Byla I-238-609/2008
Dėl aktų ir sprendimo panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Eglės Kiaurakytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teisėjų Aušrelės Mažrimienės ir Laimutės Jokubauskaitės, sekretoriaujant Nataljai Švec, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Šilalės vandenys“ atstovams V. K., V. V. M., atsakovo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovei Aurelijai Jansonienei viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Šilalės vandenys“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, dėl aktų ir sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja skundu prašo panaikinti Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilalės rajono agentūros 2007-05-23 Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo teisingumo patikrinimui reikalingų duomenų pripažinimo aktą Nr. T 28-71, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilalės rajono agentūros 2007-10-05 patikrinimo aktą Nr. T 28 – 156 ir Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – KRAAD) 2007-11-19 sprendimą Nr. (12.4) – LV 8 – 301 Dėl patikrinimo akto patvirtinimo.

4Pareiškėja UAB „Šilalės vandenys“ skunde nurodo, kad KRAAD 2007-11-19 sprendimas Nr. (12.4) – LV 8 – 301 Dėl patikrinimo akto patvirtinimo yra neteisėtas ir nepagrįstas. Teigia, kad bendrovė nėra gavusi iš Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Jūrinių tyrimų centro 2006-10-13 atliktų nuotekų tyrimo rezultatų apie faktinę taršą, todėl negalėjo jų įvertinti deklaruojant mokesčius. Mokesčiai už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių buvo deklaruoti pagal turimus UAB „Tauragės vandenys“ atestuotos laboratorijos nuotekų tyrimo rezultatus. Visi nuotekų tyrimo rezultatai įrašyti į Teršalų, išleidžiamų su nuotekomis apskaitos žurnalus, kuriuos 2007 m. sausio 24 d. patikrino Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilalės rajono agentūros vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius Virgilijus Dvylys. Pastabų apie tai, kad žurnale neįrašyti Jūrinių tyrimų centro 2006 m. spalio 13 d. atliktų nuotekų tyrimo rezultatai nebuvo pareikšta nei žodžiu nei raštu. 2007 m. sausio 25 d. buvo užpildyta Vandens išteklių naudojimo ir apsaugos 2006 metų ataskaita, kuri buvo pateikta KRAAD bei KRAAD Šilutės agentūrai. Pastabų, kad Vandens išteklių naudojimo ir apsaugos 2006 metų ataskaitoje neįrašyti Jūrinių tyrimo centro 2006-10-13 atlikti nuotekų tyrimo rezultatai UAB „Šilalės vandenys“ nei žodžiu nei raštu negavo. 2007 -02-21 buvo užpildyta Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracija už 2006 metų II pusmetį ir pateikta Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui. Jokių pastabų, kad Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijoje už 2006 metų II pusmetį neįvertinti Jūrinių turimo centro 2006-10-13 atlikti nuotekų tyrimo rezultatai UAB „Šilalės vandenys“ nei žodžiu nei raštu taip pat negavo. Mano, kad KRAAD, nepateikdamas Jūrinių tyrimų centro 2006-10-13 atliktų nuotekų tyrimo rezultatų apie faktinę taršą, pažeidė UAB „Šilalės vandenys“ teisę gauti visą informaciją, susijusią su mokestinės prievolės dydžiu. Paaiškina, kad dėl šios priežasties negalėjo teisingai deklaruoti faktinės taršos ir sumokėti visų mokesčių.

5Pareiškėjos atstovai prašo skunde išdėstytais argumentais skundą patenkinti.

6Atsakovas atsiliepime į skundą nurodo, kad skundas yra nepagrįstas ir netenkintinas. Institucija nurodo, kad KRAAD 2006 metų mokesčių už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo teisingumo patikrinimo akto patvirtinimo sprendimą Nr. (12.4) – LV8 – 301 (toliau- sprendimas) priėmė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, 2002 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 663/409 a. „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos“. Remiantis 2007-05-23 mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo teisingumo patikrinimui reikiamų duomenų pripažinimo aktu, po kurio pasirašė atsakingi UAB „Šilalės vandenys“ darbuotojai, patvirtindami duomenų akte teisingumą, buvo atliktas mokesčio didesniu tarifu už nuslėptą taršą iš stacionarių taršos šaltinių skaičiavimas ir nustatytas nuslėptų teršalų kiekis. Taip pat, paaiškina, kad teisės aktuose nėra įtvirtinta KLAAD pareiga, turimų rezultatų protokolus visais atvejais įmonėms siųsti su lydraščiu. Šiuo atveju, tyrimų rezultatų protokolas buvo įteiktas tiesiogiai. Tokia tvarka nustato Valstybinės ir žinybinės laboratorinės kontrolės duomenų panaudojimo tvarka, kuri yra patvirtinta KRAAD direktoriaus 2006-01-31 įsakymu Nr. V1-37. Be to, 2007-01-25 pareiškėjai pateikus Valstybinę statistinę ataskaitą, Formą Nr. 1- Vanduo, UAB „Šilalės vandenys“ atstovas buvo įspėtas dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių už 2006 metus deklaracijos koregavimo ir pakartotinai buvo įteikta tyrimų rezultatų protokolo kopija. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėja apie tyrimą žinojo, kadangi dalyvavo imant mėginį ir ant mėginio ėmimo protokolo pasirašė bendrovės atsakingas asmuo.

7Atsakovo atstovė prašo skundo atsiliepime išdėstytais motyvais netenkinti.

8Teisėjų kolegija konstatuoja:

9Nustatyta, jog Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilalės rajono agentūra pagal Šilalės rajono agentūros veiklos planą patikrino UAB „Šilalės vandenys“, kurios ūkinė veikla- požeminio vandens gavyba ir paskirstymas, buitinių nuotekų rinkimas, šalinimas ir valymas, ir 2007 10 05 surašė patikrinimo aktą Nr. T28-156 (b.l.9), kuriuo mokestis už nuslėptą taršą iš stacionarių taršos šaltinių 2006 metais paskaičiuotas taikant didesnį tarifą. Patikrinimo akte nurodoma, kad tikrinimo metu teršalų kiekių, išmestų į aplinką nustatymui ir mokesčių už aplinkos teršimą iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių apskaičiavimui reikalingi pradiniai duomenys buvo surinkti ir įforminti 2007 05 23 „Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo teisingumo patikrinimui reikalingų duomenų pripažinimo akte“ Nr. T28-71 (b.l. 6-8).

10Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2007 11 19 sprendimu Nr. (12.4)-LV8-301 (b.l.15,16), buvo patvirtintas pareiškėjos 2007 10 05 patikrinimo aktas Nr. T28-156 ir ji įpareigota į Tauragės apskrities VMI Šilalės skyriaus biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėti 11615 Lt .

11Mokestis už aplinkos teršimą administrojamas pagal Mokesčių administravimo įstatymą (toliau- MAĮ) (MAĮ 5 straipsnio 2 dalies 9 punktas). To paties įstatymo 7 straipsnio 3 dalis nustato, kad mokestį už aplinkos teršimą administruoja ir Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija, tačiau tik tiek, kiek pavesta pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą.

12Mokestį už aplinkos teršimą, jo mokėjimo tvarką ir kontrolę nustato specialus mokesčio įstatymas- Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (toliau-Įstatymas). Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimą tikrina Aplinkos ministerija (Įstatymo 8 straipsnio 1 dalis).

13Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2002 01 22 Nr. IX-720 redakcija, galiojusi ginčo teisinių santykių metu, numatė, kad už nuslėptą teršalų kiekį, išmestą iš stacionarių taršos šaltinių, mokestis už aplinkos teršimą mokamas taikant didesnį tarifą (Įstatymo 9 straipsnio 3 dalis).

14Įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad mokestis už aplinkos teršimą apskaičiuojamas ir mokamas Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka.

15Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 12 21 įsakymu Nr. 663/409a patvirtintos „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos“ 6.4 punkte nurodoma, kad mokestis už išmestą į aplinką teršalų kiekį, įskaitant ir mokestį didesniu tarifu už išmestą į aplinką teršalų kiekį, viršijantį didžiausią leistiną momentinę koncentraciją (normatyvą) ir (ar) mokestinio laikotarpio normatyvą, apskaičiuojamas ir sumokamas pasibaigus

16mokestiniam laikotarpiui. Išmetamų teršalų kiekis nustatomas mokesčio mokėtojo laboratorinės kontrolės duomenimis, įskaitant AM RAAD laboratorijų matavimo duomenis.

17Aiškinant nuslėptą teršalų kiekio sampratą, akcentuotina Įstatymo paskirtis- ekonominėmis priemonėmis skatinti teršėjus mažinti aplinkos teršimą, vykdyti atliekų prevenciją ir tvarkymą, neviršyti nustatyto teršalų išmetimo į aplinką normatyvų, taip pat iš mokesčio kaupti lėšas aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti (1 straipsnio 2 dalis).

18Mokesčio deklaravimas- mokesčių mokėtojo pateikiamas mokesčio administratoriui dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie mokesčių mokėtojo apskaičiuotą mokesčio sumą už mokesčio įstatyme nustatytą laikotarpį, taip pat su mokesčio apskaičiavimu ar sumokėjimu susiję kiti duomenys (MAĮ 2 straipsnis). Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių mokamas pagal faktiškai per ataskaitinį laikotarpį išmestą į aplinką teršalų kiekį (Įstatymo 8 straipsnio 3 dalis). Deklaravimas nustatyta tvarka ir terminais pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą yra pakankamas teisinis pagrindas taikyti paminėtą mokesčio apskaičiavimo tvarką. Tuo tarpu mokesčio nedeklaravimas ar neteisingų duomenų deklaracijoje nurodymas reiškia kenksmingos veiklos masto ir su ja susijusių prievolių valstybei slėpimą, neviešinimą, kas kelia didesnį pavojų įstatymu saugomiems interesams ir sąlygoja didesnių piniginių prievolių valstybei atsiradimą.

19Nors skunde nurodoma, jog 2006 10 13 Jūrinių tyrimo centro atlikto tyrimo rezultatų apie faktinę taršą nepateikimu buvo pažeista pareiškėjos teisė gauti informaciją, susijusią su mokestinės prievolės dydžiu, 2006 01 31 Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymu Nr. VI-37 patvirtintos Valstybinės ir žinybinės laboratorinės kontrolės duomenų panaudojimo tvarkoje nurodyta, jog tiek agentūros, tiek tikrinamų objektų vadovai raštu informuojami tik apie tikrinimo rezultatus, esant nustatytiems normatyvus viršijantiems parametrams.

20Iš byloje esančio rašto (b.l. 86) matyti, jog 2006 10 16 atlikto patikrinimo UAB „Šilalės vandnys“ metu normatyvus viršijančių parametrų nenustatyta.

21Iš byloje esančio paviršinio vandens ir nuotekų mėginių paėmimo ir matavimo protokolo (b.l. 84) matyti, jog 2006 10 05 imant mėginius tikrinamame objekte, dalyvavo UAB „Šilalės vandenys“ darbuotojas. Laikytina, jog žinodama apie įmonėje atliktus Jūrinių tyrimo centro faktinės taršos matavimus, pareiškėja privalėjo pati pasidomėti tyrimo rezultatais, kad tinkamai užpildytų mokesčio už aplinkos teršimą deklaraciją, nes Įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojas yra atsakingas už ataskaitoje pateiktus duomenis. Neturėdama visos reikalingos informacijos apie teršalų kiekį, pareiškėja nuslėpė teršalų kiekį ir neteisingai užpilė mokesčio deklaraciją, tokiu būdu nesumokėdama mokesčių. Kadangi dalis patikrinimo metu nustatyto per ataskaitinį laikotarpį išmesto teršalų kiekio nebuvo deklaruota, pagrįstai pareiškėjai mokestis už aplinkos teršimą buvo apskaičiuotas, taikant didesnį tarifą.

22Nustatyta, jog atliekant patikrinimą UAB „Šilalės vandenys“ dėl mokesčių už aplinkos teršimą iš stacionarių ir mobilių teršos šaltinių už 2006 metus, skaičiavimas atliktas vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo teisingumo patikrinimui reikalingų duomenų pripažinimo akte Nr. T28-71 esančiais duomenimis. Matyti, jog 2007 05 23 akto duomenys buvo patvirtinti atsakingų įmonės darbuotojų parašais, todėl abejoti akte nurodytų duomenų teisingumu teismas neturi pagrindo. Kadangi pareiškėja neginčija Jūrinių tyrimo centro atliktų nuotekų tyrimo rezultatų apie faktinę taršą ir mokesčio didesniu tarifu už nuslėptą taršą iš stacionarių taršos šaltinių 2006 metais UAB „Šilalės vandenys“ skaičiavimo teisingumo, nepagrįstu laikytinas reikalavimas 2007 05 23 aktą panaikinti.

23Kadangi Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilalės rajono agentūros 2007 10 05 patikrinimo aktas Nr. T28-156 ir Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2007 11 19 sprendimas Nr. (12.4)-LV8-301, atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimus, jie laikytini teisėtais, o skundo argumentai nepagrįstais, todėl skundas netenkintinas.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 87 straipsniu, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

25nuspredžia:

26skundą atmesti kaip nepagrįstą.

27Sprendimas per 14 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Teisėjai

28Eglė Kiaurakytė

29Aušrelė Mažrimienė

30Laimutė Jokubauskaitė

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėja skundu prašo panaikinti Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos... 4. Pareiškėja UAB „Šilalės vandenys“ skunde nurodo, kad KRAAD 2007-11-19... 5. Pareiškėjos atstovai prašo skunde išdėstytais argumentais skundą... 6. Atsakovas atsiliepime į skundą nurodo, kad skundas yra nepagrįstas ir... 7. Atsakovo atstovė prašo skundo atsiliepime išdėstytais motyvais netenkinti.... 8. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 9. Nustatyta, jog Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilalės... 10. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2007 11 19 sprendimu Nr.... 11. Mokestis už aplinkos teršimą administrojamas pagal Mokesčių administravimo... 12. Mokestį už aplinkos teršimą, jo mokėjimo tvarką ir kontrolę nustato... 13. Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2002 01 22 Nr. IX-720 redakcija,... 14. Įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad mokestis už aplinkos teršimą... 15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų... 16. mokestiniam laikotarpiui. Išmetamų teršalų kiekis nustatomas mokesčio... 17. Aiškinant nuslėptą teršalų kiekio sampratą, akcentuotina Įstatymo... 18. Mokesčio deklaravimas- mokesčių mokėtojo pateikiamas mokesčio... 19. Nors skunde nurodoma, jog 2006 10 13 Jūrinių tyrimo centro atlikto tyrimo... 20. Iš byloje esančio rašto (b.l. 86) matyti, jog 2006 10 16 atlikto patikrinimo... 21. Iš byloje esančio paviršinio vandens ir nuotekų mėginių paėmimo ir... 22. Nustatyta, jog atliekant patikrinimą UAB „Šilalės vandenys“ dėl... 23. Kadangi Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilalės rajono... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. nuspredžia:... 26. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 27. Sprendimas per 14 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos... 28. Eglė Kiaurakytė... 29. Aušrelė Mažrimienė... 30. Laimutė Jokubauskaitė...