Byla AS-143-158-13
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Irmanto Jarukaičio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Saerimner“ skundą atsakovui Kalvarijos savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Kauno apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Saerimner“ (toliau – pareiškėjas, UAB ,,Saerimner“) skundą, kuriuo jis prašė panaikinti atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovas) 2012 m. balandžio 2 d. sprendimą Nr. IS-501(4.15-01) „Dėl pakartotinio paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti derinimo“.

5Pareiškėjas prašė sustabdyti šią administracinę bylą iki Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme apeliacine tvarka bus išnagrinėta byla dėl Kauno apygardos administracinio teismo priimto sprendimo administracinėje byloje Nr. I-1311-422/2012.

6Atsakovas nesutiko su prašymu.

7II.

8Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 20 d. nutartimi sustabdė administracinę bylą Nr. I-1614-406/2012 iki Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme apeliacine tvarka bus išnagrinėta byla dėl Kauno apygardos administracinio teismo priimto sprendimo administracinėje byloje Nr. I-1311-422/2012 (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 98 str. 1 d. 3 p.).

9Teismas nustatė, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl 2012 m. balandžio 2 d. Kalvarijos savivaldybės administracijos sprendimo, kuriuo atsisakyta derinti UAB „Saerimner“ Kalvarijos kiaulių komplekso (padalinio 06) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti paraišką. Ginčijamame Kalvarijos savivaldybės administracijos sprendime nurodyta, jog paminėta paraiška nederinama ir, kol galioja Kalvarijos savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimas „Dėl intensyvios naminių paukščių ar kiaulių auginimo veiklos Kalvarijos savivaldybės teritorijoje“, derinama nebus. Taigi skundžiamas sprendimas iš esmės grindžiamas tik Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimo nuostatomis. Remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, teismas nustatė, kad Kauno apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. I-1311-422/2012 pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje prašymą atsakovui Kalvarijos savivaldybės tarybai dėl norminio administracinio akto dalies teisėtumo ištyrimo 2012 m. gruodžio 5 d. priėmė sprendimą, kuriuo patenkino pareiškėjo pareiškimą, pripažindamas, kad „Dėl intensyvios naminių paukščių ar kiaulių auginimo veiklos Kalvarijos savivaldybės teritorijoje“nepritarti Kalvarijos savivaldybės teritorijoje intensyviai naminių paukščių ar kiaulių auginimo veiklai ir šios veiklos plėtros įteisinimui, dėl kurios yra galimas reikšmingas poveikis aplinkai, ir turi būti atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas bei poveikio aplinkai vertinimas, t. y. jeigu yra daugiau negu 85 000 vietų broileriams ir 60 000 vietų vištoms, 3 000 vietų kiaulėms (sunkesnėms nei 30 kg) arba 900 vietų paršavedėms kiaulėmssustabdyti ir nevykdyti teritorinio planavimo sprendinių pakeitimus (išduoti projektavimo sąlygas, sąlygų sąvadus ir rengti detalaus, specialiojo planavimo dokumentus), kurie sąlygotų 1 punkte paminėtos veiklos įgyvendinimą ar tokios veiklos įteisinimą bei neišduoti tokiai veiklai būtinųjų leidimų, sutikimų ar derinimų“, prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo

103 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 ir 4 dalims (Nr. XI-1259, 2010 m. gruodžio 23 d. Žin., 2011., Nr. 4-125) bei Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui (Nr. XI-1773, 2011 m. gruodžio 1 d. Žin., 2011, Nr. 155-7354), ir laikė jį panaikintu. Teismas nurodė, jog ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad teismas sustabdo bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, administracinės bylos nagrinėjimo sustabdymas ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu pagrindu yra galimas tik tuomet, kai tarp teisme nagrinėjamos administracinės bylos ir kitos bylos, nagrinėjamos civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka, egzistuoja prejudicinis ryšys. Tai reiškia, jog administracinės bylos negalima nagrinėti tol, kol įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje, baudžiamojoje ar administracinėje byloje nebus nustatyti tam tikri faktai ar aplinkybės, kurių nenustačius konkrečios administracinės bylos nagrinėjimas būtų neįmanomas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-155/2012). Teismo nuomone, akivaizdu, kad sprendimas administracinėje byloje Nr. I-1311-422/2012, kuris šiuo metu apeliacine tvarka apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, turės tiesioginės įtakos nagrinėjant šią administracinę bylą. Kadangi šios konkrečios administracinės bylos negalima nagrinėti, kol apeliacine tvarka nebus išspręsta aukščiau nurodyta administracinė byla, administracinė byla Nr. I-1614-406/2012 stabdytina.

11III.

12Atsakovas atskiruoju skundu prašo: 1) panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės: sustabdyti šios bylos nagrinėjimą ir pradėti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. D1-502 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ teisėtumo tyrimą ryšium su individualia administracine byla Nr. I-1614-406/2012; 2) vadovaujantis ABTĮ 20 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei 111 straipsnio 3 dalimi, norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą atlikti pagal teismingumą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

13Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas prašo teismo panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos 2012 m. balandžio 2 d. sprendimą Nr. IS-501(4.15-01) „Dėl pakartotinio paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti derinimo“. 2012 m. gruodžio 20 d. teismo posėdyje pareiškėjo atstovas prašė sustabdyti nagrinėjamą bylą, kol bus išnagrinėta kita administracinė byla, kurioje tiriamas aktualaus norminio akto teisėtumas. Tame pačiame posėdyje atsakovo atstovas pateikė rašytinį prašymą ištirti kito aktualaus, byloje taikytino, norminio administracinio akto teisėtumą ryšium su nagrinėjama individualia byla. Teismas patenkino pareiškėjo atstovo prašymą dėl bylos sustabdymo (dėl nagrinėjamos kitos administracinės bylos), o atsakovo atstovo paminėtą rašytinį prašymą pridėjo prie bylos, tačiau šio prašymo išsprendimą atidėjo ir nurodė, kad jį spręs po to, kai byla, kurioje tiriamas aktualaus norminio administracinio akto teisėtumas, bus išnagrinėta ir bylos nagrinėjimas bus atnaujintas. Atsakovo nuomone, tokia teismo nutartis dėl bylos sustabdymo nurodytu pagrindu, t. y. neišsprendus kito aktualaus procesinio klausimo, dėl kurio byla gali būti sustabdyta dar kartą vos tik ją atnaujinus, pažeidžia bylos nagrinėjimo operatyvumo, koncentruotumo ir ekonomiškumo principus.

14Pareiškėjas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

151. Administracinėje byloje Nr. I-1311-422/2012 priimtas sprendimas bus sprendimo šioje administracinėje byloje pagrindas, ir šios administracinės bylos negalima nagrinėti tol, kol įsiteisėjusiu teismo sprendimu nurodytoje administracinėje byloje nebus nustatytos aplinkybės, susijusios su titiktimi aukštesnės teisinės galios aktams. Atsižvelgiant į tai, egzistuoja ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytas bylos sustabdymo pagrindas.

162. Nustatęs ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą pagrindą, teismas neturėjo pasirinkimo teisės ir turėjo pareigą sustabdyti administracinę bylą iki kitoje administracinėje byloje bus nustatytos šiai bylai prejudicinę reikšmę turinčios aplinkybės bei negalėjo atlikti jokių procesinių veiksmų ar nagrinėti jokių procesinių prašymų.

173. Nustačius, kad kitoje administracinėje byloje priimtas sprendimas turės įtakos šios administracinės bylos nagrinėjimui, ji turėjo būti sustabdyta tam, kad vėliau joje būtų priimtas teisingas sprendimas, o bylos sustabdymas jokiu būdu nereiškia operatyvumo ir kitų atsakovo nurodytų principų pažeidimo. Be to, tik po to, kai kitoje byloje bus nustatyta sprendimo atitiktis aukštesnės galios teisės aktams, galės būti visapusiškai išnagrinėtas atsakovo procesinis prašymas, o ir paties atsakovo pozicija dėl būtinybės spręsti tokį prašymą gali pasikeisti atsižvelgiant į kitos administracinės bylos baigtį.

184. Atsakovas ginčija ne patį administracinės bylos sustabdymą, o tokio sustabdymo pagrindą, t. y. tai, kad neišnagrinėtas jo prašymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. D1-502 teisėtumo ištyrimo, bei prašo iš esmės išnagrinėti šį procesinį prašymą ir jį patenkinus sustabdyti bylą ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytu pagrindu. Norminis administracinis aktas, dėl kurio teisėtumo ištyrimo atsakovas prašo kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, buvo priimtas vėliau nei šioje byloje ginčijamas atsakovo sprendimas. Todėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas nėra ir negali būti šioje administracinėje byloje taikytinu teisės aktu, o jo galimas neteisėtumas neturėtų jokios įtakos sprendžiant dėl šioje byloje pareikštų reikalavimų patenkinimo. Atsakovo prašymas nėra susijęs su šia konkrečia individualia byla, todėl, remiantis ABTĮ 111 straipsnio 2 dalimi, atmestinas.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Atskirasis skundas atmestinas.

22Apeliacijos dalykas – Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis sustabdyti bylą pagal ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktą.

23Pirmosios instancijos teismas sustabdė šią bylą, iš esmės konstatavęs, kad jos negalima nagrinėti, kol apeliacine tvarka nebus išspręsta šio teismo administracinė byla

24Nr. I-1311-422/2012, nes Kalvarijos savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimas „Dėl intensyvios naminių paukščių ar kiaulių auginimo veiklos Kalvarijos savivaldybės teritorijoje“, kurio teisėtumas yra tiriamas toje byloje, buvo pagrindas priimti šioje byloje ginčijamą Kalvarijos savivaldybės administracijos 2012 m. balandžio 2 d. sprendimą Nr. IS-501(4.15-01) „Dėl pakartotinio paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti derinimo“.

25Atsakovas atskirajame skunde nepateikia argumentų dėl nepagrįsto bylos sustabdymo pagal ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktą (dėl, jo nuomone, galimybės nagrinėti šią bylą nelaukiant, kol bus išspręsta kita administracinė byla). Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs bylą, sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada sustabdyti nagrinėjamą bylą vadovaujantis ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktu.

26Atsakovas iš esmės kelia klausimą dėl 2012 m. gruodžio 20 d. pirmosios instancijos teismo nutarties pridėti prie bylos jo atstovo prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, tačiau priėmimo klausimo šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nespręsti (b. l. 140), kuri yra neskundžiama.

27Pagal ABTĮ 149 straipsnio 1 dalį, pirmosios instancijos teismo (teisėjo) nutartis proceso šalys gali apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui: 1) šio įstatymo nustatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Taigi apeliacijos objektas yra ne visos pirmosios instancijos teismo nutartys.

28Esant tokioms aplinkybėms, Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis sustabdyti bylą yra pagrįsta, todėl jos panaikinti nėra pagrindo.

29Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos atskirąjį skundą atmesti.

31Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Kauno apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla... 5. Pareiškėjas prašė sustabdyti šią administracinę bylą iki Lietuvos... 6. Atsakovas nesutiko su prašymu.... 7. II.... 8. Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 20 d. nutartimi... 9. Teismas nustatė, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl 2012 m.... 10. 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 ir 4 dalims (Nr. XI-1259, 2010 m.... 11. III.... 12. Atsakovas atskiruoju skundu prašo: 1) panaikinti Kauno apygardos... 13. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas prašo teismo panaikinti Kalvarijos... 14. Pareiškėjas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos... 15. 1. Administracinėje byloje Nr. I-1311-422/2012 priimtas sprendimas bus... 16. 2. Nustatęs ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą pagrindą, teismas... 17. 3. Nustačius, kad kitoje administracinėje byloje priimtas sprendimas turės... 18. 4. Atsakovas ginčija ne patį administracinės bylos sustabdymą, o tokio... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Atskirasis skundas atmestinas.... 22. Apeliacijos dalykas – Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m.... 23. Pirmosios instancijos teismas sustabdė šią bylą, iš esmės konstatavęs,... 24. Nr. I-1311-422/2012, nes Kalvarijos savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d.... 25. Atsakovas atskirajame skunde nepateikia argumentų dėl nepagrįsto bylos... 26. Atsakovas iš esmės kelia klausimą dėl 2012 m. gruodžio 20 d. pirmosios... 27. Pagal ABTĮ 149 straipsnio 1 dalį, pirmosios instancijos teismo (teisėjo)... 28. Esant tokioms aplinkybėms, Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m.... 29. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 30. Atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos atskirąjį skundą atmesti.... 31. Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartį palikti... 32. Nutartis neskundžiama....