Byla I-5300-484/2012

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su A. S. skundu,

Nustatė

2teisme 2012-12-21 gautas A. S. skundas, pasirašytas atstovo A. M., kuriame prašoma: 1) pripažinti, kad Lietuvos Respublikos ambasados Jungtinėje Didžiosios Britanijos Karalystėje sprendimas dėl atsisakymo išduoti vizą ( - ) piliečiui A. S., gim. (duomenys neskelbtini), yra neteisėtas ir nepagrįstas; 2) įgalioti Lietuvos Respublikos ambasadą Jungtinėje Didžiosios Britanijos Karalystėje priimti naują sprendimą, suteikiant prašomą Nacionalinę D vizą ( - ) piliečiui A. S., gim. ( - ); 3) pareikalauti Lietuvos Respublikos ambasados Jungtinėje Didžiosios Britanijos Karalystėje grąžinti priduotus originalius įmonės UAB ( - ) į/k ( - ), dokumentus, sutikimą deklaruoti faktinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, sveikatos draudimą, Banko pažymą apie turimas pajamas; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 23 straipsnio 3 dalį skundą (prašymą) pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas. Prie atstovo paduodamo skundo (prašymo) turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus.

5Atstovo pagal pavedimą įgaliojimų administracinėse bylose apimties klausimas yra specialiai reglamentuotas ABTĮ 50 straipsnio 2 ir 3 dalyse. ABTĮ 50 straipsnio 2 dalis nurodo, jog atstovo pagal pavedimą įgaliojimas vesti bylą teisme suteikia teisę atstovui atlikti atstovaujamojo vardu visus procesinius veiksmus, išskyrus atskirai nurodytus šioje įstatymo nuostatoje. Įvertinus ABTĮ 50 straipsnio 2 dalies normas, darytina išvada, jog įstatymų leidėjas atstovo pagal pavedimą teisę atstovauti subjektą administraciniame teisme, tame tarpe teisę pasirašyti skundą, aiškiai susiejo su reikalavimu turėti atitinkamą įgaliojimą vesti bylą teisme. Kitaip tariant, tokiame įgaliojime turi būti nurodoma asmens teisė „vesti bylą teisme“. Atstovavimo pagal pavedimą administracinėse bylose turiniui bei jo įforminimui keliami reikalavimai, nustatyti Civiliniame ir Civilinio proceso kodeksuose (ABTĮ 49 straipsnio 3 dalis). Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje ir 50 straipsnio 2 dalies 1-8 punktuose nurodytiems atstovavimo veiksmams atlikti yra būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas.

6Kaip minėta, skundą pareiškėjo A. S. vardu pasirašė ir teismui padavė A. M.. Prie skundo pridėtoje atstovavimo sutartyje nėra nustatyta A. M. teisė A. S. vardu paduoti ir pasirašyti skundą administraciniam teismui arba vesti bylą teisme, be to, ši sutartis nepatvirtinta notaro (notaras patvirtino tik vertėjos parašo tikrumą), o atstovavimo sutarties tekstas anglų kalba pareiškėjo iš viso nepasirašytas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad skundą A. S. vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo, todėl vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 7 punktu, skundą atsisakytina priimti.

7Nustatyta, kad paduodant skundą sumokėtas žyminis mokestis. Teismui atsisakius priimti A. S. skundą, vadovaujantis ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, žyminis mokestis grąžintinas jį sumokėjusiam asmeniui V. V..

8Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

9atsisakyti priimti A. S. skundą, kaip paduotą neįgalioto vesti bylą asmens.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti A. M., žyminį mokestį, sumokėtą 2012-12-21, – V. V..

11Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai