Byla I-5321-764/2016
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Egidija Puzinskaitė, dalyvaujant pareiškėjo atstovei Agnei Viršilaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo Muitinės departamento prie Finansų ministerijos prašymą atsakovei Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai, trečiajam suinteresuotam asmeniui V. B. dėl sprendimo panaikinimo

Nustatė

2Pareiškėjas Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (toliau – Departamentas) kreipėsi į teismą (b. l. 1–4), prašydamas panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos (toliau – Profesinė sąjunga) 2015-12-23 sprendime Nr. 1P-897 išreikštą atsisakymą duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Kauno teritorinės muitinės posto vyresniajam inspektoriui V. B..

3Pagrįsdamas savo reikalavimą Departamentas nurodė, kad, atlikus tarnybinį tyrimą, buvo surašyta 2015-12-03 tarnybinio patikrinimo išvada Nr. 7B-2412, kurioje konstatuota, kad trečiasis suinteresuotas asmuo 2015-07-24 neįvykdė nustatyto pavedimo paimti deklaruotų prekių mėginį ir tokiais savo veiksmais pažeidė teisės aktų reikalavimus bei padarė tarnybinį nusižengimą, už kurį jam siūloma skirti tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą. Kadangi V. B. yra Profesinės sąjungos narys, Departamentas, prieš skirdamas jam tarnybinę nuobaudą, 2015-12-08 raštu kreipėsi į ją dėl išankstinio profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimo skirti trečiajam suinteresuotam asmeniui tarnybinę nuobaudą. Profesinė sąjunga atsisakė duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą V. B., motyvuodama tuo, kad siūloma skirti tarnybinė nuobauda nėra adekvati padarytam tarnybiniam nusižengimui. Departamento nuomone, Profesinė sąjunga, atsisakydama duoti sutikimą, viršijo savo kompetenciją, įvertino skiriamos nuobaudos teisėtumą ir pagrįstumą. Pagal teisės aktų nuostatas ir nuoseklią administracinių teismų praktiką, Profesinė sąjunga, spręsdama dėl išankstinio sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą, turi įvertinti tik jos kompetencijai priskirtą klausimą, t. y. patikrinti, ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama dėl pareigūno narystės profesinėje sąjungoje, dėl atstovavimo profesinių sąjungų nariams arba dėl veiklos profesinėje sąjungoje. Atsisakyme duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą, nenurodytos jokios aplinkybės ar motyvai, pagrindžiantys, kad tarnybinė nuobauda V. B. skiriama dėl jo narystės ar veiklos Profesinėje sąjungoje. Toks atsakovės sprendimas prieštarauja viešajam interesui ir pažeidžia pareiškėjo teises.

4Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė palaikė prašyme išdėstytus argumentus ir prašė jį tenkinti.

5Atsakovė Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga atsiliepime į pareiškėjo prašymą (b. l. 34–36) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

6Atsakovė pažymėjo, kad, atsisakydama duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Profesinės sąjungos nariui V. B., veikė vadovaudamasi Profesinių sąjungų įstatymo, taip pat teisės aktų, reglamentuojančių tarnybinio patikrinimo atlikimą bei tarnybinių nuobaudų skyrimą, nuostatomis. Susipažinusi su pateikta tarnybinio patikrinimo išvada, Profesinė sąjunga nustatė, kad nebuvo ištirtos ir nustatytos visos reikšmingos aplinkybės, neįvertinti trečiojo suinteresuoto asmens paaiškinimai, netinkamai nustatyta galimo pažeidimo subjektyvioji pusė, parinkta neadekvati tarnybinė nuobauda. Profesinė sąjunga vadovavosi savo veiklos principais ir ginčijamą sprendimą priėmė siekdama apginti profesinės sąjungos narį nuo neteisėtų darbdavio veiksmų. Sprendimas priimtas įvertinus tai, kad Departamentas taiko dvigubus standartus, nes gavęs informaciją apie Kauno teritorinės muitinės viršininkės, kuri nėra profesinės sąjungos narė, neteisėtus veiksmus, tarnybinio patikrinimo nepradėjo. Be to, pareiškėjas nuolat pažeidžia Profesinės sąjungos teises, trukdo jai ginti savo narių interesus, neteisėtais veiksmais didina profesinės sąjungos narių pažeidžiamumą.

7Prašymas tenkintinas.

8Ginčas byloje yra keliamas dėl Profesinės sąjungos renkamojo organo atsisakymo duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą statutiniam muitinės pareigūnui – Kauno teritorinės muitinės posto vyresniajam inspektoriui V. B., pagrįstumo bei teisėtumo.

