Byla I-842-189/2009
Dėl žemės naudojimo patikrinimo akto panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Bronius Januška, susipažinęs su UAB „SKR Baltic“ skundu dėl žemės naudojimo patikrinimo akto panaikinimo,

Nustatė

2UAB „SKR Baltic“ padavė skundą teismui dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008-09-22 žemės naudojimo patikrinimo akto Nr. 6.18-6 panaikinimo.

3Skundą priimti atsisakytina.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 1 str., 2 str. 1 d., 14 d., 16 d., 17 d., 3 str., 5 str., administraciniai teismai nagrinėja skundus dėl viešojo administravimo subjektų priimtų administracinių aktų bei veiksmų ar neveikimo. UAB „SKR Baltic“ Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008-09-22 žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr.6.18-6 ginčija kaip individualų teisės aktą, t.y. vienkartinį teisės taikymo aktą, skirtą konkrečiam subjektui (ABTĮ 2 str. 14 d.). Pagal ABTĮ 5 str., kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Šių teisės normų vertinimas leidžia teigti, jog į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Žemės naudojimo patikrinimo aktas, kuriame nustatyta, kad patikrintuose žemės sklypuose yra nenaudojami šiltnamiai, auga piktžolės ir įvairūs krūmai, negali būti pripažįstamas individualiu teisės aktu, skųstinu administraciniam teismui, nes šio žemės naudojimo patikrinimo akto pagrindu Vilniaus apskrities viršininko administracija priėmė 2008-10-01 sprendimą Nr. (31)-1.2-3506-/3.31 dėl valstybinės žemės sklypų nuomos sutarčių nutraukimo. Tai reiškia, kad žemės sklypo naudojimo patikrinimas yra administracinės procedūros dalis, t.y. faktinių duomenų patikrinimas vietoje ir UAB „SKR Baltic“ teisines pasekmes sukėlė Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008-10-01 sprendimas Nr. (31)-1.2-3506-/3.31 dėl valstybinės žemės sklypų nuomos sutarčių nutraukimo, todėl skundas dėl žemės naudojimo patikrinimo akto panaikinimo pagal savo pobūdį nepriskirtinas prie aktų esančių ginčo administraciniame teisme dalyku ir skundą priimti atsisakytina. Pažymėtina, kad vadovaujantis Civilinio kodekso 6.548 str. 2 d., Žemės įstatymo 9 str. 1 d., Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr.260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 29.2 p., apskrities viršininkui yra pavestos valstybinės žemės nuomos įgyvendinimo funkcijos, t.y. jis valstybės vardu įgyvendina žemės savininko teises. Iš to darytina išvada, kad Vilniaus apskrities viršininkas ir sudarydamas nuomos sutartis ir priimdama sprendimą nuomos sutartis nutraukti prieš terminą veikia ne kaip viešojo administravimo, o kaip civilinių teisinių santykių subjektas, todėl ginčas dėl valstybinės žemės sklypų nuomos sutarčių nutraukimo vertintinas kaip civilinio teisinio pobūdžio reikalavimas, kylantis iš civilinių teisinių santykių, o tokio pobūdžio ginčai, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 22 str., ABTĮ 16 str. 1 d., nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme.

5Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p.,

Nutarė

6atsisakyti priimti UAB „SKR Baltic“ skundą.

7Įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais ir sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti UAB „SKR Baltic“.

8Dėl nutarties per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai