Byla I-7337-789/2015
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Egidijos Puzinskaitės, Rasos Ragulskytės-Markovienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Ernesto Spruogio, dalyvaujant pareiškėjos ŽŪB „Kraštovaizdis“ atstovui advokatui Gediminui Blaškevičiui, atsakovės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Viktorijai Balčiūnienei ir trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovei Simonai Kiūdytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos ŽŪB „Kraštovaizdis“ skundą atsakovei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos) dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėja ŽŪB „Kraštovaizdis“ 2015-02-17 išsiuntė paštu teismui skundą (t. 1, b. l. 1–13), kuriame prašo: 1) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir VAGK) 2015-01-27 sprendimą Nr. 3R-47(AG-476/01-2014); 2) panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) 2014-11-20 sprendimą Nr. SKP-229; 3) klausimą dėl sankcijos ŽŪB „Kraštovaizdis“ taikymo perduoti iš naujo spręsti Agentūrai.

4Paaiškino, kad Agentūra 2014-11-20 sprendimu Nr. SKP-229 nutraukė paramos sutartį su pareiškėja ir susigrąžino 4 883 919 Lt išmokėtos paramos. Šį Agentūros sprendimą apskundė VAGK, kuri 2015-01-27 sprendimu Nr. 3R-47(AG-476/01-2014) skundą atmetė. Pareiškėjos teigimu, VAGK, priimdama minėtą sprendimą, nesivadovavo pareiškėjos nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktika dėl sankcijos skyrimo laikantis proporcingumo principo. Neatsižvelgė į tai, kad, esant nustatytiems keliems pažeidimams, už kiekvieną padarytą pažeidimą sankcija turi būti skiriama atskirai, o vėliau subendrinta. Nurodė, kad sankcija nepagrįstai paskirta už pažeidimų visetą. Be to, VAGK nustatyti pažeidimai skiriasi nuo nustatytų Agentūros sprendime, tuo buvo išeita už skundo ribų. VAGK konstatavo ne projekto įgyvendinimo vietos pakeitimą, o neinformavimo apie veiklos vykdymo organizavimo papildomoje vietoje faktą, t. y. nustatė formalaus pobūdžio pažeidimus, tačiau pareiškėjos argumentų, susijusių su Agentūros konstatuotų pažeidimų esme, rinkos sąlygomis, neanalizavo. VAGK sutiko su Agentūros paskirta sankcija, tačiau jokių argumentų dėl to nepateikė, sankcijos atitikimo nustatytam formaliam pažeidimui neargumentavo.

5Pareiškėjos manymu, VAGK nepagrįstai konstatavo pirkimo procedūrų pažeidimą, kadangi mokėjimo prašymų administracinės atitikties patikrinimo metu jokie pažeidimai nebuvo nustatyti. VAGK konstatuotas pirkimo sutarties pakeitimo nesuderinimas nelaikytinas esminiu paramos sutarties pažeidimu, už kurį galėtų būti skiriama paramos susigrąžinimo sankcija, nes Agentūrai visos su pirkimu susijusios aplinkybės buvo žinomos ir aiškios, ji joms pritarė. Pateikti mokėjimo prašymai buvo patenkinti, parama išmokėta, todėl darytina išvada, kad pirkimo procedūros buvo įvertintos teigiamai, o užsitęsęs vilkikų pristatymas nebuvo vertinamas kaip pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimas, už kurį turėtų būti skiriama sankcija. Byloje nėra nustatyta, kad pati Agentūra, pasirašiusi 8 paramos sutarties pakeitimus, padarytų pastabą ar atkreiptų dėmesį, kad vien tik paramos sutarties pakeitimas nėra pakankamas, kad būtina derinti ir pirkimo sutarties pakeitimus.

6VAGK taip pat nepasisakė dėl pareiškėjos argumentų, susijusių su skirtingu tų pačių faktų įvertinimu 2012 m. ir 2014 m. atliktų patikrinimų metu, nepasisakė dėl argumentų, susijusių su Viešojo administravimo įstatymo 363 str. taikymu ir negalėjimu skirti pareiškėjai sankciją. VAGK nepagrįstai nurodė, kad Agentūra neprivalėjo vertinti aplinkybių, susijusių su konkurencija rinkoje, verslo plano paskirtimi, bendrovės praradimais dėl AB banko „Snoras“ bankroto, dėl kurių nebuvo pasiekti projekte numatyti rodikliai. VAGK šiuos pareiškėjos argumentus atmetė formaliai nurodžiusi, kad apie kilusius sunkumus nebuvo pranešta, o pareiškėja prisiėmė visą riziką. Nepagrįstai buvo atmesti ir pareiškėjos argumentai, susiję su ankstesnio įsiteisėjusio Agentūros sprendimo privalomumu ir pareiškėjos teisėtais lūkesčiais.

7Pažymėjo, kad VAGK sprendimu liko neatskleista ginčo esmė, neįvertintos reikšmingos aplinkybės, nepašalintos abejonės dėl sankcijos atitikimo padarytam pažeidimui.

8Atsakovė Agentūra atsiliepime (t. 1, b. l. 62–69) nurodė, kad su skundu nesutinka, ir prašė jį atmesti. Paaiškino, kad projekto vietos pakeitimo ir Agentūros neinformavimo pažeidimus būtina vertinti kartu, kadangi tarp jų objektyviai egzistuoja priklausomybės ryšys. Pagrindinė pareiškėjos projekto veikla laikytina grūdų, rapsų ir baltyminių kultūrų surinkimo, laikino sandėliavimo ir pristatymo realizacijai centro steigimas. Todėl projekto vykdymo vieta laikytina vieta, kurioje pareiškėja steigė tokį centrą. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad veikiantis centras, kuriame vyksta pagrindinė ūkinė-komercinė veikla, įkurtas (duomenys neskelbtini) . Pareiškėja Agentūros pritarimo dėl to neprašė. Apie projekto įgyvendinimo vietos pasikeitimą Agentūra sužinojo 2014-04-22–2014-06-11 atliktos patikros vietoje metu. Šios patikros metu taip pat paaiškėjo, kad pareiškėja daugiausiai vežė ne augalininkystės produkciją, o kitas prekes, be to, kroviniai buvo vežami užsienio šalyse. Tuo tarpu 2012-06-20 patikros vietoje metu šie duomenys objektyviai dar nebuvo žinomi, nes šios patikros vietoje metu pateikti dokumentai leido konstatuoti tik tai, kad veikla apskritai tuo metu buvo vykdoma. Kita paraiškoje planuota teikti paslauga buvo laikinas žemės ūkio produkcijos sandėliavimas, tačiau tokios veiklos pareiškėja apskritai nevykdė. Paraiškoje taip pat buvo numatyta, kad pagrindiniai bendrovės klientai bus pavieniai žemdirbiai, tačiau dauguma žemės ūkio produkcijos pervežimo paslaugų buvo teikiama įmonėms.

9Pabrėžė, kad pareiškėjos santykiai su AB banku „Snoras“ bei konkurencijos sąlygos rinkoje negali būti projekto veiklos savavališką pakeitimą pateisinančiomis aplinkybėmis. Todėl VAGK pagrįstai nevertino pareiškėjos nurodytų aplinkybių, kaip pateisinančių projekto veiklos pakeitimą, neinformuojant apie tai Agentūros.

10Agentūra taip pat pažymėjo, kad pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimą nustatė, atlikdama įtariamo pažeidimo tyrimą ir pakartotinai įvertinusi pareiškėjos pateiktus pirkimo dokumentus. Aplinkybė, kad pirmą kartą vertindama minėtus dokumentus Agentūra pažeidimo nenustatė, nereiškia, kad toks pažeidimas faktiškai neegzistavo. Be to, nustatytas pirkimų pažeidimas yra kompleksinis, tęstinio pobūdžio, dalis jį sudarančių veiksmų buvo atlikta po to, kai Agentūra įvertino pirkimo dokumentus. Todėl konstatuoti pažeidimą Agentūra įgijo galimybę tik visapusiškai ir objektyviai įvertinusi ne tik pirkimo dokumentus, bet ir pareiškėjos veiksmus, vykdant pirkimo sutartį. Pareiškėja nesilaikė Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-05 įsakymu Nr. 3D-150 (toliau – Pirkimo taisyklės), 52 p. nustatytos pirkimo sutarties keitimo tvarkos. Aplinkybės, kad pareiškėja Agentūrai pranešė apie tai, kad tiekėjai vėluoja pateikti įrangą ir prašė atidėti mokėjimo prašymo pateikimo terminą, o Agentūra sutiko keisti paramos sutartį, nereiškia, kad su Agentūra buvo suderinti ir pirkimo sutarties pakeitimai. Paramos sutarties ir pirkimo sutarties pakeitimas yra skirtingos procedūros, kurias reglamentuoja skirtingi teisės aktai. Be to, pareiškėjos atveju pažeidimas buvo konstatuotas ne dėl to, kad tiekėjas vėlavo pateikti prekes, o dėl to, kad, pareiškėjai padarius pirkimo sutarties pakeitimus ir neskaičiuojant delspinigių, buvo faktiškai pratęstas pirkimo sutarties įvykdymo terminas ir pagerinta tiekėjo padėtis.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ir Ministerija) atsiliepimo nepateikė.

12Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas skundą palaikė remdamasis jame nurodytais motyvais ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad nesutinka nei su vienu iš nustatytų pažeidimų: projekto įgyvendinimo vietos pakeitimas, pažeista pirkimų vykdymo tvarka ir veiklos pobūdžio pakeitimas. Atkreipė dėmesį, kad Agentūra pažeidė sankcijos skyrimo tvarką, nes turėjo sankciją už kiekvieną pažeidimą skirti atskirai, o po to ją subendrinti. Nėra aišku, kuris iš nustatytų pažeidimų lėmė griežčiausios sankcijos taikymą. 24 turimų vilkikų nelaikymas pareiškėjos registruotoje buveinėje nelaikytinas projekto įgyvendinimo vietos pakeitimu, nes vilkikai yra naudojami pagal paskirtį. Pripažino, kad dalis veiklos yra vykdoma (duomenys neskelbtini), o dalis personalo dirba (duomenys neskelbtini). Nors pareiškėja kaltinama neinformavusi Agentūros apie papildomą veiklos vietą, tačiau, pareiškėjos nuomone, toks veiklos organizavimas ne trukdo, o padeda pasiekti projekto tikslus. Pareiškėjos nuomone, projekto įgyvendinimo vieta neturėtų būti tapatinama su pareiškėjos buveinės vieta. Pareiškėja kaltinama, kad ginčijamomis transporto priemonėmis transportuoja ne tik augalininkystės produkciją, bet ir kitus krovinius, nors teisės aktuose, projekto sutartyje reikalavimas gabenti išimtinai tik augalininkystės produkciją nėra keliamas. Pareiškėjos nuomone, egzistuoja svarbios aplinkybės, dėl kurių buvo pakeistos pirkimo sutartys, o Agentūra pritarė paramos sutarties pakeitimui.

13Atsakovės atstovė teismo posėdyje nurodė, kad su skundu nesutinka remdamasi iš esmės atsiliepime į skundą nurodytais argumentais, ir prašė jį atmesti. Paaiškino, kad Agentūra skiria tikslinę paramą. Pirkimai buvo įvykdyti netinkamai, t. y. buvo įsigytas kitas kiekis vilkikų ir kitais terminais, nei nurodyta kvietime, vilkikai pristatyti pažeidžiant nustatytus terminus. Paramos paraiškoje yra aiškiai nurodyta projekto įgyvendinimo vieta (duomenys neskelbtini), kurios įsipareigojama nekeisti 5 metus. Agentūra projekto įgyvendinimo vietoje turi turėti galimybę patikrinti turtą ir dokumentaciją. Pati pareiškėja pripažįsta, kad veiklą vykdė ir (duomenys neskelbtini). Pareiškėja gavo didelės vertės paramą, tačiau pakeitė veiklos pobūdį: kai kurie pagal tikslinę paramą įsigyti vilkikai nė karto nevežė augalininkystės produkcijos, o kitų vilkikų vykdytas augalininkystės produkcijos vežimas sudaro mažą vežimų dalį. Be to, pareiškėja neteikė sandėliavimo paslaugų. Veiklos pobūdžio pakeitimo kaip pažeidimo pakanka taikyti sankciją – paramos susigrąžinimą.

14Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovė nurodė, kad su skundu nesutinka, ir prašė jį atmesti. Paaiškino, kad pritaria Agentūros išdėstytai pozicijai.

15Skundas atmestinas.

16Byloje ginčas kilo dėl Agentūros 2014-11-20 sprendimo Nr. SKP-229 ir VAGK 2015-01-27 sprendimo Nr. 3R-47(AG-476/01-2014) teisėtumo ir pagrįstumo. Be to, pareiškėja prašo įpareigoti Agentūrą iš naujo spręsti klausimą dėl sankcijos ŽŪB „Kraštovaizdis“ taikymo.

17Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010-10-15 ŽŪB „Kraštovaizdis“ Agentūrai pateikė Paramos paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmąją veiklos sritį „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ (toliau – ir Paraiška), kurioje projektui „Augalininkystės produkcijos rinkodaros centro steigimas“ prašė skirti 4 833 920 Lt paramos sumą (VAGK bylos Nr. AG-476/01-2014 (toliau – ir VAGK byla) t. 1, l. 158–166). 2011-01-19 Agentūra ir ŽŪB „Kraštovaizdis“ pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmosios veiklos srities „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ paramos sutartį

18Nr. 1PP-KP-10-1-003457-PR001 (toliau – ir Paramos sutartis), kurioje susitarė, kad paramos gavėjui teisės aktuose ir šioje sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis kompensuojama iki

194 833 920 Lt (t. y. iki 50 proc.) visų tinkamų kompensuoti projekto išlaidų (VAGK bylos t. 1, l. 119–133).

202011-05-26 ŽŪB „Kraštovaizdis“ paskelbė kvietimą pateikti prekių, paslaugų ar darbų pasiūlymą, kuriuo kvietė dalyvauti specialios žemės ūkio produktų technikos pirkimo konkurse, nurodė, kad technika pristatoma ne ilgesniu laikotarpiu nei 5 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo. Priede Nr. 1 „Reikalavimai technikai“ nurodė, kad technika, be kita ko, turi būti pilnos komplektacijos (VAGK bylos t. 3, l. 1–4). 2011-05-30 UAB „TSE System“ pareiškėjai pateikė pasiūlymą Nr. 2011/22/01 už 11 761 200 Lt (su PVM) pristatyti 24 vnt. specialiosios paskirties transporto priemones (vilkikus su puspriekabėmis) per 16 ir 32 savaites nuo pradinės įmokos gavimo (VAGK bylos t. 3, l. 9–12). 2011-07-04 ŽŪB „Kraštovaizdis“ ir UAB „TSE System“ pasirašė pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 1106/040 (toliau – ir Pirkimo sutartis), kuria pardavėjas įsipareigojo patiekti ir parduoti 24 vnt. specializuotų transporto priemonių augalininkystės produkcijai transportuoti (vilkikai su puspriekabėmis): 10 vnt. ne vėliau kaip per 12 savaičių nuo pradinės įmokos gavimo; 14 vnt. ne vėliau kaip per 26 savaites nuo pradinės įmokos gavimo. Jei pardavėjas vėluoja pateikti prekes, nuo kitos dienos pradedami skaičiuoti delspinigiai – 0,02 proc. nuo nepatiektų prekių kainų sumos su PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, be to, pardavėjas įsipareigojo atlyginti visus su tuo susijusius pirkėjo nuostolius (Pirkimo sutarties 1.1, 1.2, 4.1 ir 6.8 p.) (VAGK bylos t. 3, l. 20–21).

212011-07-11 Agentūra ir ŽŪB „Kraštovaizdis“ pasirašė susitarimą Nr. 1 dėl Paramos sutarties pakeitimo, kuriuo susitarė, kad pirmas mokėjimo prašymas turi būti pateiktas iki

222011-10-01 (VAGK bylos t. 3, l. 60). 2011-09-21 ŽŪB „Kraštovaizdis“ ir UAB „TSE System“ pasirašė papildomą susitarimą prie Pirkimo sutarties, kuriuo susitarė padidinti pradinę pirkėjo įmoką, pakeisti prekių pristatymo terminus, nustatant, kad 10 vienetų prekių bus pristatyta ne vėliau kaip iki 2011-10-21, o 14 vienetų prekių – ne vėliau kaip iki 2011-12-31. Šiuo papildomu susitarimu Pirkimo sutarties šalys taip pat padidino pardavėjui skaičiuojamų delspinigių dydį (VAGK bylos t. 3, l. 27). 2011-10-06 ŽŪB „Kraštovaizdis“, UAB „TSE System“ ir UAB „Skuba“ pasirašė trišalį susitarimą Pirkimo sutarties priedą Nr. 2, kuriuo susitarė, kad UAB „Kraštovaizdis“ 2 801 984,17 Lt sumą, kurią privalo sumokėti pagal Pirkimo sutartį už 10 specializuotų transporto priemonių įsigijimą, perves ne į UAB „TSE System“, o tiesiogiai į šių prekių gamintojo atstovo UAB „Skuba“ atsiskaitomąją sąskaitą (VAGK bylos t. 3, l. 22).

232011-10-06 ŽŪB „Kraštovaizdis“ ir UAB „TSE System“ pasirašė papildomą susitarimą prie Pirkimo sutarties, kuriuo susitarė, kad atsiskaitymą su pardavėju finansuos AB bankas „Snoras“, suteikdamas pardavėjui tikslinį kreditą, aptarė prekių įkeitimo bankui klausimus (VAGK bylos t. 3, l. 27–28). 2011-10-03 Agentūra ir ŽŪB „Kraštovaizdis“ pasirašė susitarimą Nr. 2 dėl Paramos sutarties pakeitimo, kuriuo susitarė, kad pirmas mokėjimo prašymas turi būti pateiktas iki

242011-11-01 (VAGK bylos t. 3, l. 59). 2011-11-03 Agentūroje gautas pareiškėjos 2011-11-02 raštas Nr. 1, kuriuo ji Agentūros prašė atidėti pirmo mokėjimo prašymo pateikimo datą iki 2011-11-15 dėl vadovo ligos ir įrangos tiekėjų vėlavimo pateikti įrangą (VAGK bylos t. 3, l. 59). 2011-11-08 Agentūra ir ŽŪB „Kraštovaizdis“ pasirašė susitarimą Nr. 3 dėl Paramos sutarties pakeitimo, kuriuo susitarė, kad pirmas mokėjimo prašymas turi būti pateiktas iki 2011-11-15 (VAGK bylos t. 3, l. 58).

252011-12-20 Agentūra ŽŪB „Kraštovaizdis“ pagal pirmą mokėjimo prašymą išmokėjo

262 014 133 Lt dydžio paramos sumą (VAGK bylos t. 3, l. 131). 2011-12-27 raštu Nr. 1 pareiškėja kreipėsi į Agentūrą, prašė leisti atidėti antro mokėjimo prašymo datą iki 2012-03-15 dėl finansavimo šaltinio keitimo ir tiekėjų vėlavimo pateikti įrangą (VAGK bylos t. 3, l. 58).

272012-01-09 Agentūra ir ŽŪB „Kraštovaizdis“ pasirašė susitarimą Nr. 4 dėl Paramos sutarties pakeitimo, kuriuo susitarė, kad pareiškėja projektą įvykdys iki 2012-03-15, antras mokėjimo prašymas turi būti pateiktas iki 2012-03-15 (VAGK bylos t. 3, l. 57). 2012-03-14 raštu Nr. 1 pareiškėja kreipėsi į Agentūrą, prašė leisti atidėti antro mokėjimo prašymo datą iki 2012-04-17 dėl tiekėjų vėlavimo pateikti įrangą (VAGK bylos t. 3, l. 54). 2012-03-21 Agentūra ir ŽŪB „Kraštovaizdis“ pasirašė susitarimą Nr. 5 dėl Paramos sutarties pakeitimo, kuriuo susitarė, kad pareiškėja projektą įvykdys iki 2012-04-17, antras mokėjimo prašymas turi būti pateiktas iki 2012-04-17 (VAGK bylos t. 3, l. 53).

282012-04-17 Agentūroje gautas 2012-04-16 pareiškėjos raštas Nr. 1, kuriuo ji prašė leisti projektą įgyvendinti 3 etapais iki 2012-07-30, o antro mokėjimo prašymo datą dėl tiekėjų vėlavimo pateikti įrangą atidėti iki 2012-05-30 (VAGK bylos t. 3, l. 42). 2012-04-30 Agentūra ir ŽŪB „Kraštovaizdis“ pasirašė susitarimą Nr. 6 dėl Paramos sutarties pakeitimo, kuriuo susitarė, kad pareiškėja projektą įvykdys iki 2012-07-30, antras mokėjimo prašymas turi būti pateiktas iki 2012-05-30, trečias mokėjimo prašymas turi būti pateiktas iki 2012-07-30 (VAGK bylos t. 3, l. 41). 2012-05-29 raštu Nr. 1 pareiškėja kreipėsi į Agentūrą, nurodė, kad vilkikų įkeitimo lakštus pasirašė ir Hipotekos įstaigai įregistravimui pateikė 2012-05-24, todėl Kredito unija įkeitimo lakštus atsiėmė tik 2012-05-28. Per tokį trumpą laiką pareiškėja nurodė nespėjanti sukomplektuoti visų dokumentų, todėl prašė leisti antro mokėjimo prašymo pateikimo terminą atidėti iki 2012-06-30 (VAGK bylos t. 3, l. 35).

292012-06-07 Agentūra ir ŽŪB „Kraštovaizdis“ pasirašė susitarimą Nr. 7 dėl Paramos sutarties pakeitimo, kuriuo susitarė, kad antras mokėjimo prašymas turi būti pateiktas iki

302012-06-30 (VAGK bylos t., l. 34). 2012-06-20 Agentūros Rizikų vertinimo ir valdymo departamento Pažeidimų prevencijos ir patikrinimų skyrius atliko ŽŪB „Kraštovaizdis“ projekto patikrą vietoje, surašė ataskaitą Nr. V-KN-0381006, kurioje nurodė, kad: pareiškėja tinkamai vykdo Paraiškoje (verslo plane) numatytą veiklą; iš krovinių gabenimo važtaraščių matyti, kad bendrovė pagrinde gabena grūdines kultūras; faktinė projekto įgyvendinimo vieta nesutampa su nurodyta Paraiškoje; faktinė projekto įgyvendinimo vieta yra (duomenys neskelbtini) (pagrindinė) ir (duomenys neskelbtini) (VAGK bylos t. 2, b. l. 35–36). 2012-07-30 raštu Nr. 1 pareiškėja kreipėsi į Agentūrą, nurodė, kad pirmąją dalį vilkikų iš tiekėjo gavo tik 2012-07-02, o likusią dalį grūdovežių tiekėjas vėluoja pristatyti. Todėl prašė leisti trečią mokėjimo prašymą pateikti iki 2012-10-31 (VAGK bylos t. 3, l. 29).

312012-08-10 Agentūra ir ŽŪB „Kraštovaizdis“ pasirašė susitarimą Nr. 8 dėl Paramos sutarties pakeitimo, kuriuo susitarė, kad pareiškėja projektą įvykdys iki 2012-10-31, trečias mokėjimo prašymas turi būti pateiktas iki 2012-10-31 (VAGK bylos t. 3, l. 29). 2012-09-20 Agentūra ŽŪB „Kraštovaizdis“ pagal antrą mokėjimo prašymą išmokėjo 1 362 235,42 Lt dydžio paramos sumą (VAGK bylos t. 3, l. 131). 2012-12-07 Agentūra ŽŪB „Kraštovaizdis“ pagal trečią mokėjimo prašymą išmokėjo 1 409 893 Lt dydžio paramos sumą (VAGK bylos t. 3, l. 131).

322014-04-22–2014-06-11 Agentūros Kontrolės departamento Panevėžio patikrų vietoje skyrius atliko Paraiškos patikrą vietoje, surašė patikros ataskaitą Nr. V-VP-0641615, kurioje nurodė, kad: įsigytos transporto priemonės adresu (duomenys neskelbtini), nelaikomos; ŽŪB „Kraštovaizdis“ administracija krovinių vežimą įsigytomis transporto priemonėmis vykdo adresu (duomenys neskelbtini); patikrinimo metu dauguma vilkikų išvykę pagal užsakymus, Lietuvoje yra likęs vienas vilkikas; nustatyta, kad įsigytos transporto priemonės naudojamos ne tik augalininkystės produkcijai transportuoti (VAGK bylos t. 2, l. 51–52). 2014-10-13 Ministerijoje įvyko posėdis, 2014-10-15 surašytas posėdžio protokolas Nr. 8D-501(5.50). Posėdžio metu, be kitų klausimų, svarstytas ŽŪB „Kraštovaizdis“ pažeidimas ir Agentūros siūloma sankcija. Nuspręsta pritarti Agentūros siūlomai sankcijai – nutraukti Paramos sutartį ir susigrąžinti visas išmokėtas paramos lėšas (4 833 919 Lt) (VAGK bylos t. 3, l. 96–97).

332014-11-20 sprendimu Nr. SKP-229 Agentūra nurodė, kad pareiškėja projekto įgyvendinimo ir priežiūros laikotarpiu pažeidė pirkimų vykdymo tvarką, kadangi 2011-05-30 tiekėjo UAB „TSE System“ pasiūlymas neatitiko kvietime nurodytų reikalavimų (buvo numatytas ilgesnis pristatymo terminas nei nurodytas pirkimo sąlygose; taip pat nurodytas didesnis bendras įsigyjamų transporto priemonių skaičius), todėl šis tiekėjo pasiūlymas turėjo būti atmestas. Pirkimo sutartyje nurodytas prekių pristatymo terminas neatitiko kvietime bei tiekėjo pasiūlyme nustatytų terminų. 2011-09-21 buvo padarytas Pirkimo sutarties pakeitimas, pakeičiant pristatymo terminą, taip pat buvo pasirašyti kiti papildomi 2011-10-06, 2012-03-22 susitarimai dėl pirkimo sutarties pakeitimo. Visiems šiems pakeitimams pagal Pirkimo taisyklių 52 p. buvo reikalingi Agentūros sutikimai, kurie nebuvo gauti. Agentūra pažymėjo, jog pirkimo techninėje specifikacijoje buvo nustatyta, kad vilkikai turi būti pristatyti kartu su puspriekabėmis, todėl galutiniu laikytinas visos prekės komplektacijos pristatymas. Tai buvo padaryta tik 2012-10-30, t. y. po beveik 14 mėnesių nuo pirkimo sutarties pasirašymo, nesilaikant sutartyje nustatyto termino. Atsižvelgiant į tai, kad tiekėjui dėl to nebuvo skaičiuojami delspinigiai, laikytina, kad tokiais veiksmais faktiškai buvo pratęstas Pirkimo sutarties įvykdymo terminas ir buvo pagerinta tiekėjo padėtis. Šiais pareiškėjos veiksmais pažeistos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmosios veiklos srities „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-10-31 įsakymu Nr. 3D-482 (toliau – ir Įgyvendinimo taisyklės), 25.3 p., 28.8 p. ir 82 p. nuostatos; Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr. 3D-153 (toliau – ir Administravimo taisyklės), 153.2 p. nuostatos; Paramos sutarties 5.4 p., 17.4 p. nuostatos; Pirkimo taisyklių 3 p., 23.2 p. ir 52 p. nuostatos. Agentūra taip pat nurodė, kad pareiškėja pakeitė projekto veiklos pobūdį ir sąlygas. Pareiškėja, nesuderinusi su Agentūra, pakeitė projekto įgyvendinimo vietą, tuo buvo pažeistos Įgyvendinimo taisyklių 19.8 p., 129 p., Administravimo taisyklių 190 p. bei Paramos sutarties 18.3 p. nuostatos. Be to, buvo nustatyta, kad specializuotos transporto priemonės naudojamos ne tik augalininkystės produkcijai transportuoti. Pareiškėja daugiausiai vežė ne augalininkystės produkciją, o kitas prekes, be to, kroviniai buvo vežami tarp užsienio šalių, ši veikla neatitinka Paraiškoje nurodytos veiklos pobūdžio, o Paraiškoje numatytos laikino žemės ūkio produkcijos sandėliavimo veiklos pareiškėja apskritai nevykdė. Taigi pareiškėja be Agentūros sutikimo pakeitė veiklos pobūdį bei vykdė veiklą, kuri pagal Įgyvendinimo taisyklių 4 p. nėra remiama. Nusprendė, kad tokiais veiksmais buvo pažeistos Įgyvendinimo taisyklių 19.8 p., 129 p., Administravimo taisyklių 187 p., 190 p. ir Paramos sutarties 18.3 p. nuostatos. Atsižvelgusi į tai ir vadovaudamasi Įgyvendinimo taisyklių 125 p., 128.1 p., 128.8 p., Administravimo taisyklių 197.3.1 p., 197.3.7 p., Paramos sutarties 20.1 p. nuostatomis, Paramos sutartį su pareiškėja nutraukė ir susigrąžino 4 833 919 Lt išmokėtą paramos sumą. Sprendimas priimtas vadovaujantis Paramos sutarties 20.1 p., Administravimo taisyklių 197.3 p., 255 p., 256 p., Įgyvendinimo taisyklių 125 p. ir 128 p. nuostatomis (t. 1, b. l. 15–21).

34Pareiškėja kreipėsi į VAGK su 2014-12-29 skundu, prašė panaikinti Agentūros 2014-11-20 sprendimą ir įpareigoti Agentūrą iš naujo spręsti klausimą dėl sankcijos taikymo (VAGK bylos t. 1, l. 1–15). VAGK 2015-01-27 sprendimu Nr. 3R-47(AG-476/01-2014) ŽŪB „Kraštovaizdis“ skundą atmetė (t. 1, b. l. 22–36).

35Byloje pagrindinis ginčas kilo dėl nustatytų aplinkybių vertinimo. Pareiškėja nesutinka, kad Agentūra nustatytas faktines aplinkybes įvertino kaip pažeidimus, be to, ginčija taikytos sankcijos pagrįstumą.

36Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Įgyvendinimo taisyklės, Administravimo taisyklės, Pažeidimų administravimo taisyklės ir Grąžintinų lėšų taisyklės.

37Įgyvendinimo taisyklėse reglamentuojama, jog projekto kontrolės laikotarpis – penkerių metų laikotarpis nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, per kurį tikrinama, kaip paramos gavėjas laikosi projekte, paramos paraiškoje ir (ar) paramos sutartyje numatytų įsipareigojimų (2 p.). Bet kuriame paramos paraiškų bei mokėjimo prašymų administravimo etape gali būti atliekama jų patikra vietoje. Patikros vietoje metu tikrinami pareiškėjo ir (ar) paramos gavėjo paramos paraiškoje ir jos prieduose bei mokėjimo prašyme pateikti duomenys ir jų atitiktis tikrovei (Įgyvendinimo taisyklių 114 p.). Agentūra 5 metus nuo paramos sutarties pasirašymo datos turi teisę tikrinti, ar paramos gavėjas ir po projekto įgyvendinimo laikosi paramos sutartyje numatytų sąlygų (Įgyvendinimo taisyklių 120 p.). Agentūra ne vėliau kaip po 5 metų nuo sprendimo priėmimo skirti paramą vertina veiklos atitiktį verslo planui. Atsižvelgiant į aplinkybes, kuriomis įgyvendinamas verslo planas, išmokėta parama gali būti susigrąžinama, jei paramos gavėjas nesilaiko verslo plano nuostatų (Įgyvendinimo taisyklių 121 p.). Paramos susigrąžinimas, be kita ko, taikomas: kai paramos gavėjas, vykdydamas projektą, pažeidė EB ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, susijusius su projekto įgyvendinimu (128.1 p.); per penkerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo be rašytinio Agentūros sutikimo pakeičia pagal sutartį remiamos veiklos pobūdį (128.8 p.).

38Administravimo taisyklių 5.9 p. įtvirtinta, kad Agentūra atlieka projektų, kuriems buvo skirta parama, priežiūrą, atlieka patikras vietoje, priima ir registruoja pateiktus mokėjimo prašymus ir kasmetinius prašymus, tikrina paramos gavėjų mokėjimo prašymuose, kasmetiniuose prašymuose arba paramos paraiškose pateiktos informacijos teisingumą ir nurodytų išlaidų arba prašomos paramos tinkamumą finansuoti, tiria pažeidimus, vertina projektų įgyvendinimo eigą bei galutinę projekto įgyvendinimo ir užbaigto projekto metinę ataskaitas, tikrina paramos gavėjų atitiktį projekto priežiūros rodikliams, esant poreikiui taiko priemones, skirtas paramos gavėjų atitikčiai projekto priežiūros rodikliams gerinti, prižiūri ir kontroliuoja šių priemonių įgyvendinimo eigą, užtikrina, kad visi patikrinimai, nustatyti Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktuose, būtų atlikti ir tinkamai dokumentuoti (šioms funkcijoms atlikti Agentūra gali pasitelkti nepriklausomus ekspertus). Agentūra turi teisę ankstesniais ir (arba) einamaisiais metais pateiktas paramos paraiškas administruoti iš naujo bei priimti sprendimus dėl reikalavimo grąžinti visą ar dalį išmokėtos paramos sumos ir (arba) taikyti kitas poveikio priemones už su prašoma arba gauta parama susijusių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymą. Agentūra yra atsakinga už projektų įgyvendinimo priežiūrą (Administravimo taisyklių 182 p.). Administravimo taisyklių 252 p. nustatyta, kad pažeidimų tyrimas vykdomas vadovaujantis Teisės aktų nuostatų pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondo priemonių įgyvendinimu, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublik?s žemės ūkio ministro 2010-02-05 įsakymu Nr. 3D-80 (toliau – ir Pažeidimų administravimo taisyklės).

39Pažeidimą Agentūra gali nustatyti, be kita ko, tuomet, kai pareiškėjas arba paramos gavėjas pažeidžia Programos paramos gavimo ir naudojimo sąlygas: pažeisdamas paramos skyrimo ir naudojimo sąlygas, praėjus mažiau nei 5 metams nuo sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimo arba paramos sutarties pasirašymo (jei ji pasirašoma), pakeičia remiamos veiklos pobūdį, parduoda ar kitaip perleidžia turtą, įsigytą iš paramos lėšų be Agentūros rašytinio sutikimo (Administravimo taisyklių 253.6 p.). Administravimo taisyklių 256 p. nustatyta, kad jeigu nustatytas pažeidimas yra susijęs su paramos gavėjui išmokėtomis paramos lėšomis ir Agentūra priima sprendimą susigrąžinti išmokėtas paramos lėšas, grąžintinos lėšos, susidariusios įgyvendinant Programos priemones, administruojamos vadovaujantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublik?s Vyriausybės 2008-02-13 nutarimu Nr. 137 (toliau – ir Grąžintinų lėšų taisyklės). Grąžintinų lėšų taisyklėse nustatyta, jog vykdomoji institucija priima sprendimą dėl grąžintinų lėšų susidarymo: jeigu fizinis arba juridinis asmuo (7.1 p.): nesilaikė ES ir (arba) nacionaliniuose teisės aktuose ir (arba) paramos sutartyje nustatytų reikalavimų paramai gauti (7.1.1 p.); vykdomajai institucijai pateikė klaidingą su paramos gavimu susijusią informaciją (7.1.2 p.); gavo didesnę nei priklauso paramą (7.1.3 p.); kitais priemonių administravimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais (7.2 p.); jeigu valstybės institucijos, dalyvaujančios administruojant priemones, nesilaikė ES ir (arba) nacionalinių teisės aktų nuostatų ar veikė aplaidžiai ir dėl to fiziniam arba juridiniam asmeniui išmokėta parama (7.3 p.).

40Pažeidimų administravimo taisyklėse nustatyta, kad Agentūros valstybės tarnautojams ar kitiems darbuotojams įtarus pažeidimą ir (arba) gavus informacijos apie įtariamą pažeidimą iš Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų ir kitų institucijų ar asmenų, taip pat gavus informacijos iš FNTT apie įtariamą nusikalstamą veiką, kuri gali būti susijusi su agentūros administruojamomis paramos lėšomis, agentūroje ne vėliau kaip per 20 darbo dienų (dėl objektyvių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas) atliekamas tyrimas (4 p.). Jei už pažeidimą, padarytą įgyvendinant investicines EŽŪFKP ar EŽF priemones, siūlomos sankcijos suma siekia 100 000 Lt, Agentūra per 5 darbo dienas nuo pažeidimo nustatymo pateikia Ministerijai visą su pažeidimu susijusią medžiagą ir agentūros siūlomą sprendimą dėl sankcijų, pagrįstą objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, išskyrus 101 punkte numatytą atvejį (Pažeidimų administravimo taisyklių 10 p.). Atlikęs pažeidimo tyrimą, Ministerijos pažeidimų kontrolierius ne vėliau kaip kitą darbo dieną pateikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu sudarytai komisijai, kuriai priskirta svarstyti su pažeidimais susijusius klausimus, pažymą apie pažeidimą, kurioje išdėstyta išvada apie agentūros siūlomą sprendimą dėl sankcijų (Pažeidimų administravimo taisyklių 13 p.). Komisija, gavusi pažymą apie pažeidimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios pažymos gavimo (dėl objektyvių priežasčių šis terminas komisijos sprendimu gali būti pratęstas), atsižvelgdama į Taisyklių 17 p. nurodytas aplinkybes, priima sprendimą: pritarti Agentūros siūlomam sprendimui dėl sankcijų; nepritarti Agentūros siūlomam sprendimui dėl sankcijų; kitą sprendimą (Pažeidimų administravimo taisyklių 14 p., 14.1–14.3 p.). Komisijos sprendimas pateikiamas posėdžio protokole (Pažeidimų administravimo taisyklių 15 p.). Agentūra gavusi Ministerijos sprendimą dėl sankcijų, per 10 darbo dienų nuo šio sprendimo gavimo apie jį raštu informuoja pareiškėją arba paramos gavėją ir sprendimą skubiai pradeda vykdyti (Pažeidimų administravimo taisyklių 18 p.).

41Iš nurodyto teisinio reglamentavimo matyti, jog Agentūra turi teisę ir pareigą tikrinti, kaip projekto įgyvendinimo kontrolės laikotarpiu (5 metus nuo paramos sutarties pasirašymo) paramos gavėjas laikosi prisiimtų įsipareigojimų. Atitinkamai, net ir išmokėjusi paramos gavėjui lėšas, turi teisę atlikti pažeidimų tyrimus, bei, nustačiusi paramos gavėjo padarytus pažeidimus, lėšas susigrąžinti. Taigi pareiškėjos akcentuojama aplinkybė, kad ankstesniuose projekto administravimo etapuose pažeidimai nebuvo nustatyti, nepaneigia atsakovės teisės ir pareigos visą laikotarpį tikrinti, kaip paramos gavėjas laikosi prisiimtų įsipareigojimų, o, nustačius pažeidimus, taikyti teisės aktuose nustatytas poveikio priemones. Taigi VAGK skundžiamame sprendime pagrįstai konstatavo, kad Agentūros teisė ir pareiga priimti sprendimą dėl paramos susigrąžinimo nekvestionuotina, tačiau toks sprendimas privalo būti pagrįstas tinkamai nustatytais faktais (paramos gavėjo padarytais pažeidimais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos, kaip numatyta Viešojo administravimo įstatymo 8 str.

42Iš skundžiamo sprendimo matyti, kad Agentūra nustatė kelis paramos gavėjos padarytus pažeidimus ir pritaikė griežčiausią sankciją – paramos sutarties nutraukimą ir išmokėtų paramos lėšų susigrąžinimą. Taigi šiuo atveju vertintinos aplinkybės, patvirtinančios arba paneigiančios pažeidimų padarymą, ir pritaikytos sankcijos pagrįstumas. Pažymėtina, kad VAGK Agentūros nustatytų pažeidimų neperkvalifikavo, kaip teigia pareiškėja. VAGK ir Agentūra iš esmės vertino tas pačias aplinkybes, sankcijų pagrįstumą siejo su Agentūros nustatytų pažeidimų padarymu.

43Dėl projekto veiklos vietos pakeitimo

44Administravimo taisyklių 190 p. nustatyta, kad paramos gavėjas privalo raštu informuoti Agentūrą apie visus numatomus pakeitimus, susijusius su projekto įgyvendinimu. Pažymėtina, jog pagal Paramos sutarties 18.3 p. pareiškėja įsipareigojo nekeisti savo veiklos, kuriai suteikiama parama, pobūdžio, projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų, mažiausiai 5 metus nuo Paramos sutarties pasirašymo dienos. Gavus Agentūros raštišką sutikimą veiklos pobūdis, projekto įgyvendinimo vieta ir sąlygos gali būti keičiami, jei tuo būdu nepadaromas esminis projekto pakeitimas (jei tai netrukdo pasiekti projekte nustatytų tikslų ir įgyvendinti jame nustatytus uždavinius). Kadangi parama yra tikslinė, skiriama konkrečiam projektui, tai pasirinktos projekto įgyvendinimo vietos aspektas yra reikšmingas. Nors projekto įgyvendinimo vieta teisės aktuose nėra apibrėžta, tačiau ja laikytina faktinė vieta, kurioje įgyvendinamas projektas. Kiekvienu konkrečiu atveju projekto įgyvendinimo vietos nustatymas priklauso nuo konkretaus projekto pobūdžio, gali būti kelios vietos, kuriose planuojama projektą įgyvendinti.

45Paraiškoje yra skiltis „Projekto įgyvendinimo vieta“, kurioje pareiškėja nurodė, kad projektas bus įgyvendinamas (duomenys neskelbtini). Pareiškėja įsipareigojo šios vietos be Agentūros raštiško sutikimo nekeisti 5 metus. Pati pareiškėja pripažįsta, kad veiklą vykdė ne tik (duomenys neskelbtini), bet ir (duomenys neskelbtini). Nors pareiškėja teigia, kad toks veiklos organizavimas ne trukdo, o padeda pasiekti projekto tikslus, tačiau reikalavimas be Agentūros sutikimo nekeisti projekto įgyvendinimo vietos yra imperatyvus ir pareiškėja privalėjo jo laikytis. Šiuo atveju taikytina ne informavimo, o sutikimo gavimo procedūra. Duomenų, kad būtų gautas aiškus Agentūros pritarimas (sutikimas) keisti (iš dalies keisti) projekto įgyvendinimo vietą, byloje nėra. Pareiškėjos nuomone, projekto įgyvendinimo vieta neturėtų būti tapatinama su pareiškėjos buveinės vieta. Pažymėtina, kad Paraiškos skiltyje „Projekto įgyvendinimo vieta“ pareiškėja turėjo nurodyti ne savo buveinę, o realią vietą, kurioje projektas bus įgyvendinamas, t. y. kurioje bus įsteigtas augalininkystės produkcijos rinkodaros centras. Taigi pagrįsta Agentūros pozicija, kad šiuo konkrečiu atveju projekto įgyvendinimo vieta laikytina vieta, kurioje pareiškėja steigė projekte nurodytą centrą. Šiuo atveju pareiškėjos buveinė ir nurodoma projekto įgyvendinimo vieta sutapo. Pažymėtina, kad pareiškėjos atstovas teismo posėdyje akcentavo vilkikų nelaikymą nurodytoje projekto įgyvendinimo vietoje, kaip nustatytą pažeidimą, tačiau iš 2014 m. patikrinimo ataskaitos ir skundžiamo sprendimo matyti, kad Agentūra pažeidimą pripažino nustačiusi, kad projekto įgyvendinimo vietos adresu ne tik, kad nelaikomos transporto priemonės, tačiau ir pareiškėjos administracija dirba (projekto veiklą vykdo) (duomenys neskelbtini). Pati pareiškėja pripažįsta, kad veiklą vykdė ne tik (duomenys neskelbtini), bet ir (duomenys neskelbtini). Be to, tai patvirtina patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), nuomos sutartis, kuris sudaryta 2012 m. pabaigoje. VAGK detaliai skundžiamame sprendime aprašė aplinkybes, susijusias su pareiškėjos veiklos vykdymo vietomis (jų pasikeitimu). Nors projektas turi būti įgyvendinamas Paraiškoje nurodytoje vietoje, o projekto įgyvendinimo vieta turi būti žinoma Agentūrai, jos keisti be Agentūros sutikimo negalima, tačiau pareiškėja šiuo atveju šių reikalavimų laikymosi neužtikrino, todėl pagrįstai buvo konstatuotas pažeidimas.

46Dėl pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimo

47Agentūra skundžiamame sprendime nurodė, jog pareiškėja pažeidė pirkimų vykdymo tvarką. Teismas šiame sprendime ir VAGK skundžiamame sprendime detaliai aprašė faktines aplinkybes, susijusias su pirkimų vykdymu, iš kurių matyti, kad pasirinkto tiekėjo pasiūlyme nurodyti technikos pristatymo terminai buvo ilgesni, negu nurodyti kvietime, todėl toks pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų ir turėjo būti atmestas. Be to, su konkurso laimėtoja pasirašytoje pirkimo–pardavimo sutartyje buvo nurodyti kitokie technikos pristatymo terminai nei kvietime bei pasiūlyme. Vėlesniais papildomais susitarimais technikos pristatymo terminai buvo pakeisti, tačiau minėtiems susitarimams sudaryti nebuvo gautas Agentūros sutikimas. Nors su Agentūra buvo pasirašyti susitarimai dėl Paramos sutarties pakeitimo (pakeistas projekto įgyvendinimo terminas ir mokėjimo prašymų pateikimo terminai), tačiau dėl pirkimo–pardavimo sutarties pakeitimų pareiškėja Agentūros sutikimo neprašė. Taigi VAGK pagrįstai padarė išvadą, kad su Agentūra buvo suderinti tik Paramos sutarties, bet ne pirkimo–pardavimo sutarties pakeitimai, nors šie dokumentai yra skirtingi. Iš bylos dokumentų matyti, kad, remiantis kvietime nurodytomis sąlygomis, prekės turėjo būti pristatytos iki 2011-12-04 (per 5 mėnesius nuo sutarties pasirašymo), tuo tarpu, galutinai jos buvo pristatytos tik 2012-10-30. Agentūra pagrįstai pažymėjo, jog pirkimo techninėje specifikacijoje buvo nustatyta, kad vilkikai turi būti pristatyti kartu su puspriekabėmis, todėl galutiniu laikytinas visos prekės komplektacijos pristatymas. Tai buvo padaryta tik 2012-10-30, t. y. po beveik 14 mėnesių nuo pirkimo sutarties pasirašymo, nesilaikant sutartyje nustatyto termino.

48LVAT savo praktikoje laikosi pozicijos, kad „pakeitimais pakeista kaina, paslaugų atlikimo terminas bei perkamų paslaugų kiekis, jeigu jie būtų numatyti pradedant vykdyti pirkimą iš esmės, galėjo lemti tai, kad į derybas būtų kviečiami kiti didesnį paslaugų kiekį galintys pasiūlyti teikėjai ar už kitą nei pasiūlyta kainą galintys paslaugas suteikti tiekėjai. Tai, kad tiekėjui, su kuriuo buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis, buvo pasiūlytas papildomas kiekis paslaugų bei pratęstas terminas jas atlikti, pakeitė ekonominę šalių pusiausvyrą tiekėjo naudai. Be to, tai pažeidė skaidrumo principą, nes apie papildomą paslaugų pirkimą nebuvo skelbiama, pažeistas viešumo viešuosiuose pirkimuose reikalavimas. <...> Šie įvardyti viešųjų pirkimų pažeidimai yra esminiai, kurie nepriklauso nuo faktinių aplinkybių, ypatingos skubos ar panašiai“ (2014-07-17 nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1458/2014). Tiekėjai, vertindami pirkimo sąlygas, atsižvelgia į jose nurodytus sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminus, įvertina savo galimybes per nustatytą laiką įgyvendinti savo įsipareigojimus bei galinčias kilti neigiamas pasekmes, jei šie terminai yra pažeidžiami. Visa tai lemia ne tik tiekėjų apsisprendimą dėl pasiūlymo pateikimo, bet ir pasiūlyme nurodomos kainos apskaičiavimą. Todėl pirkimo sąlygose nustatytų prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų įvykdymo terminų perkėlimas į su laimėjusiu tiekėju sudaromą sutartį ir jų laikymasis vykdant pačią sutartį (arba sutartinės atsakomybės taikymas už numatytų terminų nesilaikymą) garantuoja realią ir sąžiningą konkurenciją bei užtikrina vienodas tiekėjų dalyvavimo pirkimo procedūrose galimybes, ir atvirkščiai – sudarytos sutarties vykdymo metu pakeičiant pirkimo sąlygose numatytus prekių pristatymo terminus, tiekėjų atžvilgiu yra pažeidžiamas lygiateisiškumo principas.

49Teisėjų kolegija, įvertinusi su pirkimų vykdymu susijusias aplinkybes, daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju faktiškai buvo pagerinta tiekėjo padėtis. Šiuo atveju neatmestina galimybė, kad, esant kitokiems nei nurodyta kvietime prekių pristatymo terminams, kiti konkurso dalyviai būtų pasiūlę palankesnę kainą, taigi pareiškėja, organizuodama konkursą, neužtikrino realios tiekėjų konkurencijos ir lygiateisiškumo. Atkreiptinas dėmesys, kad pirkimo–pardavimo sutartis realiai buvo įvykdyta gerokai pažeidus kvietime nurodytus prekės pristatymo terminus, todėl Agentūra pagrįstai konstatavo pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimą.

50Dėl projekto veiklos pobūdžio pažeidimo

51Pažymėtina, kad pagal Paramos sutarties 18.3 p. pareiškėja įsipareigojo, be kita ko, nekeisti savo veiklos, kuriai suteikiama parama, pobūdžio mažiausiai 5 metus nuo Paramos sutarties pasirašymo dienos. Gavus Agentūros raštišką sutikimą, veiklos pobūdis gali būti keičiamas, jei tuo būdu nepadaromas esminis projekto pakeitimas (jei tai netrukdo pasiekti projekte nustatytų tikslų ir įgyvendinti jame nustatytus uždavinius).

52Pareiškėjos įgyvendinamo projekto esmė aprašyta Paraiškoje, kurioje nurodyta, kad ŽŪB „Kraštovaizdis“ planuojama vykdyti pagrindinė veikla – grūdų, rapsų ir baltyminių kultūrų surinkimo, laikino sandėliavimo ir pristatymo realizacijai centro steigimas. Planuojama, kad ŽŪB „Kraštovaizdis“ sėkmingai ir pilna apimtimi įgyvendinusi investicinį projektą per metus sugebės surinkti, laikinai sandėliuoti ir rinkai pateikti iki 250 000 t augalininkystės produkcijos. Numatomos tokios veiklos prielaidos: ŽŪB „Kraštovaizdis“ numato įsigyti 24 specializuotas augalininkystės produkcijos surinkimo, laikino sandėliavimo, transportavimo ir iškrovimo transporto priemones (specializuotus grūdovežius). Numatoma, kad viena specializuota transporto priemonė sugebės per metus suteikti augalininkystės rinkodaros paslaugų apie 10 000 t produkcijos kiekiui. Pagrindiniais pareiškėjos klientais bus pavieniai žemdirbiai, žemės ūkio bendrovės, grūdų elevatoriai ir pan. Analogiškas numatomos vykdyti veiklos aprašymas pateiktas ir verslo plane, kuriame taip pat nurodyta, jog ŽŪB „Kraštovaizdis“ numato veikti visoje šalyje ir įsteigti dešimt augalininkystės rinkodaros centrų. Visos projekte numatytos investicijos yra būtinos ir optimalios, siekiant modernizuoti bei plėtoti augalininkystės produkcijos rinkodaros veiklos gamybinę bazę. Projektas planuojamas įgyvendinti dėl efektyviausio būdo sprendžiant bendrovės ir kitų aplinkinių regionų žemdirbių veiklos problemas. Bendrovė sukurtų iki 28 pastovių darbo vietų, taip būtų gerinamas socialinis mikroklimatas kaimo vietovėje, didinamos kaimo gyventojų pajamos.

53Tačiau Agentūra 2014 m. patikrinimo vietoje metu nustatė, kad įsigytos transporto priemonės naudojamos ne tik augalininkystės produkcijai transportuoti: devynios transporto priemonės per 2012 ir 2013 m. po vieną kartą vežė žemės ūkio produkciją (vidutiniškai 24 t), penkios vežė du kartus (po 40–50 t), penkios transporto priemonės per minėtą laikotarpį nė karto nevežė žemės ūkio produkcijos ir tik keturios transporto priemonės tokią produkciją vežė daugiau nei du kartus (dvi iš viso pervežė po 70 t, viena – 95 t, likusi – 150 t). Taigi Agentūra nustatė, kad įsigytomis transporto priemonėmis ŽŪB „Kraštovaizdis“ nors ir vežė augalininkystės produkciją, tačiau deklaruoti kiekiai neatitiko verslo plane nurodytų kiekių ir ta neatitiktis yra žymi. Be to, Agentūra taip pat nustatė, jog patikros metu už iš dalies paramos lėšas įsigytos transporto priemonės vežė cheminius produktus, metalą, aliuminio profilius, detales, medieną, automatinio padavimo dalis, maistinę želatiną, elektros prekes, mašininę įrangą, sporto prekes, kačių maistą, plastmasinę tekstilę, baldų furnitūrą – 23 priemonės buvo išvykusios iš Lietuvos, vienas vilkikas buvo likęs Lietuvoje dėl techninės priežiūros. Agentūra taip pat nustatė, jog kita Paraiškoje planuota teikti paslauga buvo laikinas žemės ūkio produkcijos sandėliavimas, tačiau tokia veikla apskritai nevykdyta. Pažymėtina, jog pareiškėja minėtų Agentūros nustatytų aplinkybių neginčija.

54Pareiškėjos nuomone, teisės aktuose, projekto sutartyje reikalavimas gabenti išimtinai tik augalininkystės produkciją nėra keliamas, todėl ne tik augalininkystės produkcijos, bet ir kitų krovinių transportavimas nelaikytinas pažeidimu. Paramos sutarties 17.1 p. ŽŪB „Kraštovaizdis“ įsipareigojo, siekdamas numatytų projekto rezultatų, tikslų ir uždavinių, įgyvendinti projektą taip, kaip aprašyta Paraiškoje, verslo plane. Nors iš esmės pareiškėjai nėra draudžiama vežti ir kitus krovinius (pavyzdžiui, atsižvelgiant į augalininkystės produkcijos vežimo sezoniškumą ir pan.), tačiau projekte nenumatytos veiklos vykdymas neturi paneigti paramos skyrimo konkrečiai sričiai esmės ir trukdyti pasiekti projekto tikslus, kadangi suteikiama parama yra tikslinė (remiama tam tikra veikla). Kitaip tariant, kitų krovinių vežimas galėtų būti kaip išimtis, bet neturėtų netapti taisykle, kaip nutiko šiuo atveju.

55VAGK skundžiamame sprendime pažymėjo, kad, pateikdama Paraišką ir pasirašydama Paramos sutartį, pareiškėja įsipareigojo apie visus projekto pakeitimus pranešti ir juos derinti su Agentūra. Tačiau pareiškėja apie tai, jog negali pasiekti projekte prognozuojamų veiklos apimčių, jog projekto vykdymo metu jai kilo nenumatytų aplinkybių, dėl kurių būtina teikti papildomas, projekte nenumatytas paslaugas, ir siekdama suderinti pakeitimus, į Agentūrą nesikreipė.

562012–2013 m. augalininkystės produkcijos pervežimo paslaugų kiekiai gerokai skyrėsi nuo planuotųjų. Taigi iš esmės pareiškėja nevykdė (nevykdo) veiklos taip, kaip buvo numačiusi. Nors projekto veikla ir išlaidos privalo būti susijusios su remiama veikla, kurios tikslas – didinti būtent žemės ir maisto ūkio konkurencingumą, skatinti aukštesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą, gerinant šių produktų kokybę ir rinkodarą, tačiau pareiškėja, naudodama iš dalies paramos lėšomis įsigytas transporto priemones, pradėjo vykdyti projekte apskritai nenumatytą veiklą – teikė transportavimo paslaugas, t. y. transportavo į užsienį prekes, o ne augalininkystės produkciją.

57Teisėjų kolegijos nuomone, Agentūra ir VAGK padarė nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis pagrįstą išvadą, jog pareiškėjos veikla neatitinka Paraiškoje numatytos veiklos pobūdžio. Pareiškėja nepasiekė projekte numatytų rezultatų, verslo plane numatyta veikla vykdoma minimaliai, iš dalies paramos lėšomis įsigyta technika aktyviai naudojama projekte nenumatytai (ir neremiamai) veiklai – teikiamos ne žemės ūkio produktų transportavimo paslaugos. Šios projekto įgyvendinimo aplinkybės rodo, kad veiklos nukrypimas nuo planuotosios (Paraiškoje deklaruotosios) yra esminis. Teismas, remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, konstatuoja, kad projekto veiklos pobūdis faktiškai buvo pakeistas. Pažymėtina, kad teisės aktai jokiais atvejais nesuteikia pareiškėjams teisės savarankiškai spręsti dėl veiklos pobūdžio pakeitimo. Veiklos pobūdis gali būti keičiamas tik esant Agentūros sutikimui ir jei tuo būdu nepadaromas esminis projekto pakeitimas (jei tai netrukdo pasiekti projekte nustatytų tikslų ir įgyvendinti jame nustatytus uždavinius). Jokių svarbių aplinkybių, kurios pateisintų Agentūros neinformavimą apie sunkumus įgyvendinant projektą, pareiškėja nenurodė. Atsižvelgusi į gabentų krovinių apimtis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjos pagrindinė vykdyta veikla buvo ne augalininkystės produkcijos gabenimas, o kitų krovinių gabenimas, tai rodo, kad projekto veiklos pobūdis realiai buvo pakeistas.

58Dėl pritaikytos sankcijos proporcingumo

59LVAT 2010-12-27 sprendime administracinėje byloje Nr. A63-1723/2010, kuriuo remiasi pareiškėja, nurodė, kad Agentūrai yra suteikta diskrecijos teisė spręsti dėl sankcijų taikymo, t. y. Agentūra savo kompetencijos ribose turi teisę apsispręsti taikyti ar netaikyti sankcijas už atitinkamus teisės aktų pažeidimus, taip pat jei taikyti, tai kokia apimtimi. LVAT minėtame sprendime pažymėjo, kad Agentūra yra viešojo administravimo institucija, kurios veiklai pilna apimtimi taikytinos Viešojo administravimo įstatymo nuostatos. Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 3 p. nustatyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi proporcingumo principu, kuris reiškia, kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus. Taigi taikomos priemonės neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau, negu reikia pagrįstiems administravimo tikslams pasiekti, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju turi būti vertinama nustatytų aplinkybių visuma ir sprendžiama, ar taikoma sankcija yra proporcinga. Pareiškėjos argumentas dėl atskirų sankcijų skyrimo ir jų bendrinimo nepagrįstas teisiniu reglamentavimu ar aktualia teismų praktika, todėl atmestinas.

60Viešojo administravimo įstatymo 363 str. 2 d. nustatyta, kad, jeigu ūkio subjektas vadovaujasi priežiūrą atliekančio subjekto vadovo, jo įgalioto asmens ar kolegialios priežiūrą atliekančio subjekto institucijos patvirtinta rašytine arba viešai paskelbta konsultacija, kuri vėlesne konsultacija, aukštesniojo pagal pavaldumą viešojo administravimo subjekto konsultacija ar kitu individualiu administraciniu aktu arba teismo sprendimu pripažįstama kaip neatitinkanti (klaidinga) teisės aktų reikalavimų, ūkio subjektui poveikio priemonės už netinkamą teisės aktų vykdymą, kurį lėmė klaidinga konsultacija, netaikomos. Pažymėtina, kad pareiškėja šiuo atveju neįrodė Viešojo administravimo įstatymo 363 str. 2 d. taikymo sąlygų egzistavimo, t. y. byloje nėra duomenų, kad Agentūra būtų suteikusi pareiškėjai konsultaciją dėl projekto įgyvendinimo, kuri suklaidino pareiškėją. Tai, kad Agentūra 2012 m. atliko patikrą vietoje ir nustatė tam tikras aplinkybes, susijusias su projekto vykdymu, nelaikytina Agentūros pareiškėjai suteikta konsultacija. Pareiškėja nenurodė, kad būtų konsultavusis su Agentūra dėl projekto įgyvendinimo, t. y. prašiusi paaiškinti, kaip turėtų elgtis tam tikroje situacijoje. Pareiškėjos argumentas, jog Agentūra, 2012 m. atlikusi patikrą ir nenustačiusi pažeidimų, nebegali elgtis priešingai ir susigrąžinti išmokėtus pinigus, yra nepagrįstas. Pažymėtina, kad pareiškėja, pažeidusi paramos teikimo sąlygas, negalėjo turėti teisėtų lūkesčių naudotis paramos lėšomis ne pagal paskirtį.

61LVAT 2012-09-24 nutartyje administracinėje byloje Nr. A438-2398/2012 nurodė, kad Paramos sutarties nutraukimas ir reikalavimas grąžinti sumokėtas paramos lėšas pagal pasekmes yra sunkiausia poveikio priemonė. Paprastai ji turėtų būti skiriama, kai kitomis poveikio priemonėmis yra negalima pasiekti, jog būtų įgyvendinti konkretaus paramos projekto tikslai ir uždaviniai, t. y. kai padaryti pažeidimai prieštarauja šiems tikslams ir uždaviniams, dėl ko paramos projektas gali nepasiekti tų tikslų ir uždavinių dėl kurių jis buvo sukurtas. Pavyzdžiui, tai galėtų būti tokie pažeidimai, kaip nustojimas vykdyti projektą; pakeitimas pagal sutartį remiamos veiklos, kurių (pažeidimų) pats pobūdis parodo, kad yra nebesiekiama paramos projekto uždavinių ir tikslų.

62VAGK, atsižvelgusi į tai, jog pareiškėja nebendradarbiavo su Agentūra, neinformavo pastarosios apie galimai kilusius nenumatytus sunkumus ir apie vykdomą kitokią, nei numatyta projekte, veiklą Agentūrai nepranešė, pirkimus vykdė pažeisdama Pirkimo taisykles, projektas nepasiekęs tų tikslų, uždavinių ir rezultatų, dėl kurių jis buvo sukurtas, dalinai paramos lėšomis įsigyta technika vykdoma pagal Paramos sutartį neremiama veikla, ginčijamame sprendime konstatavo, kad pareiškėjos padaryti pažeidimai yra akivaizdūs ir reikšmingi (esminiai), todėl padarė išvadą, jog Agentūros nustatytų pažeidimų visetas nagrinėjamu atveju sudarė pakankamą pagrindą taikyti būtent visos paramos susigrąžinimo sankciją ir nutraukti su pareiškėja Paramos sutartį.

63Teisėjų kolegija, įvertinusi paminėtas faktines bylos aplinkybes bei vadovaudamasi teisingumo bei protingumo principais, sprendžia, kad ginčijamuose sprendimuose nurodyti pareiškėjos padaryti pažeidimai buvo esminiai, dėl pareiškėjos veiksmų projekte nustatyti tikslai nebuvo pasiekti, o uždaviniai liko neįgyvendinti. Projektas buvo įgyvendintas labai maža apimtimi, nurodyti pažeidimai sudarė sąlygas pareiškėjai piktnaudžiauti parama (iš dalies už paramos lėšas įsigytas transporto priemones naudoti neremiamoje veikloje), todėl šie pažeidimai sudaro pagrindą taikyti Paramos sutarties 20.1 p. nustatytą sankciją – nutraukti Paramos sutartį ir susigrąžinti paramą. Teismas konstatuoja, kad Agentūra, skirdama sankciją pareiškėjai, tinkamai įvertino Pažeidimų administravimo taisyklių 17 p. nurodytus veiksnius, t. y. padaryto pažeidimo sunkumą, pobūdį, aplinkybes, turėjusias įtakos pažeidimo padarymui. Teisėjų kolegijos nuomone, ginčijamame sprendime išdėstytų motyvų pagrindu pareiškėjai paskirta sankcija yra proporcinga (adekvati) paramos administravimo tikslui ir dėl to teisinga. Teismui konstatavus, kad ginčijami VAGK ir Agentūros sprendimai yra teisėti ir pagrįsti, atmestinas kaip nepagrįstas ir pareiškėjos išvestinis reikalavimas klausimą dėl sankcijos ŽŪB „Kraštovaizdis“ taikymo perduoti iš naujo spręsti Agentūrai.

64Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 ir 129 str., teisėjų kolegija

Nutarė

65Pareiškėjos ŽŪB „Kraštovaizdis“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

66Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėja ŽŪB „Kraštovaizdis“ 2015-02-17 išsiuntė paštu teismui... 4. Paaiškino, kad Agentūra 2014-11-20 sprendimu Nr. SKP-229 nutraukė paramos... 5. Pareiškėjos manymu, VAGK nepagrįstai konstatavo pirkimo procedūrų... 6. VAGK taip pat nepasisakė dėl pareiškėjos argumentų, susijusių su... 7. Pažymėjo, kad VAGK sprendimu liko neatskleista ginčo esmė, neįvertintos... 8. Atsakovė Agentūra atsiliepime (t. 1, b. l. 62–69) nurodė, kad su skundu... 9. Pabrėžė, kad pareiškėjos santykiai su AB banku „Snoras“ bei... 10. Agentūra taip pat pažymėjo, kad pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimą... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija... 12. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas skundą palaikė remdamasis jame... 13. Atsakovės atstovė teismo posėdyje nurodė, kad su skundu nesutinka remdamasi... 14. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovė nurodė, kad su skundu... 15. Skundas atmestinas.... 16. Byloje ginčas kilo dėl Agentūros 2014-11-20 sprendimo Nr. SKP-229 ir VAGK... 17. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010-10-15... 18. Nr. 1PP-KP-10-1-003457-PR001 (toliau – ir Paramos sutartis), kurioje... 19. 4 833 920 Lt (t. y. iki 50 proc.) visų tinkamų kompensuoti projekto išlaidų... 20. 2011-05-26 ŽŪB „Kraštovaizdis“ paskelbė kvietimą pateikti prekių,... 21. 2011-07-11 Agentūra ir ŽŪB „Kraštovaizdis“ pasirašė susitarimą Nr. 1... 22. 2011-10-01 (VAGK bylos t. 3, l. 60). 2011-09-21 ŽŪB „Kraštovaizdis“ ir... 23. 2011-10-06 ŽŪB „Kraštovaizdis“ ir UAB „TSE System“ pasirašė... 24. 2011-11-01 (VAGK bylos t. 3, l. 59). 2011-11-03 Agentūroje gautas... 25. 2011-12-20 Agentūra ŽŪB „Kraštovaizdis“ pagal pirmą mokėjimo... 26. 2 014 133 Lt dydžio paramos sumą (VAGK bylos t. 3, l. 131). 2011-12-27 raštu... 27. 2012-01-09 Agentūra ir ŽŪB „Kraštovaizdis“ pasirašė susitarimą Nr. 4... 28. 2012-04-17 Agentūroje gautas 2012-04-16 pareiškėjos raštas Nr. 1, kuriuo ji... 29. 2012-06-07 Agentūra ir ŽŪB „Kraštovaizdis“ pasirašė susitarimą Nr. 7... 30. 2012-06-30 (VAGK bylos t., l. 34). 2012-06-20 Agentūros Rizikų vertinimo ir... 31. 2012-08-10 Agentūra ir ŽŪB „Kraštovaizdis“ pasirašė susitarimą Nr. 8... 32. 2014-04-22–2014-06-11 Agentūros Kontrolės departamento Panevėžio patikrų... 33. 2014-11-20 sprendimu Nr. SKP-229 Agentūra nurodė, kad pareiškėja projekto... 34. Pareiškėja kreipėsi į VAGK su 2014-12-29 skundu, prašė panaikinti... 35. Byloje pagrindinis ginčas kilo dėl nustatytų aplinkybių vertinimo.... 36. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Įgyvendinimo taisyklės,... 37. Įgyvendinimo taisyklėse reglamentuojama, jog projekto kontrolės laikotarpis... 38. Administravimo taisyklių 5.9 p. įtvirtinta, kad Agentūra atlieka projektų,... 39. Pažeidimą Agentūra gali nustatyti, be kita ko, tuomet, kai pareiškėjas... 40. Pažeidimų administravimo taisyklėse nustatyta, kad Agentūros valstybės... 41. Iš nurodyto teisinio reglamentavimo matyti, jog Agentūra turi teisę ir... 42. Iš skundžiamo sprendimo matyti, kad Agentūra nustatė kelis paramos gavėjos... 43. Dėl projekto veiklos vietos pakeitimo... 44. Administravimo taisyklių 190 p. nustatyta, kad paramos gavėjas privalo raštu... 45. Paraiškoje yra skiltis „Projekto įgyvendinimo vieta“, kurioje... 46. Dėl pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimo... 47. Agentūra skundžiamame sprendime nurodė, jog pareiškėja pažeidė pirkimų... 48. LVAT savo praktikoje laikosi pozicijos, kad „pakeitimais pakeista kaina,... 49. Teisėjų kolegija, įvertinusi su pirkimų vykdymu susijusias aplinkybes, daro... 50. Dėl projekto veiklos pobūdžio pažeidimo... 51. Pažymėtina, kad pagal Paramos sutarties 18.3 p. pareiškėja įsipareigojo,... 52. Pareiškėjos įgyvendinamo projekto esmė aprašyta Paraiškoje, kurioje... 53. Tačiau Agentūra 2014 m. patikrinimo vietoje metu nustatė, kad įsigytos... 54. Pareiškėjos nuomone, teisės aktuose, projekto sutartyje reikalavimas gabenti... 55. VAGK skundžiamame sprendime pažymėjo, kad, pateikdama Paraišką ir... 56. 2012–2013 m. augalininkystės produkcijos pervežimo paslaugų kiekiai... 57. Teisėjų kolegijos nuomone, Agentūra ir VAGK padarė nustatytomis faktinėmis... 58. Dėl pritaikytos sankcijos proporcingumo... 59. LVAT 2010-12-27 sprendime administracinėje byloje Nr. A63 60. Viešojo administravimo įstatymo 363 str. 2 d. nustatyta, kad, jeigu ūkio... 61. LVAT 2012-09-24 nutartyje administracinėje byloje Nr. A438-2398/2012 nurodė,... 62. VAGK, atsižvelgusi į tai, jog pareiškėja nebendradarbiavo su Agentūra,... 63. Teisėjų kolegija, įvertinusi paminėtas faktines bylos aplinkybes bei... 64. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1... 65. Pareiškėjos ŽŪB „Kraštovaizdis“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 66. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...