Byla II-748-554/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Algis Markevičius, sekretoriaujant Vaidai Martusevičiūtei, dalyvaujant asmeniui, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje, – pareiškėjui J. S., Institucijos, paskyrusios administracinę nuobaudą – Marijampolės apskrities Aplinkos apsaugos departamento įgaliotam atstovui Irenijui Kaluškevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal pareiškėjo J. S. skundą dėl 2009-08-11 nutarimo skirti administracinę nuobaudą pakeitimo ir

Nustatė

22009-08-11 Marijampolės apskrities Aplinkos apsaugos departamento Marijampolės agentūros vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus Artūro Juškausko nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 197 J. S. buvo paskirta administracinė nuobauda – 2000 Lt bauda su medžioklinio šautuvo konfiskavimu už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 85 str. 4 d., padarymą dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 18.1 p., 18.2 p., 18.3 p., 60.1 p., 60.2 p. reikalavimų pažeidimo.

3Pareiškėjui administracinė nuobauda buvo paskirta už tai, kad 2009-08-06 apie 19 val. Marijampolės rajone Zuikiškių kaime, turėdamas su savimi medžioklinį šautuvą IŽ, išduotą savigynai, neteisėtai medžiojo – neturėjo jokių būtinų dokumentų ir neteisėtai buvo medžioklės plotuose neįdėjęs ginklo į dėklą.

4Pareiškėjas teismo prašė nutarimą skirti administracinę nuobaudą pakeisti, jo padarytą teisės pažeidimą kvalifikuoti pagal ATPK 196 str. (konkrečios dalies nenurodė) ir paskirti minėto straipsnio sankcijoje numatytą administracinę nuobaudą.

5Pareiškėjas skunde (b.l. 3-4) nurodė, taip pat paaiškino teismo posėdžio metu, kad 2009-08-06 apie 19 val. jis važiavo mopedu iš namų, esančių Baraginės kaime, į savo sodybą, esančią Zuikiškių kaime. Šias namų valdas skiria apie 2 kilometrų atstumas. Važiuodamas mopedu prie kojų vežėsi neužtaisytą medžioklinį šautuvą, kuris pareiškėjui išduotas savigynai. Šautuvas nebuvo įdėtas į dėklą, o leidimą laikyti ginklą ir šovinius šiam ginklui buvo palikęs namuose Baraginės kaime. Pareiškėjas nemedžioja, medžiotojo bilieto neturi. Savo sodyboje pareiškėjas nešaudė, tačiau prieš kelias buvo iššovęs iš kito garsinio ginklo, kad išbaidytų paukščius. Grįžtant namo iš Zuikiškių kaimo policijos pareigūnai pareiškėją sulaikė ir atėmė ginklą. Pareiškėjas mano, kad pagal ATPK 85 str. 4 d. jis nubaustas nepagrįstai, kadangi jis nemedžiojo ir neturėjo jokio tikslo medžioti. Pareiškėjas pripažįsta aplinkybę, kad pažeidė savigynai išduoto ginklo gabenimo taisykles, kadangi šautuvą gabeno ne dėkle ir su savimi neturėjo leidimo. Dėl šios priežasties jis turėtų būti nubaustas pagal ATPK 196 str.

6Institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą ir paskyrusios administracinę nuobaudą, įgaliotas atstovas teismo prašė pareiškėjo skundo nepatenkinti ir nutarimą skirti administracinę nuobaudą palikti nepakeistą.

7Įgaliotas atstovas paaiškino, kad pareiškėjui administracinė nuobauda paskirta nepagrįstai. Jis su medžiokliniu šautuvu, kuris buvo ne dėkle buvo medžioklės plotuose ir neturėjo jokių dokumentų, kuriuos privalo turėti remiantis Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nuostatomis. Taip pat pareiškėjas su savimi neturėjo leidimo, suteikiančio teisę laikyti ir nešioti minėtą ginklą.

8Pareiškėjo skundas tenkintinas. Nutarimas skirti administracinę nuobaudą panaikintinas ir paskirtina nauja administracinė nuobauda (ABTĮ 124 str. 1 d. 3 p.).

9Administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. 197 dokumentų (b.l. 13-23), taip pat pareiškėjo teismui pateiktų dokumentų (b.l. 6-9) bei proceso dalyvių paaiškinimų duomenys patvirtina aplinkybes, kad pareiškėjas 2009-08-06 apie 20 val. buvo sulaikytas Zuikiškių kaime, kai keliu važiavo motoroleriu ir prie kojų vežėsi ne dėkle medžioklinį šautuvą be šovinių. Pareiškėjas leidimo laikyti ir nešioti ginklą įvykio vietoje nepateikė, todėl ginklą policijos pareigūnai paėmė. Leidimo Nr. 495 duomenys patvirtina, kad pareiškėjas turi teisę tik laikyti šaunamąjį ginklą IŽ 17 (medžioklinį lygiavamzdį šautuvą). Šovinių su savimi pareiškėjas neturėjo, sumedžiotų žvėrių (paukščių) rasta nebuvo. 2009-08-11 Marijampolės apskrities aplinkos apsaugos departamento Marijampolės agentūros vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus nutarimu pareiškėjui buvo paskirta administracinė nuobauda – 2000 Lt bauda su medžioklinio šautuvo konfiskavimu už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 85 str. 4 d., padarymą dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 18.1 p., 18.2 p., 18.3 p., 60.1 p., 60.2 p. reikalavimų pažeidimo.

10Teismas, įvertinęs pateiktų įrodymų visumą, konstatuoja, kad Institucijos pareigūnai nesurinko pakankamo pagrindo neginčijamų duomenų, leidžiančių pareiškėjo veiksmus kvalifikuoti pagal ATPK 85 str. 4 d. Atkreiptinas dėmesys, kad įrodinėjimo teorijos principinės nuostatos reikalauja, jog teisės pažeidimą padariusio asmens kaltė (tuo pačiu ir pažeidimo sudėtis) būtų įrodyta neginčijamais įrodymais, kurie neduotų pagrindo atsirasti nei menkiausiai abejonei, nes neįrodytas kaltumas yra prilyginamas įrodytam nekaltumui. Tuo pagrindu teismas konstatuoja, kad administracinę nuobaudą skyręs Institucijos pareigūnas padarė nepagrįstą išvadą, kad pareiškėjas neteisėtai medžiojo ir pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklių reikalavimus. Tiek S. G., tiek pareiškėjo paaiškinimų, tiek policijos pareigūno tarnybinio pranešimo duomenys neduoda pakankamo pagrindo išvadai, kad pareiškėjo atlikti priešingi teisei veiksmai tiesiogiai siejami su neteisėta medžiokle. Pareiškėjas nuosekliai nurodė, kad jis neturėjo jokio tikslo medžioti, o ginklą vežėsi siekdamas sodyboje išbaidyti paukščius. Kiti teismui pateikti duomenys neduoda pagrindo išvadai, kad buvo pažeisti Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių reikalavimai. Nei administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo Institucijoje metu, nei nagrinėjant pareiškėjo skundą Kauno apygardos administraciniame teisme, nebuvo surinktas pakankamas pagrindas neginčijamų įrodymų, patvirtinančių išvadą, jog pareiškėjo veiksmai prieštaravo minėtų taisyklių nuostatoms ir pareiškėjas sąmoningai (arba nesąmoningai) siekė pažeisti minėtų taisyklių reikalavimus. Iš esmės liko nepaneigta pareiškėjo gynybos versija ir, tuo pačiu, jo skundo argumentai. Iš to seka, kad nėra surinktas pakankamas pagrindas įrodymų padaryti išvadai, jog pareiškėjas padarė minėtą administracinį teisės pažeidimą, todėl teismas konstatuoja, kad administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 85 str. 4 d. jis patrauktas ir administracinė nuobauda jam paskirta nepagrįstai – t.y. nesurinkus pakankamo pagrindo įrodymų (neįrodyta pažeidimo sudėties subjektyvinė pusė). Kadangi iškilo pagrįsta abejonė dėl surinktų įrodymų patikimumo bei pakankamumo, todėl nutarimas skirti administracinę nuobaudą pagal ATPK 85 str. 4 d. panaikintinas, kaip nesant pareiškėjo veiksmuose administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties (ATPK 250 str. 1 p.).

11ABTĮ 124 str. 1 d. 3 p. suteikia teisę teismui teisę panaikinti nutarimą ir paskirti nuobaudą remiantis teisės aktu, nustatančiu atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą. Šiuo atveju traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens teisinė padėtis, priimant ABTĮ 124 str. 1 d. 3 p. numatytą sprendimą, nebus pabloginama, kadangi jo veiksmai turi būti kvalifikuojami pagal lengvesnį teisės pažeidimą - ATPK 196 str. 3 d.. Be to, to prašoma ir pareiškėjo skunde. Teismo proceso metu pareiškėjui buvo sudarytos sąlygos pareikšti dėl to savo nuomonę ir jį teismas įspėjo dėl galimo veikos perkvalifikavimo. Taigi, teismas daro išvadą, kad pareiškėjas turi būti traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 196 str. 3 d. Šis pareiškėjo padarytas teisės pažeidimas nekelia abejonių, pažeidimo sudėtis įrodyta, pareiškėjas tiek skunde, tiek duodamas paaiškinimą teismo posėdžio metu savo kaltę ir faktines aplinkybes (objektyviąją ir subjektyviąją pažeidimo sudėties puses) iš esmės pripažįsta visiškai, faktines aplinkybes taip pat patvirtina teismui pateiktų dokumentų duomenys, joks papildomas aplinkybių tyrimas nereikalingas. Iš to seka, kad pareiškėjui turi būti paskirta nauja administracinė nuobauda remiantis teisės aktu, nustatančiu atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą, nes pareiškėjas savo veiksmais pažeidė Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 2 str. 42 d., 12 str. 10 d., 30 str. 1 d. 3 p., 5 p., 2 d. 1 p., 2 p., 33 str. 1 d., 3 d., taip pat Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003-06-23 įsakymu Nr. V-362 patvirtintų Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių 90 p., 91 p. reikalavimus. Teismas pabrėžia, kad teisės pažeidimo įvykis nekelia abejonių, priešinga teisei veika įrodyta visiškai teismui pateiktų duomenų visuma ( ABTĮ 13 str., 20 str., Teismų įstatymo 33 str., LVAT 2007-11-09 nutartis byloje Nr. N1-1818/2007). Darydamas šią išvadą teismas atsižvelgia ir į Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo formuojamą teismų praktiką. LVAT konstatavo, kad administracinių teisės pažeidimų bylose turi būti laikomasi tų pačių pagrindinių principų, kurių laikomasi ir baudžiamajame procese. Tiek baudžiamajame, tiek administraciniame procese sprendžiama dėl įstatyme numatytų sankcijų taikymo, prieš tai nustačius, jog buvo padaryta įstatymo draudžiama (priešinga teisei) veika. Procesas turi vykti garantuojant atsakomybėn traukiamam asmeniui įstatymuose bei tarptautiniuose aktuose numatytas teises. Procese negali būti jokių staigmenų - sprendime negali būti daromos sprendimą lemiančios išvados, apie kurių galimumą proceso dalyviui (šiuo atveju pareiškėjui) nebuvo žinoma ir proceso metu dėl jų nebuvo ginčijamasi, nebuvo įrodinėjamas jų pagrįstumas ar nepagrįstumas (ABTĮ 13 str., 20 str., LVAT 2004-03-24 nutartis administracinėje byloje Nr. N12-344/2004 ir kt.).

12Skirdamas administracinę nuobaudą teismas atsižvelgia į tai, kad pareiškėjo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas laiko tai, kad pareiškėjas savo kaltę pripažįsta ir nuoširdžiai gailisi (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.). Praeityje pareiškėjas už panašius teisės pažeidimus nebaustas, iš esmės teigiamai charakterizuojamas, kritiškai vertina savo veiksmus. Dėl šių priežasčių pareiškėjui tikslinga paskirti minimalią straipsnio už padarytą teisės pažeidimą sankcijoje numatytą baudos dydį – 100 Lt baudą.

13Teismas, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

14Panaikinti 2009-08-11 Marijampolės apskrities aplinkos apsaugos departamento Marijampolės agentūros vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus Artūro Juškausko nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 197, kuriuo J. S. buvo paskirta administracinė nuobauda – 2000 Lt bauda su medžioklinio šautuvo konfiskavimu už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 85 str. 4 d., padarymą dėl Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklių 18.1 p., 18.2 p., 18.3 p., 60.1 p., 60.2 p. reikalavimų pažeidimo.

15J. S. už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 196 str. str. 3 d., padarymą paskirti administracinę nuobaudą – 100 (šimto) Lt baudą.

16Nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai