Byla Ik-1723-171/2012
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto, Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė)

2sekretoriaujant Rasai Kubickienei

3dalyvaujant atsakovo atstovei Kristinai Masiulytei

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių naujienos“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių naujienos“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai dėl įsakymo panaikinimo.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Šiaulių naujienos“ kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–5), prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – ir Tarnyba) 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. 1V-1231 „Dėl ekonominės sankcijos skyrimo UAB „Šiaulių naujienos“ ir priteisti iš atsakovo su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas.

8Skunde paaiškino, kad atsakovas nusprendė jam skirti 11 286,52 Lt dydžio baudą, tačiau mano, kad jis nėra tinkamas subjektas, kuriam galėjo būti paskirta Lietuvos Respublikos pašto įstatymo (toliau – ir Pašto įstatymas) 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta bauda, todėl įsakymas yra nepagrįstas ir neteisėtas ir turi būti panaikintas.

9Nurodė, kad bauda buvo paskirta už tai, kad, atsakovo nuomone, pareiškėjas, nesaugodamas UAB „Šiaulių vandenys“ 2011 m. sausio–kovo mėnesių ir akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2011 m. sausio–gegužės mėnesių siuntų įteikimo gavėjams asmeniškai pasirašytinai patvirtinančių dokumentų ne mažiau kaip 6 mėnesius, pažeidė Pašto įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 punktą bei Pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. IV-1544 (toliau – ir Taisyklės), 20.2 punktą. Mano, kad tokia atsakovo išvada nepagrįsta, kadangi Pašto įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bauda gali būti skiriama asmeniui, kuris pats teikia pasiuntinių paslaugas, t. y. surenka, paskirsto, veža ir pasirašytinai įteikia pašto siuntas gavėjams asmeniškai per pasiuntinį, o pareiškėjas tokių paslaugų 2011 m. sausio–gegužės mėn. neteikė.

10Nurodė, kad su UAB „Šaulių vandenys“ 2008 m. balandžio 30 d. sudarė sąskaitų spausdinimo, vokavimo ir išnešiojimo sutartį, pagal kurios 1.1 punktą pareiškėjas įsipareigojo atspausdinti, suvokuoti ir išnešioti sąskaitas už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Šiaulių mieste, Ginkūnuose ir Aukštelkėje. Su akcine bendrove (toliau – AB) „Šaulių energija“ 2009 m. balandžio 1 d. sudarė sutartį dėl sąskaitų už šilumą, pagal kurios 1.1 punktą pareiškėjas įsipareigojo atspausdinti, suvokuoti ir išnešioti sąskaitas už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Šiaulių mieste, Kuršėnuose, Ginkūnuose, Gruzdžiuose, Kairiuose, Kužiuose, Šilėnuose ir Aukštelkėje. Teigia, kad nuo 2011 m. sausio mėnesio pats pasiuntinių paslaugų neteikė, t. y. nesurinkdavo, nepaskirstydavo, neveždavo ir pasirašytinai neįteikdavo gavėjams asmeniškai per pasiuntinį pašto siuntų. Pareiškėjas 2010 m. liepos 22 d. sudarė paslaugų sutartį Nr. SN1001 su viešąją įstaiga (toliau – VšĮ) „Kultūros vizija“, pagal kurią VšĮ „Kultūros vizija“ įsipareigojo išnešioti pareiškėjo pateiktas sąskaitas, laikydamasi įstatymų nustatytos tvarkos (sutarties 1.1 p.), o pareiškėjas pats atlieka tik sąskaitų spausdinimo ir vokavimo paslaugas.

11Nurodė, kad VšĮ „Kultūros vizija“ nuo 2010 m spalio 19 d. yra įrašyta į pasiuntinių paslaugų teikėjų sąrašą, taigi pasiuntinių paslaugų teikėjas 2011 m. sausio–gegužės mėn. buvo ne pareiškėjas, bet VšĮ „Kultūros vizija“, todėl pareiga laikytis Pašto įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose, Taisyklių 20.1 ir 20.2 punktuose nustatytų reikalavimų bei kitų pasiuntinių paslaugų teikimą reglamentuojančių reikalavimų teko ne pareiškėjui, bet VšĮ „Kultūros vizija“.

12Mano, kad būtina atskirti teisinius santykius, kylančius iš privatinės teisės, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – ir CK, Civilinis kodeksas) ir šalių tarpusavio sandoriai, ir teisinius santykius, kylančius iš viešosios teisės, kuriuos reglamentuoja Pašto įstatymas ir Taisyklės. Pašto įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta bauda gali būti skiriama ne už privatinės teisės, bet už viešosios teisės pažeidimus. Pareiškėją su paslaugų gavėjais UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ sieja civiliniai teisiniai paslaugų teikimo santykiai. CK 6.717 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, laikydamasis sutarties, paslaugų teikėjas turi teisę laisvai pasirinkti sutarties įvykdymo būdus ir priemones, o CK 6.717 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu sutartis nenustato ko kita, paslaugų teikėjas gali pasitelkti sutarčiai vykdyti trečiuosius asmenis. Pareiškėjas paslaugas UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ suteikė tinkamai, šie subjektai jokių pretenzijų neturėjo. O administraciniai teisiniai santykiai sieja atsakovą ir asmenis, teikiančius pasiuntinių paslaugas. Atsakovas neturi jurisdikcijos administruoti pareiškėjo ir kitų asmenų, šiuo atveju UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“, teisinių santykių, kylančių iš privatinės teisės ir nesusijusių su pasiuntinių paslaugų teikimu. Pasiuntinių paslaugų UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ teikėjas pareiškėjas buvo iki 2010 m. gruodžio 31 d., o 2011 m. sausio–gegužės mėnesiais pasiuntinių paslaugas teikė ne pareiškėjas, bet VšĮ „Kultūros vizija“, taigi tinkamas subjektas, kuriam gali būti skiriama Pašto įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta bauda, žinoma, esant atitinkamam pagrindui, 2011 m. sausio–gegužės mėnesiais yra asmuo, pats teikiantis pasiuntinių paslaugas.

13Teigė, kad nurodyti argumentai buvo išdėstyti pareiškėjo rašytiniuose paaiškinimuose, taip pat pareiškėjo atstovo paaiškinimuose atsakovo komisijos posėdyje, tačiau atsakovas ginčijamame įsakyme iš esmės nenurodė jokių argumentų, kodėl juos atmeta, tik paaiškino, kad pareiškėjas privalėjo saugoti siuntų įteikimą patvirtinančius dokumentus, nesvarbu, ar siuntas gavėjams jis pristatė pats, ar bendradarbiaudamas su kitais pasiuntinių paslaugų teikėjais.

14Paaiškino, kad atsakovas paskyrė 11 286,52 Lt baudą, kuri buvo skaičiuojama pagal Pašto įstatymo 14 straipsnio 1 dalį, nustatančią, kad už Pašto įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 punkto pažeidimus atsakovas gali skirti baudą iki 3 proc. bendrųjų metinių pajamų ir pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos. Atsakovas baudą skaičiavo nuo 752 435 Lt sumos, kurią pareiškėjas gavo iš visų savo klientų 2010 m. už sąskaitų spausdinimą, vokavimą ir išnešiojimą, o baudos dydį, nenustatęs atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių, skaičiavo kaip vidurkį tarp 0 ir 3 proc., t. y. 1,5 proc.

15Pareiškėjas mano, kad bendrosios metinės pajamos, nuo kurių turi būti skaičiuojama bauda, yra tik tos, kurios buvo gautos vykdant pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų veiklą, kuri buvo pripažinta pažeidžianti Pašto įstatymą ir Taisykles. Šiuo atveju atsakovas tariamus Pašto įstatymo ir Taisyklių pažeidimus nustatė tik teikiant pasiuntinių paslaugas UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“, tačiau pareiškėjas sutartis 2010 m. turėjo ne tik su UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“, bet ir su kitais subjektais. UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ 2010 m. buvo suteikta paslaugų už bendrą 512 229 Lt sumą, kitiems subjektams – už 240 206 Lt sumą. Už kitiems subjektams teikiamas paslaugas gautos sumos taip pat turėjo būti atimamos iš pajamų sumos, nuo kurios skaičiuojama bauda. Be to, 752 435 Lt sumą 2010 m. pareiškėjas gavo iš klientų ne tik už pasiuntinių paslaugų teikimą 2010 m., bet ir už sąskaitų spausdinimą ir vokavimą, o pagal Pašto įstatymo 14 straipsnio 1 dalį bauda skaičiuojama ne nuo visų ir ne nuo bet kokių ūkio subjekto metinių pajamų, bet tik nuo pajamų iš pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos. Kadangi sąskaitų spausdinimas ir vokavimas nėra pasiuntinių paslaugų veikla, pajamos už jas negali būti įtraukiamos į sumą, nuo kurios skaičiuojama bauda.

16Nors pareiškėjo PVM sąskaitose faktūrose, išrašytose UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“, nebūdavo atskirai nurodomos sumos už sąskaitų spausdinimą ir vokavimą bei už pasiuntinių paslaugų teikimą, šias sumas galima apskaičiuoti palyginus sumas, kurios nurodytos pareiškėjo 2011 m. sausio–gegužės mėn. PVM sąskaitose faktūrose, pateiktose paslaugų gavėjams UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“, ir sumas už pasiuntinių paslaugas, kurias savo PVM sąskaitose faktūrose nurodydavo VšĮ „Kultūros vizija“. Tokia proporcija pagrįsta, kadangi į sąskaitų spausdinimo ir vokavimo paslaugų kainą įeina ne tik darbo jėgos vertė ir su tuo susiję mokesčiai, bet ir įrenginių (spausdintuvų, kompiuterių, programinės įrangos vertė bei amortizacija) bei medžiagų (popieriaus, vokų, spausdintuvų tonerių ir kt.) įsigijimo kaina. Taigi iš viso už pasiuntinių paslaugas UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ 2010 m. sumokėjo 43 603,00 Lt, todėl Pašto įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta bauda galėjo būti skaičiuojama tik nuo šios sumos.

17Atsakovas Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė atmesti jį kaip nepagrįstą (b. l. 83?87). Nurodė, kad, vadovaujantis Pašto įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktais bei Taisyklių 20.2 punktu, pasiuntinių paslaugų teikėjai privalo pašto siuntas įteikti gavėjams asmeniškai pasirašytinai ir ne mažiau kaip 6 mėnesius nuo pašto siuntos įteikimo dienos saugoti dokumentus, patvirtinančius pašto siuntos įteikimą, kuriuose būtų nurodytas gavėjo pavadinimas ir pašto siuntą priėmusio asmens vardas, pavardė, parašas arba gavėjo vardas, pavardė, parašas; pašto siuntos įteikimo data, adresas; siuntėjo pavadinimas arba vardas, pavardė.

18Paaiškino, kad 2011 m. balandžio 19 d.–birželio 7 d. Tarnybos įgalioti pareigūnai atliko neplaninį pareiškėjo veiklos patikrinimą ir nustatė, kad jis yra sudaręs 2008 m. balandžio 30 d. sutartį su UAB „Šiaulių vandenys“, 2009 m. balandžio 1 d. sutartį ir 2011 m. kovo 28 d. papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2009 m. balandžio 1 d. sutarties su AB „Šiaulių energija“. Pareiškėjas Pašto įstatymo ir Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis yra pranešęs Tarnybai apie pašto bei pasiuntinių paslaugų teikimą ir yra įrašytas į Tarnybos interneto svetainėje viešai skelbiamus pašto paslaugų ir pasiuntinių paslaugų teikėjų sąrašus, todėl yra laikytinas pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėju, o, teikdamas pašto ir pasiuntinių paslaugas, privalo laikytis visų Pašto įstatyme bei Taisyklėse jam nustatytų pareigų.

19Teigė, kad, atsižvelgus į minėtose sutartyse pareiškėjo nustatytų įsipareigojimų turinį ir į tai, kad, vadovaujantis Pašto įstatymo 2 straipsnio 9 ir 13 dalimis, pašto siuntų įteikimas gavėjams asmeniškai pasirašytinai yra pasiuntinių paslaugas identifikuojantis požymis, skiriantis šias paslaugas nuo pašto paslaugų, sutartys buvo sudarytos dėl pasiuntinių paslaugų teikimo. Taigi pareiškėjas, teikdamas UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ pasiuntinių paslaugas, privalėjo užtikrinti, kad visos UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ siuntos būtų įteiktos gavėjams asmeniškai pasirašytinai ir saugoti įteikimą gavėjams asmeniškai pasirašytinai patvirtinančius dokumentus ne mažiau kaip 6 mėnesius.

20Paaiškino, kad, remiantis per neplaninį patikrinimą surinkta medžiaga ir AB „Šiaulių energija“ 2011 m. birželio 22 d. raštu Nr. SD-D7-1960 (4.5), buvo nustatyta, kad pareiškėjas, teikdamas UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ pasiuntinių paslaugas, nesaugojo UAB „Šiaulių vandenys“ 2011 m. sausio–kovo mėnesių ir AB „Šiaulių energija“ 2011 m. sausio–gegužės mėnesių pašto siuntų įteikimą gavėjams asmeniškai pasirašytinai patvirtinančių dokumentų ne mažiau kaip 6 mėnesius ir taip pažeidė Pašto įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 punktą bei Taisyklių 20.2 punktą. Tarnyba 2011 m. liepos 18 d. raštu Nr. (17.1) 1B-2747 pranešė pareiškėjui apie nustatytą pažeidimą ir nustatė 1 mėnesio nuo pranešimo gavimo dienos terminą jam pašalinti ir raštu apie tai informuoti Tarnybą, tačiau pareiškėjas 2011 m. liepos 18 d. rašte Nr. (17.1) 1B-2747 nurodė, kad per nustatytą terminą pažeidimo nepašalino. Tarnyba, vadovaudamasi Pašto įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 punktu, 15 straipsnio 1 ir 13 dalimis, 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 17 straipsniu, Taisyklių 20.2 punktu ir siekdama užtikrinti tinkamą teisės aktų vykdymą, skundžiamu įsakymu skyrė pareiškėjui Pašto įstatymo 14 straipsnyje nustatytą ekonominę sankciją – piniginę baudą.

21Atkreipė dėmesį, kad skunde pareiškėjas neginčija fakto, kad nesaugojo UAB „Šiaulių vandenys“ 2011 m. sausio–kovo mėnesių ir AB „Šiaulių energija“ 2011 m. sausio–gegužės mėnesių pašto siuntų įteikimą gavėjams asmeniškai pasirašytinai patvirtinančių dokumentų ne mažiau kaip 6 mėnesius, tik nurodo, kad jis nėra tinkamas subjektas, kuriam galėjo būti paskirta Pašto įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta bauda. Paaiškino, kad sutartis dėl sąskaitų už vandenį ir sutartis dėl sąskaitų už šilumą, kuriomis UAB „Šiaulių naujienos“ įsipareigojo pagal UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ užsakymą teikti pasiuntinių paslaugas, o siuntėjai įsipareigojo už pašto siuntų įteikimą gavėjams pasiuntinių paslaugų teikėjai sumokėti, yra paslaugų sutartys. Pagal CK 6.716 straipsnio 5 dalį, atskirų rūšių atlygintinoms paslaugoms kiti įstatymai gali nustatyti papildomus reikalavimus, nenustatytus CK XXXV skyriuje, o CK 6.155 straipsnyje nustatyta, kad CK sutarčių teisės bendrosios normos taikomos visoms sutartims, tačiau atskirų rūšių sutarčių specialiosios normos gali būti nustatytos ir kituose įstatymuose. Taigi civilinius teisinius santykius tarp UAB „Šiaulių naujienos“ ir UAB „Šiaulių vandenys“ bei tarp UAB „Šiaulių naujienos“ ir AB „Šiaulių energija“ dėl pasiuntinių paslaugų teikimo (atlygintinų paslaugų teikimo) reglamentuoja ne tik CK, bet ir Pašto įstatymas bei šio įstatymo pagrindu Tarnybos patvirtintos Taisyklės. Atsižvelgiant į tai, UAB „Šiaulių naujienos“ privalo įvykdyti Pašto įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 punkte ir Taisyklių 20.2 punkte nustatytą pasiuntinių paslaugų teikėjo pareigą kiekvieno teisinio santykio dėl pasiuntinių paslaugų teikimo, susiklosčiusio tarp UAB „Šiaulių naujienos“ ir pašto siuntos siuntėjo, atveju.

22Pažymėjo, kad pasiuntinių paslaugas remdamasis pagal Pašto įstatymą sudarytomis sutartimis teikia pareiškėjas, todėl ir visus šiame įstatyme bei Taisyklėse įtvirtintus specialiuosius reikalavimus privalo vykdyti ir jų laikymąsi užtikrinti jis. Pažymėjo, kad CK 6.717 straipsnio 3 dalyje nustatyta teisė paslaugų teikėjui (UAB „Šiaulių naujienos“) pasitelkti sutarčiai vykdyti trečiuosius asmenis (VšĮ „Kultūros vizija“) neatleidžia jo nuo pareigų, nustatytų specialiosiose teisės normose (Pašto įstatymo, Taisyklių), vykdymo.

23Atkreipė dėmesį, kad remiantis byloje esančia sutartimi dėl sąskaitų už vandenį ir sutartimi dėl sąskaitų už šilumą UAB „Šiaulių naujienos“ užsakovams UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ išrašytos PVM sąskaitos faktūros už pažeidimo laikotarpį patvirtina, kad pareiškėjas už 2011 m. sausio–gegužės mėnesiais suteiktas pasiuntinių paslaugas gavo realias pajamas, todėl visiškai nepagrįsti skunde dėstomi argumentai, kad ji 2011 m. sausio–gegužės mėnesiais neteikė pasiuntinių paslaugų UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“.

24Pažymėjo, kad Pašto įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog bendrosios metinės pajamos, nurodytos Pašto įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje, nustatomos pagal pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo, kuriam skiriama ekonominė sankcija, bendrąsias metines pajamas, gautas per praėjusius ataskaitinius metus iš pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos. Vadovaujantis Tarnybai pateiktos pareiškėjo 2010 metais suteiktų pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų ataskaitos 310 eilute, 2010 m. jo pajamos iš pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų veiklos buvo 752 435 Lt (be PVM). Taigi pareiškėjas 2010 m. suteiktų pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų ataskaitoje pats nurodė, kad iš pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos gavo 752 435 Lt bendrųjų metinių pajamų. Pašto įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje imperatyviai įtvirtina, kad bauda skaičiuojama nuo bendrųjų metinių pajamų iš pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos, o ne nuo pajamų, gautų vykdant pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų veiklą, kuri buvo pripažinta pažeidžiančia Pašto įstatymą ir Taisykles.

25II.

26Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 29 d. sprendimu UAB „Šiaulių naujienos“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

27Dėl įstatymo pažeidimo subjekto, teismas, remdamasis Pašto įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktais, 2 straipsnio 9, 10, 15, 17 ir 18 dalimis, Taisyklių (redakcija, galiojusi nuo 2010 m. sausio 10 d. iki 2012 m. vasario 16 d.) 20.2 punktu, CK 6.716 straipsnio 1 dalimi, byloje esančiai duomenimis, konstatavo, kad pareiškėjo 2008 m. balandžio 30 d. su UAB „Šiaulių vandenys“ ir 2009 m. balandžio 1 d. su AB „Šiaulių energija“ sudarytos sutartys yra pasiuntinių paslaugų sutartys. Pabrėžė, jog sutarties dėl pasiuntinių paslaugų teikimo su VšĮ „Kultūros vizija“ UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ nėra sudariusios, todėl visa atsakomybė dėl netinkamai įvykdytos paslaugos pasitelkus trečiuosius asmenis kyla pareiškėjui pagal su klientais sudarytas sutartis (CK 6.717 str. 3 d. ). Taigi iš to seka, kad pareiškėjas atsako ir už Pašto įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 punkto, ir Taisyklių 20.2 punkto pažeidimą kaip pasiuntinių paslaugų teikėja. CK 6.717 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu sutartis nenustato ko kita, paslaugų teikėjas gali pasitelkti sutarčiai vykdyti trečiuosius asmenis. Tačiau ir šiuo atveju už tinkamą sutarties įvykdymą klientui atsako paslaugų teikėjas. Pagal CK 6.716 straipsnio 5 dalį, atskirų rūšių atlygintinoms paslaugoms kiti įstatymai gali nustatyti papildomus reikalavimus, nenustatytus CK XXXV skyriuje, o CK 6.155 straipsnyje nustatyta, kad CK sutarčių bendrosios teisės normos taikomos visoms sutartims, tačiau atskirų rūšių sutarčių specialiosios normos gali būti nustatytos ir kituose įstatymuose.

28Atkreipė dėmesį, kad, kaip matyti iš bylos medžiagoje pateiktų 2011 m. sausio 19 d. PVM sąskaitų faktūrų SNA Nr. ( - ) ir SNA Nr. ( - ), 2011 m. sausio 31 d. PVM sąskaitos faktūros SNA Nr. ( - ), 2011 m. vasario 21 d. PVM sąskaitų faktūrų SNA Nr. ( - ) ir SNA Nr. ( - ), 2011 m. vasario 28 d. PVM sąskaitos faktūros SNA Nr. ( - ) ir kt. (t. I, b. l. 166–183), kurias pareiškėjas išrašė UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“, jose nurodyta, kad sąskaitos faktūros išrašytos už užsakovo sąskaitų, spaudinių ir siuntų spausdinimą, įteikimą ir pristatymą. Teismo vertinimu, ši aplinkybė taip pat patvirtina išvadą, kad pareiškėjas atsako už pasiuntinių paslaugų teikimą ir viešosios teisės prasme.

29Dėl termino ekonominei sankcijai skirti nurodė, kad nagrinėjamas pažeidimas laikytinas tęstiniu, kadangi pareiškėjas pasiuntinių paslaugų taisyklių nevykdė, t. y. pašto siuntų nesaugojo kiekvieną dieną, todėl ir terminas dėl šio neveikimo, atlikto tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną (CK 1.127 str. 5 dalis). Kaip nustatyta iš bylos medžiagos ir kaip nurodė pareiškėjo atstovas teismo posėdyje (t. II, b. l. 50–53), sąskaitos buvo įteiktos 2011 m. sausio–kovo ir sausio–gegužės mėnesiais. Laikant, kad sąskaitos buvo įteiktos 2011 m. sausio mėnesį, 6 mėnesių dokumentų, patvirtinančių pašto siuntų įteikimą, saugojimo terminas baigiasi 2011 m. birželio mėnesį. Ekonominė sankcija gali būti skiriama per 6 mėnesius nuo paskutinės pažeidimo darymo dienos, t. y. vėliausiai 2011 m. gruodžio mėnesį. Taigi laikytina, kad terminas ekonominei sankcijai skirti už laikotarpio nuo 2011 m. sausio 5 d. dokumentų, patvirtinančių pašto siuntų įteikimą, nesaugojimą, visoms siuntoms (t. I, b. l. 166–183, t. II, b. l. 15–24) nėra praleistas, todėl yra pakankamas pagrindas konstatuoti Pašto įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir Taisyklių 20.2 punkto pažeidimą.

30Dėl ekonominės sankcijos dydžio nurodė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjui ginčijamu įsakymu paskirta 11 286,52 Lt dydžio bauda, t. y. pusė Pašto įstatymo 14 straipsnio 1 d. nustatytos maksimalios 3 procentų bendrųjų metinių pajamų iš pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos baudos. Nustatyta, kad pareiškėjo pajamos iš pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos 2010 m. buvo 752 435 Lt (t. II, b. l. 28–33). Padarė išvadą, kad bauda pareiškėjui pagrįstai apskaičiuota nuo visų jo bendrųjų metinių pajamų, gautų iš pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos, kadangi toks baudos apskaičiavimo pagrindas tiesiogiai nustatytas Pašto įstatyme. Taigi pareiškėjo argumentas, kad bauda turi būti skaičiuojama tik nuo pajamų už tą veiklą, kurią vykdant nustatytas pažeidimas, atmestinas kaip nepagrįstas.

31III.

32Pareiškėjas UAB „Šiaulių naujienos“ apeliaciniu skundu (b. l. 69–73) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą: panaikinti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. IV-1231 „Dėl ekonominės sankcijos skyrimo UAB „Šiaulių naujienos“, priteisti iš atsakovo išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu - žyminį mokestį, išlaidas byloje dalyvavusio advokato pagalbai ir už apeliacinio skundo parengimą apmokėti.

33Mano, jog pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjas yra tinkamas ekonominės sankcijos taikymo subjektas yra nepagrįsta. Remdamasis Pašto įstatymo 2 straipsnio 9 dalimi, 7 straipsnio 3 dalimi, mano, jog Pašto įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje numatyta bauda gali būti skiriama asmeniui, kuris betarpiškai teikia pasiuntinių paslaugas - t. y. surenka, paskirsto, veža ir pasirašytinai įteikia pašto siuntas gavėjams asmeniškai per pasiuntinį. Tokių paslaugų apeliantas 2011 m. sausio - gegužės mėn. neteikė. Mano, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sutartis kvalifikavo kaip pasiuntinių paslaugų sutartis, kadangi apeliantas su UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ sudarė sutartis ne dėl pasiuntinių paslaugų teikimo, bet dėl sąskaitų atitinkamai už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą ir už šilumos energiją atspausdinimą, vokavimą ir išnešiojimą. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sutapatino teisinius santykius, kylančius iš privatinės teisės, kuriuos reglamentuoja CK ir šalių tarpusavio sandoriai, ir teisinius santykius, kylančius iš viešosios teisės, kuriuos reglamentuoja Pašto įstatymas ir Taisyklės. Mano, kad CK 6.717 straipsnis nereiškia, kad pasitelkęs sutarčiai vykdyti trečiuosius asmenis, paslaugos teikėjas tampa atsakingas už visus ir bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus.

34Teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl pareiškėjo argumento, susijusio su paskirtos sankcijos dydžiu t. y. nemotyvavo, kodėl ekonominė sankcija - bauda - teismo nuomone, pagrįstai buvo skaičiuojama ne tik nuo pajamų, gautų iš veiklos, kurią galima priskirti pasiuntinių paslaugų teikimui, bet nuo kitų veiklos rūšių pajamų.

35Taip pat nurodo argumentus pateiktus skunde pirmosios instancijos teismui.

36Atsakovas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 79–81) prašo UAB „Šiaulių naujienos“ 2012 m. balandžio 10 d. apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimą.

37Nurodo, kad pareiškėjo apeliaciniame skunde nėra pateikta iš esmės naujų motyvų, todėl palaiko argumentus, išdėstytus atsiliepime į skundą.

38Teisėjų kolegija

konstatuoja:

39IV.

40Apeliacinis skundas atmestinas.

41Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. IV-1231 „Dėl ekonominės sankcijos skyrimo UAB „Šiaulių naujienos“ teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėjo vertinimu, jis nepagrįstai buvo pripažintas pažeidusiu Pašto įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 punkto bei Pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų atsakovo 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-1544 20.2 punktą, kadangi jis nagrinėjamu atveju nelaikytinas pasiuntinių paslaugų teikėju.

42Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog pareiškėjui sankcijos pritaikytos pagrįstai, paskirtos ekonominės sankcijos dydis – adekvatus.

43Pašto įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 punktas numato, jog pasiuntinių paslaugų teikėjas privalo saugoti pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo taisyklėse nurodytus dokumentus, patvirtinančius pašto siuntų įteikimą, ne mažiau kaip 6 mėnesius nuo pašto siuntos įteikimo dienos. Ši teisės norma detalizuota Taisyklių (redakcija galiojusi 2010 m. sausio 1 d. – 2012 m. vasario 16 d.) 20.2 punkte, kuris įpareigoja pasiuntinių paslaugų teikėją ne mažiau kaip 6 mėnesius nuo pašto siuntos įteikimo dienos saugoti dokumentus, patvirtinančius pašto siuntos įteikimą, kuriuose būtų nurodytas gavėjo pavadinimas ir pašto siuntą priėmusio asmens vardas, pavardė, parašas arba gavėjo vardas, pavardė, parašas; pašto siuntos įteikimo data, adresas; siuntėjo pavadinimas arba vardas, pavardė

44Bylos duomenimis nustatyta, kad Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos pareigūnai, atlikdami neplaninį UAB „Šiaulių naujienos“ patikrinimą, nustatė, jog pareiškėjas nevykdo Pašto įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 punkte ir Taisyklių 20.2 punkte įtvirtintų pareigų.

45Atsižvelgusi į neplaninio patikrinimo metu surinktą medžiagą ir AB „Šiaulių energija“ 2011 m. birželio 22 d. raštu Nr. SD-D7-1960 (4.5) pateiktą informaciją (t. II, b. l. 10), Tarnyba nustatė, kad pareiškėja, teikdama UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ pasiuntinių paslaugas, nesaugojo UAB „Šiaulių vandenys“ 2011 m. sausio–kovo mėnesių ir AB „Šiaulių energija“ 2011 m. sausio–gegužės mėnesių pašto siuntų įteikimą gavėjams asmeniškai pasirašytinai patvirtinančių dokumentų ne mažiau kaip 6 mėnesius ir taip pažeidė Pašto įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 punktą bei Taisyklių 20.2 punktą. Tarnyba 2011 m. liepos 18 d. raštu Nr. (17.1) 1B-2747 (t. II, b. l. 25–26) pranešė pareiškėjui apie nustatytą Pašto įstatymo ir Taisyklių pažeidimą ir nustatė 1 mėnesio nuo pranešimo gavimo dienos terminą pažeidimui pašalinti ir raštu apie tai informuoti Tarnybą.

46Pareiškėjas 2011 m. rugpjūčio 22 d. rašte Nr. 08-06 (t. II, b. l. 34–36) nurodė, kad, jo manymu, Pašto įstatymo ir Taisyklių nepažeidė.

47Tarnyba 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1V-1231 „Dėl ekonominės sankcijos skyrimo UAB „Šiaulių naujienos“ paskyrė pareiškėjui 11 286,52 Lt baudą, nes ji, nesaugodama UAB „Šiaulių vandenys“ 2011 m. sausio–kovo mėn. ir AB „Šiaulių energija“ 2011 m. sausio–gegužės mėnesių siuntų įteikimą gavėjams asmeniškai pasirašytinai patvirtinančių dokumentų ne mažiau kaip 6 mėnesius, pažeidė Pašto įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 punktą bei Taisyklių 20.2 punktą.

48Pareiškėjo teigimu įpareigojimas ne mažiau kaip 6 mėnesius nuo pašto siuntos įteikimo dienos saugoti dokumentus, patvirtinančius pašto siuntos įteikimą, kuriuose būtų nurodytas gavėjo pavadinimas ir pašto siuntą priėmusio asmens vardas, pavardė, parašas arba gavėjo vardas, pavardė, parašas; pašto siuntos įteikimo data, adresas; siuntėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, turėtų būti taikomas ne UAB „Šiaulių naujienos“, bet VšĮ „Vizija“, kuri faktiškai teikė pasiuntinių paslaugas.

49Pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjas – pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugas teikiantis Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, arba Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, taip pat jų filialai (Pašto įstatymo 2 str. 10 p.).

50Pasiuntinių paslaugos – pašto siuntų surinkimas, paskirstymas, vežimas ir pasirašytinas įteikimas gavėjams asmeniškai per pasiuntinį, suteikiant siuntėjo pageidaujamas papildomas paslaugas (Pašto įstatymo 2 str. 9 p.).

51Pašto siunta suprantama, kaip adresuota ir išsiųsti paruošta siunta, kurią turi pristatyti pašto ar pasiuntinių paslaugų teikėjai. Tai pašto korespondencijos, reklaminė pašto siunta, taip pat siunta, kurioje siunčiami spaudiniai ir pašto siuntiniai (Pašto įstatymo 2 str. 15 p.).

52Pašto siuntų paskirstymas – visuma veiksmų, kurie atliekami su pašto siuntomis nuo jų patekimo į rūšiavimo vietą iki pristatymo adresatams.

53Pašto siuntų surinkimas – visuma veiksmų, kurių metu pašto siuntos surenkamos iš naudotojų.

54Byloje esanti UAB „Šiaulių naujienos“ ir AB „Šiaulių energija“ sudaryta sutartis (I t., b. l. 30–32) bei UAB „Šiaulių naujienos“ ir UAB „Šiaulių vandenys“ sudaryta sutartis (I t., b. l. 27–29) nekelia abejonių, jog UAB „Šiaulių naujienos“ šių sutarčių pagrindu teikė paslaugas, kurios, vadovaujantis Pašto įstatyme pateiktais apibrėžimais, priskirtinos pasiuntinių paslaugoms.

55Byloje taip pat pateikta UAB „Šiaulių naujienos“ ir VšĮ „Kultūros vizija“ sudaryta paslaugų sutartis, kuria VšĮ „Kultūros vizija“ įsipareigoja išnešioti UAB „Šiaulių naujienos pateiktas sąskaitas (sutarties 1.1, 2.2. punktai). Kaip pažymėjo ir pirmosios instancijos teismas, UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ su VšĮ „Kultūros vizija“ sutarčių dėl pasiuntinių paslaugų nėra sudarę.

56CK 6.717 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu sutartis nenustato ko kito, paslaugų teikėjas gali pasitelkti sutarčiai vykdyti trečiuosius asmenis. Tačiau ir šiuo atveju už tinkamą sutarties įvykdymą klientui atsako paslaugų teikėjas. Apelianto teigimu, jis paslaugas UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ suteikė tinkamai, jie jokių pretenzijų neturėjo. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad šiuo atveju, vadovaujantis CK 6.716 straipsnio 5 dalimi ir 6.155 straipsniu, pasiuntinių paslaugų teikėjas privalo laikytis ir Pašto įstatyme bei Taisyklėse numatytų specialiųjų reikalavimų, todėl pasiuntinių paslaugos pripažintinos suteiktomis tinkamai, tik tuo atveju, jeigu jos suteiktos nepažeidžiant Pašto įstatymo ir Taisyklių nuostatų.

57Dėl paskirtos sankcijos dydžio.

58Pašto įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog Pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjui, kuris nesilaiko pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo taisyklių reikalavimų arba nevykdo vienos ar daugiau universaliųjų pašto paslaugų teikėjui šio Įstatymo 8 straipsnyje nustatytų pareigų arba pareigų, nustatytų šio Įstatymo 7 straipsnyje, arba nevykdo Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų, priimtų išsprendus ginčą, Ryšių reguliavimo tarnyba skiria baudą iki 3 procentų bendrųjų metinių pajamų iš pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos, o jeigu tokios veiklos mastą apskaičiuoti sunku arba neįmanoma, – iki 300 000 litų.

59To paties įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bendrosios metinės pajamos, nurodytos šio Įstatymo 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse, nustatomos pagal pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo, kuriam skiriama ekonominė sankcija, bendrąsias metines pajamas, gautas per praėjusius ataskaitinius metus iš pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos. Tuo atveju, jeigu nėra galimybės apskaičiuoti bendrųjų metinių pajamų, gautų praėjusiais ataskaitiniais metais (pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjas neteikė pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų praėjusiais ataskaitiniais metais ir panašiai), skaičiuojamos einamaisiais metais iš pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos gautos pajamos.

60Nagrinėjamu atveju pareiškėjui paskirta 11 286,52 Lt dydžio bauda. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjo pajamos iš pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos 2010 m. buvo 752 435 Lt. (t. II, b. l. 28–33). Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas, pateikdamas 2010 m. suteiktų pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų ataskaitą, pats nurodė tokį pajamų iš pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos, dydį. Pareiškėjo teiginiai, kad faktiškai į šią sumą įeina ir pajamos už kitas paslaugas (sąskaitų spausdinimą, vokavimą, medžiagas ir kt.), nepagrįsti ir atmestini.

61Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog ekonominės sankcijos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo tuo atveju, jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Pagrindas ekonominės sankcijos mažinimui yra Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 16 straipsnio 7 dalyje nurodytų atsakomybę lengvinančių aplinkybių buvimas. Atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis pagal 16 straipsnio 7 dalyje laikoma tai, kad pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjai, padarę pažeidimą, savo noru užkirto kelią žalai atsirasti, padėjo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai pažeidimo tyrimo metu, atlygino nuostolius ar pašalino padarytą žalą. Šis atsakomybę lengvinančių aplinkybių sąrašas yra išsamus. Įvertinusi byloje esančius rašytinius įrodymus bei teisminio nagrinėjimo metu išsakytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra jokių pareiškėjo atsakomybę lengvinančių aplinkybių, todėl nebuvo pagrindo skirti mažesnę baudą nei ekonominės sankcijos vidurkis.

62Remiantis šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino teisės aktus, reguliuojančius ginčo santykius, bei faktines ginčo aplinkybes, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, atitinkantį ABTĮ 86 straipsnio reikalavimus. Todėl apeliacinis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

63Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnyje įtvirtintu principu, teisę gauti turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą turi tik bylą laimėjusi šalis, todėl pareiškėjo UAB „Šiaulių naujienos“ prašymas priteisti išlaidas, susijusias su apeliacinės bylos nagrinėjimu, netenkinamas.

64Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

65Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių naujienos“ apeliacinį skundą atmesti.

66Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

67Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Rasai Kubickienei... 3. dalyvaujant atsakovo atstovei Kristinai Masiulytei... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Šiaulių... 8. Skunde paaiškino, kad atsakovas nusprendė jam skirti 11 286,52 Lt dydžio... 9. Nurodė, kad bauda buvo paskirta už tai, kad, atsakovo nuomone, pareiškėjas,... 10. Nurodė, kad su UAB „Šaulių vandenys“ 2008 m. balandžio 30 d. sudarė... 11. Nurodė, kad VšĮ „Kultūros vizija“ nuo 2010 m spalio 19 d. yra įrašyta... 12. Mano, kad būtina atskirti teisinius santykius, kylančius iš privatinės... 13. Teigė, kad nurodyti argumentai buvo išdėstyti pareiškėjo rašytiniuose... 14. Paaiškino, kad atsakovas paskyrė 11 286,52 Lt baudą, kuri buvo skaičiuojama... 15. Pareiškėjas mano, kad bendrosios metinės pajamos, nuo kurių turi būti... 16. Nors pareiškėjo PVM sąskaitose faktūrose, išrašytose UAB „Šiaulių... 17. Atsakovas Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė atmesti jį kaip... 18. Paaiškino, kad 2011 m. balandžio 19 d.–birželio 7 d. Tarnybos įgalioti... 19. Teigė, kad, atsižvelgus į minėtose sutartyse pareiškėjo nustatytų... 20. Paaiškino, kad, remiantis per neplaninį patikrinimą surinkta medžiaga ir AB... 21. Atkreipė dėmesį, kad skunde pareiškėjas neginčija fakto, kad nesaugojo... 22. Pažymėjo, kad pasiuntinių paslaugas remdamasis pagal Pašto įstatymą... 23. Atkreipė dėmesį, kad remiantis byloje esančia sutartimi dėl sąskaitų už... 24. Pažymėjo, kad Pašto įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog... 25. II.... 26. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 29 d. sprendimu UAB... 27. Dėl įstatymo pažeidimo subjekto, teismas, remdamasis Pašto įstatymo 7... 28. Atkreipė dėmesį, kad, kaip matyti iš bylos medžiagoje pateiktų 2011 m.... 29. Dėl termino ekonominei sankcijai skirti nurodė, kad nagrinėjamas pažeidimas... 30. Dėl ekonominės sankcijos dydžio nurodė, kad nagrinėjamu atveju... 31. III.... 32. Pareiškėjas UAB „Šiaulių naujienos“ apeliaciniu skundu (b. l. 69–73)... 33. Mano, jog pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjas yra tinkamas... 34. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl pareiškėjo... 35. Taip pat nurodo argumentus pateiktus skunde pirmosios instancijos teismui.... 36. Atsakovas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba atsiliepimu į... 37. Nurodo, kad pareiškėjo apeliaciniame skunde nėra pateikta iš esmės naujų... 38. Teisėjų kolegija... 39. IV.... 40. Apeliacinis skundas atmestinas.... 41. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos ryšių... 42. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog pareiškėjui sankcijos... 43. Pašto įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 punktas numato, jog pasiuntinių... 44. Bylos duomenimis nustatyta, kad Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo... 45. Atsižvelgusi į neplaninio patikrinimo metu surinktą medžiagą ir AB... 46. Pareiškėjas 2011 m. rugpjūčio 22 d. rašte Nr. 08-06 (t. II, b. l. 34–36)... 47. Tarnyba 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1V-1231 „Dėl ekonominės... 48. Pareiškėjo teigimu įpareigojimas ne mažiau kaip 6 mėnesius nuo pašto... 49. Pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjas – pašto ir (ar) pasiuntinių... 50. Pasiuntinių paslaugos – pašto siuntų surinkimas, paskirstymas, vežimas ir... 51. Pašto siunta suprantama, kaip adresuota ir išsiųsti paruošta siunta, kurią... 52. Pašto siuntų paskirstymas – visuma veiksmų, kurie atliekami su pašto... 53. Pašto siuntų surinkimas – visuma veiksmų, kurių metu pašto siuntos... 54. Byloje esanti UAB „Šiaulių naujienos“ ir AB „Šiaulių energija“... 55. Byloje taip pat pateikta UAB „Šiaulių naujienos“ ir VšĮ „Kultūros... 56. CK 6.717 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu sutartis nenustato ko kito,... 57. Dėl paskirtos sankcijos dydžio.... 58. Pašto įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog Pašto ir (ar)... 59. To paties įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bendrosios metinės... 60. Nagrinėjamu atveju pareiškėjui paskirta 11 286,52 Lt dydžio bauda. Bylos... 61. Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog... 62. Remiantis šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 63. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnyje įtvirtintu principu, teisę gauti turėtų... 64. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 65. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių naujienos“... 66. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimą palikti... 67. Nutartis neskundžiama....