9Bylos duomenys tvirtina, kad Departamentas 2015-12-08 raštu Nr. (5.34)3B-12922 kreipėsi į Profesinę sąjungą, prašydamas duoti sutikimą skirti Kauno teritorinės muitinės posto vyresniajam inspektoriui V. B. už padarytą tarnybinį nusižengimą tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą (b. l. 10–11).

10Profesinė sąjunga 2015-12-23 sprendimu Nr. 1P-897 atsisakė duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą V. B. (b. l. 12–13).

11Departamentas su tokiu Profesinės sąjungos sprendimu nesutinka ir prašo teismą jį panaikinti (b. l. 1–4).

12Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto (toliau – Statutas) 1 str. 1 d. nustatyta, kad šis įstatymas nustato muitinės pareigūnų priėmimo į tarnybą Lietuvos Respublikos muitinėje ir atleidimo iš jos tvarką, muitinės pareigūnų perkėlimą į kitas pareigas, tarnybinės veiklos vertinimą, skatinimą, atsakomybę, socialines garantijas, kitus jų statuso ypatumus. Pagal Statuto 1 str. 2 d. nuostatas, Valstybės tarnybos įstatymas muitinės pareigūnams taikomas tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja Statuto nuostatos. Darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai muitinės pareigūnams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja Statutas ir Valstybės tarnybos įstatymas (Statuto 1 str. 3 d.). Statuto

1316 str. 3 d. nustatyta, kad muitinės pareigūnai turi teisę dalyvauti profesinių sąjungų veikloje.

14Statute nereglamentuoja muitinės pareigūnų, kurie yra profesinių sąjungų nariai, garantijų dėl jų patraukimo tarnybinėn atsakomybėn. Remiantis Statuto 1 str. 3 d., Valstybės tarnybos įstatymo 5 str., sprendžiant dėl muitinės pareigūnų, kurie yra profesinių sąjungų nariai, patraukimo tarnybinėn atsakomybėn, be kita ko, turi būti remiamasi ir Profesinių sąjungų įstatymu, kuriame nustatyti profesinių sąjungų veiklos pagrindai, jų teisės ir atsakomybė santykiuose su darbdaviais, valstybinės valdžios ir valdymo organais, profesinėms sąjungoms ginant savo narių interesus.

15Pagal Profesinių sąjungų įstatymo 21 str. 1 d., darbdavys negali atleisti iš darbo darbuotojo įmonėje veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo nario pagal Darbo sutarties įstatymo

1629 str. 1 d. 2 p. ir savo valia, negavęs tos profesinės sąjungos įmonėje renkamojo organo išankstinio sutikimo, o pagal to paties straipsnio 2 dalį – šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytiems darbuotojams, skiriant drausmines nuobaudas, išskyrus drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, taip pat reikalingas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas. Profesinių sąjungų įstatymo 1 str. 3 d. nurodyta, kad šio įstatymo taikymo ypatybės krašto apsaugos, policijos, valstybės saugumo ir kitose organizacijose gali būti nustatytos šių organizacijų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose. Taigi bendrajame profesinių sąjungų veiklą reglamentuojančiame įstatyme yra įtvirtinta nuostata statutinėje valstybės tarnyboje įstatymu nustatyti profesinių sąjungų veiklos ypatumus.

17Statute profesinių sąjungų veiklos ypatumų prasme įtvirtintos nuostatos, kad muitinės profesinių sąjungų įgalioti atstovai turi teisę stebėtojų teisėmis dalyvauti sprendžiant muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo, skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir kitus socialinius klausimus. Muitinės pareigūnų profesinės sąjungos turi teisę Darbo kodekse nustatyta tvarka ir sąlygomis pasirašyti kolektyvines sutartis, kiek tai neprieštarauja Statutui ir kitiems muitinės pareigūnų teisinį statusą nustatantiems teisės aktams (Statuto 16 str. 3 d.). Kitų profesinių sąjungų veiklos ypatumų, aktualių nagrinėjamai bylai, Statutas nenumato. Šie įstatyme įtvirtinti muitinės įstaigos profesinės sąjungos veiklos ypatumai tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūroje profesinei sąjungai numato stebėtojo teises. Šį Statuto nuostata Profesinių sąjungų įstatymo 21 str. 2 d. taikymo prasme Profesinei sąjungai yra įstatyminė garantija, suteikianti galimybę įsitikinti, ar administracijos ketinimas skirti profesinės sąjungos renkamojo organo nariui tarnybinę nuobaudą nėra susijęs su jo veikla profesinėje sąjungoje.

182014-10-20 Lietuvos Respublikos muitinės kolektyvinėje sutarties Nr. 113-1000 27.3 p. nustatyta, kad spręsdama, ar duoti sutikimą tarnybinei ar drausminei nuobaudai skirti, profesinė sąjunga įvertina nuobaudos skyrimo pagrįstumą tik tais aspektais, ar nuobauda nėra skiriama darbuotojui dėl jo narystės profesinėje sąjungoje, dėl atstovavimo profesinių sąjungų nariams arba dėl darbuotojo veiklos profesinėje sąjungoje (b. l. 21–30).

19Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, atsižvelgdamas į Konstitucijos 29 str. įtvirtintą visų asmenų lygybės principą, profesinių sąjungų teisių reglamentavimą Europos teisės aktuose, taip pat į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, yra suformavęs (ABTĮ 13 str. 1 d., 20 str. 3 d.) nuoseklią praktiką, kad teisinio reguliavimo dėl profesinių sąjungų narių garantijų kontekste yra apibrėžiamos ir profesinės sąjungos diskrecijos teisės duoti (neduoti) sutikimą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo ribos: profesinė sąjunga šią teisę turi naudoti tik kaip priemonę apsaugoti savo narius nuo diskriminacijos dėl narystės profesinėje sąjungoje. Profesinės sąjungos renkamasis organas, spręsdamas, ar duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą pareigūnui – profesinės sąjungos narui, privalo įvertinti tokios nuobaudos skyrimo pagrįstumą tik tais aspektais, ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama pareigūnui dėl jo narystės profesinėse sąjungose, dėl atstovavimo profesinių sąjungų nariams arba dėl veiklos profesinėse sąjungose, nevertindamas pareigūnui inkriminuojamos veikos pagrįstumo ir kitų teisėtumo klausimų (ar įrodytas pažeidimo faktas, kaip kvalifikuotina veika, kokia konkreti tarnybinė nuobauda skirtina pareigūnui ir pan.) ir aiškiai išdėstyti savo poziciją (sutinka / nesutinka) dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo konkrečiam profesinės sąjungos nariui. Nesant įrodymų, kad tarnybinę nuobaudą ketinama skirti dėl asmens veiklos profesinėje sąjungoje, profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą yra neteisėtas, kadangi nepagrįstai suvaržytų viešojo administravimo subjektų teisę vykdyti įstatymais priskirtas funkcijas, galimybę reaguoti į pavaldžių darbuotojų darbinės veiklos trūkumus, padarytus pažeidimus (2004-04-13 išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis a. b. Nr. A3-170/2004, Administracinių teismų praktiką Nr. 5; 2012-06-25 išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis a. b. Nr. A662-368/2012, Administracinė jurisprudencija, 2012, Nr. 23, 2010-07-30 nutartis a. b. Nr. A662-1080/2010, 2012-05-10 nutartis a. b. Nr. A520-2288/2012).

20Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje taip pat laikomasi nuostatos, kad teismas, spręsdamas dėl profesinės sąjungos nesutikimo paskirti tarnybinę nuobaudą atitinkamam pareigūnui, turi užtikrinti viešosios valdžios institucijos, kaip darbdavio, ir jos darbuotojų interesų balansą. Pagal nustatytą teisinį reguliavimą ir jį aiškinančią teismų praktiką, teismas gali panaikinti pareigūnams atstovaujančio organo atsisakymą duoti sutikimą paskirti tarnybinę nuobaudą profesinės sąjungos renkamojo organo nariui nustatęs, kad profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą iš esmės pažeidžia teisėtus valstybės institucijos interesus bei tai, jog tarnybinė nuobauda nėra skiriama dėl šio pareigūno veiklos profesinėje sąjungoje. Šioms aplinkybėms įvertinti reikia nustatyti: pirma, ar pareiškėjas įrodė, jog nesutikimas iš esmės pažeidžia jo interesus ir, antra, ar atsakovas, priimdamas sprendimą nesutikti paskirti tarnybinę nuobaudą trečiajam suinteresuotam asmeniui, veikė tinkamai ir savo diskrecijos duoti ar ne sutikimą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo nenaudojo aiškiai klaidingai (2012-06-25 išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis a. b. Nr. A662-368/2012, Administracinė jurisprudencija, 2012, Nr. 23).

21Teismui pateiktame skunde Departamentas nurodė, kad atsakovės atsisakymas duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Kauno teritorinės muitinės posto vyresniajam inspektoriui V. B. trukdo Departamento vadovui įgyvendinti tarnybinės drausmės užtikrinimo funkciją, pažeidžia visų pareigūnų lygybės principą ir viešąjį interesą.

22Teismų praktikoje ne kartą pabrėžta, kad statutiniams valstybės tarnautojams dėl jiems priskirtų funkcijų pobūdžio, statutinės tarnybos specifikos ypatumų keliami griežti tarnybinės drausmės reikalavimai. Statuto 3 str. įtvirtinta, kad tarnyba muitinėje grindžiama įstatymų viršenybės, lygiateisiškumo, politinio neutralumo, skaidrumo, karjeros, tarnybos ypatumų kompensavimo, teisėtų lūkesčių, teisėtai įgytų teisių principais. To paties straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad pagal tarnybos muitinėje ypatumų kompensavimo principą muitinės pareigūnų tarnybos ypatumai (didesnis pavojus gyvybei arba sveikatai, didesnė atsakomybė, ilgesnis darbo laikas bei įvairūs su tarnyba susiję apribojimai) yra kompensuojami Statute bei kituose teisės aktuose nustatytomis socialinėmis garantijomis. Muitinės pareigūnų, kaip ir kitų statutinių pareigūnų, padidintą atsakomybę pabrėžia ir ta aplinkybė, kad į muitinės pareigūno pareigas priimamas asmuo prisiekia Lietuvos Respublikai (Statuto 17 str.). Duodamas muitinės pareigūno priesaiką asmuo prisiekia ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai, gerbti ir vykdyti jos įstatymus, savo elgesiu nepakenkti muitinės pareigūno garbei ir orumui (Statuto 18 str.). Muitinės pareigūnų statutinės tarnybos ypatumai atsispindi ir Muitinės pareigūnų etikos kodekso normose. Muitinės įstatymo 9 str. muitinei pavestos funkcijos muitinės priežiūros priemonėmis užtikrinti muitų teisės aktų įgyvendinimą; administruoti importo ir eksporto muitus ir kitus muitinės administruojamus importo ir eksporto mokesčius; kontroliuoti bendrojo muitų tarifo, muitų ir kitų muitinės administruojamų mokesčių bei jų lengvatų, taip pat muitų teisės aktų nustatytų importo, eksporto ir tranzito draudimų bei apribojimų taikymą ir kt. Jei muitinės pareigūnas netinkamai atlieka jo pareigybei priskirtas muitinės funkcijas yra trikdoma šios tarnybos efektyvi veikla, o Statute numatytas tarnybinės atsakomybės institutas yra priemonė reaguoti, kad muitinės pareigūnai laikytųsi tarnybos drausmės ir jiems pavestas funkcijas vykdytų nenukrypdami nuo įstatymų reikalavimų. Įgaliojimai skirti muitinės pareigūnams tarnybines nuobaudas suteikti Departamento direktoriui (Statuto 34 str. 2 d.). Profesinės sąjungos nepagrįstas ir neteisėtas atsisakymas duoti sutikimą skirti muitinės pareigūnui, kuris yra profesinės sąjungos renkamojo organo narys, tarnybinę nuobaudą trukdo Departamento vadovui įgyvendinti tarnybinės drausmės užtikrinimo funkciją, pažeidžia teisėtą šios institucijos interesą užtikrinti tarnybinę drausmę ir efektyvią muitinės veiklą, t. y. viešąjį interesą.

23Teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje susiklosčiusi situacija ir trečiojo suinteresuoto asmens teisinis statusas bei įstaigos, kurioje jis eina pareigas, specifika sudaro pakankamą pagrindą konstatuoti, kad Profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą V. B. iš esmės pažeidžia Departamento interesus.

24Kaip matyti iš ginčijamo Profesinės sąjungos 2015-12-23 sprendimo Nr. 1P-897, spręsdama dėl išankstinio sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą, Profesinė sąjunga įvertino tarnybinio patikrinimo metu nustatytas aplinkybes, t. y. iš esmės vertino nusižengimo faktą, tarnybinio patikrinimo išvados teisėtumą ir pagrįstumą, pareigūno kaltės klausimą, siūlomos skirti tarnybinės nuobaudos adekvatumą ir kitas aplinkybes, kurios iš esmės susiję su skiriamos tarnybinės nuobaudos teisėtumu ir pagrįstumu. Atsisakydama duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą trečiajam suinteresuotam asmeniui, Profesinė sąjunga nenurodė nė vienos aplinkybės, patvirtinančios ar bent leidžiančios manyti, kad tarnybinę nuobaudą numatoma skirti dėl V. B. narystės ar veiklos Profesinėje sąjungoje. Įvertinęs tarnybinio patikrinimo išvadą, teismas nustatė, kad tarnybinis pažeidimas trečiajam suinteresuotam asmeniui inkriminuotas už tiesioginių funkcijų netinkamą vykdymą.

25Teismo vertinimu, Profesinė sąjunga, nesivadovaudama Statuto, Profesinių sąjungų įstatymo ir Kolektyvinės sutarties nuostatomis, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pateiktu šių nuostatų aiškinimu, netinkamai įgyvendino jai suteiktą teisę neduoti sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą Profesinės sąjungos nariui. Profesinė sąjunga viršijo jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus, nes, neturėdama teisinio pagrindo, vertino V. B. galimai padaryto tarnybinio nusižengimo faktą, tarnybinio patikrinimo išvados teisėtumą ir pagrįstumą ir atlikto patikrinimo metu nustatytų aplinkybių įvertinimą.

26Teismas nepasisako dėl kitų atsakovės atsiliepime išdėstytų argumentų, nes jie nėra susiję su nagrinėjamos bylos dalyku.

27Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pareiškėjo prašymas yra pagrįstas, todėl tenkintinas. Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2015-12-23 sprendimas Nr. 1P-897, kuriame išreikštas atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Kauno teritorinės muitinės posto vyresniajam inspektoriui V. B., naikintinas kaip neteisėtas.

28Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 2 p., 127 str. ir 129 str. teisėja

Nutarė

29Pareiškėjo Muitinės departamento prie Finansų ministerijos prašymą tenkinti.

30Panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2015-12-23 sprendime Nr. 1P-897 išreikštą atsisakymą duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Kauno teritorinės muitinės posto vyresniajam inspektoriui V. B..

31Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Egidija Puzinskaitė,... 2. Pareiškėjas Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (toliau –... 3. Pagrįsdamas savo reikalavimą Departamentas nurodė, kad, atlikus tarnybinį... 4. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė palaikė prašyme išdėstytus... 5. Atsakovė Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga atsiliepime į pareiškėjo... 6. Atsakovė pažymėjo, kad, atsisakydama duoti išankstinį sutikimą skirti... 7. Prašymas tenkintinas.... 8. Ginčas byloje yra keliamas dėl Profesinės sąjungos renkamojo organo... 9. Bylos duomenys tvirtina, kad Departamentas 2015-12-08 raštu Nr. (5.34)3B-12922... 10. Profesinė sąjunga 2015-12-23 sprendimu Nr. 1P-897 atsisakė duoti... 11. Departamentas su tokiu Profesinės sąjungos sprendimu nesutinka ir prašo... 12. Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto (toliau – Statutas) 1 str. 1... 13. 16 str. 3 d. nustatyta, kad muitinės pareigūnai turi teisę dalyvauti... 14. Statute nereglamentuoja muitinės pareigūnų, kurie yra profesinių sąjungų... 15. Pagal Profesinių sąjungų įstatymo 21 str. 1 d.,... 16. 29 str. 1 d. 2 p. ir savo valia, negavęs tos profesinės sąjungos įmonėje... 17. Statute profesinių sąjungų veiklos ypatumų prasme įtvirtintos nuostatos,... 18. 2014-10-20 Lietuvos Respublikos muitinės kolektyvinėje sutarties Nr. 113-1000... 19. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, atsižvelgdamas į 20. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje taip pat... 21. Teismui pateiktame skunde Departamentas nurodė, kad atsakovės atsisakymas... 22. Teismų praktikoje ne kartą pabrėžta, kad statutiniams valstybės... 23. Teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje susiklosčiusi situacija ir trečiojo... 24. Kaip matyti iš ginčijamo Profesinės sąjungos 2015-12-23 sprendimo Nr.... 25. Teismo vertinimu, Profesinė sąjunga, nesivadovaudama Statuto, Profesinių... 26. Teismas nepasisako dėl kitų atsakovės atsiliepime išdėstytų argumentų,... 27. Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pareiškėjo... 28. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 2... 29. Pareiškėjo Muitinės departamento prie Finansų ministerijos prašymą... 30. Panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2015-12-23 sprendime Nr.... 31. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...