Byla eI-3218-821/2017
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjai Tomas Blinstrubis, Iveta Pelienė (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rasa Ragulskytė – Markovienė,

2dalyvaujant pareiškėjos atstovui P. M., atsakovo VĮ Registrų centro atstovui M. M.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundą atsakovams Valstybės įmonei Registrų centrui ir Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

4Teismas, išnagrinėjęs byla,

Nustatė

5Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjos skundas, kuriuo prašoma: 1) panaikinti atsakovo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo (toliau – ir Klaipėdos filialą) 2017-02-20 sprendimą Nr. (4.4.2) KLS-185 kaip neteisėtą ir nepagrįstą ir įpareigoti atsakovą atlikti kadastrinius matavimus plaukiojančiam pastatui buriniam jūrų laivui „Lady Sophie“, kuris yra registruota nekilnojamoji kultūros vertybė Nr. 40614, stovinti ( - )) panaikinti atsakovo VĮ Registrų centro 2017-03-08 sprendimą Nr. (1.1.38)s-1990; 3) panaikinti atsakovo VĮ Registrų centro (toliau- ir Registrų centras) 2017-03-21 sprendimą Nr. (1.1.7)s-2463 ir įpareigoti atsakovą atitinkamo nekilnojamojo daikto jūrų laivo ir jo teritorijos nekilnojamojo turto registro įraše neatlygintinai padaryti žymas apie šiuos juridinius faktus: nekilnojamojo daikto plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ įrašymą į Kultūros vertybių registrą ir šio plaukiojančio pastato buvimą jo apsaugos zonoje.

6Pareiškėja skunde nurodė, kad yra plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo - motorinės dvistiebės sraigtinės kilinės škunos „Lady Sophie“ (1911 m.) savininkė. Tai itin vertingas jūrinio paveldo objektas - seniausias Lietuvoje burinis jūrų laivas ir vienas iš seniausių Europoje ir pasaulyje plaukiojančių burlaivių. Lietuvos Respublikos kultūros apsaugos departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – ir Vertinimo tarybos) 2016-09-20 aktu Nr. KPD-RM-2419 (toliau- ir Aktas) burinis jūrų laivas „Lady Sophie“ buvo įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą (toliau – ir Kultūros vertybių registras), kaip nekilnojamoji kultūros vertybė - burinis jūrų laivas. Pareiškėja teigia, kad šiuo aktu Departamentas patvirtino, jog jūrų laivas „Lady Sophie“ yra plaukiojantis statinys suprojektuotas ir pastatytas plaukiojimui jūroje. Akto pagrindu VĮ Registrų centras privalėjo neatlygintinai padaryti žymą apie šiuos juridinius faktus: nekilnojamojo daikto (t. y. jūrų laivo) įrašymą į Kultūros vertybių registrą, jo buvimą kultūros paveldo objekto teritorijoje, vietovėje ar jų apsaugos zonose, nekilnojamosios kultūros vertybės specialiųjų naudojimo sąlygų nustatytus daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą suvaržymus, tačiau ginčijamu 2017-03-21 sprendimu Nr. (1.1.7.)s-2463, tačiau nepagrįstai nurodytus juridinius faktus atsisakė įregistruoti.

7Pareiškėja nurodė, kad nekilnojamasis daiktas - plaukiojamasis pastatas burinis jūrų laivas „Lady Sophie“ nėra įregistruotas Nekilnojamo turto registre tik todėl, kad atsakovas atsisako šiam pastatui atlikti kadastrinius matavimu, be kurių neįmanoma įregistruoti nekilnojamojo daikto į Nekilnojamo turto registrą, taip pat neįmanoma parengti šiam pastatui tvarkybos darbų projekto, kuriam būtini kadastriniai matavimai. Paaiškino, kad VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2017-02-20 sprendimu pareiškėjos prašymo atlikti kadastrinius matavimus būriniam jūrų laivui netenkino, todėl ji pateikė skundą centriniam registratoriui, kuris 2017-03-08 sprendimu Nr. (1.1.38)s-1990 atmetė pareiškėjos skundą. Pareiškėja teigia, kad atsakovas nepagrįstai atsisakė atlikti kadastrinius matavimus, nes ginčo jūrų laivas yra nekilnojamasis daiktas - plaukiojamasis pastatas, kuriame įrengtos patalpos, todėl šiam pastatui ir jame esančioms patalpoms turi būti atliekami kadastriniai matavimai. Pareiškėja, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 37 dalyje nurodytas sąvokas ir įvertinusi tai, kad laivo didžiąją dalį sudaro uždaros patalpos, apdengtos stogu (deniu), teigia, kad laivui turi būti atlikti kadastriniai matavimai.

8Atsakovė VĮ Registrų centras atsiliepimu, kurį teikė tik dėl pareiškėjos reikalavimo panaikinti 2017-03-31 sprendimą, su reikalavimu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsnio 1 dalį, Nekilnojamojo turto registre (toliau – ir NTR) registruojami ne visi nekilnojamieji daiktai, o tik tie, kurių registraciją NTR numato Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsnio 1 dalis. Minėtas įstatymas nenustato, kad laivai, orlaiviai ar kiti įstatymu pripažinti nekilnojamieji daiktai gali būti registruojami NTR. Paaiškino, kad vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 2 dalies 17 ir 18 punktais, NTR registruojami juridiniai faktai apie nekilnojamojo daikto įrašymą į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ir nekilnojamojo daikto buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje arba jų apsaugos zonoje. Tačiau tam, kad NTR būtų įregistruoti juridiniai faktai, NTR pirmiausia turi būti įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas ir nuosavybės teisė į jį. Burinis jūrų laivas (jachta) „Lady Sophie“ NTR šiuo metu nėra įregistruotas ir negali būti įregistruotas. Neįregistruotam objektui NTR nėra jokio to objekto registro įrašo, todėl šiuo atveju juridinių faktų įregistravimas neegzistuojančiame registro įraše yra ir objektyviai (techniškai) neįmanomas. Jeigu pareiškėja mano, kad burinis jūrų laivas (jachta) „Lady Sophie“ yra statinys, tai ji pirmiausia turi suformuoti šį daiktą kaip statinį.

9Atsakovė taip pat pažymėjo, kad pareiškėja savo skunde teismui papildomai prašo juridinius faktus įregistruoti žemės sklypo, kuriame šiuo metu laikomas laivas, registro įraše, tačiau nekilnojamojo daikto registro įraše gali būti registruojami tik su šiuo (bet ne su kokiais nors kitais daiktais) susiję juridiniai faktai. Pareiškėjos pateiktame Akte aiškiai nurodyta, kad kultūros vertybė yra būtent burinis jūrų laivas „Lady Sophie“, bet ne žemės sklypas, kuriame šis laivas laikomas. Todėl jokie juridiniai faktai žemės sklypo registro įraše negali būti registruojami.

10Atsakovas Klaipėdos filialas atsiliepimu su skundu nesutinka. Paaiškina, jog pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą atlikti burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ kadastrinius matavimus, nes pagal teisės aktų reikalavimus laivai nėra laikytini statiniu. Laivų ir orlaivių kadastriniai matavimai galėtų būti atliekami tik pakeitus nekilnojamojo turto kadastro objektų sąrašą ir į jį įtraukus nekilnojamiesiems daiktams prilyginamus kilnojamuosius daiktus.

11Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas P. M. palaikė skundą ir prašė jį tenkinti iš esmės pakartodamas skunde išdėstytus argumentus.

12Atsakovo valstybės įmonės Registrų centro atstovas M. M. palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir pareiškėjos skundą prašė atmesti.

13Atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo atstovai į teismo posėdį neatvyko, teismui pateikė prašymą bylą nagrinėti filialo atstovui nedalyvaujant.

14Pareiškėjos skundas netenkinamas

15Byloje keliamas ginčas dėl Klaipėdos filialo 2017-02-20 sprendimo Nr. (4.4.2) KLS-185, Registrų centro 2017-03-08 sprendimo Nr. (1.1.38)s-1990 bei 2017-03-21 sprendimo Nr. (1.1.7)s-2463, teisėtumo ir pagrįstumo.

16Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjai priklausanti kylinė jachta „Lady Sophie“ registruota LR vidaus vandenų laivų registre (registro indentifikavimo Nr. LTU-1506, identifikavimo kodas 0000318859, I t .b.l. 82-85, 162).

17Kultūros apsaugos departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba 2016-09-20 aktu Nr. KPD-RM-2419 nutarė buriniam jūrų laivui „Lady Sophie“ suteikti teisinę apsaugą, įrašyti į Kultūros vertybių registrą kaip pavienį kultūros objektą, apibrėžti jo teritorijos ribas ir nustatyti regioninio reikšmingumo lygį (I t. b.l. 163-169).

182017-01-16 pareiškėja kreipėsi į Registrų centro Klaipėdos filialą, prašydama atlikti plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo „Lady Sophie“, kuris yra registruota nekilnojamoji kultūros vertybė Nr.40614, stovinti ( - ) kadastrinius matavimus, parengti laivo kadastrinių matavimų bylą (II t. b.l. 6).

19Klaipėdos filialas 2017-02-20 sprendimu Nr.(4.4.2)KLS-185 nurodė, kad Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (toliau – ir NTK įstatymas) reglamentuoja tik nekilnojamųjų daiktų, registruojamų NTR, kadastro duomenų nustatymą. Nei Nekilnojamojo turto registro įstatymas (toliau – ir NTR įstatymas), nei kiti įstatymai nenumato galimybės NTR registruoti nekilnojamiems daiktams prilygintus laivus, todėl prašymo atlikti burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ kadastrinius matavimus netenkino (II t. b.l. 7-8).

20Nesutikdama su šiuo sprendimu, pareiškėja 2017-02-21 pateikė skundą centriniam registratoriui. Išnagrinėjęs skundą Registrų centras 2017-03-08 rašte Nr. (1.1.38)s-1990 „Dėl atsisakymo atlikti laivo kadastrinius matavimu“ nurodė, jog Klaipėdos filialas pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjos 2016-01-16 prašymą, nes pagal teisės aktų reikalavimus laivai nėra laikytini statiniu. Pareiškėją informavo, jog laivų registravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas (toliau – ir Saugios laivybos įstatymas), Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymas ir kiti teisės aktai, pagal kuriuos laivus registruoja ir jų dokumentus išduoda Lietuvos saugios laivybos administracijos Laivų registravimo skyrius (II t. b.l. 10-11).

21Taip pat su 2017-03-23 prašymu (Registrų centre prašymo registracijos data – 2017-03-15 Nr.g-7139) pareiškėja kreipėsi į atsakovą Registrų centrą prašydama NTR tvarkytoją atitinkamo nekilnojamojo daikto jūrų laivo ir jo teritorijos nekilnojamojo turto registro įraše neatlygintinai padaryti žymas apie juridinius faktus: nekilnojamojo daikto plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ įrašymą į Kultūros vertybių registrą ir šio plaukiojančio pastato buvimą jo apsaugos zonoje (I t. b.l. 161).

22Registrų centras 2017-03-21 sprendimu Nr.(1.1.7)s-2463 pareiškėjos prašymo netenkino, kadangi pareiškėja kartu su prašymu nepateikė duomenų, jog kylinė jachta „Lady Sophie“ būtų nekilnojamojo NTK įstatymo nustatyta tvarka suformuota kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas (statinys) ir jai būtų suteiktas unikalus numeris. Atkreipė dėmesį, jog jūrinius laivus registruoja Lietuvos saugios laivybos administracijos Laivų registravimo skyrius (I t. b.l. 159-160).

23Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo atsisakymo pareiškėjos prašymu atlikti kylinės jachtos „Lady Sophie“ kadastrinius matavimus, taip pat žymų apie juridinius faktus įrašymo laivo ir jo teritorijos nekilnojamojo turto registro įraše.

24Nekilnojamųjų daiktų, registruojamų NTR, kadastro duomenų nustatymą, jų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą, Nekilnojamojo turto kadastro statusą, šio kadastro steigimą, tvarkymą ir kt. reglamentuoja Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (NTK įstatymo 1 str.). Nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų atlikimo tvarką reglamentuoja Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr.534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, taip pat Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr.522 patvirtintos Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės (toliau – ir Taisyklės).

25Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys, tai duomenys, apibūdinantys nekilnojamojo daikto buvimo vietą, gamtines ir ūkines žemės savybes, geometrinius statinių parametrus ir nekilnojamųjų daiktų naudojimo sąlygas (NTK įstatymo 2 str. 4 d.). Šio įstatymo 2 str. 6 dalis numato, jog nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymas, tai nekilnojamojo daikto kadastriniai matavimai ar kiti teisės aktų nustatyti veiksmai, dokumentų, kurių reikia naujo nekilnojamojo daikto kadastro duomenims įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą ar jau įrašytiems duomenims pakeisti, ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos parengimas ar jau sudarytos bylos papildymas.

26Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 str. konkrečiai nurodo, kokie nekilnojamieji daiktai yra laikomi Nekilnojamojo turto kadastro objektais, t.y: 1) žemės sklypas; 2) statinys, kurio statybai reikalingas statybą leidžiantis dokumentas (kai jis yra privalomas), arba statinys, kuris pastatytas turint kitą statybos teisėtumą patvirtinantį dokumentą; 3) patalpa, šio Įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytais būdais suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

27Nekilnojamojo turto registro įstatymas reglamentuoja žemės, statinių ir kitų nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus, šių teisių suvaržymų, įstatymų nustatytų juridinių faktų registravimą NTR, NTR statusą, registro steigimą, tvarkymą ir kt. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 str. 1 dalyje numatyta, kad nekilnojamojo turto registre registruojami nurodyti nekilnojamieji daiktai, jeigu jie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka yra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems suteiktas unikalus numeris, t.y.: 1) žemės sklypai; 2) statiniai; 3) butai daugiabučiuose namuose; 4) patalpos.

28Iš aptarto teisinio reguliavimo matyti, kad atliekami tik tų nekilnojamųjų daiktų kadastriniai matavimai, kurie pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nuostatas gali būti kadastro objektais ir gali būti registruojami NTR.

29Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėja kreipėsi dėl kylinės jachta „Lady Sophie“ kadastrinių matavimų atlikimo ir laivo kadastrinių matavimų bylos parengimo. Pareiškėjos nurodo, jog pagal Statybos įstatymo 2 str. 37 dalies nuostatas ir įvertinusi tai, kad laivo didžiąją dalį sudaro uždaros patalpos, apdengtos stogu (deniu), laivui, kaip plaukiojančiam statiniui, turi būti atlikti kadastriniai matavimai. Teismas su šiais pareiškėjos argumentais nesutinka. Daiktai, kaip civilinių teisių objektai, apibrėžiami CK 1.98 str., kurio 2 dalyje nustatyta, jog nekilnojamieji daiktai yra žemė ir kiti daiktai, kurie susiję su žeme ir kurių negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties bei iš esmės nesumažinus jų vertės, taip pat nekilnojamiems daiktams prilyginami įstatymuose numatyti laivai ir orlaiviai, kuriems nustatyta tvarka privaloma teisinė registracija. Įstatymai nekilnojamais daiktais gali pripažinti ir kitą turtą (1.98 str. 3 d.). Pagal Prekybinės laivybos įstatymo 6 str. 1 dalį nekilnojamiems daiktams prilyginami jūriniai laivai, tačiau pagal pareiškėjos pateiktus duomenis kylinė jachta „Lady Sophie“ registruota ne jūrinių laivų, bet vidaus vandenų laivų registre.

30Pareiškėjas pagrįstai nurodo, jog pagal Statybos įstatymo 2 str. 37 punkte pateiktą sąvoką pastatu yra laikomas apdengtas stogu statinys, kurio didžiausią dalį sudaro patalpos, tačiau šios nuostatos nekeičia aplinkybės, jog nekilnojamojo turto kadastro objektu laikomi tik Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 str. nurodyti nekilnojami daiktai, o nekilnojamiems daiktams prilyginami daiktai (laivai ir orlaiviai) tokiais nelaikytini. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės numato, jog statinių kadastriniai matavimai atliekami statiniams (juos pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius), kuriems Statybos įstatymo nustatyta tvarka privalomas statybos leidimas ir pripažinimas tinkamais naudoti. Statybos įstatymas, be kita ko, nustato statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius architektūros reikalavimus, statybos techninio normavimo, statinių projektavimo, projektų ir ekspertizės, statybos, jos užbaigimo, statinių naudojimo ir priežiūros, griovimo tvarką ir kt. Tačiau reikalavimai laivų statybai, taip pat jų registracijai, yra numatyti Saugios laivybos įstatyme (5 ir 12 str.). Pagal minėto įstatymo 5 str. 1 d. 2 punkto nuostatas laivų registracija priskirta Lietuvos saugios laivybos administracijos kompetencijai.

31Kaip matyti iš teritorinio registratoriaus 2017-02-20 sprendimo juo buvo atsisakyta atlikti kylinės jachtos „Lady Sophie“ kadastrinius matavimus vadovaujantis Nekilnojamo turto kadastro įstatymo, taip pat Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatomis. Kaip jau buvo minėta, pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 str. 1 d. 2 punktą NTK objektu laikomas statinys, kurio statybai reikalingas Statybos įstatyme numatytas statybą leidžiantis dokumentas. Pagal Taisyklių 4 punktą, kadastriniai matavimai atliekami tiems statiniams, kuriems Statybos įstatymo nustatyta tvarka privalomas statybos leidimas ir pripažinimas tinkamais naudoti. Teritorinis registratorius savo atsisakymą motyvavo tuo, kad kylinė jachta, kuriai prašoma atlikti kadastrinius matavimus, negali būti Nekilnojamojo turto kadastro objektu, nei NTR įstatymas, nei kiti įstatymai nenumato galimybės NTR registruoti nekilnojamiems daiktams prilygintus laivus. Iš pareiškėjos pateikto skundo centriniam registratoriui matyti, kad pareiškėja teritorinio registratoriaus sprendimą ginčijo tuo pagrindu, jog teritorinis registratorius padarė nepagrįstas išvadas ir pabrėžė, jog laivas yra laikytinas plaukiojančiu statiniu, kurio didžiausią dalį sudaro patalpos.

32Įvertinus šias pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes, byloje surinktus įrodymus, byloje dalyvaujančių asmenų nurodytus argumentus dėl faktinių ir teisinių bylos aplinkybių, darytina išvada, kad centrinis registratorius pagrįstai ir teisėtai netenkino pareiškėjos skundo dėl teritorinio registratoriaus sprendimo panaikinimo ir pagrįstai nusprendė, jog nėra pagrindo teritorinio registratoriaus įpareigoti atlikti kylinės jachtos kadastrinius matavimus. Kaip jau buvo minėta pirmiau, pareiškėja nepagrįstai teigia, jog laivas gali būti laikomas statinius Statybos įstatymo prasme ir atliktus kadastrinius matavimus gal būti registruojamas NTK.

33Nagrinėjamoje byloje nebuvo pateikti tokie įrodymai, kurie leistų daryti išvadą, kad teritorinis registratorius netinkamai atliko savo funkcijas, t. y. netinkamai išnagrinėjo pareiškėjos prašymus ir pateiktus dokumentus, o priimdamas sprendimus viršijo savo kompetenciją. Teritorinis administratorius sprendimą pagrindė nustatytais faktais ir teisės aktų normomis, t. y. nurodė faktines ir teisines aplinkybes, kurių pagrindu atsisakė tenkinti pareiškėjos suformuluotus prašymus pagal pareiškėjos pateiktus dokumentus. Centrinis registratorius išnagrinėjo pareiškėjos skundo reikalavimus, taip pat nurodė faktines ir teisines aplinkybes, kurių pagrindu netenkino pareiškėjos skundo. Pažymėtina, kad pareiškėja skundu prašė atlikti tuos veiksmus, kuriuos atsisakė atlikti teritorinis registratorius. Centrinis registratorius pagrįstai netenkino pareiškėjos reikalavimų įpareigoti teritorinį registratorių atlikti kadastrinius matavimus plaukiojančiam pastatui buriniam jūrų laivui „Lady Sophie“, kuris yra registruota nekilnojamoji kultūros vertybė.

34Pareiškėja taip pat prašo panaikinti Registrų centro 2017-03-21 sprendimą Nr. (1.1.7)s-2463 ir įpareigoti atsakovą atitinkamo nekilnojamojo daikto jūrų laivo ir jo teritorijos nekilnojamojo turto registro įraše neatlygintinai padaryti žymas apie šiuos juridinius faktus: nekilnojamojo daikto plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ įrašymą į Kultūros vertybių registrą ir šio plaukiojančio pastato buvimą jo apsaugos zonoje.

35Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 str. 1 dalis numato, jog nekilnojamojo turto registre juridiniai faktai gali būti registruojami tik tada, kai nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas ir nuosavybės teisė į jį. Byloje nėra duomenų, jog kylinė jachta „Lady Sophie“ būtų registruota ar gali būti registruota Nekilnojamojo turto registre kaip nekilnojamasis daiktas, todėl Registrų centras pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą jūrų laivo ir jo teritorijos nekilnojamojo turto registro įraše neatlygintinai padaryti žymas apie juridinius faktus.

36Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 str. 9 dalį konkrečias nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos valstybinio administravimo funkcijas atlieka ir už jų vykdymą atsako Kultūros paveldo departamentas, kuriam, be kita ko, pavesta teikti Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įregistruoti nekilnojamuosius daiktus, kurie yra kultūros paveldo objektai, tokių objektų sudedamąsias dalis ar teritorijas, su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusius juridinius faktus (5 str. 10 d. 13 p.). Todėl nagrinėjamu atveju, kreiptis NTR tvarkytoją dėl nekilnojamojo daikto, esančio kultūros paveldo objektu, jo dalių ar teritorijos įregistravimo, taip pat su šiuo daiktu susijusių juridinių faktų registravimo įstatymu pavesta ne pareiškėjai, bet Departamentui.

37Apibendrindamas byloje nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad tiek teritorinis, tiek centrinis registratorius teisingai aiškino ir taikė teisės normas bei pagrįstai netenkino pareiškėjos prašymų atlikti kylinės jachtos „Lady Sophie“ kadastrinius matavimus bei jūrų laivo ir jo teritorijos nekilnojamojo turto registro įraše neatlygintinai padaryti žymas apie juridinius faktus. Teismas pripažįsta, kad teritorinis registratorius ir Registrų centras priėmė pagrįstus ir teisėtus sprendimus, kurių naikinti nėra teisinio pagrindo. Esant tokioms aplinkybėms, atmestinas ir išvestinis skundo reikalavimas įpareigoti atsakovus atlikti kadastrinius matavimus ir padaryti žymas apie juridinius faktus.

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

39pareiškėjos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundą atmesti.

40Sprendimas per mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjai Tomas Blinstrubis, Iveta... 2. dalyvaujant pareiškėjos atstovui P. M., atsakovo VĮ Registrų centro... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 4. Teismas, išnagrinėjęs byla,... 5. Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjos skundas, kuriuo prašoma: 1)... 6. Pareiškėja skunde nurodė, kad yra plaukiojančio pastato burinio jūrų... 7. Pareiškėja nurodė, kad nekilnojamasis daiktas - plaukiojamasis pastatas... 8. Atsakovė VĮ Registrų centras atsiliepimu, kurį teikė tik dėl... 9. Atsakovė taip pat pažymėjo, kad pareiškėja savo skunde teismui papildomai... 10. Atsakovas Klaipėdos filialas atsiliepimu su skundu nesutinka. Paaiškina, jog... 11. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas P. M. palaikė skundą ir prašė... 12. Atsakovo valstybės įmonės Registrų centro atstovas M. M. palaikė... 13. Atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo atstovai į... 14. Pareiškėjos skundas netenkinamas... 15. Byloje keliamas ginčas dėl Klaipėdos filialo 2017-02-20 sprendimo Nr.... 16. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjai... 17. Kultūros apsaugos departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo... 18. 2017-01-16 pareiškėja kreipėsi į Registrų centro Klaipėdos filialą,... 19. Klaipėdos filialas 2017-02-20 sprendimu Nr.(4.4.2)KLS-185 nurodė, kad... 20. Nesutikdama su šiuo sprendimu, pareiškėja 2017-02-21 pateikė skundą... 21. Taip pat su 2017-03-23 prašymu (Registrų centre prašymo registracijos data... 22. Registrų centras 2017-03-21 sprendimu Nr.(1.1.7)s-2463 pareiškėjos prašymo... 23. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo atsisakymo pareiškėjos... 24. Nekilnojamųjų daiktų, registruojamų NTR, kadastro duomenų nustatymą, jų... 25. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys, tai duomenys, apibūdinantys... 26. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 str. konkrečiai nurodo, kokie... 27. Nekilnojamojo turto registro įstatymas reglamentuoja žemės, statinių ir... 28. Iš aptarto teisinio reguliavimo matyti, kad atliekami tik tų nekilnojamųjų... 29. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėja kreipėsi dėl kylinės jachta... 30. Pareiškėjas pagrįstai nurodo, jog pagal Statybos įstatymo 2 str. 37 punkte... 31. Kaip matyti iš teritorinio registratoriaus 2017-02-20 sprendimo juo buvo... 32. Įvertinus šias pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes, byloje surinktus... 33. Nagrinėjamoje byloje nebuvo pateikti tokie įrodymai, kurie leistų daryti... 34. Pareiškėja taip pat prašo panaikinti Registrų centro 2017-03-21 sprendimą... 35. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 str. 1 dalis numato, jog... 36. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo... 37. Apibendrindamas byloje nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad tiek... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 39. pareiškėjos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundą atmesti.... 40. Sprendimas per mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...