Byla AS-146-318-08
Dėl pastato įregistravimo pripažinimo negaliojančiu bei akto panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Romano Klišausko ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo M. Š. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo M. Š. skundą dėl pastato įregistravimo pripažinimo negaliojančiu bei akto panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

42008 m. vasario 13 d. pateiktu teismui prašymu pareiškėjas M. Š. prašė pripažinti negaliojančiu pastato (perplanuoto medžio apdirbimo cecho) Kretingsodžio kaime, Kretingos rajone, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre negaliojančiu ir panaikinti 2005 m. sausio 12 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą. Pareiškėjas kartu prašė atnaujinti terminą prašymui paduoti, nurodydamas, kad nors ginčijamas aktas turi įtakos jo turtiniams interesams (pripažintas tinkamu naudoti pastatas stovi jo žemės sklype), jam aktas nebuvo įteiktas, nebuvo pranešta ir apie akto sudarymą. Teigė apie šio akto priėmimą sužinojęs praėjus beveik 2 metams po akto sudarymo (iš 2007 m. kovo 8 d. UAB „Raktas“ atsiliepimo civilinėje byloje Nr. 2-327-479/07), kai skundo pateikimo terminas jau buvo praleistas. Pareiškėjas paaiškino iki kreipimosi į teismą rinkęs dokumentus, padavęs skundą dėl akto neteisėtumo Seimo kontrolierių įstaigai. 2008 m. sausio 30 d. gavęs atsakymą, kuris patvirtino jo skundo pagrįstumą, iš karto kreipėsi į teismą.

5II.

62008 m. vasario 20 d. nutartimi Klaipėdos apygardos administracinis teismas skundą priimti atsisakė. 2008 m. balandžio 8 d. nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti nagrinėti teisme reikalavimą panaikinti statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, panaikino, perduodamas šioje dalyje skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo, o nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti nagrinėti reikalavimą dėl pastato įregistravimo Nekilnojamojo turto registre pripažinimo negaliojančiu, paliko nepakeistą.

72008 m. balandžio 21 d. nutartimi Klaipėdos apygardos administracinis teismas neatnaujino termino skundui paduoti. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsniu teismas konstatavo, kad atnaujinant terminą skundui (prašymui) paduoti pareiškėjui tik suteikiama galimybė ginti jo manymu pažeistas teises teisme (ginčas iš esmės nesprendžiamas), tačiau jau ir šioje stadijoje paliečiami atsakovo interesai (pasibaigus įstatymo numatytam terminui, išnyksta teisė į pažeistos teisės gynybą ir kita teisinio santykio šalis pagrįstai gali tikėtis, kad šios teisės nebebus ginčijamos).

8Teismas nurodė, jog pagal 1994 m. balandžio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 370 patvirtintų Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros nuostatų 40 punktą, kilus ginčui dėl teritorijų planavimo procedūrų ar procedūrų tvarkos, statybos proceso ar statinių naudojimo tvarkos pažeidimų, suinteresuotas asmuo pateikia viešojo administravimo subjektui, pagal kompetenciją atliekančiam teritorijų planavimo, statybos valstybinę priežiūrą ar statinių naudojimo priežiūrą, prašymą, skundą ar pranešimą. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (toliau – Reglamentas STR 1.11.01:2002) 39 punkte nurodoma, kad ginčus dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos pažeidimų, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, pagal kompetenciją sprendžia apskrities viršininkas, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos arba teismas. Kadangi nepateikti įrodymai, patvirtinantys, jog dėl pažeistų teisių gynimo pareiškėjas kreipėsi į viešojo administravimo subjektus, pagal savo kompetenciją sprendžiančius ginčus dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos pažeidimų, pareiškėjo nurodyta aplinkybė nelaikyta svarbia priežastimi praleistam terminui atnaujinti.

9III.

10Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 21 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - atnaujinti terminą skundui paduoti.

11Atskirajame skunde pareiškėjas dėl sužinojimo apie skundžiamą aktą laiko ir aplinkybių pakartojo tuos pačius argumentus kaip ir skunde pirmosios instancijos teismui.

12Pareiškėjo manymu, teismo argumentas, kad nepateikti įrodymai, patvirtinantys, jog dėl pažeistų teisių gynimo pareiškėjas kreipėsi į viešojo administravimo subjektus, pagal savo kompetenciją sprendžiančius ginčus dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos pažeidimų, nepagristas įstatymu. Pareiškėjas pažymi, kad teismas nurodė bendrą ginčo sprendimo tvarką (Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros nuostatų 40 punktas, Reglamento STR 1.11.01:2002 39 punktas), o jo prašymas atnaujinti praleistą terminą pagrįstas specialia tvarka, numatyta Reglamento STR 1.11.01:2002 35 punkto 3 dalyje, numatančioje, kad jeigu statinys, vadovaujantis neteisėtu jo pripažinimo tinkamu naudoti aktu, jau įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, šis aktas gali būti atšauktas, teismui pripažinus statinio įregistravimą Nekilnojamojo turto registre negaliojančiu. Tai reiškia, kad jokios kitos institucijos, išskyrus teismą, sprendimu dėl statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre panaikinimo remtis negalima. Tokiu atveju kreiptis į viešojo administravimo subjektus, pagal savo kompetenciją sprendžiančius ginčus dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos pažeidimų, t. y. į apskrities viršininką ir į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, nėra pagrindo ir neprivaloma. Pareiškėjo nuomone, jo nurodytos aplinkybės yra svarbi termino praleidimo priežastis.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalis nustato, jog jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui gali būti paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Specialieji teisės aktai (Statybos įstatymas, Reglamentas STR 1.11.01:2002, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatai) statinio pripažinimo tinkamu naudoti apskundimo terminų nereglamentuoja. Todėl paduodant skundą dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto turi būti vadovaujamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais.

16Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis gali būti pripažintinos tik tokios aplinkybės, kurios objektyviai, nepriklausomai nuo suinteresuoto paduoti skundą subjekto valios, sutrukdė jam per įstatymu nustatytą terminą įgyvendinti savo teises. Įrodinėjimo našta dėl termino pateikti skundą praleidimo priežasčių tenka pareiškėjui.

17Pareiškėjas 2008 m. vasario 12 d. pateikė teismui prašymus atnaujinti skundo dėl 2005 m. sausio 12 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pateikimo terminą ir panaikinti šį aktą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad tais atvejais, kai sprendimas asmeniui neturėjo būti įteiktas, tokio asmens skundo padavimo administraciniam teismui terminas pradedamas skaičiuoti nuo to asmens sužinojimo apie skundžiamo sprendimo priėmimą (apie administracinio akto esmę) dienos. Skundžiamas aktas laikomas asmeniui paskelbtu, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti kas ir kada priėmė administracinį aktą, koks yra jo turinys (pav., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis, Nr. 1(11), 127-141 psl., nutartys adm. bylose Nr.AS2-382-05, Nr. A11-863/2007, Nr. AS-502-95-08). Iš 2005 m. sausio 12 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto turinio spręstina, kad jis pareiškėjui neturėjo būti įteiktas. Todėl terminas paduoti skundą turi būti skaičiuojamas nuo pareiškėjo sužinojimo apie šį aktą. Pareiškėjas teigia apie ginčijamo akto priėmimą sužinojęs iš 2007 m. kovo 8 d. UAB „Raktas“ atsiliepimo civilinėje byloje Nr. 2-327-479/07, iki kreipimosi į teismą rinkęs dokumentus, padavęs skundą dėl akto neteisėtumo Seimo kontrolierių įstaigai (2008 m. sausio 30 d. gavęs atsakymą). Šiems savo teiginiams pagrįsti pareiškėjas pateikė atsakovo UAB „Raktas“ 2007 m. kovo 8 d. atsiliepimą į ieškovo M. Š. ieškinį civilinėje byloje Nr.2-237-479/07 dėl įpareigojimo netrukdyti naudotis žemės sklypu; 2007 m. sausio 18 d. išrašą iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko dėl statinio įregistravimo UAB „Raktas“ nuosavybe remiantis 2005 m. sausio 12 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu; 2004 m. rugsėjo 13 d. pažymėjimą, kad pareiškėjas yra žemės sklypo, kuriame yra ginčo statinys, savininkas; Seimo kontrolieriaus 2008 m. sausio 30 d. pažymą (b.l.8-17). Kolegijos vertinimu minėti dokumentai neįrodo, kad pareiškėjas skundo padavimo terminą praleido dėl svarbių priežasčių. Nuo paties pareiškėjo nurodyto sužinojimo apie 2005 m. sausio 12 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą laiko (2007 m. kovo mėnesio) iki skundo pateikimo teismui (2008 m. vasario 13 d.) praėję 10 mėnesių. Taigi Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatytas terminas skundui paduoti yra praleistas. Per minėtą laikotarpį pareiškėjas gavo tik vieną dokumentą - Seimo kontrolieriaus 2008 m. sausio 30 d. pažymą. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad jam buvo objektyvių kliūčių paduoti skundą teismui anksčiau negu 2008 m. vasario 13 d.

18Reglamento STR 1.11.01:2002 39 punkte nurodyta, kad ginčus dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos pažeidimų, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, pagal kompetenciją sprendžia apskrities viršininkas, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos arba teismas. Reglamente yra aiškiai nurodyta kokia tvarka sprendžiami ginčai dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos. Atskirajame skunde pareiškėjas iš esmės teisingai aiškina Reglamento STR 1.11.01:2002 35 punkto 3 dalį. Pagal Reglamento STR 1.11.01:2002 35 punkto 1 ir 3 dalyse nustatytą teisinį reglamentavimą, jei statinys, vadovaujantis neteisėtu jo pripažinimo tinkamu naudoti aktu, jau įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, šis aktas administracine tvarka negali būti atšauktas, jis gali būti panaikintas tik teismine tvarka. Todėl asmuo, turėdamas pagrindą manyti, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, kuriuo remiantis statinys yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, yra neteisėtas, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė (ABTĮ 5 straipsnio 1 dalis). Tai, kad pareiškėjas savo teises bandė ginti kitu, minėtame specialiajame teisės akte nenumatytu būdu (kreipėsi į Seimo kontrolierių įstaigą), nesudaro pagrindo atnaujinti praleisto termino skundui paduoti. Be to, pareiškėjo skundo Seimo kontrolierių įstaigoje tyrimas neapima ir nepateisina viso šiuo atveju aktualaus (10 mėnesių) laikotarpio. Pareiškėjo argumentas, kad jis remiasi Reglamento 35 punkto 3 dalimi, nėra pagrindas atnaujinti terminą skundui paduoti.

19Kolegija pažymi, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Taigi teisme gali būti ginamos teisės ar teisėti interesai tik tų asmenų, kurie skundus dėl atitinkamų pažeidimų padavė įstatymų nustatyta tvarka ir terminais. Taip įstatymų leidėjas siekia užtikrinti teisinių santykių apibrėžtumą ir stabilumą.

20Klaipėdos apygardos administracinis teismas pagrįstai konstatavo, kad svarbių priežasčių, dėl kurių praleido terminą skundui paduoti, pareiškėjas nenurodė, todėl termino pateikti skundą teismui neatnaujino ir, kaip numatyta Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punkte, skundą atsisakė priimti. Pirmosios instancijos teismo 2008 m. balandžio 21 d. nutartis teisėta ir pagrįsta, naikinti ją atskirajame skunde nurodytais ar kitais motyvais nėra pagrindo.

21Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Pareiškėjo M. Š. atskirąjį skundą atmesti, o Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai