Byla I-2169-342/2007
Dėl įpareigojimo pripažinti trūkumus ir atsiprašyti už padarytus pažeidimus bei žalos atlyginimo ir, rašytinio proceso tvarka, spręsdama skundo priėmimo klausimą

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Aušrelė Mažrimienė, susipažinusi su pareiškėjo K. K. skundu atsakovui VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialui dėl įpareigojimo pripažinti trūkumus ir atsiprašyti už padarytus pažeidimus bei žalos atlyginimo ir, rašytinio proceso tvarka, spręsdama skundo priėmimo klausimą,

Nustatė

2pareiškėjas K. K. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas:

31) įpareigoti VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialą per spaudą pripažinti savo veiklos trūkumus ir atsiprašyti už padarytus pažeidimus;

42) įpareigoti VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialą grąžinti neteisėtai priskaičiuotas sumas: už skubius darbus - 187,65 litus, už statinių išdėstymo plano sudarymą - 29,14 litus, kitas su tuo susijusias papildomas išlaidas.

5Nurodo, kad 2006 m. gegužės 3 d. atsakovui įteikė prašymą atlikti gyvenamo namo kadastrinius matavimus. Pagal pateiktą pavyzdį užpildė prašymą. Informacijos apie darbų atlikimo terminus ir nuo to priklausančius įkainius, nebuvo. Atlikus matavimus sužinojo, jog darbai atlikti skubiai, todėl turės mokėti 50 procentų daugiau, nei už įprastu terminu atliktus darbus. Prašė pakeisti darbų atlikimo terminą, tačiau buvo informuotas, jog galimybės tai padaryti nėra. Teigia, jog atvykus į VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialą atsiimti kadastrinių matavimų bylos, buvo pateikta 594 litų sąskaita. Dokumentus išdavė tik tuomet, kai sumokėjo nurodytą sumą. 2006 m. liepos 17 d. pateikė skundą atsakovui, prašė grąžinti permoką - 187,65 litus. Tik 2006 m. rugpjūčio 9 d. gavo atsakymą, kuris buvo neišsamus ir nepagrįstas. Manydamas, kad skundas netinkamai ištirtas, pateikė skundą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, vėliau Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, VĮ „Registrų centras“. Šios institucijos netinkamai ištyrė skundus, todėl yra priverstas kreiptis į teismą. Nurodo, kad į teismą kreipiasi gindamas ne tik savo, bet ir viešąjį interesą.

6Pateiktas skundas neatitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 23 straipsnio 2 dalyje, 48 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

7Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas, tačiau ši konstitucinė teisė kreiptis į teismą teisinės gynybos gali būti realiai įgyvendinta tik tuo atveju, jeigu toks kreipimasis (skundas, pareiškimas) atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus.

8Pareiškėjas prašo įpareigoti atsakovą per spaudą pripažinti savo veiklos trūkumus ir atsiprašyti už padarytus pažeidimus.

9ABTĮ 23 straipsnyje reglamentuota skundo (prašymo) forma ir turinys. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad skunde (prašyme) turi būti nurodyta: 1) pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; 2) institucijos (administravimo subjekto) pavadinimas, buveinė; 3) trečiojo suinteresuoto asmens pavadinimas, buveinė; 4) konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas) ar aktas, jo įvykdymo (priėmimo) data; 5) aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys įrodymai; 6) pareiškėjo reikalavimas ir kt. Visi šie duomenys turi būti nurodyti skunde.

10Administracinės bylos šalys yra pareiškėjas ir atsakovas (ABTĮ 48 straipsnio 1 dalis). Bylos proceso šalimis, pagal ABTĮ 48 straipsnio 2 dalį, yra: pareiškėjas (skundą (prašymą) padavęs asmuo); atsakovas (institucija, kurios aktas ar veiksmai skundžiami); tretieji suinteresuoti asmenys. Pabrėžtina, jog atsakovas - proceso šalis, į kurią nukreiptas skundo reikalavimas, todėl jis turi būti nurodytas skunde.

11Pareiškėjas nurodo, jog reikalavimą formuluoja gindamas ne tik savo, bet ir viešąjį interesą, tačiau įstatymų leidėjas griežtai apibrėžė ratą asmenų, turinčių teisę kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą. Pareiškėjui šiuo konkrečiu atveju tokia teisė nesuteikta, todėl reikalavimo teisės įpareigoti atsakovą pripažinti savo veiklos (visos institucijos) trūkumus, neturi. Jeigu pareiškėjas mano, kad konkretus tarnautojas elgėsi netinkamai, nemandagiai ar nekvalifikuotai, turi teisę skundu kreiptis į įstaigos vadovą dėl tokio tarnautojo patraukimo tarnybinėn (drausminėn) atsakomybėn. Skundu reiškiamas reikalavimas turi būti aiškus ir konkretus.

12Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dėl Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo kaltės atsiradusi žala atlyginama įstatymų nustatyta tvarka. Asmuo dėl žalos atlyginimo į Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją turi kreiptis ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią šis sužinojo apie nuostolių atsiradimą. Įstatymų leidėjas nustatė terminą, per kurį suinteresuotas asmuo turi teisę pradėti procedūrą dėl pažeistų teisių gynimo. Pareiškėjas iš esmės prašo atlyginti turtinę žalą, tačiau nenurodo, kada sužinojo apie nuostolių (žalos) atsiradimą, ar dėl nuostolių atlyginimo į Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją kreipėsi įstatymu nustatytu terminu, t.y. per vieną mėnesį.

13Be to, atsižvelgiant į tai, kad skundu reiškiamas reikalavimas turi būti aiškus ir konkretus, skunde turi būti nurodytos aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas ir tai patvirtinantys įrodymai (ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 6 punktas). Pareiškėjas turėtų pagrįsti savo reikalavimą bei pateikti įrodymus dėl 1100 litų nuostolių (apie kelionės, pašto, raštvedybos, sugaišto laiko išlaidas).

14Pareiškėjui K. K. siūlytina pašalinti šioje nutartyje nurodytus skundo trūkumus: pateikti teismui patikslintą skundą (tinkamai nurodant proceso šalis, suformuluojant aiškų ir konkretų skundo reikalavimą), pateikti duomenis apie nuostolių (žalos) atsiradimo sužinojimą, kada dėl nuostolių atlyginimo kreipėsi į Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją, pateikti įrodymus, pagrindžiančius skunde nurodytas aplinkybes bei reikalavimą (įrodymus apie kelionės, pašto, raštvedybos, sugaišto laiko išlaidas).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ABTĮ 37 straipsnio 1 dalimi, 105-106 straipsniais,

Nutarė

16siūlyti pareiškėjui K. K. iki 2007 m. gegužės 11 d. ištaisyti teismo nutartyje nurodytus trūkumus.

17Laiku ir tinkamai neįvykdžius teismo nutarties skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai