Byla e2-172-212/2019
Dėl skolos už atliktus darbus priteisimo pagal UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ieškinį atsakovei Visagino savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB „Svertas“

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Zina Mickevičiūtė, Sekretoriaujant V. D., Editai Šinkūnienei, Dalyvaujant ieškovės UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atstovams V. A., advokatui N. Š., Atsakovės Visagino savivaldybės administracijos atstovams Virginijui A. B., advokatui M. G., Vertėjai A. I., Trečiojo asmens UAB „Svertas“ atstovui nedalyvaujant, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl skolos už atliktus darbus priteisimo pagal UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ieškinį atsakovei Visagino savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB „Svertas“,

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės Visagino savivaldybės administracijos 60‘685,57 Eur skolos už atliktus darbus, 567,09 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad 2014-07-07 su Viešąja įstaiga CPO LT viešųjų pirkimų procedūrų pagrindu elektroniniu parašu pasirašė Preliminariąją sutartį „Dėl bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų su projektavimo paslaugomis užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą“. Šia sutartimi buvo nustatytos sąlygos, taikomos ateityje sudaromoms pagrindinėms sutartis, visų pirma susijusios su kainų ir numatomų kiekių nustatymu. Sutarties priede Nr. 3 buvo numatytas pastatų sienų šiltinimo iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku įkainis bei techninė specifikacija.

4Su atsakove Preliminarios sutarties ir atnaujinto varžymosi (užsakymo) CPO LT elektroniniame kataloge pagrindu 2015 m. gegužės 12 d. sudarė Pagrindinę sutartį Nr. CPO63590 dėl kultūros paskirties pastato Vilties g. 5, Visagine modernizavimo (atnaujinimo) techninio darbo projekto ir statybos darbų atlikimo. Sutartis pasirašyta CPO LT elektroniniame kataloge paskelbtos informacijos apie darbų atlikimą ir darbų aprašymo pagrindu. Prie paskelbtų dokumentų buvo Visagino kultūros centro energijos suvartojimo audito ataskaita, kurioje pateikta pagrindinė informacija apie darbų objektą.

5Pradėjus vykdyti darbus, paaiškėjo, kad CPO LT elektroniniame kataloge pateikta informacija neatitinka tikrovės. Apie nustatytus atsakovės pagrindinės sutarties sudarymui pateiktų duomenų trūkumus informavo atsakovę 2016 m. liepos 20 d. raštu, tačiau atsakovė atsakymo dėl nurodytų neatitikimų nepateikė. Pakartotinai 2017 m. gegužės 3 d. informavo atsakovę apie būtinybę atlikti Pagrindinės sutarties dokumentuose nenumatytus darbus, be kurių negalima saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti apšiltinimo darbus ir įvykdyti Pagrindinę sutartį. Taip pat pateikė išsamų faktinės situacijos įvertinimą bei reikalingų atlikti papildomų, Pagrindinėje sutartyje nenumatytų, darbų apimtys ir kainą. Atsakovė 2017 m. birželio 27 d. raštu atsakė, kad nesutinka pripažinti nurodomus darbus papildomais darbais, be kurių negalima atlikti objekto modernizavimo projekte suprojektuotus darbus ir kokybiškai užbaigti juos pagal sudarytą sutartį. Nežiūrint į tai, ieškovė darbus užbaigė ir visi darbai atlikti tinkamai, ką patvirtina 2017 m. lapkričio 17 d. Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas, kuriame nurodyta, kad ieškovė pagal pagrindinę sutartį atliko ir perdavė atsakovei pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus ir atsakovė neturi jokių pretenzijų dėl atlikto darbo kokybės.

6Nurodė, kad 2018 m. sausio 12 d. pateikė atsakovei Pagrindinės sutarties dokumentuose nenumatytų atliktų darbų aktą 53‘174,48 Eur su PVM sumai, tačiau atsakovė 2018 m. sausio 22 d. raštu atsisakė priimti ir pasirašyti šį aktą.

7Be to, 2017 m. lapkričio 17 d. su atsakove pasirašė atliktų darbų aktą 9‘088,42 Eur sumai ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr. 16 už laikotarpį nuo 2017-08-07 iki 2017-11-17. Šio akto ir pažymos pagrindu ieškovė 2017 m. lapkričio 17 d. išrašė PVM sąskaitą faktūrą, kurią atsakovė Sutarties 4.5 p. pagrindu turėjo apmokėti per 30 kalendorinių dienų, tačiau iki šiol apmokėjo tik 1‘577,33 Eur, o likusią sumą apmokėti atsisako, motyvuodama tuo, kad darbai turi trūkumų ir likęs mokėjimas yra sulaikytas.

8Papildomus darbus, už kurių atlikimą prašo priteisti apmokėjimą, sudaro: pastato sienų šiltinimo darbai, kurie atsirado dėl to, kad sutarties dokumentuose buvo klaidingai nurodytas šiltinimo pastato fasado sienų plotas (darbų kaina 36‘039,74 Eur plius PVM); pastato sienų išlyginimo darbai, kurie buvo būtini dėl pastato sienų nukrypimų nuo vertikalios plokštumos (darbų kaina 6‘243,14 Eur plius PVM); pastato sienų nišų, susidariusių užmūrijus dalį pastato langų, užmūrijimas (darbų kaina 1‘662,90 Eur plius PVM).

9CPO LT elektroniniame kataloge darbų objekto įvertinimui ir pasiūlymų pateikimui buvo pateikti du esminiai atsakovės dokumentai: techninė specifikacija ir įkainotų veiklų sąrašas. Techninės specifikacijoje buvo nurodyta, kad darbų kiekiai yra preliminarūs ir rangovui rekomenduojama atvykti į projekto vykdymo vietą, tačiau ieškovė pasiūlymų pateikimo stadijoje, be specialios įrangos ir tyrimo darbų, neturėjo galimybės kitaip įvertinti reikalingų atlikti sienų šiltinimo darbų kiekio. Be to, pirkimo dokumentuose buvo pateikta Audito ataskaita, kurioje buvo nurodytos konkrečios Pastato charakteristikos ir išorinių atitvarų plotai.

10Pagrindinės sutarties vykdymo metu atsakovė pripažino, kad ieškovės faktiškai atliktas išorinių sienų šiltinimo kiekis yra ženkliai didesnis nei buvo nurodytas sutarties dokumentuose. Ieškovė 2016-07-20 raštu informavo atsakovę, kad vykdant darbus pagal sutartį, paaiškėjo, kad dalis esamų Pastato sienų ploto yra su nukrypimais nuo vertikalės nuo 2 iki 5 cm., pateikė atsakovei detalius duomenis apie nustatytus sienų nukrypimus pagal Pastato ašis bei sąmatą darbų, reikalingų šiems nukrypimams išlyginti. Pažymi, kad ieškovė papildomais darbais nurodė tik sienų nelygumų, viršijančių 2 cm, šalinimo darbus, o sienų nelygumus iki 2 cm išlyginimo darbus ieškovė prisiėmė savo rizikai. Mano, kad ieškovė, būdama rūpestingu rangovu, neturėjo galimybės pasiūlymo rengimo metu nustatyti Pastato sienų nukrypimų nuo vertikalės, nes tam reikalingi specialūs matavimai ir specializuota įranga.

11Techninėje specifikacijoje buvo nurodytas reikalavimas dalinai užmūryti langų angas. Atlikus nurodytus darbus atskirose fasado vietose dėl Pastato fasado reljefo ypatumų susidarė nišos, kurios turėjo būti užpildytos prieš atliekant šiltinimo (termoizoliacinių plokščių klojimo) darbus. Ieškovė informavo atsakovę apie reikalingus atlikti nišų užtaisymo darbus ir jų vertę bei specialiu įkainiu aktavo nenumatytų darbų akte. Mano, kad atsakovės atsisakymas pripažinti, priimti ir apmokėti faktiškai atliktus darbus, kurie buvo būtini saugiai ir tinkamai užbaigti pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus pagal Pagrindinės sutarties ir projektinės dokumentacijos reikalavimus, yra nepagrįsti ir neteisėti. Be to, atsakovė pažeidė Sutarties 4.5 p. numatytą pareigą apmokėti už 2017-11-17 atliktus ir priimtus darbus pasirašytą ir neginčijamą atliktų darbų aktą ir iki šiol neapmokėjo 7‘511,09 Eur sumos už darbus. Pagal Sutarties 4.5 p. atsakovė, nustatytu laiku neatsiskaičiusi, turi mokėti 0,05 % delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. Kadangi atsakovė nesumoka 7‘511,09 Eur nuo 2017-12-18 iki 2018-05-17, iš jos prašo priteisti 567,09 Eur delspinigių bei 5 proc. dydžio procesinės palūkanos nuo bylos teisme iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

12Atsakovė su ieškovės reikalavimais nesutinka, prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad prie Pagrindinės sutarties pridedamoje techninėje specifikacijoje ir įkainotų veiklų sąraše buvo nurodyti visi darbai, pažymint, kad nurodyti darbų kiekiai preliminarūs ir dėl jų rangovui buvo rekomenduota atvykti į projekto vykdymo vietą. Pagrindinėje sutartyje nurodytas kartu su Pagrindine sutartimi pasirašomų teisiškai įpareigojančių šalis dokumentų eiliškumas pagal jų turimą teisinę galią, todėl ieškovei pasirašius techninę specifikaciją, kurioje nurodoma, kad darbų kiekis preliminarus, ieškovė prisiėmė pareigą vadovautis preliminariais kiekiais ir įvykdyti Pagrindinę sutartį. Pagrindinė sutartis ieškovės galutinai įvykdoma tik atlikus visus darbus pastate, adresu Vilties g. 5, Visagine, nesant fiksuotų darbų kiekių ar jų apimčių.

13Statinio statybos techninės priežiūros paslaugas objektui Kultūros centras, adresu Vilties g. 5, Visaginas, teikė UAB „Statybų koordinatoriai“, kuri 2016-09-01 raštu Nr. 09-01 „Dėl pagrindinės sutarties Nr. CPO63590 vykdymo“ informavo, kad išnagrinėjus rangovo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2016-07-20 raštą nustatė, kad Rangovei buvo suteiktos visos galimybės atlikti darbų apimčių vertinimus kuo tiksliau. Ieškovė galėjo darbų pirkimo metu patikslinti techninėje specifikacijoje nurodytus preliminarius kiekius, tačiau to nepadarė. Be to, ieškovė iki darbų pradžios turėjo pateikti lokalinę sąmatą, su visais paskaičiuotais kiekiais ir visus galimus papildomus darbus, kurie paaiškėjo projektavimo metu. Techninio prižiūrėtojo vertinimu papildomi statybos darbai neatsirado, o ieškovės nurodomi papildomi darbai nelaikytini būtinais ar tokiais darbais už kuriuos būtina papildomai apmokėti ar organizuoti viešąjį konkursą jiems įsigyti. Ieškovės nurodomus papildomus darbus ieškovė turėjo atlikti savo rizika, medžiagomis, darbu ir lėšomis pagal Pagrindinės sutarties nuostatas.

14Atsakovė 2016-10-20 raštu patvirtino, kad sutinka atlikti darbų keitimą, t. y. vietoj nupirktų naujų stoglangių montavimo darbų atlikti 15 vnt. langų užmūrijimo darbus nedidinant bendros sutartos Pagrindinėje sutartyje kainos. Šalys 2016-11-09 Papildomu susitarimu Nr. 1 prie Pagrindinės sutarties Nr. CPO63590 atliko šį darbų keitimą ir vietoj nupirktų naujų stoglangių montavimo darbų atlikti 15 vnt. langų užmūrijimo darbus nedidinant bendros Pagrindinės sutarties kainos.

15Atsakovė ne kartą savo raštais informavo ieškovę, kad dar per 2016 metų susirinkimus ji buvo informuota apie tai, kad jos raštuose nurodomi darbai nepripažintini tais darbais, be kurių negalima atlikti objekto modernizavimo projekte suprojektuotus darbus ir kokybiškai užbaigti darbus pagal Pagrindinę sutartį. Ieškovei aiškiai buvo nurodyta atsakovės valia, kad ieškovės papildomi darbai nebus įsigyjami, kad ieškovei papildomus darbus atliktus vienašališkai už šiuos darbus nebus mokama.

16Teigia, kad negali būti atsakinga dėl ieškovei atsiradusius papildomus darbus, nes ginčo objekto projektuotojas yra UAB „Svertas“, kuris atsakingas už tinkamą projekto parengimą. UAB „Pastatų rekonstrukcijos“ pateiktame 2015-08-04 Projekto bendrosios ekspertizės akte Nr. PE15-228 projekto apžvalgoje pateikiama informacija, kad projekto tyrinėjimai apsiribojo tik projekto vizualine apžiūra. UAB „Svertas“ turėjo pareigą įsitikinti, kad projekto vizualinė apžiūra yra pakankama pripažinti projekto atitikimą esminiams statinio, privalomųjų projekto dokumentų, kitų teisės aktų reikalavimams. UAB „Svertas“ vykdydamas ieškovės projektavimo užduotį turėjo ir galėjo žinoti, kad viešojo konkurso sąlygose ir ieškovės pasiūlyme duomenys apie darbus yra preliminarūs, todėl turėjo įsitikinti papildomų skaičiavimų ar matavimų poreikio būtinybe. UAB „Svertas“ atliekant ieškovės projektavimo užduotį ir esant ieškovės subrangovu, dėl darbų preliminarių kiekių ir vėliau faktiškai atliktų darbų skirtumo, pagal CK nuostatas yra tiesiogiai atskaitingas ieškovei.

17Mano, kad atsakovė nėra atsakinga už atsiradusius vėliau galimai papildomus darbus, kurie galėjo būti numatyti dar statinio projektavimo stadijoje. Ieškovei matant kad kyla galimas ginčas dėl Pagrindinės sutarties vykdymo, kad be nurodomų papildomų darbų negalima įvykdyti pagrindinės prievolės, ji turėjo kreiptis į teismą dėl Pagrindinės sutarties keitimo. Ieškovė visą Pagrindinės sutarties vykdymo laiką, nuo pat 2016-07-20 buvo informuota ir žinojo apie atsakovės nesutikimą apmokėti už nurodomus papildomus darbus. Taip pat ieškovė nepasinaudojo teise stabdyti Pagrindinės sutarties vykdymą arba atsisakyti nuo šios sutarties.

18Pagrindinėje sutartyje numatant, kad atsiradus poreikiui atlikti papildomus darbus šie perkami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, ieškovė atlikdama papildomus darbus, kurie jos manymu yra būtini ir papildomi, bet nenumatyti Sutarties normatyviniuose statybos dokumentuose, apribojo atsakovės teisę nusipirkti ekonomiškai naudingiausius statybos rangos darbus tiekėjams teikiant naudingiausią pasiūlymą rinkos konkurencijos sąlygomis.

19Nesutinka su ieškovės argumentais dėl galutinio atsiskaitymo uždelsimo. Teigia, kad pagal sutartį ieškovė turėjo atlikti priešgaisrinės saugos įrenginių sistemos modernizavimo darbus, kaip numatyta ieškovės pasiūlymo 15.1. papunktyje. Neatlikus šių darbų, negalima laikyti, kad pastatas tinkamas naudojimui ir yra priduotas pagal teisės aktų reikalavimus. Atsakovė iki šiol negali pastato priduotas eksploatacijai ir juo naudotis.

20Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus 2018-03-07 Statinio patikrinimo akte Nr. 41-2 nurodoma, kad tikrintas pastatas, kurio paskirtis yra Kultūros. Kadangi ginčo Pastato paskirtis per ginčo darbų atlikimo laiką buvo pakeista, o ieškovė darbus vykdė, vadinasi pripažino ir pastato paskirties keitimo pasekmes. Taip pat, 2018-03-07 Statinio patikrinimo akte nurodoma, kad Evakuacijos keliuose įrengtų dvivėrių evakuacinių išėjimo durų atidaromos dalies plotis mažesnis nei 1200 mm, nepateikti sumontuotų išėjimo durų užraktų dokumentai, įrodantys, kad atitinka LST EN 179 ir LST EN 1125 serijos standartų reikalavimus. Dėl ieškovės netinkamai atliktų darbų ginčo Pastatas negali būti priduotas eksploatacijai, todėl atsakovė juo naudotis negali ir neturi prievolės apmokėti likusių lėšų sumą ieškovei, kurias yra sulaikiusi.

21Trečiasis asmuo UAB „Svertas“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo.

22Ieškinys atmestinas.

23Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ir Viešoji įstaiga CPO LT 2014 m. liepos 7 d. viešųjų pirkimų procedūrų pagrindu elektroniniu parašu pasirašė preliminariąją sutartį „Dėl bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų su projektavimo paslaugomis užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą“. Preliminariosios sutarties priede Nr. 3 buvo numatytas pastatų sienų šiltinimo iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku įkainis bei techninė specifikacija numatyto įkainio darbams ir gaminiams.

24Preliminariosios sutarties ir atnaujinto varžymosi (užsakymo) CPO LT elektroniniame kataloge pagrindu, ieškovė ir atsakovė Visagino savivaldybės administracija 2015 m. gegužės 12 d. sudarė Pagrindinę sutartį Nr. CPO 63590 (toliau -Sutartis) dėl kultūros paskirties pastato Vilties g. 5, Visagine (toliau - pastatas) modernizavimo (atnaujinimo) techninio darbo projekto ir statybos darbų atlikimo. Pagrindinė sutartis sudaryta CPO LT elektroniniame kataloge paskelbtos informacijos apie darbų atlikimą ir darbų aprašymo pagrindu. Sutarties priede Nr. 3 yra Techninė specifikacija ir įkainotų veiklų sąrašas (1 t., b. l. 49-76).

25Kartu su visais dokumentais kataloge buvo paskelbta Visagino kultūros centro energijos suvartojimo audito ataskaita, kurioje pateikta pagrindinė informacija apie darbų objektą (1 t., b. l. 77-120).

26Pagal sudarytą Sutartį ieškovė (Tiekėjas) įsipareigojo parengti techninėje specifikacijoje nurodytų Darbų techninį darbo projektą pagal šių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, vykdyti projekto autorinę priežiūrą ir savo jėgomis, medžiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal užsakymo metu Užsakovo (atsakovės) pateiktą techninę specifikaciją ir suderintą techninį projektą/techninį darbo projektą, atlikti statybos rangos darbus, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už juos nustatytą kainą Pagrindinėje sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka. Sutarties kaina 600‘056,27 Eur su PVM, ši suma atitinka Tiekėjo Elektroniniame kataloge pateiktame pasiūlyme nurodytą kainą (Sutarties 2.1, 3.1 punktai).

27Sutarties 3.3 punktas nustato: „Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Pagrindinę sutartį, reikia atlikti Darbus, kurių Tiekėjas nenumatė sudarant Pagrindinę sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal techninę specifikaciją ir kitus užsakymo dokumentus ir jie yra būtini Pagrindinei sutarčiai tinkamai įvykdyti, juos Tiekėjas atlieka savo sąskaita“.

28Sutartyje taip pat nustatyta, kad: „Į Pagrindinės sutarties kainą įtrauktas visas už darbus numatytas užmokestis ir Tiekėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio šalių susitarimo Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka“ (Sutarties 3.6. punktas).

29Pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpiu, vieną kartą metuose kovo mėnesį, Pagrindinės sutarties kaina galėjo būti keičiama (didinama ar mažinama), kai kainos pakeitimas forminamas dvišaliu Užsakovo ir Tiekėjo aktu ir papildomu susitarimu prie Pagrindinės sutarties. Tiekėją Sutartis įpareigojo iki darbų pradžios parengti visus darbų atlikimui reikalingus dokumentus tarp jų lokalines sąmatas, kuriose numatytos sumos pagrindžia ir atitinka Sutartyje numatytą darbų kainą, kt. reikalingus dokumentus. Sutartyje taip pat numatyta ieškovei galimybė pirkti papildomus darbus Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, jeigu dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėtų, kad reikia papildomų darbų, neįrašytų į Sutartį ir be kurių negalima užbaigti Sutarties vykdymo. Tokių papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina negali viršyti 30 procentų pradinės Pagrindinės sutarties kainos (Sutarties 3.12.4.; 5.4; 11.6 punktai).

30Ieškovė 2016 m. liepos 20 d. raštu informavo atsakovę, kad CPO LT elektroniniame kataloge pateikta informacija pateikta su trūkumais, kad dėl nenumatytų aplinkybių reikalinga atlikti papildomus darbus, neįrašytus į Sutartį ir jos priedus, kad be šių darbų negalima saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti pastato apšiltinimo darbus bei vykdyti Sutartį (1 t., b. l. 101-122).

31Negavus iš atsakovės atsakymo, ieškovė 2017 m. gegužės 3 d. raštu pakartotinai informavo apie būtinybę atlikti Sutarties dokumentuose nenumatytus darbus, be kurių negalima užbaigti apšiltinimo darbus ir įvykdyti Sutartį. Rašte nurodė konkrečius papildomus darbus ir jų apimtys. Pakartotinai 2017 m. gegužės 9 d. raštu ieškovė dar kartą priminė atsakovei apie susidariusias, nuo jos nepriklausančias aplinkybes dėl papildomų darbų atlikimo (1 t., b. l. 161, 170).

32Atsakovė 2017 m. birželio 27 d. raštu informavo ieškovę, kad dar 2016 metais per susirinkimus ieškovė buvo informuota apie tai, kad ieškovės nurodyti darbai techninę priežiūrą atliekančio darbuotojo nėra pripažįstami papildomais darbais be kurių negalima atlikti objekto modernizavimo projekte suprojektuotus darbus ir kokybiškai užbaigti darbus pagal Sutartį (1 t., b. l. 173-174).

33Ieškovė 2017 m. rugpjūčio 17 d. raštu informavo atsakovę, kad: „<...> kaip atsakingas ir pareigingas Rangovas, pagal 2016-07-20 rašte Nr. 3.2-318 nurodytus 1-5, 7, 8 punktuose papildomus darbus, kuriuos dėl nenumatytų aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo, būtinai reikėjo atlikti, atliko. Prašo priimti atliktus papildomus darbus ir apmokėti 53‘174,48 Eur sumoje“ (1 t., b. l. 175-182).

34Atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą Nr. 63590/PPA ieškovė ir atsakovė pasirašė 2017 m. lapkričio 17 d. (1 t., b. l. 190).

35Ieškovė 2018 m. sausio 12 d. pateikė atsakovei nenumatytų atliktų darbų aktą 53‘174,48 Eur su PVM sumai. Atsakovė 2018 m. sausio 22 d. pranešė, kad atsisako priimti atliktų darbų aktą ir jį apmokėti (1 t., b. l. 187-189, 191).

36Šalys 2017 m. lapkričio 17 d. pasirašė pažyma apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr. 16 už laikotarpį nuo 2017-08-07 iki 2017-11-17, 9‘088,42 Eur sumai, kurios pagrindu ieškovė išrašė PVM sąskaitą faktūrą VTS Nr. 02816 (1 t., b. l. 211-213).

37Ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovės 53‘174,48 Eur skolos už atliktus papildomus darbus, 7‘511,09 Eur skolos, nesumokėtos pagal PVM sąskaitą faktūrą VTS Nr. 02816 ir 567,09 Eur delspinigių Sutarties 10.1 punkto pagrindu.

38Šalių ginčui svarbu nustatyti, at ieškovės atlikti darbai laikytini papildomais darbais, ar jie (ne)buvo numatyti Sutartyje ir jos prieduose, ar ieškovė, kaip Rangovė, galėjo numatyti šiuos darbus. Siekiant nustatyti šias aplinkybes, teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi buvo paskirta statybos techninės veiklos teismo ekspertizė (2 t., b. l. 103-106).

39Teismo ekspertas, atsakydamas į pateiktus klausimus, padarė išvadas, kad Rangovas: „<...> turėjo visas galimybes atlikti laikančiųjų konstrukcijų (išorinių mūrinių sienų) matavimus ir techninės būklės vertinimą; turėjo įsivertinti sienų išlyginimą polistireniniu putplasčiu ir tinkamai įtraukti šių darbų sąnaudas į sienų šiltinimo įkainį; turėjo įsivertinti atskirų vietų mūrijimą ir tinkamai įtraukti šių darbų sąnaudas į langų keitimo įkainį; galėjo iki 2015-05-26 pagrindinės sutarties pasirašymo atlikti inžinerinius geodezinius matavimus tacheometru ar kita inžinerine įranga ir nustatyti/išmatuoti esamus sienų ir langų plotus bei sienų nuokrypius ir nelygumus. Siekdamas įvertinti ir patikslinti statybos darbų apimtis Rangovas turi atlikti aukščiau nurodytus tyrimus ir matavimus ir tai yra teisinga praktika siekiant įvertinti realias darbų sąnaudas ir kiekius. Ši praktika nėra dažna viešojo pirkimo sutartyse, bet tai yra Rangovo atsakomybė ir rizika“ (2 t., b. l. 121-173).

40Kaip minėta, Pagrindinės sutarties Nr. CPO63590, 3.3 punkte nurodyta: „Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Pagrindinę sutartį, reikia atlikti Darbus, kurių Tiekėjas nenumatė sudarant Pagrindinę sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal techninę specifikaciją ir kitus užsakymo dokumentus ir jie yra būtini Pagrindinei sutarčiai tinkamai įvykdyti, juos Tiekėjas atlieka savo sąskaita“. Techninėje specifikacijoje (Pagrindinės sutarties Nr. CPO63590 priedas Nr. 3) nurodyta, kad: „<...> darbų kiekiai yra preliminarūs, rangovui rekomenduojama atvykti į projekto vykdymo vietą“ (1 t., b. l. 62-67, 3 t., b. l. 36-41).

41Byloje nustatyta, kad už Techninio darbo projekto kuriame turėjo būti paskaičiuoti ir nurodyti tikslūs darbų kiekiai, parengimą buvo atsakinga UAB „Svertas“. Teismui šis projektas nepateiktas, UAB „Svertas“ paaiškinimų neteikė. Iš teismo ekspertizės akto matyti, kad techninės būklės įvertimo aktas, parengtas 2015-06-17, o matavimai atlikti vizualios apžiūros metu apytiksliai, nesivadovaujant statinių matavimo dokumentais (eksp. akto 23 lapas).

42Ieškovė nepateikė pagrįstų įrodymų, kad patikrino preliminarius darbų kiekių ir plotų paskaičiavimus, kad papildomi darbai atsirado dėl nepriklausančių nuo jos aplinkybių. Taigi, neįrodžius minėtų aplinkybių, nėra pagrindo daryti išvadą, kad ieškovė atliko papildomus darbus, kurie turi būti apmokami. Priešingai, kaip nustatė ekspertas, ieškovė, turėdama galimybę patikrinti preliminarius darbų kiekius, tiksliau išmatuoti pastato sienų ir langų plotus, sienų nelygumus, to nepadarė, todėl prisiėmė atsakomybę savo rizika atlikti darbus pagal Sutartį.

43Ieškovė teigia, kad CPO LT elektroniniame kataloge pateikta informacija yra su trūkumais, neteisingai apskaičiuoti darbų kiekiai ir pan. Tačiau nustačiusi šią aplinkybę, ieškovė nepasinaudojo teise sustabdyti Sutarties vykdymą, neatsisakė vykdyti Sutartį, nors tokią galimybę turėjo, kadangi atliktus darbus priduodavo etapais ir taip pat darbai buvo apmokami.

44Sutartyje numatyta, kad atsiradus poreikiui atlikti papildomus darbus, darbai perkami Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Ir šių Sutartyje numatytų galimybių ieškovė neišnaudojo. Pasirašydama Sutartį, ieškovė žinojo, kad į Sutarties kainą įtrauktas visas už darbus numatytas užmokestis ir jokių išlaidų, viršijančių numatytą kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro šalių rašytinio susitarimo, negalės reikalauti.

45Įvertinęs pirmiau nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 53‘174,48 Eur už papildomus darbus, nepagrįstas.

46Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės neapmokėtą 7‘511,09 Eur sumą bei delspinigius. Atsakovė neneigia, kad ši dalis sąskaitos neapmokėta, tačiau nurodo, jog šią sumą yra sulaikiusi, nes ieškovė iki šiol neįvykdė pareigos pagal Sutarties 6.9. punktą, teisės aktų nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoti Statybos užbaigimo komisijos sudarymą ir jos darbą, paruošti Statybos užbaigimo aktą ir pateikti Statybos užbaigimo komisijai visą reikiamą dokumentaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procedūrose bei per protingai trumpą laikotarpį pašalinti Statybos užbaigimo komisijos narių nustatytus defektus.

47Iš Statinio patikrinimo akto, surašyto 2018 m. kovo 7 d., matyti, kad Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrius akto nepasirašė, nes: „<...> evakuacijos keliuose įrengtų dvivėrių evakuacinių išėjimo durų atidaromos dalies plotis mažesnis nei 1200 mm“ (2 t., b. l. 18-20). Kadangi Projektavimo užduotyje numatyta, kad pastato paskirtis keičiama iš mokslo paskirties į kultūros, atitinkamai turėjo įvertinti durų angų bei durų pločius (3 t., b. l. 32-34). Statybos užbaigimo aktas iki šiol nepasirašytas, o pastatas negali būti eksploatuojamas pagal jo paskirtį, nes ieškovė neatliko statybos darbų, kurie patvirtintų pastato atitikimą pagrindiniams gaisrinės saugos reikalavimams. Taigi, esant ieškovės kaltei dėl neatliktų darbų ir iki šiol nepašalinus Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus nustatytų trūkumų, nėra pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimo priteisti iš atsakovės 7‘511,09 Eur.

48Apibendrindamas nustatytas faktines aplinkybes bei šalių pateiktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad ieškinys nepagrįstas ir todėl atmestinas (CPK 12, 185 straipsniai).

49Atmetus ieškinį iš ieškovės priteistinos atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93, 98 straipsniai). Vertindamas atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas, teismas atsižvelgia į Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 išdėstyta nauja redakcija) patvirtintas rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) priteistino maksimalaus dydžio patvirtinimo, Rekomendacijų 2 punkte išvardytus kriterijus, išnagrinėtos bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Iš pateiktų atstovavimo išlaidų detalizacijos matyti, kad atsakovė patyrė 2‘178 Eur advokato pagalbos išlaidų (3 t., b. l. 7-10). Teismo vertinimu šios išlaidos neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, todėl priteistinos iš ieškovės.

50Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

51UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ieškinį dėl skolos už atliktus darbus priteisimo atsakovei Visagino savivaldybės administracijai, atmesti.

52Priteisti iš UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, JAK ( - ), 2‘178 Eur (du tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt aštuonis eurus) advokato pagalbos išlaidų Visagino savivaldybės administracijai, JAK ( - ).

53Sprendimą per 30 dienų galima skųsti apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduoti Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Zina Mickevičiūtė, Sekretoriaujant V.... 2. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės Visagino savivaldybės... 3. Nurodė, kad 2014-07-07 su Viešąja įstaiga CPO LT viešųjų pirkimų... 4. Su atsakove Preliminarios sutarties ir atnaujinto varžymosi (užsakymo) CPO LT... 5. Pradėjus vykdyti darbus, paaiškėjo, kad CPO LT elektroniniame kataloge... 6. Nurodė, kad 2018 m. sausio 12 d. pateikė atsakovei Pagrindinės sutarties... 7. Be to, 2017 m. lapkričio 17 d. su atsakove pasirašė atliktų darbų aktą... 8. Papildomus darbus, už kurių atlikimą prašo priteisti apmokėjimą, sudaro:... 9. CPO LT elektroniniame kataloge darbų objekto įvertinimui ir pasiūlymų... 10. Pagrindinės sutarties vykdymo metu atsakovė pripažino, kad ieškovės... 11. Techninėje specifikacijoje buvo nurodytas reikalavimas dalinai užmūryti... 12. Atsakovė su ieškovės reikalavimais nesutinka, prašo ieškinį atmesti.... 13. Statinio statybos techninės priežiūros paslaugas objektui Kultūros centras,... 14. Atsakovė 2016-10-20 raštu patvirtino, kad sutinka atlikti darbų keitimą, t.... 15. Atsakovė ne kartą savo raštais informavo ieškovę, kad dar per 2016 metų... 16. Teigia, kad negali būti atsakinga dėl ieškovei atsiradusius papildomus... 17. Mano, kad atsakovė nėra atsakinga už atsiradusius vėliau galimai papildomus... 18. Pagrindinėje sutartyje numatant, kad atsiradus poreikiui atlikti papildomus... 19. Nesutinka su ieškovės argumentais dėl galutinio atsiskaitymo uždelsimo.... 20. Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priešgaisrinės... 21. Trečiasis asmuo UAB „Svertas“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo... 22. Ieškinys atmestinas.... 23. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė UAB „Visagino tiekimas ir... 24. Preliminariosios sutarties ir atnaujinto varžymosi (užsakymo) CPO LT... 25. Kartu su visais dokumentais kataloge buvo paskelbta Visagino kultūros centro... 26. Pagal sudarytą Sutartį ieškovė (Tiekėjas) įsipareigojo parengti... 27. Sutarties 3.3 punktas nustato: „Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti... 28. Sutartyje taip pat nustatyta, kad: „Į Pagrindinės sutarties kainą... 29. Pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpiu, vieną kartą metuose kovo... 30. Ieškovė 2016 m. liepos 20 d. raštu informavo atsakovę, kad CPO LT... 31. Negavus iš atsakovės atsakymo, ieškovė 2017 m. gegužės 3 d. raštu... 32. Atsakovė 2017 m. birželio 27 d. raštu informavo ieškovę, kad dar 2016... 33. Ieškovė 2017 m. rugpjūčio 17 d. raštu informavo atsakovę, kad:... 34. Atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą Nr. 63590/PPA ieškovė ir... 35. Ieškovė 2018 m. sausio 12 d. pateikė atsakovei nenumatytų atliktų darbų... 36. Šalys 2017 m. lapkričio 17 d. pasirašė pažyma apie atliktų darbų ir... 37. Ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovės 53‘174,48 Eur skolos už... 38. Šalių ginčui svarbu nustatyti, at ieškovės atlikti darbai laikytini... 39. Teismo ekspertas, atsakydamas į pateiktus klausimus, padarė išvadas, kad... 40. Kaip minėta, Pagrindinės sutarties Nr. CPO63590, 3.3 punkte nurodyta:... 41. Byloje nustatyta, kad už Techninio darbo projekto kuriame turėjo būti... 42. Ieškovė nepateikė pagrįstų įrodymų, kad patikrino preliminarius darbų... 43. Ieškovė teigia, kad CPO LT elektroniniame kataloge pateikta informacija yra... 44. Sutartyje numatyta, kad atsiradus poreikiui atlikti papildomus darbus, darbai... 45. Įvertinęs pirmiau nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovės... 46. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės neapmokėtą 7‘511,09 Eur... 47. Iš Statinio patikrinimo akto, surašyto 2018 m. kovo 7 d., matyti, kad... 48. Apibendrindamas nustatytas faktines aplinkybes bei šalių pateiktus įrodymus,... 49. Atmetus ieškinį iš ieškovės priteistinos atsakovės patirtos bylinėjimosi... 50. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 270... 51. UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ieškinį dėl skolos už atliktus... 52. Priteisti iš UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, JAK ( - ), 2‘178 Eur... 53. Sprendimą per 30 dienų galima skųsti apeliaciniu skundu Lietuvos...