Byla 2A-398-262/2017

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Henricho Jaglinskio ir Aldonos Tilindienės kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų Druskininkų savivaldybės profesinės sąjungos „Solidarumas“, Jaunimo profesinės sąjungos „Solidarumas“, Karjeros specialistų profesinės sąjungos „Solidarumas“, Vežėjų profesinės sąjungos „Solidarumas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų Druskininkų savivaldybės profesinės sąjungos „Solidarumas“, Jaunimo profesinės sąjungos „Solidarumas“, Karjeros specialistų profesinės sąjungos „Solidarumas“, Vežėjų profesinės sąjungos „Solidarumas“ patikslintą ieškinį atsakovui Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“ dėl juridinio asmens organo sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Ieškovai patikslintu ieškiniu prašė: pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ Koordinacinės tarybos 2015-10-03 nutarimą atšaukti visus valdybos narius.

42. Nurodė, kad Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ Koordinacinė taryba (KT) 2015-10-03 slaptu balsavimu nutarė atšaukti visus Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ valdybos narius. Pagal įstatus Koordinacinei tarybai teisė atšaukti visus valdybos narius nesuteikta, o jų 5.14 punktą, valdybos narių įgaliojimai baigiasi po suvažiavimo pirmame Koordinacinės tarybos posėdyje išrinkus naujus 8 valdybos narius, kiti 6 valdybos nariai negalėjo būti atšaukti, nes jie valdybos nariais yra pagal užimamas pareigas. Koordinacinės tarybos 2015-10-03 sprendimas dėl visų valdybos narių atšaukimo yra neteisėtas. Atsakovas, priimdamas ginčijamą 2015-10-03 sprendimą atšaukti visus valdybos narius, pažeidė įstatuose Koordinacinės tarybos sprendimų ruošimo, svarstymo ir priėmimo procedūras, todėl 2015-10-03 Koordinacinės tarybos sprendimas atšaukti visus valdybos narius yra neteisėtas ir turi būti panaikintas.

53. Atsakovas atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad nutarimą atšaukti renkamus valdybos narius inicijavo LPS „Solidarumas“ pirmininkė, pristatydama KT nariams valdybos atšaukimo priežastis ir motyvus: atskirų renkamų valdybos narių sistemingas KT nutarimų nevykdymas, valdybos negalėjimas tinkamai atlikti pareigų, vidiniai konfliktai. KT posėdžių sušaukimo tvarką reglamentuoja įstatų 5.9.2., 5.9.3. ir 5.9.4 punktai. Laikantis įstatuose nustatytos tvarkos 2015-10-03 neeilinį KT posėdį sušaukė ir KT nutarimų vykdymo klausimo svarstymą iniciavo LPS „Solidarumas“ pirmininkė. 2015-09-25 vykęs valdybos posėdis yra įprasta procedūra ir nėra susijęs su LPS „Solidarumas“ pirmininkės inicijuotu neeiliniu KT posėdžiu. Ieškovų teiginiai dėl KT posėdžių sušaukimo tvarkos nesilaikymo nepagrįsti. 2015-10-03 Koordinacinės tarybos posėdyje dalyvavo 33 iš 52 narių. Galima interpretuoti, kad galimai KT posėdžio metu buvo ne tiksliai apibrėžta, kokie valdybos nariai atšaukiami. Tačiau nuosekliai vertinant įstatus ir juose nustatytus KT narių įgaliojimus, nekyla abejonių, kad nutarimu nuspręsta atšaukti ne visus 14 valdybos narių, o tik renkamus aštuonis valdybos narius. Likusių šešių valdybos narių KT neatšaukė, nes jų atšaukimas pagal įstatų prasmę nėra galimas.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

74. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimu ieškinys buvo patenkintas iš dalies: panaikinta atsakovo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ Koordinacinės tarybos 2015-10-03 posėdžio antru klausimu priimto nutarimo (sprendimo) „Atšaukti visus LPS „Solidarumas“ valdybos narius“ dalis, kuria buvo nutarta atšaukti skiriamus pagal pareigas valdybos narius (pirmininką, pirmininko pavaduotojus, atsakingąjį sekretorių, tarptautinį sekretorių), o nutarimo (sprendimo) dalis, kuria atšaukti 8 iš Koordinacinės tarybos narių renkami valdybos nariai, palikta nepakeistą; atsakovui Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“ iš kiekvieno ieškovo: Druskininkų savivaldybės profesinės sąjungos „Solidarumas“, Jaunimo profesinės sąjungos „Solidarumas“, Karjeros specialistų profesinės sąjungos „Solidarumas“, Vežėjų profesinės sąjungos „Solidarumas“ priteista po 302,50 Eur bylinėjimosi išlaidų; iš atsakovo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ priteista 20,50 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovui Druskininkų profesinei sąjungai „Solidarumas“ bei 6,52 Eur valstybei.

85. Teismas nurodė, kad byloje surinkti įrodymai patvirtina tai, jog 2015-10-03 Koordinacinės tarybos sušaukimo tvarkos pagal įstatų 5.9.4. punktą buvo laikomasi, t. y. posėdžio data, laikas ir preliminari darbotvarkė paskelbta ne vėliau kaip prieš dešimt dienų iki posėdžio. Pagal LPS „Solidarumas“ įstatų (toliau - Įstatai) 5.14.8, 5.14.10 punktus valdyba sudaro LPS posėdžio darbotvarkę tik tada, kai valdyba, naudodamasi iniciatyvos teise, šaukia eilinį LPS posėdį ir rengia jo darbotvarkę (Įstatų 5.9.3 punktas). Todėl ieškovų teiginius, jog nebuvo laikytasi 2015-10-03 Koordinacinės tarybos posėdžio sušaukimo tvarkos, teismas laikė nepagrįstais. LPS „Solidarumas“ Koordinacinės tarybos posėdžio 2015-10-03 protokole Nr. 4 nurodyta, kad <...> kvorumas yra: iš 52 KT narių KT posėdyje dalyvauja 33. Įstatų 5.9.5 punkto nuostatos numato, kad LPS KT posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip ½ LPS KT narių. Įstatų 5.9.5 punktas numato, kad nutarimai priimti balsų dauguma. Balsavimo skaičiavimo protokole nurodyta, kad „už“ ginčijamo nutarimo (sprendimo) priėmimą balsavo 31 Koordinacinės tarybos narys. Teismas, vertindamas posėdyje dalyvavusių narių skaičių bei ginčijamą nutarimą (sprendimą) priėmusių narių skaičių, ieškovų argumentus dėl to, jog kyla abejonių dėl kai kurių kolektyvinių narių ir jų atstovų legitimumo laikė neįrodytais. Į bylą atsakovo pateikti įrodymai patvirtina Koordinacinės tarybos posėdyje dalyvavusių asmenų įgaliojimus. Ieškovai šių įrodymų nepaneigė.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

106. Ieškovai apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, priteisti ieškovams bylinėjimosi išlaidas.

117. Nurodė, kad teismas nepagrįstai įteisino kolektyvinę valdybos narių atsakomybę. Nariai nežinojo kuo yra kaltinami. Jiems nebuvo leista pasiaiškinti. Kolektyvinės atsakomybės neindividualizavus, kiekvieno asmens kaltės praktika nėra įteisinta. 2015-10-03 Koordinacinėje taryboje balsavę juridinio asmens valdymo organo nariai yra nelegitymūs ir neturėjo balsavimo teisės. Teismas nereikalavo visų duomenų ar kolektyvimai nariai, delegavę savo atstovus į KT, atitinka šiuos reikalavimus. P. K. tarybos sprendimas (nutarimas) neteisėtas, nes buvo pažeistas Atsakovo įstatų 5.14.10 punktas, nesant paruošto ir pateikto KT nariams privalomo sprendimo projekto.

128. Atsakovai atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš apeliantų bylinėjimosi išlaidas.

139. Nurodė, kad teismas, išnagrinėjęs visas bylos aplinkybes, priėjo pagrįstos išvados, kad LPS „Solidarumas“ Įstatai nereglamentuoja, kokiais atvejais ir dėl kokių priežasčių renkami valdybos nariai gali būti atšaukti. Būtinybę atšaukti valdybos narius savo nuožiūra svarsto ir sprendžia Koordinacinė taryba balsų dauguma. Be to, į bylą buvo pateikti įrodymai, patvirtinantys, jog nagrinėjamu atveju buvo aiškiai įvardintos priežastys, kurių pagrindu spręstas klausimas dėl valdybos narių atšaukimo. Priimtas sprendimas neprieštarauja LPS „Solidarumas“ įstatams, imperatyvioms įstatymų normoms, bendriesiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas atmetamas.

1610. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

1711. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

1812. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis c.b. 3K-3-52/2011 ir kt.).

1913. Apeliantai kelia klausimą dėl Koordinacinės tarybos. Pažymėtina, kad atsakovo valdybą sudaro nuolatiniai ir renkami nariai. Nuolatiniai nariai yra valdybos nariai pagal einamas pareigas: LPS „Solidarumas“ pirmininkas, pirmininko pavaduotojai, atsakingasis sekretorius, tarptautinis sekretorius. Renkami valdybos nariai yra 8, kuriuos iš Koordinacinės tarybos narių balsų dauguma renka, tvirtina ir atšaukia Koordinacinė taryba (Įstatų 5.9,5, 5.10.2, 5.14.1 punktai). Įstatai nereglamentuoja, kokiais atvejais ir dėl kokių priežasčių renkami valdybos nariai (nuolatiniai ir renkami) gali būti atšaukti. Nagrinėjamu atveju nutarimą atšaukti renkamus valdybos narius inicijavo LPS „Solidarumas“ pirmininkė, pristatydama Koordinacinės tarybos nariams valdybos atšaukimo priežastis ir motyvus, o būtent: atskirų renkamų valdybos narių sistemingą Koordinacinės tarybos nutarimų nevykdymą, valdybos negalėjimą tinkamai atlikti pareigų, vidinius konfliktus. Šie LPS „Solidarumas“ pirmininkės motyvai buvo nurodyti ir 2015-10-03 Koordinacinės tarybos posėdžio protokole.

2014. LPS „Solidarumas“ Koordinacinės tarybos posėdžio sušaukimo tvarką reglamentuoja Įstatų 5.9.2. 5,9.3 ir 5,9.4 punktai. Pirmininkė iš anksto, t.y. 2015-09-21 visiems Koordinacinės tarybos nariams išsiuntė kvietimą Nr. 10-175 (t. 1 b.l. 195-196) apie 2015-10-03 vyksiantį neeilinį Koordinacinės tarybos posėdį ir pateikė preliminarią posėdžio darbotvarkę. 2015-10-03 Koordinacinės tarybos posėdyje dalyvavo 33 iš 52 Koordinacinės tarybos narių.

2115. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad teismas įteisino kolektyvinę valdybos narių atsakomybę, kadangi, kaip nurodė LPS „Solidarumas“ pirmininkė, valdybos renkami nariai iš valdymo organo buvo atšaukti dėl nekonstruktyvaus ir organizacijai destruktyvaus darbo, kuris pasireiškė per vidinius nesutarimus, Koordinacinės tarybos nutarimų nevykdymą, LPS „Solidarumas“ vardo ir autoriteto menkinimo prieš LPS „Solidarumas“ socialinius partnerius, kolegas, bendrą LPS „Solidarumas“ valdymo politiką ir, be kita ko, Koordinacinės tarybos nutarimų nevykdymą, kai nesuderinus su Koordinacine taryba ir prieštaraujant jos valiai, buvo iškeltas delegatas į Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetą (ECOSOC), tokiais veiksmais grubiai pažeidžiant Įstatų 3.4.14, 5.9.7 bei 5.14.7 punktus.

2216. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs visas bylos aplinkybes, padarė pagrįstą išvadą, kad LPS „Solidarumas“ Įstatai nereglamentuoja, kokiais atvejais ir dėl kokių priežasčių renkami valdybos nariai gali būti atšaukti. Būtinybę atšaukti valdybos narius savo nuožiūra svarsto ir sprendžia Koordinacinė taryba balsų dauguma. Be to, į bylą buvo pateikti įrodymai, patvirtinantys, jog buvo aiškiai įvardintos priežastys, kurių pagrindu spręstas klausimas dėl valdybos narių atšaukimo. Priimtas sprendimas neprieštarauja LPS „Solidarumas“ įstatams, imperatyvioms įstatymų normoms, bendriesiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

2317. Apeliantai teigia, kad pirmosios instancijos teismas netikrino, ar Koordinacinėje taryboje dalyvavę nariai turėjo balsavimo teisę. Pagal CPK 178 straipsnį tai įrodyti turėjo ieškovai, bet jie tokių įrodymų nepateikė.

2418. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad iš 52 narių Koordinacinės tarybos 2015-10-03 posėdyje dalyvavo 33 nariai, kurie atvyko su įgaliojimais. Iš skundžiamo sprendimo matyti, kad teismas analizavo posėdžio dalyvių sąrašą bei posėdžio dalyvių suvestinę, 2014-05-10 LPS „Solidarumas“ Koordinacinės tarybos nutarimą, kuriuo nutarta pagal raštišką įgaliojimą leisti Koordinacinės tarybos nariams organizacijai deleguoti kitą atstovą vietoje savęs, jeigu Koordinacinės tarybos narys pats negali dalyvauti susirinkime (suvažiavime), taip pat Atsakovo pateiktus į bylą įrodymus. Remdamasis į bylą pateiktais įrodymai, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad Koordinacinės tarybos priimtas sprendimas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, LPS „Solidarumas“ steigimo dokumentams ir protingumo, sąžiningumo principams.

2519. Nagrinėjamu atveju Apeliantai neįrodinėja aplinkybės, kad 2015-10-03 posėdyje dalyvavo mažiau nei ½ Koordinacinės tarybos narių. T.y. ir apeliantai nepaneigė teiginio, jog nebuvo pažeista Įstatų 5.9.5 punkto norma, kad nutarimai priimami balsų dauguma.

2620. Taigi, pirmosios instancijos teismas įvertinęs byloje esančius įrodymus, pagrįstai laikė posėdyje dalyvavusius Koordinacinės tarybos narius turinčiais reikalingus įgaliojimus, o surinktus įrodymus - nepaneigtais.

2721. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad atsakovas nepaisė privalomų išankstinių sprendimų priėmimo procedūrų, pagal LPS įstatų 5.14.10 p. neparuošė ir nepateikė Koordinacinės tarybos nariams atšaukti visus valdybos narius privalomo sprendimo projekto. LPS „Solidarumas“ Įstatų 5.14.10 punktas numato Atsakovo valdybos teisę ruošti Koordinacinei tarybai svarstyti ir tvirtinti nutarimų projektus, atsakyti už valdybai pavestą turtą, kontroliuoti turto apskaitą. Pažymėtina, kad ši nuostata neįpareigoja organizacijos vaidybos ruošti sprendimo projekto kiekvienu klausimu, kadangi valdyba negali žinoti kokį galutinį sprendimą priims aukštesnis organas ateityje vyksiančiame susirinkime. Šią nuostatą interpretavus priešingai, susidarytų tokia situacija, kad Koordinacinė taryba valdybą turi teisę atšaukti tik tuo atveju, kai pati valdyba sutinka būti atšaukta. Be to, kaip nurodo atsakovas, daugeliu atvejų atsakovo veikloje nebuvo praktikuojamas privalomas reikalavimas valdybai tvirtinti sprendimų projektų. Apeliantai, nuolat dalyvaudami Koordinacinės tarybos posėdžiuose, niekada nebuvo išreiškę pozicijos dėl tokios valdybos pareigos neįgyvendinimo. Be to, nutarimą atšaukti renkamus valdybos narius inicijavo LPS „Solidarumas“ pirmininkė, neeiliniame posėdyje pristatydama Koordinacinės tarybos nariams valdybos atšaukimo priežastis ir motyvus. . Taip pat pažymėtina, kad valdyba galėjo pasinaudoti teise parengti sprendimų projektus, jeigu ji būtų inicijavusi neeilinį Koordinacinės tarybos posėdį, tačiau iniciatyvos ir kitomis teisėmis nepasinaudojo. Dėl išvardintų priežasčių nėra jokio pagrindo konstatuoti apie Atsakovo Įstatų 5.14.10 punkto pažeidimą.

2822. Esant šioms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino šalių parodymus, byloje esančius įrodymus ir teisingai taikė atsakovo įstatus bei kitas su ginču susijusias teisės normas, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

30Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Ieškovai patikslintu ieškiniu prašė: pripažinti neteisėtu ir... 4. 2. Nurodė, kad Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ Koordinacinė... 5. 3. Atsakovas atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašė jį atmesti.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. 4. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimu ieškinys... 8. 5. Teismas nurodė, kad byloje surinkti įrodymai patvirtina tai, jog... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. 6. Ieškovai apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 11. 7. Nurodė, kad teismas nepagrįstai įteisino kolektyvinę valdybos narių... 12. 8. Atsakovai atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o... 13. 9. Nurodė, kad teismas, išnagrinėjęs visas bylos aplinkybes, priėjo... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Apeliacinis skundas atmetamas.... 16. 10. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 17. 11. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo... 18. 12. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti... 19. 13. Apeliantai kelia klausimą dėl Koordinacinės tarybos. Pažymėtina, kad... 20. 14. LPS „Solidarumas“ Koordinacinės tarybos posėdžio sušaukimo tvarką... 21. 15. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad teismas įteisino kolektyvinę valdybos... 22. 16. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs visas bylos aplinkybes,... 23. 17. Apeliantai teigia, kad pirmosios instancijos teismas netikrino, ar... 24. 18. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad iš 52 narių Koordinacinės... 25. 19. Nagrinėjamu atveju Apeliantai neįrodinėja aplinkybės, kad 2015-10-03... 26. 20. Taigi, pirmosios instancijos teismas įvertinęs byloje esančius... 27. 21. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad atsakovas nepaisė privalomų... 28. 22. Esant šioms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas daro išvadą,... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1... 30. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimą palikti...