Byla I-255-355/2012
Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. AK-230(9.1) „Dėl pripažinimo padarius tarnybinio nusižengimo ir tarnybinės nuobaudos skyrimo V. S.“ ir skirtos nuobaudos – pastabos panaikinimo

1Šiauliai

2Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Daunys,

3sekretoriaujant Palmirai Berberaušienei,

4dalyvaujant pareiškėjui V. S., jo įgaliotai atstovei advokatei Laimai Latvėnienei,

5dalyvaujant atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovei Jurgitai Mickūnaitei,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo V. S. skundą atsakovei Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. AK-230(9.1) „Dėl pripažinimo padarius tarnybinio nusižengimo ir tarnybinės nuobaudos skyrimo V. S.“ ir skirtos nuobaudos – pastabos panaikinimo.

7Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

8Pareiškėjas V. S. Šiaulių apygardos administracinio teismo prašė panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 21 d. įsakymą Nr. AK-230(9.1) „Dėl pripažinimo padarius tarnybinio nusižengimo ir tarnybinės nuobaudos skyrimo V. S.“ ir skirtą nuobaudą – pastabą.

9Skunde (b.l.2-3) bei pasisakymuose teismo posėdžio metu pareiškėjas nurodė, jog tarnybinė nuobauda jam paskirta nepagrįstai. Skundžiamame atsakovės įsakyme konkrečiai nėra nurodyta, kokį tarnybinį nusižengimą padarė pareiškėjas, kada. Įsakyme neatskleidžiama tarnybinio pažeidimo esmė, todėl pareiškėjui nežinoma, už ką jis yra nubaustas. Pareiškėjo nuomone, toks įsakymas negali būti laikomas atitinkančiu įstatymo reikalavimus, jis turi būti naikinamas. Pareiškėjas nurodė, kad gali daryti tik prielaidą, kokį tarnybinį pažeidimą neva yra padaręs iš komisijos 2011-10-21 išvados Nr. DP2-8(9.28) „Dėl V. S. tarnybinio nusižengimo“. Joje konstatuota, kad „baigusi tyrimą komisija negali konstatuoti, kad Bubių seniūnas V. S. netinkamai prižiūrėjo seniūnijos kapines bei kitas viešojo naudojimo teritorijas. Duomenų, kad seniūnijos prižiūrimose kapinėse ir viešojo naudojimo teritorijose (taip pat ir paplūdimiuose) būtų nesutvarkytos ir laiku neišvežtos atliekos, komisija negavo.“ Išvadoje nurodoma, kad pareiškėjas tariamai neatliko veiksmų, kurių turėjo imtis, t.y.: „pats nesiėmė veiksmų išsiaiškinti su atliekų vežėjais dėl sąskaitų pateikimo seniūnijai už atliekų išvežimą iš paplūdimių.“ Pareiškėjas spėja, kad tai ir galėtų būti jo tariamai padarytas pažeidimas. Tačiau išvadoje komisija pati konstatuoja, kad „iš to seka, kad seniūnas neatlikdamas veiksmų, kuriuos privalėjo atlikti pagal Nuostatus ir pareigybės aprašymą, padarė nusižengimą. Savivaldybė neturi viešųjų paslaugų teikimo administravimo tvarkos, tačiau pagal Savivaldybės seniūnijose nusistovėjusią darbo praktiką, seniūnai iš atliekų vežėjo gauna sąskaitas apmokėjimui už suteiktas seniūnijai paslaugas.“ Pareiškėjas nurodė, kad iš išvados matyti, jog iš jo reikalaujama veikimo, kuris nėra reglamentuotas jokiais teisės aktais. Pagal seniūno nuostatų 13.2 punktą, seniūnas administruoja seniūnijai skirtus asignavimus. Tačiau savivaldybė nei 2010 metais, nei 2011 metais nebuvo skyrusi asignavimų paplūdimių valymui. Nurodė, kad iki 2009 m. paplūdimius prižiūrėjo miesto savivaldybė, siųsdama savo gelbėtojus ir išveždama iš ten šiukšles. Nuo 2009 m. Geluvos ežero paplūdimį buvo norima prijungti prie Kurtuvėnų regioninio parko, nes nebuvo teisinės registracijos. Paplūdimį turėjo prižiūrėti seniūnija ir 2009 m. seniūnijai buvo skirta 10 000 Lt, tačiau 2010 ir 2011 metais lėšų neskirta. 2010–2011 metais iš paplūdimio buvo vežamos šiukšlės, problemų nebuvo kilę, paplūdimiai buvo prižiūrėti. Pareiškėjas klausė specializuoto transporto vadovo, kas moka už šiukšles, jam buvo paaiškinta, kad tai daro savivaldybė. Iš komisijos išvadų matyti, kad už suteiktas paslaugas seniūnijai atliekų vežėjai patys turi pateikti sąskaitas apmokėjimui. Todėl išvada, kad pareiškėjas turi imtis kažkokių priemonių išreikalauti sąskaitas, yra nepagrįsta. Išvadoje nurodoma, kad dėl tarnautojo neveikimo atsirado žala, jog atliekų vežėjui sumokėta už suteiktas paslaugas ne iš seniūnijai skirtų asignavimų (seniūnijos veiklos programos), o iš Komunalinių atliekų tvarkymo ir administravimo išlaidų programos lėšų. Žalos dydis pinigine išraiška nėra apskaičiuotas, nes komisija neturėjo duomenų apie seniūnijos paplūdimiuose sukauptų ir išvežtų atliekų kiekį. Pareiškėjas nurodė, kad seniūnija nedisponavo ir nedisponuoja lėšomis, kurios būtų skirtos apmokėti už šiukšlių išvežimą iš paplūdimių. Išvadoje nurodyti teiginiai dėl kilusių neigiamų padarinių nepagrįsti jokiais duomenimis. Mano, jog jeigu atliekų išvežimo kaštus apmokėjo savivaldybė, kurios padalinys yra pati seniūnija, tai savivaldybės atsakingas tarnautojas, pasirašydamas apmokėjimui pateiktas šiukšlių vežėjo sąskaitas ir atliktų darbų aktus, turėjo atkreipti dėmesį, kad vežtos šiukšlės iš paplūdimių, ir pateikti sąskaitą seniūnijai. Pareiškėjas nurodė, kad už šiukšlių išvežimą iš kapinių mokėjo seniūnija.

10Teismo posėdžio metu pareiškėjo įgaliota atstovė advokatė Laima Latvėnienė teismo prašė pareiškėjo skundą tenkinti. Nurodė, kad iš skundžiamo įsakymo nėra aišku, kokį tarnybinį nusižengimą padarė pareiškėjas ir už ką jam skiriama tarnybinė nuobauda. Pareiškėjas rašydamas skundą teismui darė prielaidas, už ką jis nubaustas. Manė, kad nuobauda buvo susijusi su paplūdimiais, esančiais Bubių seniūnijos teritorijoje, ir su komunalinių atliekų vežėju. Teismo posėdžio metu pasisakius atsakovės atstovei, paaiškėjo, už ką nubaustas Bubių seniūnas. Nurodė, kad teismo posėdyje apklausti liudytojai patvirtino, kad V. S. pagal susitarimus, kurie buvo sudaryti su atitinkamu paslaugų teikėju, paslaugų užsakovu, ŠRATC ir komunalinių atliekų vežėju, neturėjo prievolės gauti sąskaitų apmokėjimui ir jų reikalauti. Siekiant sutaupyti savivaldybės lėšas buvo sutarta, jog šiukšlės paimamos iš paplūdimių vežant komunalines atliekas iš Bubių teritorijoje esančių gyvenviečių. Apskaita buvo vykdoma ŠRATC ir ši įstaiga pateikdavo sąskaitas apmokėjimui. Kad tokia tvarka buvo nusistovėjusi, patvirtino ir liudytoja T. P.. Nurodė, kad išvada, kurios pagrindu buvo paskirta nuobauda, yra labai nekonkreti, nėra nustatyta, kokia žala buvo padaryta, ar iš viso ji buvo padaryta. Mano, kad jokia žala nebuvo padaryta, nes T. P. negalėjo paaiškinti, kiek konkrečiai šiukšlių buvo išvežama iš paplūdimių, tik teoriškai buvo nuspręsta, kad 2011 m. padidėjo šiukšlių išvežimas ne tik iš Bubių seniūnijos, bet ir iš kitų, todėl liko kaltas seniūnas V. S.. Ši išvada nėra pagrįsta faktiniais duomenimis, ji yra teorinio pobūdžio. Nurodė, kad teiginys, jog seniūnas V. S. turėjo gauti sąskaitas apmokėjimui iš vežėjo už šiukšles, išvežamas iš paplūdimių, nepagrįstas, nes liudytojai patvirtino, kad jokių atskirų sąskaitų nebuvo išrašoma, o jos tiesiogiai buvo pateikiamos savivaldybei apmokėti. Atstovė mano, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo turi būti panaikintas ir panaikinta juo paskirta nuobauda – pastaba.

11Atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjo skundą (b.l. 99-101) bei pasisakymuose teismo posėdžio metu atsakovės atstovė Jurgita Mickūnaitė teismo prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime atsakovė nurodė, kad pareiškėjo skundžiamas įsakymas atitinka teisės aktų reikalavimus, nes jis priimtas atsižvelgiant į komisijos 2011 m. spalio 21 d. išvadą Nr. DP2-8(9.28), kurioje komisija pripažino, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Bubių seniūnijos seniūnas V. S. padarė tarnybinį nusižengimą, jį kvalifikavo išvados III skirsnyje, aiškiai nurodė tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo dieną, kaltę ir kitas aplinkybes. Pažymėjo, kad motyvuotoje išvadoje nurodyta, jog valstybės tarnautojas seniūnas V. S. padarė priešingą teisei veiką – būdamas seniūnijos asignavimų valdytojas nevykdė Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. 1-430 26 straipsnio 4 dalies 2 punkto ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos programos 2011-2013 metams patvirtinimo“. Pareiškėjo argumentą, jog Šiaulių rajono savivaldybė neskyrė seniūnijai asignavimų paplūdimių valymui, prašė atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. T-55 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos programos 2011-2013 metams patvirtinimo“ yra patvirtinta Bubių seniūnijos veiklos programa 2011-2013 metais, kurią sudaro priemonės ir numatytos lėšos pagal programos tikslus. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos programos 2011-2013 metams 3 lape įrašytas 01 uždavinys (Šiaulių rajono seniūnijų aprūpinimas būtinosiomis priemonėmis, skirtomis darbo reikmėms) ir Bubių seniūnijos šio uždavinio įgyvendinimo priemonės – viena iš jų yra prižiūrėti Pageluvio, Bubių ir Pašvinio paplūdimius. Šios programos 2 priede yra nurodytas lėšų poreikis 2011 m. bei 2010 m. panaudotų asignavimų dydis.

12Atsakovės atstovė teismui nurodė, kad aplinkos skyrius analizavo, kodėl nuo 2009–2010 m., kai buvo įvesta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą pagal atskiras seniūnijas, Šiaulių rajone smarkiai didėja komunalinių atliekų kiekis. Buvo nustatyta, kad Bubių seniūnijoje yra padidėjęs atliekų išvežimas ne vien dėl to, jog gyventojai kaupia savo privačiuose kiemuose ar konteineriuose, bet ir dėl seniūnijos tvarkymo ir kapinių, bendro naudojimo teritorijų prižiūrėjimo. Tikrinant buvo nustatyta, kad komunalinių atliekų kiekis išaugo, tačiau buhalterijoje apmokėjimų nėra. Komunalinių atliekų apmokėjimai buvo daromi 2010 m., tačiau 2011 m. tik kovo ar gegužės mėn. ir tik rugsėjo mėn. Per visą sezoną nebuvo jokio apmokėjimo už komunalinių atliekų tvarkymą. Komunalinių atliekų vežėjas nuostolio nepatyrė, už suteiktas paslaugas jam buvo sumokėta, tačiau apmokėjimas buvo vykdomas iš komunalinių atliekų tvarkymo programos, o toje programoje savivaldybei neužtenka lėšų, todėl atsiranda tikimybė, jog gali būti didinamas rinkliavos už komunalines atliekas dydis. Kad nereikėtų gyventojams didinti rinkliavos, yra skaidomas atliekų išvežimo surinkimas. Taryba metams patvirtina veiklos programą ir seniūnijoms nustato pinigų kiekį. Pareiškėjui yra inkriminuotas tarnybinis nusižengimas, kurio esmė – seniūnijai skirtų 2011 m. asignavimų nenaudojimas atsiskaitymui už komunalinių atliekų išvežimą iš paplūdimių ir bendro naudojimo teritorijos bei nekontroliavimo, ar teikiant ir organizuojant viešąsias paslaugas, šiuo atveju, ar seniūnijos bendro naudojimo teritorijų priežiūrai ir valymui, ar buvo laikomasi teisės aktų sutartyse nustatytų reikalavimų. Pažymėjo, jog dėl to, kad seniūnas taupo savo veiklos programoje pinigus, gali padidėti vietinė rinkliava gyventojams, nes savivaldybė neužtenka toje programoje surinktų lėšų. Į šią programą lėšos surenkamos iš vietinės rinkliavos, kurią sumoka gyventojai. Jei seniūnas neįsitenka, sakykime, dėl poilsiautojų kiekio padidėjo atliekų kiekis ir reikia daugiau mokėti, tai seniūnas turi kreiptis su prašymais, kad neužtenka pinigų veiklos programoje, kad leistų peržiūrėti veiklos programą, panaudoti iš kitų mėnesių pinigus ar tarp eilučių leisti pasiskirstyti tuos pinigus. Nurodė, kad finansinių paskaičiavimų apie šiukšlių kiekį nebuvo daroma, todėl išvadoje nėra nurodyti kiekiai, parašyta, kad finansinė išraiška neskaičiuojama.

13Pareiškėjo V. S. skundas tenkintinas, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. AK-230(9.1) „Dėl pripažinimo padarius tarnybinio nusižengimo ir tarnybinės nuobaudos skyrimo V. S.“ ir juo paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba naikintini.

14Byloje ginčas kilo dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. AK-230(9.1) „Dėl pripažinimo padarius tarnybinio nusižengimo ir tarnybinės nuobaudos skyrimo V. S.“, kuriuo pareiškėjas pripažintas padaręs tarnybinį nusižengimą ir jam paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba (b.l.4).

15Teismas pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (pvz. nutartys administracinėse bylose Nr. A146–700/2010, A62–200/2011) yra ne kartą atkreipęs dėmesį, jog konkretaus tarnybinio nusižengimo faktas ir tarnybinio nusižengimo sudėties elementai (neteisėta veika, tarnybinį nusižengimą padariusio pareigūno kaltė, o jeigu tarnybinis nusižengimas sukėlė neigiamas pasekmes, – priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir neigiamų pasekmių) turi būti nurodyti motyvuotoje išvadoje, kuri surašoma nustatyta tvarka atlikus išsamų tarnybinio nusižengimo aplinkybių tyrimą. Nustačius, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą, šis nusižengimas turi būti kvalifikuojamas, nurodoma jo padarymo ar paaiškėjimo diena, įvykdymo aplinkybės, ar jis padarytas tyčia, dėl neatsargumo ar aplaidumo, jo padariniai ir siūloma konkreti tarnybinė nuobauda. Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (žr. nutartis administracinėse bylose Nr. A143–956/2010, A146-1459/2010), motyvuota tarnybinio nusižengimo tyrimo išvada, kuria remiantis priimamas individualus administracinis aktas dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo, yra šio akto motyvuojamoji dalis. Todėl teismas, spręsdamas ginčijamo įsakymo, kuriuo paskirta tarnybinė nuobauda, pagrįstumo klausimą, turi vertinti ne tik skundžiamo administracinio akto, bet ir jo sudedamosios dalies – tarnybinio patikrinimo išvados – turinį.

16Pažymėtina, jog tarnybinio nusižengimo tyrimas yra viena iš svarbiausių tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūros sudėtinių dalių, kadangi jis nėra vien formalus veiksmas, apsiribojantis tik tarnautojo veiklos ar neveikimo konstatavimu. Tai – plati įstaigos vadovo įpareigoto pareigūno ar komisijos veikla, susijusi su išsamiu visų tariamo tarnybinio nusižengimo padarymo aplinkybių ir priežasčių, nulėmusių nusižengimą, išaiškinimu. Tarnybinio nusižengimo tyrimą atliekantis pareigūnas (komisija) turi surinkti visus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tiriamo valstybės tarnautojo nusižengimo faktą, jo kaltę, patikrinti valstybės tarnautojo paaiškinime (jei toks pateiktas) nurodytas su tiriamu nusižengimu susijusias aplinkybes ir visa tai įvertinti, tyrimo rezultatus įforminant motyvuotoje tarnybinio nusižengimo tyrimo išvadoje. (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai administracinėse bylose Nr. A63-651/2009, A662-1076/2009).

17Iš 2011-10-21 Galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo komisijos išvados Nr. DP2-8(9.28) „Dėl V. S. tarnybinio nusižengimo“ (b.l.13-16) turinio matyti, kad pareiškėjui nuobauda paskirta už Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 15 straipsnio 1 dalies 4 punkto, pareigybės aprašymo, patvirtinto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-12-30 įsakymu Nr. AK-445, 8.2 ir 8.10 punktų pažeidimus.

18Nurodyta, jog Bubių seniūnijos seniūnas V. S. padarė tarnybinį nusižengimą, pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 15 straipsnio 1 dalies 4 punktą, netinkamai atlikdamas pareigybės aprašymo, patvirtinto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-12-30 įsakymu Nr. AK-445, 8.2 ir 8.10 punktuose nurodytas funkcijas – kontroliuoti, kad teikiant viešąsias paslaugas būtų laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, ir seniūnijai skirtų asignavimų administravimą. Nurodyta tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo diena (2011 m. spalio 21 d., išvados surašymo data), tai, jog tarnybinę atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Nurodyta tarnautojo neveikimo pasekmė (žala) – atliekų vežėjui sumokėta už suteiktas paslaugas ne iš seniūnijai skirtų asignavimų (seniūnijos veiklos programos), o iš Komunalinių atliekų tvarkymo ir administravimo išlaidų programos lėšų. Žalos dydis pinigine išraiška neapskaičiuotas, nes komisija neturėjo duomenų apie seniūnijos paplūdimiuose sukauptų ir išvežtų komunalinių atliekų kiekį.

19Atsiliepimu atsakovė patvirtina, jog aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, kurios surašytos Išvados III skirsnyje, yra kvalifikuotas pareiškėjo tarnybinis nusižengimas.

20Teismas konstatuoja, kad 2011-10-21 Galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo komisijos išvada Nr. DP2-8(9.28) „Dėl V. S. tarnybinio nusižengimo“ – neišsami ir nemotyvuota, nes iš jos negalima padaryti kategoriškos išvados, už kokį tarnybinį nusižengimą pareiškėjui paskirta tarnybinė nuobauda.

21Nors įžanginėje išvados dalyje nurodoma, dėl kokių įtarimų pradėtas tarnybinis patikrinimas, pateikti pareiškėjo paaiškinimai, tačiau iš išvados nustatomosios dalies neaišku, dėl ko pareiškėjui paskirta tarnybinė nuobauda. Išvadoje kvalifikuojant pareiškėjo tarybinį pažeidimą nurodyti tik pareiškėjo pažeisti teisės aktai, tačiau neatskleista pareiškėjo padarytos neteisėtos veikos ar neteisėto neveikimo esmė (tarnybinio nusižengimo objektyvioji pusė), neaptarti visi tarnybinio nusižengimo sudėties elementai.

22Iš išvados bei 2011-09-07 pranešimo apie tarnybinį nusižengimą (b.l.23) teismas gali tik numanyti, kokiais veiksmais ar neveikimu pareiškėjas pažeidė pareigybės aprašymo, patvirtinto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-12-30 įsakymu Nr. AK-445, 8.2 ir 8.10 punktuose nurodytas funkcijas.

23Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą konstatavęs, jog konkretaus tarnybinio nusižengimo sudėtis turi būti nustatyta prieš skiriant nuobaudą valstybės tarnautojui. Motyvuota išvada yra tas juridinę reikšmę turintis aktas, kuriame įvardijamas konkretus tarnybinis nusižengimas, apibrėžiamos kaltinimo, nuo kurio valstybės tarnautojas gali gintis, ribos ir apimtis, nurodoma kaltės forma. Nagrinėjamu atveju išvadoje nėra aiškios kaltinimo dėl tarnybinio nusižengimo ribos ir apimtis, todėl šis aktas iš esmės ydingas, tarnybinio nusižengimo tyrimo metu iš pareiškėjo atėmęs teisę teikti informaciją ir dokumentus, susijusius su tarnybiniu nusižengimu (Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 977 „Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos“ 9 punktas, Valstybės žinios, 2002, Nr. 65-2665), teisę teikti paaiškinimus (Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 977 „Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos“ 8 punktas, Valstybės žinios, 2002, Nr. 65-2665), teisę į gynybą, kuri yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių, padedančių užtikrinti asmens laisvę ir neliečiamybę bei kitų konstitucinių teisių ir laisvių apsaugą (Konstitucinio Teismo 1996 m. liepos 10 d. nutarimas).

24Be to, pažymėtina, kad atsakovės atstovė teismo posėdžio metu nurodė kitokią pareiškėjui inkriminuoto tarnybinio nusižengimo sudėtį. Nurodė, kad pareiškėjas yra nubaustas už tai, jog „nenaudojo seniūnijai skirtų 2011 m. asignavimų atsiskaitymui už komunalinių atliekų išvežimą iš paplūdimių ir bendro naudojimo teritorijos bei nekontroliavo, ar teikiant ir organizuojant viešąsias paslaugas, šiuo atveju, ar seniūnijos bendro naudojimo teritorijų priežiūrai ir valymui, ar buvo laikomasi teisės aktų sutartyse nustatytų reikalavimų“. Teismas pažymi, jog kaip jau buvo minėta, tarnybinio nusižengimo sudėtis turi būti nustatyta prieš skiriant nuobaudą valstybės tarnautojui, pagal teisę negalima tokia situacija, jog teismo posėdžio metu tarnybinio nusižengimo sudėtis tikslinama ar kitaip keičiama, arba pateikiami nauji ir tarnybinio nusižengimo tyrimo metu neištirti įrodymai bei motyvai.

25Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad šiuo atveju tarnybinio patikrinimo išvados trūkumai yra pagrindas naikinti skundžiamą įsakymą kaip neteisėtą ir nepagrįstą.

26Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 d. 2 p., teismas,

Nutarė

27Pareiškėjo V. S. skundą patenkinti ir panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 21 d. įsakymą Nr. AK-230(9.1) „Dėl pripažinimo padarius tarnybinio nusižengimo ir tarnybinės nuobaudos skyrimo V. S.“ bei juo paskirtą nuobaudą – pastabą.

28Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiauliai... 2. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Daunys,... 3. sekretoriaujant Palmirai Berberaušienei,... 4. dalyvaujant pareiškėjui V. S., jo įgaliotai atstovei advokatei Laimai... 5. dalyvaujant atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovei... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo V. S. skundą atsakovei... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 8. Pareiškėjas V. S. Šiaulių apygardos administracinio teismo prašė... 9. Skunde (b.l.2-3) bei pasisakymuose teismo posėdžio metu pareiškėjas... 10. Teismo posėdžio metu pareiškėjo įgaliota atstovė advokatė Laima... 11. Atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administracija atsiliepime į... 12. Atsakovės atstovė teismui nurodė, kad aplinkos skyrius analizavo, kodėl nuo... 13. Pareiškėjo V. S. skundas tenkintinas, Šiaulių rajono savivaldybės... 14. Byloje ginčas kilo dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos... 15. Teismas pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (pvz.... 16. Pažymėtina, jog tarnybinio nusižengimo tyrimas yra viena iš svarbiausių... 17. Iš 2011-10-21 Galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo komisijos išvados Nr.... 18. Nurodyta, jog Bubių seniūnijos seniūnas V. S. padarė tarnybinį... 19. Atsiliepimu atsakovė patvirtina, jog aukščiau nurodytomis aplinkybėmis,... 20. Teismas konstatuoja, kad 2011-10-21 Galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo... 21. Nors įžanginėje išvados dalyje nurodoma, dėl kokių įtarimų pradėtas... 22. Iš išvados bei 2011-09-07 pranešimo apie tarnybinį nusižengimą (b.l.23)... 23. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą konstatavęs, jog... 24. Be to, pažymėtina, kad atsakovės atstovė teismo posėdžio metu nurodė... 25. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad šiuo atveju... 26. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ABTĮ 85-87 str., 88 str.... 27. Pareiškėjo V. S. skundą patenkinti ir panaikinti Šiaulių rajono... 28. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos...