Byla Ik-3567-764/2011
Dėl sprendimo ir potvarkio panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Egidijos Puzinskaitės, teisėjų Ernesto Spruogio ir Donato Vansevičiaus, sekretoriaujant Tatjanai Baškir, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Mindaugui Vaičiūnui ir atsakovės atstovei Jolantai Oleškevič, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Hidrovita“ skundą atsakovei Žemės ūkio ministerijai dėl sprendimo ir potvarkio panaikinimo.

2Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė ,,Hidrovita“ (toliau – UAB ,,Hidrovita“, Bendrovė, Pareiškėja) 2011-08-16 kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1-5), kurį 2011-08-29 patikslino

4(b. l. 22-26), prašydama panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2011-07-25 sprendimą Nr. 3R-183 ir Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2011-05-16 potvarkį Nr. 4D-50

5,,Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“.

6Pareiškėjos teigimu tiek Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2011-05-16 potvarkis Nr. 4D-50 ,,Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“ (toliau - Potvarkis), tiek ir Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2011-07-25 sprendimas Nr. 3R-183 (toliau - Sprendimas) yra neteisėti ir nepagrįsti, todėl naikintini.

7Skunde nurodė, kad Pareiškėja 2010-03-29 Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA, Agentūra) pateikė paraišką dėl paramos projektui „Žemaičių Naumiesčio hidroelektrinės statyba“ gauti. 2010-10-08 Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM, Ministerija, Atsakovė) kanclerio potvarkiu Nr. 4D-132 nuspręsta šiam projektui paramos neskirti. Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjęs Pareiškėjos skundą dėl 2010-10-08 Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkio panaikinimo, 2011-03-04 sprendimu potvarkį panaikino ir įpareigojo Žemės ūkio ministeriją priimti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas atitinkantį sprendimą dėl UAB ,,Hidrovita“ paraiškos. Pakartotinai įvertinus Pareiškėjos paraišką dėl paramos projektui „Žemaičių Naumiesčio hidroelektrinės statyba“, Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2011-05-16 potvarkiu Nr. 4D-50 Pareiškėjos projektas buvo atmestas kaip netinkamas gauti ES paramą, nes neatitiko Priemonės įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr. 3D-144, 21.15 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus. Atsakovė nustatė, kad ataskaitiniais (2009) metais Pareiškėja neapskaitė jokių pardavimo pajamų, todėl grynojo pelno ir pardavimo pajamų, įskaitant dotacijas, susijusias su pajamomis, santykis yra negalimas, bei sprendė, kad UAB ,,Hidrovita“ neatitinka ataskaitinių metų grynojo pelningumo rodiklio reikšmės pagal Ekonominio gyvybingumo taisykles. Taip pat nustatė, kad prie paraiškos pateiktos faktinės 2009 metų finansinės ataskaitos skiriasi nuo VĮ Registrų centrui pateiktų faktinių finansinių ataskaitų, pagal 2009 metų balanso duomenis, Bendrovės ataskaitinių metų skolos rodiklis yra lygus 1,05, todėl ji neatitinka ataskaitinių metų skolos rodiklio reikšmės pagal Ekonominio gyvybingumo taisykles. Išnagrinėjusi Pareiškėjos skundą dėl

82011-05-16 potvarkio panaikinimo Vyriausioji administracinių ginčų komisija (toliau – VAGK, Komisija) 2011-07-25 sprendimu UAB ,,Hidrovita“ skundą atmetė.

9Teismui pateiktame skunde taip pat nurodoma, kad kanclerio Potvarkis yra neteisėtas iš esmės, taip pat neteisėtas ir dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą (ABTĮ 89 str. 1 d. 1 ir 3 p.). Taip pat neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. nuostatų. Pareiškėjos teigimu, Atsakovė netinkamai aiškino ir taikė Administravimo taisyklių 41 punkto nuostatas ir be jokio pagrindo VĮ Registrų centras esančią informaciją, kvalifikavo kaip Administravimo taisyklių 41 punkte minimus duomenis jiems suteikdama prioritetą, neatsižvelgė į su paraiška pateiktus dokumentus bei į Pareiškėjos paaiškinimą dėl neatitikimų tarp dokumentų. Pareiškėja nurodė, kad finansinės ataskaitos nėra registro duomenys, kaip tai apibrėžiama Juridinių asmenų registro nuostatuose, todėl jiems negalėjo būti suteiktas prioritetas priimant skundžiamą sprendimą. Ūkio subjektų finansinės ataskaitos yra tik viešajam registrui teikiama informacija, bet ne duomenys, kurių teisingumas yra tikrinamas prieš juos registruojant. Šioms ataskaitoms negalioja prezumpcija, jog registro duomenys yra teisingi, kol nenuginčyti įstatymo nustatyta tvarka.

10Pareiškėja pažymėjo, kad 2009 m. gavo 19000 Lt pajamų, kurios apskaitytos kaip kita veikla. Kadangi jokių kitų pajamų 2009 metais Pareiškėja negavo, šios pajamos iš esmės ir yra pagrindinės veiklos pardavimo pajamos, kuriomis remiantis turėjo būti nustatomas grynojo pelningumo rodiklis. Atsakovė nepagrįstai vadovavosi Ekonominio gyvybingumo taisyklių 12.2 punktu, leidžiančiu pripažinti ūkio subjektą neatitinkančiu kriterijaus, jeigu nebuvo pateikti duomenys būtini ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti, kadangi buvo pateikti gautas pajamas patvirtinantys dokumentai. Taigi nepagrįstai neskaičiuojamas Pareiškėjos grynojo pelningumo rodiklis.

11Skunde taip pat pažymėjo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-03-04 sprendimu Atsakovė buvo įpareigota priimti sprendimą atitinkantį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas, o ne pervertinti Pareiškėjos paraišką. Atsakovė iš esmės naujai įvertinusi Pareiškėjos paraišką, peržengė teismo įpareigojimo ribas, nustatė visiškai naujus trūkumus, taip nepagrįstai blogindama Bendrovės padėtį ir pažeisdama teisėtų lūkesčių principą.

12Atsakovė Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM, Ministerija, Atsakovė) atsiliepime į Pareiškėjos patikslintą skundą (b. l. 63-66) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

13Atsiliepime nurodė, kad Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemones, V atrankos komitetas 2011-05-06 posėdyje, susipažinęs su Nacionalinės mokėjimo agentūros pakartotinio UAB ,,Hidrovita“ paraiškos vertinimo suvestine Nr. ( - )

Nutarė

14rekomenduoti neskirti paramos. Suvestinėje nurodyta, kad projektas neatitinka Priemonės įgyvendinimo taisyklių 21.15 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus. Ginčijamas Potvarkis buvo pasirašytas vadovaujantis Administravimo taisyklėmis, Priemonės įgyvendinimo taisyklėmis, Projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, V atrankos komiteto 2011-05-06 posėdžio Nr. 34 protokolu Nr. 8D-191(5.50) ir paraiškos vertinimo dokumentais.

15Pagal Įgyvendinimo taisyklių 21.15 punktą, pareiškėjas verslo plane įrodo, kad ūkio subjektas atitinka ir ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009-05-15 įsakymu Nr. 3D-350 (toliau – Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės). Minėtose taisyklėse veiklą vykdantis subjektas apibrėžiamas kaip ataskaitiniais ir praėjusiais ataskaitiniais metais ūkinę komercinę veiklą vykdęs ir vykdantis ūkio subjektas, pateikęs Agentūrai finansinės atskaitomybės dokumentus už ataskaitinius ir praėjusius ataskaitinius metus. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Hidrovita“ yra įsteigta 2005 m., jos pagrindinė numatoma veikla – elektros energijos gamyba, nustatyta, kad Pareiškėja yra veiklą vykdantis ūkio subjektas. Pagal minėtų taisyklių 6.1 punktą, veiklą vykdantys ūkio subjektai laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, jeigu ataskaitiniais metais grynasis pelningumas yra > 1 proc., o skolos rodiklis < 0,7. Pagal su paramos paraiška pateiktą Pelno (nuostolių) ataskaitą Pareiškėja ataskaitiniais (2009) metais neapskaitė pardavimo pajamų, grynojo pelno ir pardavimo pajamų, įskaitant dotacijas, susijusias su pajamomis, santykis yra negalimas. Atsižvelgiant į tai, Bendrovė pripažinta neatitinkančia ataskaitinių metų grynojo pelningumo rodiklio reikšmės. VĮ Registrų centrui pateikto faktinio 2009 metų balanso duomenų pagrindu buvo nustatyta, kad ataskaitinių metų skolos rodiklis yra 1,05. Kadangi po 2011-04-18 atsakymo į Nacionalinės mokėjimo agentūros paklausimą, VĮ Registrų centrui pateiktos ataskaitos nebuvo patikslintos, nustatyta, kad pateiktas projektas neatitinka Priemonės įgyvendinimo taisyklių 21.15 punkte nustatyto tinkamumo kriterijaus ir yra netinkamas gauti paramą. Atsakovė taip pat pažymėjo, kad nors teismui pateiktame skunde Pareiškėja nurodė, jog Registrų centrui pateikti duomenys yra patikslinti, tačiau finansinių ataskaitų duomenys turėjo būti patikslinti iki Ministerijos sprendimo priėmimo.

16Atsakovė pažymėjo, kad Administravimo taisyklių 41 punkte minima „viešųjų registrų duomenų“ sąvoka šių taisyklių leidėjo traktuojama plačiai ir reiškia visus viešuosiuose registruose esančius duomenis, informaciją ir dokumentus, todėl šiuo atveju negali būti apsiribojama vien Juridinių asmenų registro nuostatų (LRV 2003-11-12 nutarimas Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810) prasme. Atsižvelgiant į tai, Agentūra Pareiškėjos paraiškos vertinimo metu pagrįstai vadovavosi Administravimo taisyklių 41 punktu.

17Atsiliepime taip pat nurodė, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-03-04 sprendimu Ministerija buvo įpareigota priimti sprendimą dėl Pareiškėjos Paraiškos, atitinkantį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas. Priimant naują sprendimą dėl paramos skyrimo būtina vadovautis paraiškos vertinimo ir sprendimo priėmimo procedūra, nustatyta Administravimo taisyklėse ir Priemonės įgyvendinimo taisyklėse, Ministerija, vykdydama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-03-04 sprendimą ir atsižvelgdama į Administravimo taisyklių 5.7 punktą, įpareigojo NMA pakartotinai įvertinti Pareiškėjos paraišką. Aplinkybė, kad Potvarkyje nurodyti paraiškos trūkumai nebuvo nustatyti pirmojo paraiškos vertinimo metu, nepanaikina šių trūkumų buvimo fakto.

18Teismo posėdyje Pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė skundą tenkinti.

19Atsakovės atstovė su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti, remiantis atsiliepime nurodytais argumentais.

20Skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

21Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 3 straipsnyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus. Pagal ABTĮ 5 str. kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Teisingumą administracinėse bylose vykdo tik teismai, vadovaudamiesi visų asmenų lygybe įstatymui ir teismui, nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių (6 str.).

22ABTĮ 15 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus.

23Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2011-05-16 potvarkio Nr. 4D-50 ,,Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ sąrašo patvirtinimo“, kuriuo nuspręsta neskirti paramos UAB ,,Hidrovita“ projektui, taip pat dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2011-07-25 sprendimo Nr. 3R-183, kuriuo atmestas Pareiškėjos skundas teisėtumo ir pagristumo.

24Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Hidrovita“ 2010-03-29 Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Klaipėdos teritoriniam paramos administravimo skyriui pateikė paraišką Nr. ( - ) (toliau - Paraiška) su projektu „Žemaičių Naumiesčio hidroelektrinės statyba“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) (VAGK bylos, III t., b. 1. 179-232).

25Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkiu Nr.4D-132 UAB „Hidrovita“ projektas įtrauktas į projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, sąrašą (VAGK bylos, III t., b. l. 87-90). Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011-03-04 sprendimu (VAGK bylos, III t., b. l. 78-84) panaikino LR žemės ūkio ministerijos 2010-10-08 kanclerio potvarkį Nr.4D-132 toje dalyje, kuria nuspręsta neskirti paramos pagal pareiškėjos UAB „Hidrovita“ 2010-03-29 Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie LR žemės ūkio ministerijos pateiktą paraišką Nr. ( - ), bei įpareigojo Atsakovę priimti sprendimą dėl Paraiškos, atitinkantį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnį.

26Vykdydami teismo sprendimą, Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento projektų vertinimo skyriaus vertintojai atliko UAB ,,Hidrovita“ paraiškos pakartotinį vertinimą. 2011-05-06 NMA paraiškų vertinimo rezultatų suvestinėje nurodė, kad projektas netinkamas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ pirmąją sritį (VAGK bylos, III t., b. l. 1-5), kadangi neatitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr.3D-144, 21.15 punkte nustatyto tinkamumo kriterijaus.

272011-05-06 vykusio Ministerijos projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones, V atrankos komiteto posėdžio metu buvo nuspręsta, kad projektas „Žemaičių Naumiesčio hidroelektrinės statyba“, neatitinka Įgyvendinimo taisyklių 21.15 p. nustatyto tinkamumo kriterijaus ir yra netinkamas gauti paramą (komiteto posėdžio protokolas Nr. 34, VAGK bylos, II t., b. l. 195-200). Ginčijamu 2011-05-16 potvarkiu Nr. 4D-50 Ministerijos kancleris patvirtino sąrašą projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (VAGK bylos, II t., b. l. 190-193).

28Nesutikdama su Ministerijos kanclerio potvarkiu, Bendrovė 2011-07-11 padavė skundą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, prašydama įpareigoti Žemės ūkio ministeriją atšaukti neigiamą projekto sprendimą ir pakarotinai jį persvarstyti (VAGK bylos, I t., b. l. 1-2).

29Išnagrinėjusi UAB ,,Hidrovita“ skundą Vyriausioji administracinių ginčų komisija

302011-07-25 sprendimu Nr. 3R-183 nusprendė skundo netenkinti (b. l. 7-11, 12-16, 28-32).

31UAB ,,Hidrovita“ 2011-08-16 su skundu (b. l. 1-5) bei 2011-08-29 patikslintu skundu

32(b. l. 22-26) kreipėsi į teismą, ginčydama tiek Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2011-07-25 sprendimą Nr. 3R-183, tiek ir Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2011-05-16 potvarkį Nr. 4D-50 ,,Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“.

33Ginčo teisiniams santykiams taikytinos Žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr.3D-153 patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų administravimo taisyklės (toliau – Administravimo taisyklės), Žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr.3D-144 patvirtintos programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklės (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) (toliau – Įgyvendinimo taisyklės) bei Žemės ūkio ministro 2009-05-15 įsakymu Nr.3D-350 patvirtintos Priemonės ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (toliau – Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės).

34Pagal Administravimo taisyklių 39 punktą visos pateiktos paraiškos turi būti vertinamos pagal priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytus tinkamumo ir pirmumo kriterijus paramai gauti, ir šie kriterijai vertinimo metu negali būti keičiami.

35Iš skundžiamo Ministerijos kanclerio Potvarkio matyti, kad Pareiškėjos projektas pripažintas netinkamu antrajam vertinimo etapui, remiantis Įgyvendinimo taisyklių, galiojusių paraiškos pateikimo metu, 21.15 punktu. Pagal šį punktą pareiškėjas verslo plane turi įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ir ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse.

36Nacionalinė mokėjimo agentūra, atlikusi UAB ,,Hidrovita“ paraiškos pakartotinį vertinimą, nustatė, kad Pareiškėja įsteigta 2005 m., jos pagrindinė numatoma veikla – elektros energijos gamyba, Pareiškėja praėjusiais ataskaitiniais ir ataskaitiniais metais į numatomą veiklą jokių investicijų nevykdė (VAGK bylos, III t., b. l. 1-5). Pagal Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 2 p. ataskaitiniais ir praėjusiais ataskaitiniais metais ūkinę komercinę veiklą vykdęs ir vykdantis ūkio subjektas, pateikęs Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos finansinės atskaitomybės dokumentus už ataskaitinius ir praėjusius ataskaitinius metus laikomas veiklą vykdančiu ūkio subjektu. Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 6.1 p. nustatyta, kad veiklą vykdantys ūkio subjektai laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, jeigu ekonominio gyvybingumo rodikliai ataskaitiniais metais yra: grynasis pelningumas didesnis arba lygus 1 procentui, o skolos rodiklis mažesnis arba lygus 0,7 procentams. Grynasis pelningumas skaičiuojamas grynąjį pelną dalinant iš pardavimo pajamų ir dotacijų, susijusių su pajamomis (3.1 p.). Nacionalinė mokėjimo agentūra, remdamasi kartu su Paraiška pateiktų dokumentų duomenimis, nurodė, kad Pareiškėja ataskaitiniais (2009 m.) metais neapskaitė jokių pajamų, todėl grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis yra negalimas. Ataskaitinių metų skolos rodiklis yra lygus 1,05 (VAGK bylos, III t., b. l. 1-5).

37Teismui pateiktame skunde Pareiškėja nurodė, kad 2009 metais gavo 19000 Lt pajamų apskaitytų kaip kita veikla, į kurias turėjo būti atsižvelgta apskaičiuojant grynojo pelningumo rodiklį. Kaip matyti iš kartu su Paraiška pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų (VAGK bylos III t., b. l. 223-224), taip pat iš VĮ Registrų centras pateiktos pelno (nuostolių) ataskaitos (VAGK bylos III t., b. l. 21-22), Pareiškėja teikdama ataskaitą už 2009 m. nurodė, kad nebuvo apskaitytos pardavimo pajamos, nei pardavimo savikainos. Kaip jau minėta, apskaičiuojant grynąjį pelningumą grynasis pelnas dalijamas iš pardavimo pajamų ir dotacijų, susijusių su pajamomis. Apskaičiuojant grynojo pelningumo rodiklį, remiamasi kartu su Paraiška pateiktų dokumentų ir viešuosiuose registruose esančiais duomenimis (Administravimo taisyklių 41 p.). Byloje nustatyta, kad Pareiškėja ataskaitiniais metais pardavimo pajamų neapskaitė, todėl darytina išvada, kad grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis yra negalimas. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad Pareiškėja pagrįstai pripažinta neatitinkanti grynojo pelningumo rodiklio pagal Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių nuostatas.

38Pareiškėja taip pat kelia ginčą dėl to, kokiomis finansinėmis ataskaitomis turėjo būti vadovaujamasi priimant sprendimą neskirti paramos projektui, t.y. ar ataskaitomis, pateiktomis Agentūrai, ar pateiktomis VĮ Registrų centrui (b. l. 22-26).

39Administravimo taisyklių 41 punkte nustatyta, kad pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros užklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis. Vertindama šios normos turinį, teisėjų kolegija pažymi, kad paraiškas vertinantiems subjektams imperatyviai nurodyta, esant neatitikimams tarp pareiškėjo pateiktų ir viešuosiuose registruose esančių duomenų, vadovautis registruose esančiais duomenimis. Taigi teisės aktų nuostatos, nei Agentūrai, nei Ministerijai, atliekančiai antrąjį paraiškos vertinimą, nesuteikia diskrecijos pasirinkti kuriais duomenimis vadovautis. Bylos rašytiniai įrodymai patvirtina, kad duomenys finansinės atskaitomybės dokumentuose pateiktuose kartu su Paraiška (VAGK bylos III t., b. l. 223-224) bei duomenys Pareiškėjos pateikti VĮ Registrų centrui (VAGK bylos III t., b. l. 21-22) akivaizdžiai skiriasi. Teisėjų kolegija pažymi, kad kaip teisingai nurodė Vyriausioji administracinių ginčų komisija pagal Valstybės registrų įstatymo 14 str. 6 d. registrų duomenys laikomi teisingais tol, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. To paties straipsnio 9 d. numatyta galimybė ištaisyti registre įrašytus neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis.

40Nacionalinė mokėjimo agentūra pakartotinio Paraiškos vertinimo metu 2011-04-07 raštu Nr. PPD-(SD)-163 kreipėsi į Pareiškėją, kad ši paaiškintų neatitikimus tarp VĮ Registrų centrui pateiktų faktinių 2009 metų finansinių ataskaitų ir ataskaitų, pateiktų kartu su Paraiška (VAGK bylos, III t., b. l. 15-17). Agentūrai pateiktame paaiškinime UAB ,,Hidrovita“ nurodė, kad neatitikimai tarp duomenų atsirado dėl neteisingai užpildytos balanso formos, ir jie bus ištaisyti (VAGK bylos III t., b. l. 23). Duomenų apie tai, kad po minėto paklausimo, iki skundžiamo Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2011-05-16 potvarkio priėmimo, VĮ Registrų centre esantys duomenys būtų pakeisti ar nuginčyti, byloje nėra. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Administravimo taisyklių 41 punktu konstatuotina, kad vertindama Pareiškėjos pateiktą Paraišką, Agentūra pagrįstai vadovavosi VĮ Registrų centre Paraiškos pateikimo ir vertinimo metu buvusiais duomenimis. Tai, kad teismui pateiktame skunde Pareiškėja nurodė ištaisiusi neatitikimus VĮ Registrų centrui pateiktuose finansinės atskaitomybės už 2009 metus dokumentuose, teisinės reikšmės neturi, kadangi jie turėjo būti ištaisyti iki skundžiamo Ministerijos kanclerio potvarkio priėmimo.

41Pareiškėjos teigimu, Atsakovė iš naujo vertindama UAB ,,Hidrovita“ Paraišką peržengė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-03-04 sprendime nurodyto įpareigojimo ribas.

42Pagal ABTĮ 14 str. 1 d. įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutarimas ir nutartis yra privalomi visoms valstybės institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims, ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Teismas pažymi, kad įsiteisėjusiame 2011-03-04 sprendime, kuriuo panaikintas Žemės ūkio ministerijos 2010-10-08 kanclerio potvarkis Nr.4D-132 ir Atsakovė įpareigota priimti sprendimą dėl UAB ,,Hidrovita“ Paraiškos, konstatuota, jog netinkamai įvertinta paraiška turi būti grąžinama Agentūrai vertinti pakartotinai, todėl nagrinėjamu atveju Agentūra turi nurodyti konkrečius duomenis, nurodyti tikslius teisės aktus, kuriais pagrindžiama išvada, kad projektas neatitinka ekonominio gyvybingumo rodiklių. Dėl to teismas gali įpareigoti atlikti veiksmus tik Ministeriją. Tai nebus laikoma vertinimu antrajame projekto vertinimo etape, kadangi projekto vertinimas pirmajame etape (panaikinus skundžiamo potvarkio dalį) nėra užbaigtas ir Įgyvendinimo taisyklių 21 p. kriterijai turi būti taikomi iš naujo. Administravimo taisyklių 39 p. numatyta, kad visos pateiktos paraiškos turi būti vertinamos pagal Įgyvendinimo taisyklėse nustatytus tinkamumo ir pirmumo kriterijus paramai gauti, ir šie kriterijai vertinimo metu negali būti keičiami (VAGK bylos, III t., b. l. 78-84).

43Atsižvelgiant į tai, pripažintina, kad nagrinėjamu atveju buvo būtina iš naujo įvertinti Pareiškėjos paraišką paramai gauti. 2011-03-24 Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavedimu Nr. BR3-(1.7)-21 Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriui pavesta iš naujo pervertinti UAB ,,Hidrovita“ pateiktą paraišką (VAGK bylos, III t., b. l. 77).

44Pagal Administravimo taisyklių 5.7 punktą Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atlieka pateiktų paramos paraiškų vertinimą, tikrina, ar pareiškėjas atitinka nustatytas tinkamumo gauti paramą sąlygas bei nustatytus paramos paraiškų tinkamumo kriterijus, atlieka paraiškų pirmumo vertinimą, patikras vietoje, rengia projektų vertinimo ataskaitas ir, atsižvelgdama į Programos priemonių įgyvendinimo taisykles, teikia jas valdymo institucijai, kai ji atlieka paramos paraiškų atranką arba pati atrenka paramos paraiškas, informaciją apie priimtą sprendimą dėl paramos paraiškų atrankos teikia valdymo institucijai. Atlikusi tinkamumo skirti paramą vertinimą NMA nustatė, kad Pareiškėja neatitinka Įgyvendinimo taisyklių 21.15 p. nustatyto tinkamumo kriterijaus, todėl skundžiamu 2011-05-16 Ministerijos kanclerio potvarkiu Nr. 4D-50 Pareiškėjos projektas įtrauktas į sąrašą projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (VAGK bylos, II t., b. l. 190-193). Teismo vertinimu, Nacionalinė mokėjimo agentūra remdamasi ABTĮ 14 str. 1 d. nuostatomis, neperžengdama savo kompetencijos ribų ir teisės aktų reikalavimų, atliko UAB ,,Hidrovita“ paraiškos pakartotinį vertinimą, todėl Pareiškėjos argumentai, kad nauji paraiškos trūkumai negalėjo būti nustatyti, nes taip peržengtos teismo įpareigojimo ribos, atmestini kaip nepagrįsti.

45Teismas taip pat konstatuoja, kad Žemės ūkio ministerijos 2011-05-16 kanclerio potvarkis atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintus bendruosius individualaus administracinio akto reikalavimus, t.y. jis pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais), nurodyti teisės aktai, kuriais remiantis nustatytos reikšmingos aplinkybės, atsisakymas skirti paramą Pareiškėjos projektui yra motyvuotas, aiškiai nurodant Paraiškos neatitikimą Įgyvendinimo taisyklių 21.15 punkte numatytiems tinkamumo kriterijams. Potvarkyje nurodyta jo apskundimo tvarka.

46Nustatytų aplinkybių, išdėstytų motyvų ir teisės aktų analizės pagrindu, teisėjų kolegija sprendžia, kad tiek Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2011-05-16 potvarkis Nr. 4D-50 ,,Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“, tiek ir Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2011-07-25 sprendimas Nr. 3R-183 yra teisėti ir pagrįsti, todėl jų naikinti nėra teisinio pagrindo (ABTĮ 89 str. 1 d. ir 3 d.).

47Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127, 129 str. teismas,

nusprendė:

49uždarosios akcinės bendrovės,,Hidrovita“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

50Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė ,,Hidrovita“ (toliau – UAB... 4. (b. l. 22-26), prašydama panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų... 5. ,,Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros... 6. Pareiškėjos teigimu tiek Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2011-05-16... 7. Skunde nurodė, kad Pareiškėja 2010-03-29 Nacionalinei mokėjimo agentūrai... 8. 2011-05-16 potvarkio panaikinimo Vyriausioji administracinių ginčų komisija... 9. Teismui pateiktame skunde taip pat nurodoma, kad kanclerio Potvarkis yra... 10. Pareiškėja pažymėjo, kad 2009 m. gavo 19000 Lt pajamų, kurios apskaitytos... 11. Skunde taip pat pažymėjo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo... 12. Atsakovė Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM, Ministerija, Atsakovė)... 13. Atsiliepime nurodė, kad Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros... 14. rekomenduoti neskirti paramos. Suvestinėje nurodyta, kad projektas neatitinka... 15. Pagal Įgyvendinimo taisyklių 21.15 punktą, pareiškėjas verslo plane... 16. Atsakovė pažymėjo, kad Administravimo taisyklių 41 punkte minima... 17. Atsiliepime taip pat nurodė, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo... 18. Teismo posėdyje Pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus... 19. Atsakovės atstovė su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti, remiantis... 20. Skundas atmestinas kaip nepagrįstas.... 21. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 3 straipsnyje... 22. ABTĮ 15 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia... 23. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 24. Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Hidrovita“ 2010-03-29 Nacionalinės... 25. Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkiu Nr.4D-132 UAB... 26. Vykdydami teismo sprendimą, Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros... 27. 2011-05-06 vykusio Ministerijos projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo... 28. Nesutikdama su Ministerijos kanclerio potvarkiu, Bendrovė 2011-07-11 padavė... 29. Išnagrinėjusi UAB ,,Hidrovita“ skundą Vyriausioji administracinių ginčų... 30. 2011-07-25 sprendimu Nr. 3R-183 nusprendė skundo netenkinti (b. l. 7-11,... 31. UAB ,,Hidrovita“ 2011-08-16 su skundu (b. l. 1-5) bei 2011-08-29 patikslintu... 32. (b. l. 22-26) kreipėsi į teismą, ginčydama tiek Vyriausiosios... 33. Ginčo teisiniams santykiams taikytinos Žemės ūkio ministro 2007-04-06... 34. Pagal Administravimo taisyklių 39 punktą visos pateiktos paraiškos turi... 35. Iš skundžiamo Ministerijos kanclerio Potvarkio matyti, kad Pareiškėjos... 36. Nacionalinė mokėjimo agentūra, atlikusi UAB ,,Hidrovita“ paraiškos... 37. Teismui pateiktame skunde Pareiškėja nurodė, kad 2009 metais gavo 19000 Lt... 38. Pareiškėja taip pat kelia ginčą dėl to, kokiomis finansinėmis... 39. Administravimo taisyklių 41 punkte nustatyta, kad pareiškėjo tinkamumas... 40. Nacionalinė mokėjimo agentūra pakartotinio Paraiškos vertinimo metu... 41. Pareiškėjos teigimu, Atsakovė iš naujo vertindama UAB ,,Hidrovita“... 42. Pagal ABTĮ 14 str. 1 d. įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutarimas ir... 43. Atsižvelgiant į tai, pripažintina, kad nagrinėjamu atveju buvo būtina iš... 44. Pagal Administravimo taisyklių 5.7 punktą Nacionalinė mokėjimo agentūra... 45. Teismas taip pat konstatuoja, kad Žemės ūkio ministerijos 2011-05-16... 46. Nustatytų aplinkybių, išdėstytų motyvų ir teisės aktų analizės... 47. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1... 49. uždarosios akcinės bendrovės,,Hidrovita“ skundą atmesti kaip... 50. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...