Byla 2-141-292/2011

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Kvederavičienė, sekretoriaujant Aldonai Čepukaitienei, dalyvaujant ieškovo atstovei J. P., atsakovui A. T., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM ieškinį atsakovams A. T., R. T., S. T., A. T. dėl iškeldinimo iš tarnybinių patalpų ir

Nustatė

2ieškovas prašo nutraukti nuomos sutartį Nr. 553 ir iškeldinti atsakovus iš užimamų tarnybinių gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), patikėjimo teise valdomų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM.

3Nurodė, kad atsakovas A. T. tarnybą valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje pradėjo 1986-08-01 VRM Priešgaisrinės apsaugos valdybos 18-osios sukarintos priešgaisrinės dalies Ignalinos AE apsaugai inspektoriaus pareigose. Po eilės perkėlimų 1999-01-26 departamento direktoriaus įsakymu jis 1999-01-26 buvo paskirtas Alytaus miesto sukarintos priešgaisrinės dalies viršininku.

4Vadovaujantis Tarnybinių gyvenamųjų patalpų suteikimo, apskaitos ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 1991-11-29 nutarimu Nr. 495 ir atsižvelgiant į atsakovo A. T. 2000-01-03 prašymą, jam 2000-03-30 departamento direktoriaus įsakymu buvo suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), kurios departamentui priklauso patikėjimo teise. Šiam butui tarnybinių gyvenamųjų patalpų statusas buvo suteiktas departamento direktoriaus 2000-03-28 įsakymu Nr. 33.

5Remiantis jau minėtu įsakymu dėl tarnybinės patalpos suteikimo A. T., 2000-03-31 su atsakovu buvo pasirašyta Tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, pagal kuria tarnybinės patalpos atsakovui buvo išnuomotos jo darbo laikotarpiui Alytaus priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje.

62007-10-29 atsakovas kreipėsi į departamentą su prašymu dėl tarnybinio buto statuso panaikinimo ir buto privatizavimo.

7Išnagrinėjus atsakovo prašymą, privatizavimo lengvatinėmis sąlygomis komisijos posėdyje buvo siūlyti departamento direktoriui panaikinti butui tarnybinio buto statusą, taip pat siūlyti ir leisti atsakovui privatizuoti šį butą. Departamento direktoriaus 2007-12-28 įsakymu Nr. 1-374 „Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų ( - ) statuso panaikinimo“, butui buvo panaikintas tarnybinių patalpų statusas ir buvo pradėti pasiruošimo privatizavimui darbai. Tačiau atsižvelgiant į Kauno miesto apylinkės teismo 2008-01-09 nutartį ikiteisminio tyrimo byloje bei vadovaujantis Vidaus tarnybos statutu, 2008-01-09 departamento direktoriaus įsakymu A. T. buvo nušalintas nuo pareigų. Nušalinimas tęsėsi iki 2008-06-09. Todėl privatizavimo lengvatinėmis sąlygomis komisijos posėdyje buvo

Nutarė

8pasiūlyti pripažinti netekusiu galios 2007-12-28 įsakymą „Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų ( - ), statuso panaikinimo, kas buvo ir atlikta 2008-01-18 departamento direktoriaus įsakymu Nr. 1-13.

9Departamento direktoriaus 2008-06-10 įsakymu Nr. TE-220 „Dėl vidaus tarnybos pulkininko A. T. grąžinimo į pareigas“ buvo nustatyta, kad, kad A. T. nuo 2008-06-10 eina Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko pareigas (vėliau- Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko pareigas).

10Iki galimybės pagal įstatymus privatizuoti tarnybines gyvenamąsias patalpas panaikinimo atsakovas su prašymu leisti privatizuoti užimamą butą nesikreipė.

112008-10-13 departamento direktoriaus įsakymu Nr. TE- 398 atsakovas A. T. nuo 2008-10-15 buvo perkeltas į Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko pareigas, t.y. pasikeitė jo tarnybos vietovė, kuri pagal Vidaus tarnybos statutą apibūdinama kaip savivaldybės teritorija, kurioje vidaus reikalų įstaigos, kurioje pareigūnas eina pareigas, ar šios įstaigos padalinio, kuriame pareigūnas eina pareigas, buveinė.

12Vadovaujantis Tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 1 p., Vidaus tarnybos statuto nuostatomis, 2010-03-19 raštu atsakovui buvo pasiūlyta per 30 dienų nuo rašto gavimo dienos išsikelti kartu su gyvenančiais šeimos nariais iš užimamų tarnybinių gyvenamųjų patalpų ir patalpas perduoti departamentui.

13Atsakovas 2010-04-20 raštu, prašė atsižvelgti į jo šeimos sunkumus ir esant galimybei, leisti tarnybinių gyvenamųjų patalpų atlaisvinimą atidėti iki 2010-07-10. Departamentas 2010-04-26 raštu, atsižvelgdamas į atsakovo nurodytas šeimynines aplinkybes, neprieštaravo, kad išimties tvarka tarnybinės gyvenamosios patalpos būtų atlaisvintos iki 2010-07-10. Tačiau patalpos nėra atlaisvintos iki šiol. Kadangi A. T. nedirba Alytaus apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje, o butas jam buvo suteiktas ryšium būtent su tarnyba šioje valdyboje ir šioje tarnybos vietovėje, todėl jis negali naudotis tarnybinėmis patalpomis ir turi būti iškeldintas su šeimos nariais, nutraukiant su juo nuomos sutartį.

14Atsakovas A. T. su ieškiniu nesutinka, pateikė atsiliepimą į ieškinį (51-54 b.l.), o taip pat nurodė, kad kvalifikuojant tarnybinės gyvenamosios patalpos naudojimo santykius turi būti remiamasi tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties sudarymo metu galiojusiais įstatymais, kurių pagrindu susiformavo ginčo santykiai. Iki 1998-07-01 naudojimasi tarnybinėmis gyvenamosiomis patalpomis reglamentavo Butų kodeksas ir 1964 m. CK 30 skirsnis, galiojęs iki 2000-07-01 naujo CK įsigaliojimo. Pagal 2000-07-18 Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 4 str. 2 d., esant civiliniams teisiniams santykiams, atsiradusiems iki 2000 m. CK įsigaliojimo, CK taikomas toms teisėms ir pareigoms bei teisinėms pasekmėms, situacijoms, kurios atsiranda jam įsigaliojus, taip pat teisėms ir pareigoms, kurios nors ir atsirado iki šio kodekso įsigaliojimo, įgyvendinamos jam įsigaliojus. Minėto įstatymo 41 str. 2 d. nurodoma, kad jeigu prievoliniai santykiai atsirado iki CK įsigaliojimo, šis kodeksas taikomas toms teisėms ir pareigoms, kurios atsiras jam įsigaliojus.

15Ieškovas teisingai nurodė, kad pasikeitė jo darbo vieta, tačiau jo darbo vietos pasikeitimas negali turėti jokios reikšmės konstatuoti, kad jis neteisėtai gyvena ginčo tarnybinėse patalpose ir yra pagrindas jį iškeldinti iš gyvenamosios patalpos, nes tarnybiniai santykiai su ieškovu nėra pasibaigę. Šią aplinkybę patvirtina su juo sudarytos 200-03-31 Tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties 7 p., numatantis, kad sutartis gali būti nutraukta nuomotojo reikalavimu, jeigu nuomininkas yra nutraukęs darbo santykius su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu. Ta aplinkybė, kad jis šiuo metu dirba ne Alytaus, o Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininku, negali būti pagrindas iškeldinti jį iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų, nes sutarties sudarymo metu galioję ir šiuo metu galiojantys įstatymai tokios galimybės nenumatė ir nenumato. Priešingu atveju, išplečiant nuomotojo teisių turinį būtų pažeista gyvenamosios patalpos nuomos sutarties šalių interesų pusiausvyra. Stipresniąja šalimi šioje byloje laikytinas ieškovas, o atsakovai- nuomininkai, sąžiningai prisijungę prie sutarties tuometinėmis standartinėmis sąlygomis, yra silpnesnioji sutarties šalis, todėl turėtų būti taikytinas silpnesniosios šalies gynimo principas. Atsiradus tarp šalių nuomos teisiniams santykiams, nuomininkas galėjo protingai tikėtis gyventi išsinuomotoje gyvenamojoje patalpoje, ją naudojant pagal paskirtį, nes nėra teisinio pagrindo, kuriuo remiantis galėtų būti nutraukta nuomos sutartis ir jis galėtų būti iškeldintas iš tarnybinės gyvenamosios patalpos, nes jis nėra pažeidęs nuomos sutarties sąlygų. Perkėlus į Panevėžį, jam nebuvo Panevėžyje suteiktos kitos tarnybinės patalpos. Į Panevėžį jis atvyksta sekmadienį iš vakaro, o penktadienį vakare po darbo grįžta į Alytų. Čia, Alytuje, tarnybinėse patalpose šeima yra deklaravusi ir gyvenamąją vietą. Kitų patalpų, kur galėtų gyventi, jis ir jo šeima neturi. Dukterys S. ir A. yra nepilnametės, moksleivės, todėl iškeldinus iš gyvenamųjų patalpų, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, būtų pažeisti nepilnamečių vaikų interesai.

16Mano, kad nutraukti sutartį ir iškeldinti iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų ieškovas galėtų tik pasibaigus tarnybos santykiams Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, kaip tai numato LR Vyriausybės 2001-07-11 nutarimu Nr. 878 patvirtinto „Tarnybinių gyvenamųjų patalpų tvarkos aprašo“ 14 p. Tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties sąlyga, kad tarnybinės gyvenamosios patalpos jam turi būti suteiktos jo darbo laikotarpiui Alytaus priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, turi būti aiškinamos atsakovų naudai, nes įsikeldami į tarnybines patalpas jie tikėjosi, kad galės gyventi ginčo bute visą jo tarnybos priešgaisrinėje tarnyboje laiką. Be to, 2000-03-30 departamento direktoriaus įsakyme dėl suteikimo tarnybinių patalpų, kurio pagrindu buvo sudaryta nuomos sutartis, ši sąlyga nebuvo nustatyta, todėl nuomos sutartimi negalėjo būti nustatyta kitokia sąlyga. Mano, kad šia aplinkybe apibrėžtas ne tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos terminas, o nurodytos jo pareigos nuomos sutarties sudarymo ar vykdymo laikotarpiu. Pagal nuomos sutarties sudarymo metu galiojusį CK 345 str. ir ginčo metu galiojantį CK nutraukti gyvenamosios patalpos nuomos sutartį 6. 604 str. 1 d. pagrindu, nuomininkui nutraukus darbo santykius su įstaiga, kurios gyvenamąją patalpą jis nuomoja, nėra pagrindo nutraukti gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, kadangi net nėra ginčo dėl nuomos sutarties sąlygų pažeidimo. Nesutinka su ieškovo argumentu, kad darbo vietos pakeitimas yra pagrindas nutraukti tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutartį.

17Atsakovai R. T., S. T. ir A. T. į teismo posėdį neatvyko, tačiau joms žinoma apie teismo posėdžio vietą ir laiką, pateikė atsiliepimą į ieškinį (51-54 b.l.). Byla nagrinėtina joms nedalyvaujant (CPK 246 str.).

18Alytaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą (57-58 b.l.), o atstovas nurodė, kad siekiant užtikrinti nepilnamečių atsakovo dukterų- S. T., gimusios ( - ) ir A. T. , gimusios ( - ), teisę į būstą ir vaikų teisę turėti normalias gyvenimo sąlygas, būtina atsižvelgti į jų interesus, todėl siūlo neiškeldinti A. T. šeimos už užimamų tarnybinių patalpų.

19Ieškinys atmestinas.

202000-03-30 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus įsakymu Nr. 35 atsakovui Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkui A. T. suteikta tarnybinė gyvenamoji patalpa, esanti ( - ), kuri patikėjimo teise priklauso Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM, o atitinkamiems pareigūnams buvo pavesta teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti Su A. T. tarnybinės gyvenamosios patalpos sutartį (12 b.l.).

212000-03-31 departamentas su atsakovu sudarė tarnybinės gyvenamosios patalpos sutartį, sutarties 1 punkte nurodant, kad nuomotojas tarnybines gyvenamąsias patalpas suteikia nuomininkui jo darbo laikotarpiui Alytaus priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje (13-14 b.l.).

22Ieškovas atsakovo ir jo šeimos narių iškeldinimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų pagrindą nurodo tą aplinkybę, jog atsakovas nebedirba Alytaus priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, o nuo 2008-10-15 jis perkeltas iš Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko pareigų į Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko pareigas (29 b.l.), o pagal tarnybinių patalpų nuomos sutarties sąlygas ir Vidaus tarnybos statuto nuostatas, pasikeitus tarnybos vietovei, su atsakovu turi būti nutraukta tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, o atsakovas su šeima iškeldintas.

23Atsakovas, atsikirsdamas į ieškinį, įrodinėja, kad tarnybos vietovės pasikeitimas nėra pagrindas nutraukti tarnybinės gyvenamosios patalpos sutartį.

24Pažymėtina, jog bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia besikreipiančio į teismą asmens dispozityvumo principu pasirinktas ir ieškinyje nurodytas ieškinio pagrindas ir dalykas. Šalys neginčija ir todėl pripažintina, kad atsakovui buvo suteiktas butas atitinkantis tarnybinės gyvenamosios patalpos teisinį statusą. Taip pat svarbu išsiaiškinti, kokios normos taikytinos šios bylos civiliniams teisiniams santykiams.

252000-07-18 civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 4 str. 2 d. nustatyta, kad, esant civiliniams teisiniams santykiams, atsiradusiems iki naujojo Civilinio kodekso įsigaliojimo, naujasis Civilinis kodeksas taikomas toms teisėms ir pareigoms bei teisinėms situacijoms, kurios atsiranda jam įsigaliojus, taip pat toms teisėms ir pareigoms, kurios nors ir atsirado iki šio kodekso įsigaliojimo, tačiau įgyvendinamos jam galiojant. Pagal šio įstatymo 41 str. 4 d. naujojo Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios prievolių pabaigą, taikomos toms prievolėms, kurios pasibaigia įsigaliojus kodeksui. Šiuo atveju, esant ginčui dėl prievolės pasibaigimo, t.y. tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų, bylos šalių patalpų nuomos teisiniai santykiai tęsėsi įsigaliojus naujajam CK. Todėl tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo ginčo santykius reglamentuoja 2000 m. priimtas ir 2000-07-01 įsigaliojęs CK.

26CK 6.620 str. nurodyta, kada asmenys iškeldinami iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų- pasibaigus darbo sutarčiai (tarnybai). Todėl akivaizdu, kad iškeldinti atsakovą su šeima iš tarnybinių patalpų ieškovo nurodytu CK 6.620 str. pagrindu, nėra teisinio pagrindo, nes iškeldinimas iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų gali būti tik esant vienai sąlygai- pasibaigus darbo sutarčiai ( tarnybai) ir dėl to pasibaigus tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutarčiai (CK 6.618 str. 1 d.). Iš bylos aplinkybių matyti, kad pasikeitė tik atsakovo tarnybos vieta, atsakovo pareigos - tarnybos viršininko, nesikeitė.

27Pažymėtina, kad nuomos sutarties nutraukimas ir nuomininko iškeldinimas nėra tapatūs nuomos teisės institutai. Nuomos sutarties nutraukimas tai sutarties šalių veiksmai, dėl kurių pasibaigia nuomos teisiniai santykiai ir nuomininkas praranda teisę valdyti bei naudotis gyvenamąją patalpa, o iškeldinimas yra nuomos sutarties nutraukimo pasekmė, kai nuomininkas, pasibaigus nuomos sutarčiai ar šios sutarties nesudarius, atsisako ją patuštinti.

28Sprendžiant dėl tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo, tai pažymėtina, kad tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutartis visais atvejais yra terminuota, o jos termino pasibaigimo terminas apibrėžtas CK 6.618 str. 1 d. Šiame straipsnyje tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos terminas apibrėžiamas tokiomis sąlygomis: 1) turi pasikeisti darbo (tarnybos) pobūdis, arba 2) turi nutrūkti darbo santykiai su darbdaviu, arba 3) turi išnykti įstatymų nustatytos sąlygos.

292000-03-31 tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties, sudarytos tarp šalių, 1 punkte tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos terminas apibrėžtas A. T. darbo laikotarpiui Alytaus priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, tačiau sutarties 1 p. nereiškia nieko kito, kaip tik terminuotos tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties termino pasibaigimą, ieškovą perkėlus tarnauti į Panevėžį 2008-10-15 (suėjus sutarties terminui, sutartis baigiasi). Pasikeitus tarnybinių patalpų teisiniam reglamentavimui (CK 6.618 str. 1d., 2003 m. Vidaus tarnybos statutas), sudarytos nuomos sutarties sąlygų šalys nemodifikavo, todėl joje nustatytas terminas- darbo laikotarpiui Alytaus priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje liko nepakitęs.

30Sutarties nutraukimas teisme vienos iš šalies reikalavimu yra nuomos sutarties pasibaigimo būdas, o teismine tvarka sutartis gali būti nutraukta vienos iš šalių reikalavimu tik esant pagrindams, numatytiems nuomos sutartyje. Pagal tarnybinių patalpų nuomos sutarties 7 p., nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu gali būti nutraukta tik jeigu nuomininkas yra nutraukęs darbo sutartį su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu. Tačiau atsakovas nėra nutraukęs darbo sutarties su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu, tik yra pakeitęs tarnybos vietą, todėl ieškinys atmestinas.

31Atmetus ieškinį, iš ieškovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (CPK 92 str.).

32Vadovaudamasis LR CPK 268-270 str., teismas

33n u s p r e n d ž i a:

34ieškinį atmesti.

35Priteisti iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM valstybei 24 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

36Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. ieškovas prašo nutraukti nuomos sutartį Nr. 553 ir iškeldinti atsakovus iš... 3. Nurodė, kad atsakovas A. T. tarnybą valstybinėje priešgaisrinėje... 4. Vadovaujantis Tarnybinių gyvenamųjų patalpų suteikimo, apskaitos ir... 5. Remiantis jau minėtu įsakymu dėl tarnybinės patalpos suteikimo A. T.,... 6. 2007-10-29 atsakovas kreipėsi į departamentą su prašymu dėl tarnybinio... 7. Išnagrinėjus atsakovo prašymą, privatizavimo lengvatinėmis sąlygomis... 8. pasiūlyti pripažinti netekusiu galios 2007-12-28 įsakymą „Dėl... 9. Departamento direktoriaus 2008-06-10 įsakymu Nr. TE-220 „Dėl vidaus... 10. Iki galimybės pagal įstatymus privatizuoti tarnybines gyvenamąsias patalpas... 11. 2008-10-13 departamento direktoriaus įsakymu Nr. TE- 398 atsakovas A. T. nuo... 12. Vadovaujantis Tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 1 p., Vidaus... 13. Atsakovas 2010-04-20 raštu, prašė atsižvelgti į jo šeimos sunkumus ir... 14. Atsakovas A. T. su ieškiniu nesutinka, pateikė atsiliepimą į ieškinį... 15. Ieškovas teisingai nurodė, kad pasikeitė jo darbo vieta, tačiau jo darbo... 16. Mano, kad nutraukti sutartį ir iškeldinti iš tarnybinių gyvenamųjų... 17. Atsakovai R. T., S. T. ir A. T. į teismo posėdį neatvyko, tačiau joms... 18. Alytaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą (57-58 b.l.), o... 19. Ieškinys atmestinas.... 20. 2000-03-30 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM... 21. 2000-03-31 departamentas su atsakovu sudarė tarnybinės gyvenamosios patalpos... 22. Ieškovas atsakovo ir jo šeimos narių iškeldinimo iš tarnybinių... 23. Atsakovas, atsikirsdamas į ieškinį, įrodinėja, kad tarnybos vietovės... 24. Pažymėtina, jog bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia besikreipiančio į... 25. 2000-07-18 civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo... 26. CK 6.620 str. nurodyta, kada asmenys iškeldinami iš tarnybinių gyvenamųjų... 27. Pažymėtina, kad nuomos sutarties nutraukimas ir nuomininko iškeldinimas... 28. Sprendžiant dėl tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties... 29. 2000-03-31 tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties, sudarytos tarp... 30. Sutarties nutraukimas teisme vienos iš šalies reikalavimu yra nuomos... 31. Atmetus ieškinį, iš ieškovo priteistinos išlaidos, susijusios su... 32. Vadovaudamasis LR CPK 268-270 str., teismas... 33. n u s p r e n d ž i a:... 34. ieškinį atmesti.... 35. Priteisti iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM... 36. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...