Byla 2-1002-308/2012
Dėl turto pripažinimo bešeimininkiu ir jo perdavimo valstybės nuosavybėn pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą suinteresuotiems asmenims-VĮ Varėnos miškų urėdijai, L. G., Varėnos rajono savivaldybės administracijai

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas, sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei, dalyvaujant pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovei Onai Baranauskienei, suinteresuotam asmeniui L. G. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl turto pripažinimo bešeimininkiu ir jo perdavimo valstybės nuosavybėn pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą suinteresuotiems asmenims-VĮ Varėnos miškų urėdijai, L. G., Varėnos rajono savivaldybės administracijai ir

Nustatė

2Pareiškėja prašo pripažinti 3/5 dalis ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio Užuperkasio kaime, Varėnos rajone, bešeimininkiu turtu ir perduoti jį valstybės nuosavybėn.

3Nurodo, kad Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau Alytaus AVMI) 2010-12-06 gavo L. G., a. k. ( - ) prašymą dėl jo sodyboje, adresu Užuperkasio kaime, Valkininkų seniūnija, Varėnos rajone esančio ūkinio pastato dalį, 3/5 dalis įtraukti į bešeimininkio turto apskaitą ir parduoti jam pirmumo teise kaip turto bendrasavininkiui. L. G. kartu su prašymu pateikė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-399/2010, kurioje Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 2 d. sprendimas paliktas galioti. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 2 d. sprendimu buvo nepatenkintas ieškovo L. G. ieškinys atsakovams valstybinei įmonei Turto fondui, valstybinei įmonei „Varėnos miškų urėdija“ dėl nuosavybės teisių pripažinimo ir įpareigojimo sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. Gavę L. G. prašymą, Alytaus AVMI vadovaudamasi „Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634, 2011 m. gegužės 31 dieną surašė Turto apskaitos aktą Nr. N74-1, tokiu būdu įtraukdama 3/5 dalis ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), Užuperkasio kaime, Varėnos rajone į Alytaus AVMI bešeimininkio turto apskaitą. Alytaus AVMI 2011-09-19 raštu Nr. (9.154-15)-S-9527 kreipėsi į UAB „Merkio kraštas“ dėl skelbimo atspausdinimo, kad atsilieptų asmenys, turintys turtinių teisių į šio pastato dalį. Skelbimas laikraštyje „Merkio kraštas“ buvo atspausdintas 2011 m. dienos numeryje. Toks pat skelbimas buvo patalpintas Valkininkų seniūnijos informaciniame stende. Valstybinė mokesčių inspekcija savo internetiniame tinklalapyje 2012 m. patalpino skelbimą, kad ruošiamasi aukščiau minėtą turtą paskelbti bešeimininkiu turtu ir perduoti valstybės nuosavybėn. Asmenys turintys dokumentus, liudijančius nuosavybės teises ar kitas turtines teises į šį statinį, buvo kviečiami atsiliepti. Dienraštyje „Respublika“ 2012 m. numeryje buvo atspausdintas dar vienas skelbimas. Asmenų, turinčių turtinių teisių į 3/5 dalis ūkinio pastato, esančio Užuperkasio kaime, Varėnos rajone, neatsirado. Varėnos rajono savivaldybės administracija 2011-01-11 raštu Nr. PSD-93-(17.1) informavo, kad pagalbinio ūkio paskirties pastatas 211 p, unikalus Nr. ( - ), esantis Užuperkasio kaime, Varėnos rajone, tinkamas eksploatuoti.

4Suinteresuotas asmuo L. G. pateikė atsiliepimą į pareiškimą, su pareikštu prašymu pilnai sutinka ir prašo jį tenkinti. Nurodo, kad prašomas pripažinti bešeimininkiu turtas 3/5 dalys ūkio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėtas plane 2I1p, 96 kv. m. užstatyto ploto, 1000 litų vidutinės rinkos vertės, esantis Užuperkasio k., Varėnos r., iki šiol įregistruotos Vilniaus valstybinio miško chemijos ūkio, į. k. 2019792, vardu, o pastaroji įmonė likviduota 1994-03-09. Kitas pastato 2/5 dalis įsigijo 1992-11-12 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 1-1374 iš Vilniaus miškų chemijos ūkio, privatizuodamas kartu su namu, nuosavybės teisės jo vardu įregistruotos nuo 1998-11-20. 2009 m. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti nuosavybės teises ir į likusią pastato dalį, sudaryti pirkimo - pardavimo sutartį su juo, išperkant nurodytą turtą. Ieškinys buvo atmestas, nagrinėtas apeliacine ir kasacine tvarka. Bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad LR Miškų ūkio ministerijos 1993-12-20 įsakymo Nr. 169 pagrindu likviduoto Varėnos miško chemijos ruožo materialinės vertybės perduotos VĮ Varėnos miško urėdijai, tačiau nėra išlikusių duomenų, kad šis konkretus turtas būtų buvęs perduotas likviduotos įmonės teisių perėmėjai. Nustatyta, kad atsakovas - VĮ Varėnos miškų urėdija, šio turto po valstybinės įmonės likvidavimo perimti nesiekė, kaip kad dėl šio turto perėmimo nepasisakė ir Varėnos rajono savivaldybė. Nurodytoje civilinėje byloje pateikė įrodymus apie pastato blogą, avarinę būklę, kapitalinio remonto būtinumą, paaiškino, kad visu ūkiniu pastatu rūpinosi ir jį prižiūri jis, kad jo, kaip bendraturčio, interesus atitinka viso šio pastato perėmimas nuosavybėn. Todėl 2010-12-06 teikė prašymą pareiškėjui prašant šią pastato dalį įtraukti į bešeimininkio turto apskaitą ir parduoti jį jam pirmumo teise kaip bendraturčiui. Pastato būklės gerinimo, jo kapitalinio remonto būtinumą patvirtina 2007-09-01 Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Varėnos rajono vyr. inspektorius (raštas Nr. 78), kuriame konstatuota, kad ūkinį pastatą, esantį Užuperkasio kaime, Varėnos rajone eksploatuoti pavojinga, jam reikalingas kapitalinis remontas. Patikrinimo metu nustatyta, kad pamatuose atsiradę plyšiai, sienose taip pat atsiradę plyšiai, žymūs sienų įlinkiai, matyti mūro suirimai, sienų perdangos supuvę, įskilę, stogo plokštuma deformuota, elektros instaliacija netvarkinga, neatitinka saugos reikalavimų. Pastatui yra nustatytas didelis fizinio nusidėvėjimo procentas. Nurodytos aplinkybės patvirtintos ir jo paaiškinimais, fotonuotraukomis. Todėl pastato būklės blogėjimas, bendraturčio interesų užtikrinimas, sudaro pagrindą jam nepriklausančią turto dalį pastate pripažinti valstybės nuosavybe, surasti jam realų savininką. Civilinėje byloje Nr. 3K-3-399/2010, nagrinėtoje kasacine tvarka, motyvuose dėl šio turto priklausomybės ir teisinio statuso yra pripažinta, kad šis turtas atitinka bešeimininkio turto sampratą, nes turtas neturi savininko (CK 4.57 str.), nes nėra realaus turto turėtojo. LAT išaiškino teisę pasinaudoti LR CK 4.58 str. numatyta turto įsigijimo tvarka. Todėl atliko veiksmus, pasinaudojant įstatymo jam suteikta teise turtą pripažinti valstybės nuosavybe ir su turto savininku, valdančiu jį patikėjimo teise, tartis dėl tolesnio daikto likimo. Savo pareiškime pareiškėjas nurodo, kad Alytaus AVMI vadovaudamasi LRV 2004-05-26 nutarimu Nr. 634, 2011-05-31 surašė Turto apskaitos aktą Nr. N74-1, kuriuo įtraukė 3/5 dalis ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio Užuperkasio k., Varėnos r. į Alytaus AVMI bešeimininkio turto apskaitą. Pagal LR CK 4.58 str. nustatytas taisykles bešeimininkis daiktas nuosavybėn gali būti perduodamas tik valstybei ar savivaldybėms teismo sprendimu, priimtu pagal finansų kontrolės ar savivaldybės institucijos pareikšimą, jį paduodant suėjus vieneriems metams nuo daikto įtraukimo į apskaitą dienos. Kaip matyti, pareiškimas paduotas suėjus šiam terminui ir laikantis kitų CPK 534-536 str., bei minėtame LRV nutarime Nr. 634 nustatytų taisyklių. Pateikti įrodymai apie skelbimus laikraštyje, seniūnijos skelbimų lentoje, nes taisyklių 34 (1) p. numatyta, kad „Siekiant nustatyti statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), savininkus, šių statinių perėmimo ar apskaitos dokumentus surašęs subjektas 6 mėnesius savo interneto svetainėje, seniūnijos, kurios teritorijoje yra statinys, informaciniame stende ir bent kartą – nacionaliniame dienraštyje turi sklelbti.....(Žr. - Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo-atliekomis-taisyklių-patvirtinimo-(Šaltinis: htp://www.infolex.lt/). Pareiškėjas nurodo, kad fizinių ar juridinių asmenų, pretenduojančių į pastato dalį neatsirado. Nei viena valstybės institucija ar įmonė, kuri buvo įtraukta į bylos nagrinėjimą ir informuota apie bylą, nepareiškė jokių pretenzijų į nurodytą turtą, paties turto vertė yra itin maža, tai tik pastato dalis, esanti kito daikto priklausinys. Šis daiktas susijęs su pagrindiniu daiktu funkciniais ryšiais, naudojamas kaip ūkio pastatas. Turi reikšmės ir tai, kad pagal šiuo metu galiojančio LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo nuostatas, ši ūkinio pastato dalis gali būti parduota jam kaip pastato bendraturčiui suteikiant pirmenybės teisę prieš kitus asmenis (įstatymo 12 str. 2 d.).

5Suinteresuotas asmuo Varėnos rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į pareiškimą, neprieštarauja, kad 3/5 ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio Užuperkasio k., Varėnos r., būtų pripažintas bešeimininkiu ir perduotas valstybės nuosavybėn, jei pareiškėjas teismui pateiks pareiškime išdėstytas aplinkybes patvirtinančius įrodymus, o teismas juos pripažins pagrįstais ir išsamiais.

6Suinteresuotas asmuo VĮ Varėnos miškų urėdija atsiliepimo nepateikė.Pateiktu prašymu prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant ir nurodė,kad neprieštarauja šio turto perdavimui valstybės nuosavybėn.

7Teismo posėdyje dalyvavę pareiškėjo atstovė O. B. pilnai palaikė pareiškimą,o suinteresuotas asmuo L. G. pilnai palaikė pareiškimą ir savo atsiliepime nurodytus motyvus

8Pareiškimas tenkintinas.

9Lietuvos Respublikos CK 4.57 str. 1 d. numato, kad bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas.

10Lietuvos Respublikos CK 4.58 str. 1 d. nurodoma, kad bešeimininkis daiktas nuosavybėn gali būti perduotas tik valstybei arba savivaldybėms teismo sprendimu, priimtu pagal finansų kontrolės arba savivaldybės institucijų pareiškimą. Pareiškimas paduodamas suėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kurią daiktas įtrauktas į apskaitą, jeigu įstatymų nenumatyta kitaip.

11Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, būdama tinkama pareiškėja šioje byloje, įvykdė visas daikto pripažinimo bešeimininkiu procedūras: buvo surašytas 3/5 ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), es. Užuperkasio k., Varėnos r. turto apskaitos aktas, spaudoje buvo kviečiami atsiliepti statinio savininkai ar asmenys turintys teisių į minėtą statinį, skelbimas buvo patalpintas Valkininkų seniūnijos informaciniame stende ir Valstybinės mokesčių inspekcija internetiniame tinklalapyje, pareiškimas pateiktas praėjus vieneriems metams po statinio įtraukimo į apskaitą.

12Vadovaujantis LR CK 4.57 str. 1 d., 4.58 str. 1 d., LR CPK 530-533 str.

Nutarė

13Tenkinti pareiškimą.

14Pripažinti 3/5 dalis ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio Užuperkasio kaime Valkininkų sen.Varėnos rajone bešeimininkiu turtu ir perduoti jį valstybės nuosavybėn.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaiciniu skundu Kauno apygardos teismui,skundą paduodant per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai