Byla 2-337-828/2012
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas Mažuika, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Audronei Meškonytei, dalyvaujant ieškovo UAB „Bonum Publicum“ atstovui advokatui Dominykui Kabašinskui, atsakovei Z. Ž., jos atstovui advokatui Kęstučiui Galvičiui,

2viešame teismo posėdyje civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Bonum Publicum“ ieškinį atsakovui Z. Ž. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovo 5 372,13 Lt skolą, 1 933,20 Lt delspinigius, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Procesiniuose dokumentuose nurodė, teismo posėdžio metu atstovas paaiškino, kad 2006-09-22 tarp šalių buvo sudaryta tarpininkavimo sudarant draudimo sutartis paslaugų teikimo sutartis, kurioje buvo numatytas komisinio atlyginimo mokėjimas draudimo agentui už jo suteiktas paslaugas, taip pat agento prievolė atitinkamais atvejais (draudėjui nutraukus draudimo sutartį, laiku nesumokėjus draudimo įmokų, draudikui sustabdžius draudimo apsaugą ar kt.) jam išmokėtą atlyginimą ar jo dalį grąžinti. Sutartyje buvo numatyta, kad šalių įsipareigojimai, tame tarpe ir dėl komisinio atlyginimo, galioja ir po sutarties nutraukimo. Ieškovas sutartį su atsakove vienašališkai nutraukė 2009-02-03. Tačiau dėl sutartyje numatytų įvykių atsiradimo - draudimo sutarčių nutraukimo, laiku nesumokamų draudimo įmokų, jų dydžių sumažinimo – atsakovei atsirado pareiga grąžinti dalį jai išmokėto komisinio atlyginimo. Atsakovė šios pareigos nevykdė, todėl privalo mokėti ir netesybas.

4Atsakovė prašo ieškinį atmesti. Procesiniuose dokumentuose nurodė, teismo posėdžio metu paaiškino, kad vykdė tarp šalių sudarytą sutartį. 2009-02-04 sutartis buvo nutraukta jos vienašališku pareiškimu. Ieškovo reikalavimas nepagrįstas, kadangi sutarties nuostatos dėl išmokėto komisinio atlyginimo grąžinimo galiojo, tik kol galiojo sutartis. Sutarties galiojimo metu iš jos gaunamo komisinio atlyginimo buvo išskaičiuojamas grąžintinas komisinis atlyginimas. Su tuo ji sutiko. Tačiau sutartį nutraukus, ieškovas neteko teisės reikalauti grąžinti išmokėtą komisinį atlyginimą. Be to ieškovas neįrodė sutartyje numatytų pagrindų komisiniam atlyginimui grąžinti, jis nesilaikė sutartyje įtvirtintos sąlygos, kad ginčai tarp šalių iš pradžių privalo būti sprendžiami derybų keliu.

5Atsakovės atstovas prašo ieškinį paikti nenagrinėtu arba atmesti.

6Ieškinys tenkinamas iš dalies.

7Byloje nustatyta, kad 2006-09-22 tarp šalių buvo sudaryta tarpininkavimo sudarant draudimo sutartis paslaugų teikimo sutartis (toliau – Sutartis), kuria paslaugų teikėjas (atsakovė) įsipareigojo tarpininkauti klientui (ieškovui) sudarant draudimo sutartis, teikti jam kitokias paslaugas (supažindinti draudėjus su draudimo įmonės teikiamomis paslaugomis, siūlyti draudėjams sudaryti sutartis ir kt.), o klientas įsipareigojo mokėti paslaugų teikėjui atlyginimą. Sutartyje buvo numatytas komisinio atlyginimo dydis, taip pat draudimo agento prievolė atitinkamais atvejais (draudėjui nutraukus draudimo sutartį, laiku nesumokėjus draudimo įmokų, draudikui sustabdžius draudimo apsaugą, šalims sumažinus draudimo įmokų dydį ir kt.) jam išmokėtą atlyginimą ar jo dalį grąžinti draudimo įmonei (b.l. 6-14). Taigi šalių teisiniai santykiai reglamentuojami šios sutarties bei CK 6.716 – 6.724 str.

8Šalys teigia, kad Sutartis buvo nutraukta. Ieškovas nurodo, kad Sutartį nutraukė vienašališkai jis 2009-02-03, atsakovė – kad Sutartį nutraukė vienašališkai ji 2009-02-04. Šalims pripažinus, kad Sutartis 2009-02-04 jau buvo nutraukta, ir nekeliant su jos nutraukimu susijusių reikalavimų, nėra pagrindo byloje nustatinėti dėl kurios šalies kaltės, kokiu pagrindu ir kada tiksliai nutrūko sutartis.

9Atsakovė ieškinio nepripažįsta nurodydama, kad Sutarčiai nutrūkus, nebegalioja ir jos įsipareigojimas grąžinti jai išmokėtą komisinį atlyginimą. Tokie argumentai nepagrįsti. Sutarties 8.2 p. tiesiogiai nurodoma, kad šalių įsipareigojimai, priimti iki sutarties nutraukimo, galioja iki bus visiškai įvykdyti, jeigu šalys nesusitaria kitaip (b.l. 8). Duomenų, kad ieškovas būtų atleidęs atsakovę nuo pareigos, atsiradus Sutartyje numatytam pagrindui, grąžinti komisinį atlyginimą, byloje nėra. Šios Sutarties sąlygos aiškinimas, kaip ją aiškina atsakovė, t.y. kad draudimo agentas, nutrūkus Sutarčiai, atleidžiamas nuo įsipareigojimo grąžinti jam išmokėtą komisinį atlyginimą, prieštarautų tarp šalių sudarytos Sutarties esmei bei tikslui, akivaizdžiai pažeistų draudimo įmonės interesus, nebūtų sąžiningas (CK 6.193 str.). Iš Sutarties turinio matyti, kad draudimo įmonė ir draudimo agentas Sutartimi pasidalino draudėjų laikymosi atitinkamų draudimo sutarčių nuostatų riziką, draudimo agentui atlyginimas buvo išmokamas, darant prielaidą, jog draudėjai laikysis draudimo sutarčių, visą jose nustatytą galiojimo terminą, kitaip tariant „į priekį“. Taip pat matyti, kad draudimo sutartys, mokant atitinkamas draudimo įmokas, gali būti sudaromos ir dvidešimčiai metų, tačiau draudimo agentui pareiga grąžinti atlyginimą galioja tik pirmus aštuoniolika draudimo sutarties galiojimo mėnesių. Taigi būtų nesąžininga ir neteisinga, jei draudimo agentui per trumpą laiką sudarius draudimo sutartis ir gavus už tai visą Sutartyje numatytą komisinį atlyginimą, o netrukus po to vienašališkai nutraukus Sutartį, draudimo įmonė neturėtų teisės reikalauti grąžinti išmokėtą komisinį atlyginimą. Todėl daroma išvada, kad draudimo agento įsipareigojimas, atsiradus Sutartyje numatytam pagrindui, grąžinti jam išmokėtą komisinį atlyginimą galioja ir po Sutarties nutraukimo. Nuostata, kad atitinkamos sutarties sąlygos lieka galioti ir po sutarties nutraukimo įtvirtinta ir įstatyme (CK 6.221 str. 3 d.). Ir yra pagrįsta taikyti šią įstatyminę nuostatą ir nagrinėjamu atveju.

10Nors atsakovė nurodo, kad ieškovas neįrodė jos pareigos grąžinti komisinį atlyginimą pagrindų, tačiau teismas daro priešingą išvadą (CPK 178, 185 str.). Bylos dokumentai patvirtina ieškovo įrodinėjamų faktinių aplinkybių visetą, t.y. aplinkybes, kad ieškovo nurodytos draudimo sutartys buvo sudarytos tarpininkaujant atsakovei, už jas atsakovei buvo išmokėtas komisinis atlyginimas, ir šios sutartys buvo nutrauktos ar pagal jas jose numatytais terminais nebuvo mokamos draudimo įmokos, ar draudimo įmokos buvo sumažintos (b.l. 15-29, 48-53, 56, 57-112, 118-127, 132-174). Nesiremti šiais rašytiniais įrodymais bei ieškovo atstovo paaiškinimais pagrindo nėra. Todėl, teismo vertinimu, byloje yra pagrindas pripažinti šias aplinkybes įrodytomis (CPK 185 str.). Šios faktinės aplinkybės ir yra tarp šalių sudarytoje Sutartyje numatyti pagrindai draudimo įmonei reikalauti grąžinti išmokėtą komisinį atlyginimą (2007-06-01 susitarimo dėl bendradarbiavimo sutarties pakeitimo Nr. 01 5, 6, 8 p., 2008-11-10 papildomas susitarimas dėl bendradarbiavimo sutarties 1 priedo papildymo Nr. 02, b.l. 6-14). Todėl ieškovas įrodė, jog egzistuoja sutartyje numatyti komisinio atlyginimo grąžinimo pagrindai. Aplinkybė, jog atsakovei tam tikrai atvejais realiai nebuvo išmokėtas tokio dydžio komisinis atlyginimas, kokį apskaičiavo ieškovas (pvz. b.l. 56, 57-59, 68-71, 135, 168-169), o ieškovas reikalauja grąžinti dalį ne nuo jo išmokėto, o tik apskaičiuoto atlyginimo (b.l. 56), teismo vertinimu, neturi reikšmės sprendžiant dėl ieškovo reikalavimo pagrįstumo. Akivaizdu, kad Sutarties nuostatos dėl komisinio atlyginimo grąžinimo galiojo nuo pat Sutarties sudarymo, todėl pagrįsta manyti, jog ieškovas darė išskaitas iš atsakovei mokėtino komisinio atlyginimo dėl dalies komisinio atlyginimo grąžinimo už anksčiau sudarytas bei nutrauktas draudimo sutartis. Šią aplinkybę patvirtino abi šalys.

11Atsakovė taip pat nurodo, kad ieškovas nebandė spręsti šalių ginčo derybomis, kaip tai nurodyta Sutartyje, o tai yra pagrindas palikti ieškinį nenagrinėtu. Šie argumentai taip pat nepagrįsti. Ieškovo pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovas bandė derybų keliu spręsti tarp šalių kilusį ginčą dėl komisinio atlyginimo grąžinimo (rašė Sutartyje nurodytu adresu laiškus atsakovei, skambino telefonu) (b.l. 174), tačiau į derybas nesileido atsakovė ir dėl to jos rezultatų nedavė. Be to pagrindas palikti ieškinį nenagrinėtu gali būti tik įstatyme numatytos privalomos ginčo sprendimo ne teisme tvarkos nesilaikymas (CPK 296 str. 1 d. 1 p.). Nagrinėjamu atveju šalių pareiga ginčus spręsti derybomis yra numatyta ne įstatyme, o jų sudarytoje Sutartyje (8.9 p.). Todėl pagrindo palikti ieškinį nenagrinėtu nėra.

12Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovės ir Sutartyje numatytas netesybas, o būtent 1 933,20 Lt delspinigių už šešių mėnesių laikotarpį iki ieškinio pateikimo. Teismo vertinimu, šios ieškovo reikalaujamos netesybos (0,2 proc. už kiekvieną uždelstą dieną) yra aiškiai per didelės (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., 2007-10-12 LAT nutartis byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Teismas, atsižvelgdamas į šalių sutartinių santykių pobūdį (abi šalys, vykdydamos sutartį, veikė kaip verslininkai, ieškovas ne kartą sutartinių santykių metu yra pripažinęs, jog atsakovė paslaugas jam teikė kokybiškai), prievolės vertę (5372,13 Lt), prievolės pažeidimo aplinkybes (tarp šalių kilo ginčas dėl mokėtinų sumų), į aplinkybę, jog kreditoriaus patirti nuostoliai dėl termino įvykdyti prievolę pažeidimo nėra aiškūs, tačiau atsižvelgiant į jo kaip draudimo įmonės veiklos pobūdį, skolos sumą, akivaizdu, jog jie negali būti dideli, daro išvadą, kad teisingas, protingas ir sąžiningas netesybų dydis nagrinėjamu atveju yra 0,05 proc. už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. viso už ieškovo nurodytą laikotarpį – 483,49 Lt (CK 1.5 str. 4 d.). Todėl šios netesybos ir priteisiamos iš atsakovės.

13Ieškovas turėjo šias bylinėjimosi išlaidas : 219 Lt - žyminis mokestis, 423,50 Lt - išlaidos advokato teisinei pagalbai. Valstybė byloje patyrė šias bylinėjimosi išlaidas : 400 Lt - atsakovei teiktos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos, 8 Lt – procesinių dokumentų įteikimo išlaidos. Ieškinį patenkinus iš dalies (patenkinta 80,16 proc. reikalavimų), šalims proporcingai paskirstomos ir bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 2 d.). Todėl iš atsakovės ieškovui priteisiama 515,03 Lt bylinėjimosi išlaidų, valstybei iš ieškovo 79,36 Lt valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos nepriteisiamos, kadangi atsakovė nuo jų mokėjimo yra atleista, o ieškovui tenkanti jų dalis yra mažesnė nei įstatyme nustatytas minimalus dydis (CPK 96 str. 6 d.).

14Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš Z. Ž., a.k. ( - ) 5372,13 Lt (penkių tūkstančių trijų šimtų septyniasdešimt dviejų litų 13 centų) skolą, 483,49 Lt (keturis šimtus aštuoniasdešimt tris litus 49 centus) delspinigių, 515,03 Lt (penkis šimtus penkiolika litų 3 centus) bylinėjimosi išlaidų UAB „Bonum Publicum“, k. 110081788, naudai.

17Priteisti valstybei iš UAB „Bonum Publicum“, k. 110081788, 79,36 Lt (septyniasdešimt devynis litus 36 centus) valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos išlaidų.

18Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai