Byla A-1274-624/2015

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (pranešėjas), Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Dainiaus Raižio, teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Nemenčinės komunalininkas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Nemenčinės komunalininkas“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Grundolita“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Statybų techninė priežiūra“ dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (toliau – ir pareiškėjas) padavė teismui skundą (I t., b. l. 1–4), kuriame prašė panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir VAGK) 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. 3R-(AG-380/01-2013) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir atsakovas, Agentūra, APVA) direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. T1-167 dėl pripažintų kaip netinkamų finansuoti išlaidų 57 080,27 Lt grąžinimo.

5Pareiškėjas nurodė, kad skundžiamas Įsakymas priimtas remiantis Valstybės kontrolės atlikto audito išvadomis, kad netinkamos finansuoti išlaidos yra išlaidos už darbus, nurodytus Rangos sutarties Nr. A56-649-(3.18) „Sudervės gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei rekonstrukcija“ (toliau – ir Rangos sutartis) pakeitimo Nr. 2 (toliau – ir pakeitimas Nr. 2) 2-ame punkte ir prie šio pakeitimo pridėtuose 2010 m. lapkričio 15 d. protokoluose Nr. 1–3. Pareiškėjas paaiškino, kad faktinės aplinkybės, dėl kurių buvo būtinas pakeitimas Nr. 2, yra ne tik nenumatytos fizinės sąlygos, bet statybos darbų vykdymo metu paaiškėję aiškiai įrodomi praleidimai ir netikslumai užsakovo pateiktame techniniame projekte, dėl kurių negalima buvo užbaigti Rangos sutarties (Rangos sutarties konkrečių sąlygų 13.1 punktas ir Agentūros 2010 m. spalio 25 d. raštas Nr. APVA-5808), taip pat darbų vykdymo metu paaiškėjusios nenumatytos aplinkybės: pasikeitusios grąžintinų savininkams žemės sklypų ribos nuotekų siurblinių NS-1, NS-2 ir NS-3 pastatymo vietose, naujai įregistruoti S. V. žemės sklypai, Sudervės kaimo gyventojų prašymai, VĮ „Vilniaus regiono keliai“ leidime riboti eismą Nr. 10-089 įrašyta sąlyga kloti inžinerinius tinklus uždaru būdu, S. G. 2010 m. rugpjūčio 2 d. pretenzija. Pažymėjo, kad Rangos sutartis buvo vykdoma pagal „Raudonąją knygą“, t. y. iš pradžių buvo atliktas techninis projektas, o tik vėliau buvo vykdomos viešųjų pirkimų procedūros ir parinktas rangovas, todėl atsirado netikslumų, nurodytų pakeitime Nr. 2. Neatlikus pakeitime Nr. 2 paminėtų nenumatytų darbų, nebūtų galima užbaigti Rangos sutartyje numatytų darbų. Pakeitimas Nr. 2 buvo derinamas pagal Rangos sutarties ir 2009 m. gegužės 4 d. sutarties Nr. 2009/131/A/VR/LT „Techninė priežiūra įgyvendinant Neries upės baseino investicijų paketo projektą Vilniaus rajono savivaldybėje“ (toliau – ir Techninės priežiūros sutartis) nuostatas. Pakeitimas Nr. 2 buvo suderintas su užsakovu ir su techninės paramos konsultavimo įmone, veikiančia jungtinės veiklos sutarties pagrindu, UAB „APVG“ ir UAB „Arginta“. Rangovo faktiškai atlikti ir apmatuoti darbai neviršija Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 31.1 punkte nustatyto neesminio 5 proc. nuokrypio. Pagal statinio projektą buvo numatyta pakloti 2434 m vandentiekio tinklų, faktiškai pagal kadastro bylų duomenis paklota 2440 m savitakinių ir slėginių nuotekų tinklų, iš viso buvo numatyta pakloti ir renovuoti bendrai 5796 m, faktiškai paklota bei renovuota 5885,3 m. Tokie nežymūs faktiškai atliktų darbų kiekių pakitimai nėra nepagrįstai dideli. Tai įvertino ir statybos užbaigimo komisija, savo 2010 m. gruodžio 22 d. statybos užbaigimo akte Nr. SVA-570. Pažymėjo, kad pakeitimas Nr. 2 atliktas pagal Rangos sutarties Bendrųjų ir Konkrečių sąlygų 12 ir 13 skyrius, įvertinus rangovo faktiškai atliktus ir apmatuotus darbus, atsižvelgiant į tai, kad nukrypimai nuo projektinių rodiklių yra neesminiai ir neviršija Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 31.1 punkte nustatyto neesminio 5 proc. nuokrypio. UAB „Nemenčinės komunalininkas“, UAB „Grundolita“, jungtinės veiklos grupės UAB „APVG“ ir UAB „Arginta“ paaiškinimai ir dokumentai, detalizuojantys ir pagrindžiantys praleidimų ir netikslumų bei nenumatytų fizinių sąlygų egzistavimą, Agentūrai buvo žinomi. Tai patvirtina ir faktas, kad pakeitimo Nr. 2 bei mokėjimo prašymo Nr. 5 patikrinimo metu Agentūra nereikalavo pateikti papildomų paaiškinimų ir dokumentų. Pagal teisės aktus ir 2009 m. kovo 12 d. Sutarties „Dėl funkcijų, užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo įgyvendinat projektą „Neries upės baseino investicinės programos pirmas etapas (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės)“ Nr. 2009/GPG/9/ nuostatas, Agentūra, prieš išmokant ES paramos ir valstybės fondo lėšas, turėjo pareigą patikrinti galutinio paramos gavėjo išlaidų tinkamumą. Atlikusi dokumentų patikrinimą, Agentūra pažeidimų nenustatė ir 2011 m. spalio 3 d. raštu Nr. APVA-4464 informavo pareiškėją, kad tiesiogiai apmokėjo UAB „Grundolita“ iš ES Sanglaudos fondo lėšų 631 251,79 Lt ir iš Valstybės fondo lėšų 173 403,14 Lt už atliktus darbus, t. y. minėtas išlaidas Agentūra pripažino tinkamomis.

6Atsakovas Agentūra atsiliepime su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti (t. I, b. l. 118–129).

7Paaiškino, kad nei prie pakeitimo Nr. 2, nei vėliau nebuvo pateikti paaiškinimai ir dokumentai, kurie detalizuotų ar pagrįstų, kad buvo (ir kokie) praleidimai ar netikslumai techniniame projekte – Rangos sutarties pakeitime nėra aiškiai įvardyta, kas nulėmė netinkamais finansuoti pripažintų papildomų darbų būtinybę. Pakeitime Nr. 2 pateikiama vienintelė nuoroda į faktines aplinkybes, lėmusias papildomų darbų poreikį: dėl grąžintų savininkams žemės sklypų sumažėjo nuotekų siurblinių apsauginės sanitarinės zonos. Tačiau šios aplinkybės nurodytos pakeitimo Nr. 2 1-ame punkte, o ginčas kyla dėl pakeitimo Nr. 2 2-ame punkte nurodytų pakeitimų. Be to, pakeitimo Nr. 2 1-ame punkte nenurodyta, kada tiksliai savininkams buvo grąžinti žemės sklypai ir dėl to sumažėjo nuotekų siurblinių apsauginės sanitarinės zonos, todėl neaišku, ar ši aplinkybė buvo nenumatyta ir ar rangovas galėjo ją numatyti ir įvertinti vykdydamas Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 4.10 punkte jam priskirtą pareigą susipažinti su užsakovo turima informacija bei statybviete ir gauti visą būtiną informaciją apie riziką, nenumatytas ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos arba paveikti pasiūlymą ar darbus. Pareiškėjo 2013 m. spalio 15 d. rašte Nr. 838 teigiama, kad pakeitimo Nr. 2 darbai nėra susiję su nenumatytomis aplinkybėmis, nepateikiama informacijos apie praleidimus užsakovo dokumentuose, o remiamasi Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 12 straipsniu, nurodant, kad pagal apmatuotus ir faktiškai atliktus darbus išlaidos yra pagrįstos Rangos sutartimi ir išpildomųjų geodezinių nuotraukų dokumentais. Pareiškėjas skunde keičia savo 2013 m. spalio 15 d. rašte Nr. 838 pateiktą poziciją ir skunde teismui jau nurodo, kad egzistavo „ne tik nenumatytos fizinės sąlygos, bet statybos darbų vykdymo metu paaiškėję aiškiai įrodomi praleidimai ir netikslumai užsakovo pateiktame techniniame projekte“. Dėl praleidimų ir netikslumų užsakovo dokumentuose pareiškėjas skunde nenurodo jokių konkrečių faktinių aplinkybių. Pažeidimo tyrimo metu pareiškėjas Agentūrai nenurodė jokių nenumatytų aplinkybių, o nurodė, kad pakeitimo Nr. 2 darbai su nenumatytomis aplinkybėmis nėra susiję. Skunde pareiškėjas nurodo vykdymo metu paaiškėjusias nenumatytas aplinkybes, kurios lėmė pakeitimo Nr. 2 būtinumą. Visos nurodytos aplinkybės ir dėl šių aplinkybių atsiradusių papildomų darbų išlaidos buvo įvertintos Rangos sutarties pakeitime Nr. 1. Pakeitime Nr. 1 nurodyta, kad „Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtinimo, nustatė, kad nenumatytų darbų apimtys yra pilnai įvertintos ir apmatuotos“, todėl pareiškėjas visiškai nepagrįstai minėtas aplinkybes nurodo kaip aplinkybes, lėmusias pakeitimo Nr. 2 būtinumą. Pareiškėjas nei tiriant pažeidimą, nei skunde nenurodė, kokios nenumatytos aplinkybės ar kokie praleidimai ar netikslumai užsakovo parengtuose dokumentuose lėmė pakeitimo Nr. 2 būtinumą. Vertinant, ar konkrečios aplinkybės gali būti laikomos nenumatytomis pagal Rangos sutarties bendrųjų sąlygų 4.12 punktą, būtina įvertinti, ar egzistuoja gamtos ir žmogaus sukurtos fizinės sąlygos ar kitos fizinės kliūtys ir teršalai bei ar tokių sąlygų patyręs rangovas protingai negalėjo numatyti pasiūlymų pateikimo momentu. Doktrinoje pabrėžiama, kad vien tas faktas, jog rangovas atliko papildomų darbų, savaime nereiškia, kad jis turi teisę į jų apmokėjimą. Papildomų rangos darbų apmokėjimas pagal galiojančias Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatas yra susietas su tam tikrais apribojimais. Remiasi CK 6.653 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 26 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-281/2009, 2012 m. spalio 24 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-432/2012 pateiktu šios teisės normos paaiškinimu. Šis aiškinimas, kad apie poreikį papildomiems darbams turi būti pranešama iš anksto, taikytinas ir pagal FIDIC Raudonosios knygos sutarties sąlygas (Bendrųjų ir konkrečiųjų sąlygų 4.12 ir 13.1 punktuose aprašytą procedūrą). Ir prie pakeitimo Nr. 2 pridėtuose 2010 m. lapkričio 15 d. rangovo faktiškai atliktų darbų kiekio įvertinimo protokoluose Nr. 1–3, ir pakeitime Nr. 2 buvo konstatuota jau įvykusi situacija, rangovo atlikti iš dalies kitokie darbai, nei nurodyta pradinėje Rangos sutarties redakcijoje. Atsižvelgiant į tai, kad darbų kiekių neatitikimai nustatyti tikrinant atliktus darbus, negali būti pripažinta, kad papildomus darbus rangovas atliko laikydamasis Rangos sutarties 4.12 punkte nustatytos tvarkos. Rėmėsi Geodezijos ir kartografijos techninio reglamento „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999“ 1.3 punktu, paaiškino, kad neatlikus teisės akte nurodytų veiksmų, statiniai negali būti priimti naudoti ir teisiškai registruoti (2.13 punktas). Rėmėsi Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 3 priedu, patvirtinančiu, kad inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos atliekamos jau nutiesus tinklus, t. y. atlikus statybos darbus, todėl geodezinių matavimų rezultatais neturėtų būti grindžiami sutarties pakeitimai ir papildomų darbų poreikis pagal 4.12 punktą (nenumatomas fizines sąlygas), kadangi 4.12 punkte yra numatyta aiški procedūra, kad vos susidūręs su jam netikėtomis sąlygomis rangovas privalo nustatyta tvarka apie jas pranešti ir gali reikalauti sutarties pakeitimo. Paaiškino dėl pakeitime Nr. 2 nurodytų darbų nuokrypio. Prie pakeitimo Nr. 2 kaip priedai buvo pridėti 2010 m. lapkričio 15 d. rangovo faktiškai atliktų darbų kiekių įvertinimo protokolai Nr. 1–3. Pakeitime Nr. 2 įtvirtinti papildomų darbų kiekiai (išskyrus Rangos sutarties pakeitimo Nr. 2 2.2 punkte nurodytus plieninio DN325 skersmens dėklo įrengimo bei pakeitimo 2.3 punkte nurodytus papildomus darbus, kurių išlaidos pripažintos tinkamomis finansuoti) sudaro daugiau nei 5 proc. nuo Rangos sutartyje numatytų atitinkamų žiniaraščio eilučių (kai kurių darbų nuokrypiai dar didesni, arba kai kurie pakeitime Nr. 2 numatyti papildomi darbai apskritai nėra tinklų ilgių pakeitimai, o numatomi papildomi vienetai šulinių). Todėl tokie papildomi darbai negali būti pripažinti neesminėmis matavimų paklaidomis, atsiradusiomis dėl reljefo pasikeitimo ir panašių priežasčių. Kadastriniai matavimai užfiksavo realiai atliktus darbus ir jų rezultatą, kuris nesutampa su Rangos sutarties darbų žiniaraščiais. Todėl pakeitimuose ir juos pagrindžiančiuose dokumentuose nepagrįstai nurodyta, kad darbų kiekių nesutapimai atsirado „atlikus kadastrinius matavimus“, ir nepateikta jokių objektyvių pakeitimų priežasčių ir įrodymų, kurie atitiktų 4.12 punkto „nenumatomų fizinių sąlygų“ sąvoką. Agentūros 2013 m. spalio 28 d. išvadoje pagrįstai konstatuota, kad nėra pagrįstas 57 080,27 Lt dydžio išlaidų atitikimas Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktui, šios išlaidos patirtos ne pagal Rangos sutarties nuostatas, neatitinka Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 4 straipsnio reikalavimų ir dėl to yra netinkamos finansuoti. Paaiškino dėl teisinio pagrindo vykdyti lėšų susigrąžinimo iš pareiškėjo procedūrą. Nurodė, kad pareiškėjo argumentai dėl to, kaip tarp pareiškėjo ir Agentūros buvo paskirstytos atsakomybės ribos, kad Agentūra anksčiau išlaidas pripažino tinkamomis finansuoti, nėra šiai bylai teisiškai reikšmingi. Rėmėsi Lietuvos Respublikos finansų ministro, aplinkos ministro, susisiekimo ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-054/D1-79/3-99 patvirtinta Sanglaudos fondo strategija 2004–2006 metams (toliau – ir Strategija), Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 patvirtintomis Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėmis (toliau – ir Paramos gražinimo taisyklės), Finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 patvirtintomis Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti Europos Sąjungos finansinę paramą nustatymo taisyklėmis (toliau – ir Pažeidimų nustatymo taisyklės) ir paaiškino, kad pažeidimą gali padaryti tiek projekto vykdytojas, tiek paramą administruojanti institucija, tačiau, nepaisant to, kas padarė pažeidimą, dėl šio pažeidimo neteisėtai išmokėtos lėšos visais atvejais turi būti susigrąžinamos iš galutinio paramos gavėjo (nagrinėjamu atveju – pareiškėjo). Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 (toliau – ir Paramos grąžinimo taisyklės), nustato, kad būtent projekto vykdytojas turi pareigą grąžinti paramos lėšas, nepriklausomai nuo to, dėl kokių asmenų veiksmų paramos lėšos buvo išmokėtos neteisėtai. Neteisėtai išmokėtų lėšų susigrąžinimo procedūras Agentūra vykdė vadovaudamasi Agentūros nuostatais, patvirtintais aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 11d. įsakymu Nr. Dl-632, Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 patvirtintomis Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklėmis (toliau – ir Sanglaudos fondo lėšų administravimo taisyklės). Agentūra bet kuriuo momentu, nepriklausomai nuo jos atliktų ankstesnių veiksmų (net ir patvirtinus pateiktas sąskaitas ir jas apmokėjus), nustačiusi pažeidimus, turi pareigą pripažinti, kad lėšos yra netinkamos finansuoti ir pareikalauti, kad pripažintos netinkamomis finansuoti lėšos būtų grąžintos. Tokia Agentūros pareiga numatyta Paramos grąžinimo taisyklių 4 ir 5 punktuose.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Statybų techninė priežiūra“ atsiliepime paaiškino, kad pagal 2009 m. gegužės 4 d. sutartį Nr. 2009/131/A/VR vykdė projektą „Sudervės gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei rekonstrukcija“, kaip statybos techninės priežiūros rangovas, ir nesiima spręsti atsakomybės klausimo šioje byloje (t. I, b. l. 116–117).

9Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Grundolita“ atsiliepime prašė pareiškėjo skundą tenkinti (t. II, b. l. 175–176).

10Paaiškino, kad sutarties sąnaudų žiniaraščių pakeitimus nulėmė nenumatytos fizinės sąlygos, o be atitinkamų pakeitimų Rangos sutartyje numatytų darbų nebūtų buvę galima užbaigti. Pakeitimai atlikti laikantis Rangos sutartyje ir teisės aktuose nustatytų reikalavimų, jie buvo derinami su įgaliotais asmenimis, dėl to 2010 m. gruodžio 22 d. buvo išduotas statybos užbaigimo aktas Nr. SVA-570, patvirtinantis, kad statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius, o nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai ir statinių statyba yra baigta. Reikalaudama taikyti korekciją Agentūra neteisingai interpretavo viešųjų pirkimų būdu sudarytą Rangos sutartį, kadangi įstatymai nenumato absoliutaus draudimo keisti nurodytu būdu sudarytą sutartį, ypač tuo atveju, kai atitinkami pakeitimai atlikti sutartyje nustatyta tvarka. Pakeitimų procedūra buvo numatyta šalių sudarytoje sutartyje ir jos buvo laikomasi. Atlikus pakeitimus, nebuvo pažeisti ir viešųjų pirkimų principai, kadangi atitinkamų sutarties sąlygų keitimas buvo numatytas sutartyje. Agentūra apie atitinkamus pakeitimus buvo informuota, atlikusi mokėjimo prašymo ir dokumentų patikrinimą, pažeidimų nenustatė, dėl to, tenkindama mokėjimo prašymą, pripažino, jog minėtos išlaidos yra tinkamos finansuoti. Pareiškėjas atitinkamas lėšas pagal sutartį turėjo teisę gauti, o vadovaujantis teisėtų lūkesčių principu, pareiškėjas gali pagrįstai tikėtis, jog atitinkamų lėšų grąžinimo iš jo nebus pareikalauta ateityje. UAB „Grundolita“ pareiškėjo ir Agentūros santykiuose tiesiogiai nedalyvavo, pareiškėjo ir Agentūros teisiniai santykiai negali turėti tiesioginės įtakos rangos santykiams.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimu (III t., b. l. 2–14) pareiškėjo UAB „Nemenčinės komunalininkas“ skundą atmetė.

13Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ginčo dalykas yra Agentūros direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. T1-167 (t. I, b. l. 16) teisėtumas ir pagrįstumas. Teismas darė išvadą, kad skundžiamo įsakymo pagrindimas yra išdėstytas 2013 m. spalio 28 d. išvadoje dėl projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/004 „Neries upės baseino investicinė programa, I etapas (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybėse)“ rangos sutarties Nr. A56-649-(3.18) „Sudervės gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų plėtra bei rekonstrukcija“ pakeitimo Nr. 2 išlaidų tinkamumo finansuoti (toliau – ir išvada), o įsakyme yra nurodoma tik grąžintina lėšų suma, jos grąžinimo terminas, tvarka, taip pat pažeidimo esmė ir kvalifikavimas. Todėl vertinant įsakymo teisėtumą ir pagrįstumą, būtina atsižvelgti ir į pažeidimo esmės atskleidimą, kuris detaliai aprašytas išvadoje.

14Byloje surinkti dokumentai (taip pat ir VAGK byloje esantys) patvirtino, kad Agentūra (įgyvendinančioji institucija), Vilniaus rajono savivaldybės administracija (perkančioji organizacija) ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (galutinis paramos gavėjas – užsakovas) 2009 m. kovo 12 d. sudarė sutartį Nr. 2009/GPG/9/ (toliau – Atsakomybės paskirstymo sutartis) (t. I, b. l. 70–87). Vilniaus rajono savivaldybės administracija (perkančioji organizacija), UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (užsakovas), UAB „Grundolita“ (rangovas) 2009 m. lapkričio 18 d. sudarė Rangos sutartį Nr. A56- 649-(3.18) (t. I, b. l. 26–28), kuria užsakovas priėmė rangovo 2009 m. gegužės 19 d. pasiūlymą pilnai atlikti projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/004 sutarties „Sudervės gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei rekonstrukcija“ darbus ir ištaisyti atsiradusius defektus.

15Ginčas iš esmės susijęs su Rangos sutarties 2010 m. gruodžio 6 d. atliktu pakeitimu Nr. 2 (t. I, b. l. 22–25). Įvertinęs pakeitimą Nr. 2, o taip pat jį lydinčius dokumentus, teismas darė išvadą, kad jame iš tiesų nėra atskleista, kokie praleidimai ar netikslumai buvo techniniame projekte, kuriuos nulėmė nenumatytų fizinių sąlygų egzistavimas. Pakeitime nėra palyginamas buvęs užsakovo parengtas techninis projektas ir kokią įtaką daromiems pakeitimams galėjo turėti pakeitime išvardyti dokumentai (pridedami prie pakeitimo). Todėl, kaip pagrįstai teigia atsakovas, nėra aišku, ar rengiant techninį projektą nebuvo galimybės numatyti tam tikrų, vėliau atsiradusių problemų, susijusių su nuosavybės teisės atkūrimu piliečiams ir kitomis priežastimis, kurios yra pateiktuose prie pakeitimo Nr. 2 dokumentuose, ar rangovas, susipažinęs su projektu, negalėjo numatyti rizikos dėl tam tikrų papildomų darbų būtinumo, todėl pakeitime Nr. 2 nėra argumentų ir motyvų, kurie paaiškintų, ar galima tokias priežastis laikyti nenumatytų fizinių sąlygų buvimu.

16Agentūra ginčijamą įsakymą priėmė padariusi išvadą, kad pareiškėjas netinkamai panaudojo dalį paramos lėšų (iš viso 57 080,27 Lt), nes pažeidė 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo, 4 straipsnio nuostatas. Šiame straipsnyje „Skaidrumas ir įrodomieji dokumentai“ nustatyta, jog visos už įgyvendinimą atsakingos įstaigos turėtos išlaidos turi būti pagrįstos teisiškai įpareigojančiomis sutartimis arba susitarimais ir (arba) dokumentais; turi būti pateikti atitinkami patvirtinamieji dokumentai. Įvertinus byloje esančius dokumentus, nebuvo pagrindo išvadai, kad Agentūros įsakyme nurodyta grąžintina suma pareiškėjo buvo pagrįsta sutarčių nuostatomis ar tinkamais dokumentais.

17Paramą administruojančios institucijos nustato ir šalina pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimu, pagal Pažeidimų nustatymo taisyklių nuostatas (1 punktas). Teismas vadovavosi šių taisyklių 6.3, 7, 5.1, 5.4, 5.5, 9, 12 punktų nuostatomis. Dėl to, kad pareiškėjas šiuo atveju buvo galutinis paramos gavėjas (užsakovas), o Agentūra – administruojanti ir įgyvendinančioji institucija, ginčo nebuvo. Pagal 2009 m. kovo 12 d. sutartį (t. I, b. l. 70–87) galutinis paramos gavėjas įgyvendina finansuojamą projektą, atlieka užsakovo ir kitas įgyvendinančios institucijos perduotas funkcijas (2.1 punktas). Pagal šios sutarties 3.1 punktą, Agentūra delegavo pareiškėjui dalį funkcijų ir atsakomybę už jų vykdymą. Galutiniam paramos gavėjui (užsakovui) priskirtos ar deleguotos užduotys ir atsakomybė išvardijamos 3.5 sutarties punkte, tarp jų ir suderinti rangovo prašomą sutarties pakeitimą laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų, kaupti gautą bei pačių pateiktą raštišką informaciją apie projekto įgyvendinimo sutarčių eigą ir saugoti ją 5 metus po paskutinio mokėjimo (3.5.5 punktas).

18Teismas taip pat vadovavosi Paramos grąžinimo taisyklių 4, 2, 5.1.4, 5.2.2 punktų nuostatomis. Šiuo atveju tiesiogiai rangovui sumokėta didesnė nei priklauso paramos lėšų suma. Tačiau pareiškėjas nurodo ir Agentūros kaltę, kadangi mokėjimus pagal pareiškėjo prašymą atliko būtent Agentūra, kuri turėjo pareigą tikrinti pateikiamus mokėjimų prašymus. Pareiškėjas nurodo, kad pakeitime Nr. 2 nurodytų dokumentų įtakos pakeitimui aiškinti neprivalėjo, kadangi visus tuos dokumentus Agentūra turėjo. Tačiau kaip matyti iš teisinio reguliavimo, lėšos, nustačius pažeidimą, turi būti grąžintos nepaisant to, kas padarė pažeidimą – įgyvendinančioji institucija ar projekto vykdytojas. Be to, nagrinėjamu atveju yra teisės akte nustatytu būdu konstatuota, kad pažeidimą padarė galutinis paramos gavėjas, todėl tas faktas, kad Agentūra iš karto nepastebėjo, neįvertino, kad mokėjimo prašyme nurodytos sumos finansuoti negalima, nekeičia reikalavimo grąžinti paramos lėšas pagrįstumo.

19Agentūra sprendimą susigrąžinti lėšas grindžia tuo, kad rangovui pabaigus darbus ir atlikus išpildomąsias geodezines nuotraukas, atsirado neatitikimai palyginus faktiškai atliktus ir sutarties sąnaudų žiniaraščiuose nurodytus kiekius, dėl to buvo padarytas pakeitimas Nr. 2, kurio prieduose, 2010 m. lapkričio 15 d. protokoluose Nr. 1–3, nurodytos išlaidos netinkamos finansuoti. Teismas pažymėjo, jog Agentūra iš tiesų dalį pakeitime Nr. 2 nurodytų darbų pripažino tinkamais finansuoti, nes, kaip nurodyta išvadoje, jie atitiko matavimo paklaidų galimybę, kuri leidžiama pagal Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 31.1 punktą. Tačiau ši paklaida buvo skaičiuojama ne kaip siūlo pareiškėjas nuo visų atliktų darbų (paklotų vamzdynų) sumos, o būtent nuo toje žiniaraščio eilutėje nurodytų darbų apimties. Todėl Agentūra pagrįstai ir kitų darbų apimtis ir paklaidas skaičiavo tokiu pačiu būdu. Pareiškėjo paaiškinimai dėl kitų pakeitimų, kurie pripažinti netinkamais finansuoti, neatitinka nustatytų faktinių aplinkybių ir teisinio reguliavimo reikalavimų.

20Techninėse specifikacijose, kurios yra Rangos sutarties sudėtinė dalis, nurodoma, kad pagal sutartį atliekami darbai apima visus nuolatinius ir laikinuosius darbus, susijusius su vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra. Išvardijami numatomi atlikti darbai, jie aprašomi. Techninių specifikacijų dalyje „4. Siurblinių teritorijos sutvarkymas“ nurodyta, kad techninio darbo sprendiniai turi būti patikslinti projekte. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams bei darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Numatyta, kad statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti pakeisti.

21Teismas rėmėsi Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 1.1.1, 13.1, 4.12 punktais. Įvertinęs Rangos sutarties sąlygas (Rangos sutarties Bendrųjų FIDIC „Raudonoji knyga“ sąlygų, dėl kurių taikymo susitarta 2-me Rangos sutarties skirsnyje „Bendrosios sutarties sąlygos“), teismas darė išvadą, kad pakeitime Nr. 2, toje dalyje, pagal kurią išlaidos pripažintos netinkamomis finansuoti, nėra kalbama apie tokias sąlygas, t. y. nenumatytas fizines sąlygas, taip pat apie aiškiai įrodomus praleidimus ir netikslumus užsakovo parengtuose projekto dokumentuose.

22Byloje nustatyta, kad pakeitimo Nr. 2 2.2 punkte ir prie pakeitimo pridėtame 2010 m. lapkričio 15 d. protokole Nr. 2 nurodyti plieninio DN325 skersmens dėklo įrengimo kiekiai (143,73 Lt), pakeitimo 2.3 punkte ir 2010 m. lapkričio 15 d. protokole Nr. 3 nurodyti kiekiai (75,06 Lt) pagal išvadą yra pripažinti tinkami finansuoti būtent pagal STR „Statybos užbaigimas“ 31.1 punkte leidžiamą paklaidą, nelaikant jų Rangos sutarties pakeitimu. Tačiau kiti pakeitimo Nr. 2 2.1 ir 2.2 punktuose nurodyti papildomi darbai išvadoje nelaikomi neesminėmis matavimų paklaidomis, dalis jų yra papildomi darbai, nurodyta, kad dėl jų nėra pateikta jokių paaiškinimų ir dokumentų, todėl jiems atlikti išlaidos yra pripažintos netinkamomis finansuoti. Teismas darė išvadą, kad pakeitimo Nr. 2 lentelės 1, 2, 7, 8 pozicijose nurodyti darbai (t. I, b. l. 131) buvo numatyti pakeitime Nr. 1, lentelės 3–6 pozicijoje nurodyti darbai buvo nurodyti rangovo pasiūlyme (žiniaraštyje), tačiau skyrėsi jų kiekiai – jie buvo padidinti ir įvardinti nenumatytais darbais.

23Prieš patvirtinant Rangos sutarties 2010 m. rugsėjo 30 d. pakeitimą Nr. 1 (VAGK byla, II tomas, b. l. 48–51), buvo nustatytos ir įvertintos aplinkybės, kurios išvardinamos šiame dokumente. Rangos sutarties 2010 m. rugsėjo 30 d. pakeitime Nr. 1 (VAGK byla, t. II, b. l. 48–51) yra nurodyta, kad inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtinimo, nustatė, kad nenumatytų darbų apimtys yra pilnai įvertintos ir apmatuotos, jų vieneto įkainiai pagrįsti ir priimtini užsakovui, bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos ir nustatytos. Todėl Agentūra padarė pagrįstą išvadą, kad pakeitimas Nr. 1 buvo sudarytas įvertinus rangovo pateiktus siūlymus ir papildomų darbų, susijusių su nenumatytomis aplinkybėmis, paskaičiavimus. Atsakovas pagrįstai teigia, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, kuriuos privalo saugoti, patvirtinančių, jog padarius Rangos sutarties pakeitimą Nr. 1, įgalioti inicijuoti pakeitimus asmenys būtų pateikę pasiūlymus dėl papildomų darbų, kurių reikia sutarčiai užbaigti. Atsakovas taip pat pagrįstai teigia, kad pakeitimas Nr. 2 (2010 m. gruodžio 6 d.), kiek tai liečia darbus, kurių finansavimas nepagrįstas, padarytas jau pagal gautą rezultatą. Tai patvirtina 2010 m. lapkričio 15 d. rangovo faktiškai atliktų darbų kiekių įvertinimo protokolai Nr. 1–2, kurie buvo pagrindas pakeitimui Nr. 2 priimti. Pasitvirtina atsakovo teiginiai, kad papildomi darbai buvo atlikti, o po to, užfiksavus atliktus darbus, nurodytos darbų apimtys ir paskaičiavimai, kurie įvertinti kaip projekto netikslumai ir praleidimai. Pakeitime Nr. 2 netgi tiesiogiai nurodoma, jog nuspręsta rangovui apmokėjimą vykdyti pagal faktiškai atliktus ir apmatuotus kiekius, remiantis išpildomaisiais brėžiniais. Pakeitime Nr. 2 tik konstatuojama, jog rangovas atliko kitokius (papildomus) darbus, tačiau tai nepatvirtina, jog jie yra tinkami finansuoti. Tai liečia ir darbus, kurie pripažinti tinkamais finansuoti, nes tokia išvada padaryta ne dėl to, kad jie būtų įvertinti kaip praleidimai ir netikslumai, bet tik dėl jų kiekio, t. y. teisės akte leidžiamos paklaidos. Taigi, pakeitimas Nr. 2 padarytas tik nustačius darbų kiekių neatitikimus jau tikrinant atliktus darbus (pagal išpildomuosius brėžinius), bet jo surašymas nepatvirtina, kad rengiant projektą užsakovas neįvertino pasikeitusios situacijos objekte, dėl to techniniame projekte atsirado aiškiai įrodomi praleidimai ir netikslumai. Tokia situacija neatitinka Rangos sutarties Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.1 punkte nustatytos teisės daryti pakeitimus sąlygų, Bendrųjų sąlygų 4.12 punkte nustatytos tvarkos ir sąvokos apibrėžimo.

24Agentūra prašė pareiškėjo pateikti paaiškinimus ir dokumentus, kurie detalizuotų ar pagrįstų, jog buvo (ir kokie) praleidimai ar netikslumai techniniame projekte, kurie rodomi pakeitime Nr. 2, tačiau pareiškėjo pateiktame atsakyme nėra nei tokio paaiškinimo, nei pateikta papildomų dokumentų.

25Protokoluose Nr. 1–2 paaiškinta, kad patikslinus toponuotrauką ir rengiant darbo projekto brėžinius, paaiškėjo netikslumai ir praleidimai techniniame projekte bei atsirado nenumatytų darbų, kurių rangovas negalėjo numatyti, bet juos būtina atlikti priduodant inžinerinius tinklus naudoti. Taigi pateiktas abstraktus teiginys, nenurodyti konkretūs praleidimai ar netikslumai, siejant juos su būtinumu atlikti papildomus darbus, šie klausimai nedetalizuoti ir nepagrįsti ir po to, kai Agentūra paprašė detaliau paaiškinti. Pakeitimo Nr. 2 2 punkte nurodyta, kad atlikus statybos objekto dalių kontrolines geodezines nuotraukas ir įvertinus neatitikimus, buvo nustatyta, kad būtina atlikti papildomus darbus. Atsakovas pagrįstai aiškina, kad geodezinės nuotraukos atliekamos visai kitu tikslu – jų atlikimas būtinas norint statinį priduoti naudoti. Todėl tokiomis nuotraukomis negali būti grindžiami rangos sutarties pakeitimai, kaip tai numatyta Rangos sutarties Bendrosiose ir Konkrečiosiose sąlygose (šių sąlygų 13.1 punkte).

26Ir Agentūra, ir VAGK padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjas neįrodė ir niekaip nepagrindė, jog papildomi darbai buvo sietini su nenumatytomis aplinkybėmis ar praleidimais užsakovo reikalavimuose, kaip numatyta Rangos sutarties 13.1 punkte.

27Pareiškėjas taip pat nurodė, kad rangovo faktiškai atlikti ir įvertinti darbai, kurie buvo pripažinti netinkamais finansuoti, neviršija Statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2010 31.1 punkte nustatyto neesminio 5 proc. nuokrypio. Ši aplinkybė dėl dalies darbų, nurodytų pakeitime Nr. 2, buvo įvertinta ir Agentūros išvadoje, dalį darbų pripažįstant tinkamais finansuoti. Tačiau teismas sutiko su Agentūros atliktu įvertinimu, kad konkretūs darbai, dėl kurių kilo ginčas, sudaro žymiai daugiau kaip 5 proc. nuo planuotų tokio pobūdžio darbų, dalis darbų buvo iš viso papildomi. Teismas nesutiko su pareiškėjo skunde pateiktu skaičiavimu, nes pareiškėjas, visų pirma, nepateikia pagrįstų skaičiavimų. Pareiškėjo pateikti faktai nėra pagrįsti jokiais įrodymais, įvertinti tokius faktus būtinos specialios žinios. Antra, tokie paskaičiavimai nepagrįsti ir dėl to, kad Agentūra pripažino netinkamais finansuoti tik dalį labai konkrečių darbų, jie nurodyti ir pakeitime Nr. 2, ir žiniaraščiuose, juos nesudėtinga identifikuoti, todėl negalima nuokrypio procento skaičiuoti palyginus šiuos konkrečius darbus su viso vamzdyno metražu ar kitais visą projektą apimančiais darbais. Tokiu atveju ir pakeitimų kiekį reiktų sumuoti. Kiekvienas pakeitimo Nr. 2 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytas darbas, kuris pripažintas netinkamu finansuoti, gali būti labai konkrečiai įvertintas palyginus pakeitimą Nr. 2 su jo priedais, t. y. 2010 m. lapkričio 15 d. rangovo faktiškai atliktais darbais, nurodytais protokolų prieduose, su Rangos sutarties žiniaraščiais, todėl yra pagrindas teigti, kad nuokrypiai sudaro nuo 20 iki 140 proc. (pirmiau minėti skirtumai, nurodyti pakeitimo Nr. 2 lentelėje ir žiniaraščiuose KŽ-03).

28Nagrinėjamu atveju yra ištirtas pažeidimas, priimtas sprendimas, kad projekto vykdytojas, t. y. pareiškėjas, pažeidė 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 4 straipsnio reikalavimus. Tai nurodyta ginčijamame įsakyme ir išvadoje. Nurodytas straipsnis nustato, kad visos už įgyvendinimą atsakingos įstaigos turėtos išlaidos turi būti pagrįstos teisiškai įpareigojančiomis sutartimis arba susitarimais ir (arba) dokumentais, turi būti pateikti atitinkami patvirtinamieji dokumentai. Pareiškėjas nepateikė įgyvendinančiai įstaigai dokumentų, kurie pagrįstų išlaidų tinkamumą finansuoti. Teismas rėmėsi Atsakomybės paskirstymo sutarties 4.4, 6 punktais, Pažeidimų nustatymo taisyklių 6.3, 7, 4 punktais. Pareiškėjo nurodoma aplinkybė, kad Agentūra ginčijamas darbų apimtis finansavo, gavo reikiamus dokumentus, iš kurių galėjo spręsti, ar yra padarytas pažeidimas, nekeičia pareiškėjui tenkančios pareigos sugrąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas.

29Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija darė išvadą, kad VAGK 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. 3R-456(AG-380/01-2013) yra teisėtas ir pagrįstas, jį naikinti pagrindo nėra, taip pat nėra pagrindo panaikinti Agentūros direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. T1-167 dėl pripažintų kaip netinkamų finansuoti išlaidų 57 080,27 Lt.

30III.

31Pareiškėjas UAB „Nemenčinės komunalininkas“ pateikė apeliacinį skundą (III t., b. l. 21–23), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimą ir panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. 3R-(AG-380/01-2013) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. T1-167 dėl pripažintų kaip netinkamų finansuoti išlaidų 57 080,27 Lt grąžinimo.

32Apeliaciniame skunde nurodo, kad pareiškėjas neturi reikiamų specialistų projekto techninei priežiūrai atlikti, todėl projekto techninę priežiūrą atliko UAB „Statybų techninė priežiūra“ pagal 2009 m. gegužės 4 d. sutartį Nr. 2009/131/A/VR/LT „Techninė priežiūra įgyvendinant Neries upės baseino investicijų paketo projektą Vilniaus rajono savivaldybėje“. Ginčijamas pakeitimas Nr. 2 buvo derinamas pagal Rangos sutarties ir šios Techninės priežiūros sutarties nuostatas. Pažymi, kad pagal Techninės priežiūros sutarties nuostatas, inžinierius, patvirtindamas rangovo pateiktas sąskaitas ir prisiimdamas pilną profesinę atsakomybę, suteikia garantiją Lietuvos vyriausybei ir Europos Komisijai, kad nupirktos medžiagos ir įrenginiai, įvykdyti statybos ir montavimo darbai atitinka konkurso dokumentuose, bei vėliau jų pagrindu sudarytoje rangos darbų sutartyje numatytus reikalavimus. Rangos sutarties pakeitimo Nr. 2 aplinkybės Agentūrai buvo žinomos. Teigia, kad bendra nepagrįstų ir netinkamų finansuoti išlaidų suma 57 080,27 Lt susidarė dėl trečiojo asmens UAB „Statybų techninė priežiūra“ kaltės.

33Atsakovas Agentūra atsiliepimu į apeliacinį skundą (III t., b. l. 44–55) prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

34Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas iš esmės pakartoja argumentus, išdėstytus atsiliepime į pareiškėjo skundą, teiktame pirmosios instancijos teismui.

35Teisėjų kolegija

konstatuoja:

36IV.

37Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. T1-167 dėl pripažintų kaip netinkamų finansuoti išlaidų 57 080,27 Lt grąžinimo teisėtumo ir pagrįstumo.

38Byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad Agentūra (įgyvendinančioji institucija), Vilniaus rajono savivaldybės administracija (perkančioji organizacija) ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (galutinis paramos gavėjas – užsakovas) 2009 m. kovo 12 d. sudarė sutartį Nr. 2009/GPG/9/ dėl funkcijų, užduočių ir atsakomybės paskirstymo įgyvendinant projektą „Neries upės baseino investicinės programos pirmas etapas (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės)“ (I t., b. l. 70–87). Vilniaus rajono savivaldybės administracija (perkančioji organizacija), UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (užsakovas), UAB „Grundolita“ (rangovas) 2009 m. lapkričio 18 d. sudarė Rangos sutartį Nr. A56-649-(3.18) (I t., b. l. 26–28), kuria užsakovas priėmė rangovo 2009 m. gegužės 19 d. pasiūlymą pilnai atlikti projekto „Neries upės baseino projektas, I investicijų paketas. Vilniaus rajonas“ Nr. 2005/LT/16/C/PE/004 sutarties „Sudervės gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei rekonstrukcija“ darbus ir ištaisyti atsiradusius defektus. 2010 m. gruodžio 6 d. buvo atliktas Rangos sutarties pakeitimas Nr. 2 (I t., b. l. 22–25), kurį pasirašė UAB „Statybų techninė priežiūra“ (inžinierius), UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (užsakovas) ir UAB „Grundolita“ (rangovas). Pakeitime Nr. 2 nurodyta, kad, vadovaudamasis Rangos sutarties Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų nuostatomis, inžinierius priėmė sprendimą, kad siekiant įgyvendinti Rangos sutartį ir esant aiškiai įrodomiems praleidimams ir netikslumams užsakovo pateiktame techniniame projekte, kurie paaiškėjo rangovui rengiant darbo projektą, o būtent: rengiant techninį projektą, užsakovas neįvertino pasikeitusios situacijos objekte, techniniame projekte atsirado aiškiai įrodomi praleidimai ir netikslumai (dėl grąžintų savininkams žemės sklypų sumažėjo nuotekų siurblinių apsauginės sanitarinės zonos, dėl to buvo neteisingai parinktos nuotekų siurblinių statybos vietos, montavimo technologija bei įrengimai), pagal sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktą būtina vykdyti sutarties pakeitimą Nr. 2, atlikti nenumatytus darbus, kurių visa apimtis nurodyta priede Nr. 2 (I t., b. l. 22–25). Agentūra 2013 m. spalio 10 d. raštu Nr. APVA-3022 (t. II, b. l. 70) informavo pareiškėją apie inicijuotą įtariamo pažeidimo tyrimą. Atsakydamas į Agentūros 2013 m. spalio 10 d. raštą, pareiškėjas 2013 m. spalio 15 d. pateikė raštą Nr. 838 (II t., b. l. 71). Agentūra 2013 m. spalio 28 d. priėmė išvadą dėl projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/004 „Neries upės baseino investicinė programa, I etapas (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybėse)“ rangos sutarties Nr. A56-649-(3.18) „Sudervės gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų plėtra bei rekonstrukcija“ pakeitimo Nr. 2 išlaidų tinkamumo finansuoti (I t., b. l. 17–19), kurioje konstatuojama, kad Valstybės kontrolė pateikė didelės svarbos pastebėjimą dėl 16 594,38 Eur (be PVM) išlaidų, patirtų pagal Rangos sutartį. Tirdama pažeidimą, Agentūra nustatė, kad Valstybės kontrolės kaip netinkamos finansuoti išlaidos yra pripažintos išlaidos už darbus, nurodytus Rangos sutarties pakeitimo Nr. 2 2-ame punkte ir prie šio pakeitimo pridėtuose 2010 m. lapkričio 15 d. protokoluose Nr. 1–3. Išlaidos už šiuos darbus iš viso sudaro 57 297,06 Lt. Išvadoje pažymėta, kad nei prie pakeitimo Nr. 2, nei vėliau nebuvo pateikti pareiškėjo paaiškinimai ir dokumentai, kurie detalizuotų ar pagrįstų, jog buvo (ir kokie) praleidimai ar netikslumai techniniame projekte. Padaryta išvada, kad minėtos išlaidos (išskyrus Rangos sutarties pakeitimo Nr. 2 2.2 punkte nurodytus plieninio DN325 skersmens dėklo įrengimo bei pakeitimo 2.3 punkte nurodytus papildomus darbus, kurių išlaidos pripažintos tinkamomis finansuoti), neatitinka Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkto, 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 4 straipsnio, todėl yra netinkamos finansuoti. Agentūros direktorius 2013 m. spalio 28 d. įsakyme Nr. T1-167, vadovaudamasis aplinkos ministro 2011 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. D1-349 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant asignavimų valdytojo programas“ ir Paramos grąžinimo taisyklių 5.2.2. punktu, nustatė, kad projekto vykdytojas, vykdydamas Rangos sutartį, netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų ir pažeidė 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 4 straipsnį, todėl nurodė projekto galutiniam paramos gavėjui per 60 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas – 57 080,27 Lt (44 779,47 Lt ES paramos ir 12 300,80 Lt bendrojo finansavimo lėšų). VAGK 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė, padariusi išvadą, kad skundžiamas Agentūros direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. T1-167 yra pagrįstas išvadoje tinkamai nustatytais faktais ir teisės aktų normomis.

39Pirmosios instancijos teismas, nusprendęs, jog Agentūros ir VAGK išvados, kad pareiškėjas neįrodė ir niekaip nepagrindė, jog papildomi darbai buvo sietini su nenumatytomis aplinkybėmis ar praleidimais užsakovo reikalavimuose, kaip numatyta Rangos sutarties 13.1 punkte, yra pagrįstos, pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. Nesutikdamas su tokiu sprendimu, pareiškėjas padavė apeliacinį skundą, kurį iš esmės grindžia teiginiu, jog nepagrįstų ir netinkamų finansuoti išlaidų suma susidarė dėl UAB „Statybų techninė priežiūra“ kaltės.

40Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą teisės taikymo ir įrodymų vertinimo aspektu, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, rėmėsi įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtais įrodymais, sprendime nuosekliai išdėstė, kokiais byloje pateiktais įrodymais grindžiamos teismo išvados, o kurie įrodymai atmetami, padarė faktines aplinkybes atitinkančias išvadas. Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle prieš Suomiją; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011 ir kt.). Atsižvelgdama į šias teismų praktikos nuostatas, teisėjų kolegija, pritaria pirmosios instancijos teismo motyvams, tame tarpe – kad Agentūra, ir VAGK padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjas neįrodė, jog papildomi darbai, kurie pripažinti netinkamais finansuoti Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšomis, buvo sietini su nenumatytomis aplinkybėmis ar praleidimais užsakovo reikalavimuose, kaip numatyta Rangos sutarties 13.1 punkte.

41Pažymėtina, jog Paramos grąžinimo taisyklių (2013 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 835 redakcija) 4, 5, 5.2 ir 5.2.2 punktai nustato, kad pagrindas projekto vykdytojui grąžinti jo gautas arba už jį sumokėtas lėšas yra sprendimas, įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo sprendimas arba įsiteisėjusi teismo nutartis iškelti projekto vykdytojui bankroto arba restruktūrizavimo bylą. Sprendimas priimamas ir lėšos turi būti susigrąžinamos, jeigu projekto vykdytojas nesilaikė ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių, ir (arba) paramos sutarties ir dėl to: paramos sutartis su projekto vykdytoju nutraukiama; projekto vykdytojui išmokėta arba už jį sumokėta didesnė nei priklauso lėšų suma.

42Šiuo atveju Agentūra konstatavo, kad pareiškėjas netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų ir pažeidė 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo 4 straipsnį. Ši norma nustato, jog visos už įgyvendinimą atsakingos įstaigos turėtos išlaidos turi būti pagrįstos teisiškai įpareigojančiomis sutartimis arba susitarimais ir (arba) dokumentais.

43Rangos sutarties 13.1 punkte numatyta, jog pirkimo sutarties sąlygos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti pagrindiniai principai ir tikslai, ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties šalys gali keisti rangos sutarties darbų apimtis tik esant nenumatytoms aplinkybėms. Inžinierius turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, susijusius su darbų kiekiais ir kokybe. Tokie pakeitimai (arba papildomi darbai) turi būti tiesiogiai susiję su nenumatytomis fizinėmis sąlygomis (4.12 punktas) arba aiškiai įrodomais praleidimais ir netikslumais užsakovo parengtuose projekto dokumentuose, dėl kurių negalima užbaigti sutarties. Dėl kiekvieno tokio pakeitimo detaliai nustatoma jo įtaka sutarties kainai (14.1) ir baigimo laikui (8.2). Visi pakeitimai, papildomi darbai ir baigimo laiko pratęsimas gali būti atliekami ir tvirtinami tik esant nenumatytoms fizinėms sąlygoms (4.12) arba aiškiai įrodomiems praleidimams ir netikslumams užsakovo parengtuose projekto dokumentuose ir tik esant užsakovo sutikimui.

44Kadangi pareiškėjas nei Agentūrai, nei teismui nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, su kokiomis konkrečiomis nenumatytomis fizinėmis sąlygomis ar praleidimais ir netikslumais buvo siejami Pakeitime Nr. 2 nurodyti papildomi darbai, darytina išvada, jog dėl šių darbų turėtos išlaidos nebuvo tinkamai pagrįstos. Atitinkamai, konstatavus Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 4 punkto pažeidimą, skundžiamu Agentūros įsakymu pareiškėjas buvo pagrįstai įpareigotas grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pritarė atitinkamai Agentūros ir VAGK išvadai ir paliko galioti pareiškėjo ginčijamus jų sprendimus kaip teisėtus ir pagrįstus.

45Pažymėtina, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde ir pats nebeginčija išlaidų pripažinimo netinkamomis finansuoti fakto, neneigia, jog nepateikė su Pakeitimu Nr. 2 susijusių išlaidų pagrindimo, tačiau teigia, jog šios išlaidos susidarė dėl UAB „Statybų techninė priežiūra“ kaltės. Tačiau pabrėžtina, jog UAB „Nemenčinės komunalininkas“ nagrinėjamu atveju veikia kaip galutinis paramos gavėjas. Atsakomybės paskirstymo sutarties 4.4. punktas nustato, kad jeigu atliekant auditą ar kitus patikrinimus paaiškės, jog iš Projekto lėšų buvo apmokėtos išlaidos, kurios nėra tinkamos apmokėjimui iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, šitos išlaidos bus išieškotos iš galutinio paramos gavėjo, t. y. UAB „Nemenčinės komunalininkas“. Pagal minėtas Paramos grąžinimo taisyklių (2013 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 835 redakcija) 4, 5, 5.2 ir 5.2.2 punktų nuostatas, jeigu projekto vykdytojas nesilaikė ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių, ir (arba) paramos sutarties ir dėl to projekto vykdytojui išmokėta arba už jį sumokėta didesnė nei priklauso lėšų suma, priimamas sprendimas projekto vykdytojui grąžinti jo gautas arba už jį sumokėtas lėšas. Taigi, nepaisant pareiškėjo argumentų dėl asmens, atsakingo už susidariusias netinkamas finansuoti lėšas, šios lėšos turi būti išieškomos būtent iš pareiškėjo.

46Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog ginčijamas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas, kuriuo pareiškėjo skundas buvo atmestas kaip nepagrįstas, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl apeliacinis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

47Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

48pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Nemenčinės komunalininkas“ apeliacinį skundą atmesti.

49Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

50Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (toliau – ir... 5. Pareiškėjas nurodė, kad skundžiamas Įsakymas priimtas remiantis Valstybės... 6. Atsakovas Agentūra atsiliepime su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti (t.... 7. Paaiškino, kad nei prie pakeitimo Nr. 2, nei vėliau nebuvo pateikti... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Statybų techninė priežiūra“... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Grundolita“ atsiliepime prašė... 10. Paaiškino, kad sutarties sąnaudų žiniaraščių pakeitimus nulėmė... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimu... 13. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ginčo dalykas yra Agentūros... 14. Byloje surinkti dokumentai (taip pat ir VAGK byloje esantys) patvirtino, kad... 15. Ginčas iš esmės susijęs su Rangos sutarties 2010 m. gruodžio 6 d. atliktu... 16. Agentūra ginčijamą įsakymą priėmė padariusi išvadą, kad pareiškėjas... 17. Paramą administruojančios institucijos nustato ir šalina pažeidimus,... 18. Teismas taip pat vadovavosi Paramos grąžinimo taisyklių 4, 2, 5.1.4, 5.2.2... 19. Agentūra sprendimą susigrąžinti lėšas grindžia tuo, kad rangovui... 20. Techninėse specifikacijose, kurios yra Rangos sutarties sudėtinė dalis,... 21. Teismas rėmėsi Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 1.1.1, 13.1, 4.12... 22. Byloje nustatyta, kad pakeitimo Nr. 2 2.2 punkte ir prie pakeitimo pridėtame... 23. Prieš patvirtinant Rangos sutarties 2010 m. rugsėjo 30 d. pakeitimą Nr. 1... 24. Agentūra prašė pareiškėjo pateikti paaiškinimus ir dokumentus, kurie... 25. Protokoluose Nr. 1–2 paaiškinta, kad patikslinus toponuotrauką ir rengiant... 26. Ir Agentūra, ir VAGK padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjas neįrodė... 27. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad rangovo faktiškai atlikti ir įvertinti... 28. Nagrinėjamu atveju yra ištirtas pažeidimas, priimtas sprendimas, kad... 29. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija darė išvadą,... 30. III.... 31. Pareiškėjas UAB „Nemenčinės komunalininkas“ pateikė apeliacinį... 32. Apeliaciniame skunde nurodo, kad pareiškėjas neturi reikiamų specialistų... 33. Atsakovas Agentūra atsiliepimu į apeliacinį skundą (III t., b. l. 44–55)... 34. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas iš esmės pakartoja argumentus,... 35. Teisėjų kolegija... 36. IV.... 37. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Aplinkos ministerijos Aplinkos... 38. Byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad Agentūra (įgyvendinančioji... 39. Pirmosios instancijos teismas, nusprendęs, jog Agentūros ir VAGK išvados,... 40. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą teisės taikymo ir įrodymų vertinimo... 41. Pažymėtina, jog Paramos grąžinimo taisyklių (2013 m. rugsėjo 11 d.... 42. Šiuo atveju Agentūra konstatavo, kad pareiškėjas netinkamai panaudojo dalį... 43. Rangos sutarties 13.1 punkte numatyta, jog pirkimo sutarties sąlygos galiojimo... 44. Kadangi pareiškėjas nei Agentūrai, nei teismui nepateikė įrodymų,... 45. Pažymėtina, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde ir pats nebeginčija... 46. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 47. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 48. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Nemenčinės komunalininkas“... 49. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimą... 50. Nutartis neskundžiama....