagrindu buvo priimtas skundžiamas Komisijos sprendimas, buvo konstatuota, kad Šilumos skyriaus ir Įmonės skaičiavimais perskaičiuota šilumos kaina sudaro 28,33 ct/kWh; buvo įvertinti Savivaldybės mero 2008m. liepos 30d. rašte Nr.MS-553 (3.8) pateikti argumentai dėl UAB „Litesko" filialo „Marijampolės šiluma" šilumos kainų perskaičiavimo projekto ir padaryta išvada, kad perskaičiuojant šilumos kainą dėl realizuotos šilumos kiekio pokyčio savivaldybė nesilaikė atskirų Metodikos nuostatų (77.1.4, 94, 114.1, 114.2, 114.3 p.) reikalavimų (b.l.86-87).

33Savivaldybės meras 2008-08-06 raštu Nr.MS-564-(3.8) (b.l.52-53) Komisijai pateikė pastabas dėl jos Šilumos skyriaus pažymos, teigdamas, kad Komisijos pažymoje nepateikiama jokių ekonomiškai pagrįstų įrodymų apie realizuoto šilumos kiekio šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu duomenų kilmę, gi Savivaldybė pagal tiekėjo pateiktus įrodymus apie sudeginto kuro apimtis ataskaitiniu laikotarpiu bei Komisijos paskelbtus bazinių kainų šilumos gamybos ekonominius rodiklius nepaneigiamai įrodė faktinio šilumos pateikimo į tinklą apimtis ataskaitiniu laikotarpiu, taip pat nepaneigiamai įrodė faktinį realizuojamos šilumos kiekį šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu. Todėl Savivaldybės taryba šilumos kainos dėl realizuoto šilumos kiekio pokyčio nustatymo procedūras atliko vadovaudamasi Metodikos 114.1 ir 3 punktų nuostatomis ir teisingai, o Komisijos pažymos išvados, padarytos siekiant susieti šilumos tiekimo įmonės darbo efektyvumu gaunamą naudą su realizuojamos šilumos kiekiu, prieštarauja šioms Metodikos nuostatoms. Savivaldybė prašė Komisijos nepritarti Komisijos Šilumos skyriaus pažymos išvadoms bei siūlomam protokolinio nutarimo projektui ir pritarti Savivaldybės tarybos sprendimui dėl UAB „Litesko" filialo „Marijampolės šiluma" šilumos kainų.

34Komisija, 2008 m. rugpjūčio 7 d. posėdžio metu svarstydama 4 darbotvarkės klausimą „Dėl UAB „Litesko" filialo „Marijampolės šiluma" šilumos kainos", vadovaudamasi ŠŪĮ, Metodika ir atsižvelgdama į Komisijos Šilumos skyriaus pastabas, protokoliniu sprendimo Nr. 02-22 1.1 punktu konstatavo, kad UAB „Litesko" 2008m. birželio 13d. raštu Nr.01-95-2008 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų perskaičiavimo" pateiktas filialo „Marijampolės šiluma" šilumos kainų perskaičiavimas atliktas su pažeidimais- nediferencijuota šilumos kaina pagal šilumos punktų priklausomybę (Metodikos 57p.); taip pat konstatavo, kad Savivaldybės tarybos 2008m. liepos 11d. sprendimu Nr.1-462 „Dėl Šilumos kainos Marijampolės savivaldybėje" šilumos kainos nustatytos su pažeidimais. Savivaldybė pažeidė ŠŪĮ 32 str. 2 dalies nuostatas, t.y., nustatė šilumos kainas, nepagrįstas tiekėjo būtinomis sąnaudomis, ir Metodikos 113 punkto nuostatą, kuria vadovaujantis, šilumos kaina perskaičiuojama taikant Komisijos nustatytą šilumos bazinę kainą (1.2 p.) ir šio sprendimo 2 punktu nutarė įpareigoti UAB „Litekso“ filialą „Marijampolės šiluma" ir Savivaldybę pašalinti nurodytus šilumos kainų perskaičiavimo ir nustatymo pažeidimus bei nurodė, kad, vadovaujantis ŠŪĮ 32 str. 7 dalimi, per 30 kalendorinių dienų nepašalinus nurodytų pažeidimų, Komisija įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainas (b.l.8-9).

35Nustatyta, kad, Savivaldybei nesutinkant su šiuo Komisijos sprendimu ir dėl jo panaikinimo kreipusis į teismą, t.y., jai per 30 kalendorinių dienų nepašalinus ginčijamame Komisijos sprendime nurodytų šilumos kainų perskaičiavimo ir nustatymo pažeidimų, Komisija 2008-09-12 priėmė nutarimą „Dėl šilumos kainų vienašališko nustatymo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko" filialui „Marijampolės šiluma"“ Nr.03-127, kuriuo ji, vadovaudamasi ŠŪĮ 32 straipsnio 7 dalimi ir atsižvelgdama į tai, kad Savivaldybės taryba šilumos kainas nustatė pažeisdama ŠŪĮ 32 str. 2 dalies ir Metodikos 113 punkto nuostatas, nutarė uždarosios akcinės bendrovės „Litesko" filialui „Marijampolės šiluma" nuo 2008m. lapkričio 1d. iki Komisijos nurodytų pažeidimų pašalinimo vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainas (b.l.184-185).

36Teisės aktų, taikytinų sprendžiant ginčą, analizė bei išvados.

37Minėta, kad šios bylos dalykas yra Komisijos sprendimas, kuriuo ji: a) konstatavo, kad pareiškėjos sprendimu šilumos kainos nustatytos pažeidus ŠŪĮ 32 str. 2 dalies nuostatas (Savivaldybė nustatė šilumos kainas, nepagrįstas tiekėjo būtinomis sąnaudomis) ir Metodikos 113 punkto nuostatą, kuria vadovaujantis, šilumos kaina perskaičiuojama taikant Komisijos nustatytą šilumos bazinę kainą; b) įpareigojo Savivaldybę pašalinti nurodytus šilumos kainų perskaičiavimo ir nustatymo pažeidimus.

38Trečiojo suinteresuoto asmens atsiliepimu teismui keliamos abejonės dėl Savivaldybės teisės kreiptis į teismą su skundu būtent šioje ginčo stadijoje, t.y. dėl cituoto Komisijos protokolinio sprendimo, kuriuo, anot trečiojo suinteresuoto asmens, dar nėra patvirtintos šilumos (laikinosios) kainos ir todėl teismo sprendimas pareiškėjai nesukels jos siekiamų rezultatų.

39Šilumos ūkio įstatymas taip reglamentuoja ginčų šioje srityje nagrinėjimo tvarką: 1) ŠŪĮ 32 str.4 dalis nustato, kad šilumos tiekėjas, kuris realizuoja ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, vadovaudamasis šilumos kainų nustatymo metodikomis ir atsižvelgdamas į savivaldybės institucijos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pastabas, parengia ir teikia Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai bei savivaldybės institucijai šilumos bazinės kainos projektą. Savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 dienų teikia Komisijai bazinės kainos suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas pastabas. Komisija, išnagrinėjusi savivaldybės institucijos pastabas arba per 30 dienų jų negavusi, ne vėliau kaip per 15 dienų nustato šilumos bazinę kainą. (...) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatytas šilumos bazines kainas skelbia "Valstybės žinių" priede "Informaciniai pranešimai". (...) Šilumos tiekėjas arba savivaldybė turi teisę teisme apskųsti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją dėl nustatytų šilumos bazinių kainų. Minėta, kad šilumos bazinės kainos, reikšmingos šiai bylai, iki 2010m. birželio 30d. yra nustatytos Komisijos 2005-06-16 nutarimu Nr.03-32 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų UAB „Litesko" filialui „Marijampolės šiluma" ir kad pareiškėja jų pagrįstumo neginčijo;

402) vadovaujantis ŠŪĮ 32 str. 5 dalimi, Savivaldybių tarybos nustato: a) vadovaudamosi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytomis šilumos bazinėmis kainomis ir šilumos kainų nustatymo metodikomis - įmonių tiekiamų šilumos ir (ar) karšto vandens kainas kiekvienam šilumos tiekėjui, kuris realizuoja ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus. Pirmaisiais šilumos bazinių kainų galiojimo metais savivaldybės taryba ne vėliau kaip per 30 dienų nustato šilumos kainas atsižvelgdama į Komisijos nustatytas šilumos bazines kainas. Savivaldybės tarybos nustatytos šilumos kainos galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos. Jeigu savivaldybės taryba per nurodytą terminą nenustato šilumos kainų pirmiesiems šilumos bazinių kainų galiojimo metams, Komisija vienašališkai nustato šilumos kainas, lygias šilumos bazinėms kainoms. Komisijos vienašališkai nustatytos šilumos kainos skelbiamos viešai likus ne mažiau kaip mėnesiui iki jų įsigaliojimo ir taikomos nuo mėnesio pirmosios dienos. Skundus dėl savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų ikiteismine tvarka nagrinėja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija; b) vadovaudamosi šilumos kainų nustatymo metodikomis- įmonių tiekiamos šilumos bazines ir kasmet perskaičiuojamas šilumos kainas kiekvienam šilumos tiekėjui, kuris realizuoja mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, ir apie tai informuoja vartotojus ir Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki šilumos kainos įsigaliojimo. Skundus dėl savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų ikiteismine tvarka nagrinėja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija;

413) pagal ŠŪĮ 32 str. 7 dalį visas savivaldybės tarybos nustatytas šilumos ir (ar) karšto vandens kainas tiekėjai pateikia Komisijai per 10 kalendorinių dienų nuo šilumos kainų ar tarifų nustatymo, tačiau ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki jų įsigaliojimo. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nurodo savivaldybei esamus šilumos kainų ar tarifų nustatymo pažeidimus. Savivaldybė privalo juos pašalinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Savivaldybei nepašalinus nurodytų pažeidimų arba laiku nenustačius šilumos kainų, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainas. Jos galioja, kol pašalinami Komisijos nurodyti pažeidimai.

42Taigi, pagal įstatymu nustatytą teisinį reglamentavimą yra skundžiami a) Komisijos sprendimai dėl šilumos bazinių kainų nustatymo; b) savivaldybės tarybos sprendimai dėl jos nustatytų šilumos kainų.

43LVAT 2006-11-09 nutartyje (adm.b.Nr.AS2-418/2006) pažymėjo, jog Komisijos sprendimai dėl kainų nustatymo savo esme yra skirti konkrečiai apibrėžtiems atvejams ir laikytini individualaus pobūdžio teisės aktais. Aptariamu gi atveju, skundžiamas Komisijos sprendimas nėra toks, kuriuo nustatytos konkrečios kainos. Savivaldybė savo skunde iš esmės ginčija perskaičiuotų šilumos kainų atitikimą Šilumos ūkio įstatymui, Metodikai bei kitiems teisės aktams, tačiau šilumos kainos nebuvo ir nėra taikomos pagal ginčijamą Komisijos sprendimą, kadangi, kaip minėta aukščiau, Savivaldybei nesutinkant su ginčijamu Komisijos sprendimu, Komisija 2008-09-12 priėmė nutarimą Nr. 03-127 „Dėl šilumos kainų vienašališko nustatymo Litesko filialui „Marijampolės šiluma", kuriuo vienašališkai nustatė laikinas šilumos kainas.

44Įvertinus tai, kad pagal ŠŪĮ 32 str. 7 dalį savivaldybės prievolė pašalinti Komisijos nustatytus pažeidimus yra imperatyvi ir kad toks Komisijos sprendimas šių teisinių santykių dalyviams neatima teisės skųsti Komisijos sprendimus dėl kainų nustatymo, laikytina, kad Komisijos protokolinis sprendimas, kuriuo nustatyti šilumos kainų ar tarifų apskaičiavimo pažeidimai ir Savivaldybei privalomai nurodyta juos pašalinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, nėra skundžiamas teismui. Byla nutrauktina ABTĮ 101 str.1d. 1 punkto pagrindu.

45Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str.1d. 1 punktu, 149 str. 2 dalimi,

Nutarė

46bylą nutraukti.

47Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. pareiškėja prašo: 1) panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos... 2. Paaiškina, kad Komisija 2005-06-16 nutarimu Nr.03-32 iki 2010-06-30 nustatė... 3. 1) skundžiamo akto teiginys, jog Savivaldybė, nustatydama šilumos kainas... 4. 2) teiginys, jog Savivaldybė, nustatydama šilumos kainas dėl perkamo kuro... 5. 3) teiginys, jog Savivaldybė, nustatydama perskaičiuojamas šilumos perdavimo... 6. 4) teiginys, kad Savivaldybė, nustatydama perskaičiuojamas šilumos pardavimo... 7. Atsakovė atsiliepimu prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad... 8. 1) dėl faktinių bylos aplinkybių paaiškino, kad Komisija 2005m. birželio... 9. 2) dėl Komisijos diskrecijos teisės realizavimo paaiškino, kad pareiškėjos... 10. 3) dėl skundžiamo sprendimo ekonominio pagrįstumo paaiškino: 3.1) dėl... 11. Tretysis suinteresuotas asmuo atsiliepimu prašo skundą atmesti, priteisti iš... 12. 1) dėl reikalavimo dalyko paaiškino, kad ginčijamo Komisijos sprendimo 4... 13. 2) dėl būtinųjų duomenų kainų perskaičiavimui pateikimo paaiškino, kad... 14. 3) dėl nepateiktų pastabų į Savivaldybės perskaičiuotos šilumos kainos... 15. 4) dėl šilumos kainų perskaičiavimo dėl realizuotos šilumos pokyčio... 16. 5) dėl kuro kainų perskaičiavimo paaiškino, kad Savivaldybės argumentai... 17. 6) dėl Komisijos nustatytų ekonominių rodiklių taikymo, apskaičiuojant... 18. 7) dėl Komisijos nustatytų ekonominių rodiklių taikymo apskaičiuojant... 19. 8) dėl Savivaldybės pateikto specialisto išvadų paaiškino, kad... 20. Pareiškėjos atstovai, bylą nagrinėjant teisme, prašė skundą patenkinti... 21. Atsakovės atstovės, bylą nagrinėjant teisme, skundą prašė atmesti,... 22. ..... 23. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovė, bylą nagrinėjant teisme, skundą... 24. Byla nutrauktina.... 25. Faktinės bylos aplinkybės.... 26. Bylos rašytiniai įrodymai patvirtina, kad Valstybinė kainų ir energetikos... 27. Vadovaudamasi ŠŪĮ 32 str. 6 dalimi ir Metodikos 54 punktu bei Komisijos... 28. Savivaldybės meras 2008-07-03 raštu Nr.MS-499-(3.8) UAB „Litesko“... 29. Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 17 str. 21... 30. Komisijos Šilumos skyriaus 2008 m. liepos 24 d. parengtoje pažymoje Nr.05-158... 31. Savivaldybės meras 2008-07-30 raštu Nr.MS-553-(3.8) (b.l.50-51) pateikė... 32. Komisijos Šilumos skyriaus 2008m. rugpjūčio 5d. pažymoje Nr.05-173 „Dėl... 33. Savivaldybės meras 2008-08-06 raštu Nr.MS-564-(3.8) (b.l.52-53) Komisijai... 34. Komisija, 2008 m. rugpjūčio 7 d. posėdžio metu svarstydama 4 darbotvarkės... 35. Nustatyta, kad, Savivaldybei nesutinkant su šiuo Komisijos sprendimu ir dėl... 36. Teisės aktų, taikytinų sprendžiant ginčą, analizė bei išvados.... 37. Minėta, kad šios bylos dalykas yra Komisijos sprendimas, kuriuo ji: a)... 38. Trečiojo suinteresuoto asmens atsiliepimu teismui keliamos abejonės dėl... 39. Šilumos ūkio įstatymas taip reglamentuoja ginčų šioje srityje... 40. 2) vadovaujantis ŠŪĮ 32 str. 5 dalimi, Savivaldybių tarybos nustato: a)... 41. 3) pagal ŠŪĮ 32 str. 7 dalį visas savivaldybės tarybos nustatytas 42. Taigi, pagal įstatymu nustatytą teisinį reglamentavimą yra skundžiami a)... 43. LVAT 2006-11-09 nutartyje (adm.b.Nr.AS2-418/2006) pažymėjo, jog Komisijos... 44. Įvertinus tai, kad pagal ŠŪĮ 32 str. 7 dalį savivaldybės prievolė... 45. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 46. bylą nutraukti.... 47. Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...