Byla e2-4496-434/2018
Dėl delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teisėja Nida Solovjovienė, sekretoriaujant Irmai Oržekauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. ( - ) , atsakovo atstovui ( - ), viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „( - )“ ieškinį atsakovui ( - ) rajono savivaldybės administracijai dėl delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo 1824,55 eurus delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško jo įvykdymo ir visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Teismo posėdyje ieškovo atstovas ieškinį palaikė visiškai paaiškindamas, kad tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos rangos sutarties pagrindu ieškovas įsipareigojo atlikti sutartyje numatytus darbus, o atsakovas už atliktus darbus įsipareigojo laiku atsiskaityti. Ieškovui sutartyje nustatytu terminu neatlikus darbų, atsakovas priskaičiavo sutartyje nustatyto dydžio delspinigius, kurių ieškovas neginčijo. Tačiau ieškovui atlikus visus darbus, atsakovas sutartyje nustatytu terminu už juos laiku neatsiskaitė, taip pažeisdamas sutartį, kurios 12.1.1.1. p. pagrindu ieškovas paskaičiavo delspinigius, kuriuos iš atsakovo ir prašo priteisti. Atsakovo atstovo nurodyti argumentai, kad atsakovas neprivalo mokėti delspinigių dėl to, kad apmokėjimas už atliktus darbus persikėlė į kitus metus dėl ieškovo kaltės, niekuo nepagrįsti, nes nei konkurso sąlygose, nei sutartyje nebuvo numatyta jokia išlyga, kad persikėlus apmokėjimui už atliktus darbus į kitus metus, atsakovas sutartyje nustatytu terminu neprivalo atsiskaityti ar kad tokiu atveju nebus skaičiuojami delspinigiai, tuo labiau, kad projektas buvo finansuojamas ne tik iš valstybės, bet ir iš savivaldybės biudžeto lėšų. Ieškovo nuomone, už tai, kad ieškovas vėlavo atlikti darbus, jis atsakovui sumokėjo sutartyje nustatyto dydžio delspinigius, o kadangi atsakovas sutartyje nustatytu terminu neatsiskaitė, taip pat privalo ieškovui mokėti sutartyje nustatyto dydžio delspinigius, nes sutartį šalys privalo vykdyti vadovaujantis lygiateisiškumo, proporcingumo principais. Nesutinka su atsakovo atstovo teismo posėdyje pareikštu reikalavimu taikyti ieškinio senatį, kadangi ieškinio senaties terminas dėl delspinigių priteisimo turi būti skaičiuojamas nuo ieškinio padavimo teisme dienos atgal už 6 mėn., t.y. už laikotarpį nuo 2017-09-26 d., todėl jis nėra praleistas. Todėl prašo ieškinį tenkinti visiškai bei priteisti visas turėtas ieškovo bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 41 eurus žyminio mokesčio ir 500 eurų atstovavimo išlaidų.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko, procesiniuose dokumentuose nurodydamas, kad pagal tarp šalių sudarytą sutartį buvo uždelsta apmokėti už atliktus darbus tik todėl, kad už tinkamai atliktus darbus finansavimas buvo skiriamas iš Valstybės investicijų programų tik vieneriems biudžetiniams metams ir negali būti perkeliamos į kitus metus, nes nepanaudotos tikslinės lėšos turi būti grąžinamos į biudžetą. Tuo tarpu ieškovas laiku neatliko sutartyje numatytų darbų, tokiais veiksmais pažeisdamas sutarties sąlygas, dėl ko darbai persikėlė į kitus metus, t.y. iš 2015 į 2016 m., o finansavimo sutartis, atlikus privalomas procedūras, buvo pasirašyta tik 2016-06-08 d., todėl su ieškovu buvo atsiskaityta nedelsiant po šios sutarties pasirašymo. Atsakovo nuomone, kadangi dėl laiku neatliktų darbų kaltas pats ieškovas, dėl ko darbai persikėlė į kitus metus, o finansavimą savivaldybė, atlikusi reikiamas procedūras, gavo tik po sutarties pasirašymo 2016-06-08 d., todėl ši aplinkybė sąlygojo atsakovo vėlavimą atsiskaityti už ieškovo atliktus darbus.

6Atsakovo atstovas teismo posėdyje tokius argumentus palaikė, dėl ko prašo ieškinį atmesti, nes atsakovo veiksmuose nėra nepagrįsto uždelsimo atsiskaityti ieškovui už atliktus darbus nustatytu laiku požymių, savalaikis neatsiskaitymas buvo sąlygotas ieškovo veiksmų, t.y. jei pagal sutartis ieškovas darbus būtų atlikęs laiku, sutartyse nustatytais terminais, atsakovas būtų turėjęs galimybę ieškovo pateiktas sąskaitas už atliktus darbus apmokėti sutartyse nustatytu laiku. Ieškovui darbų laiku neatlikus, pasikeitė finansavimo šaltinis ir 2016 m. finansavimas iš Valstybės investicijų programos lėšų buvo skirtas 2016-06-08 d., kas ir įtakojo atsakovo vėlavimą atsiskaityti už ieškovo atliktus darbus. Be to, teismo posėdyje atsakovo atstovas pareiškė prašymą ieškovo reikalavimui priteisti delspinigius taikyti ieškinio senatį, nes paskutiniai mokėjimai ieškovui už atliktus darbus pagal sutartis buvo atlikti 2016-11-21 ir 2016-11-29 d., su juo pilnai atsiskaitant bei išskaičiuojant delspinigius dėl sutarties pažeidimo, apie ką ieškovas buvo informuotas 2016-11-02 d. raštais, todėl ieškovui nuo tada ir turi būti skaičiuojamas ieškinio senaties terminas dėl reikalaujamų delspinigių priteisimo, kuris šiuo atveju yra praleistas, todėl ir šiuo pagrindu prašo ieškinį atmesti.

7Ieškinys atmestinas.

8Teismas, vadovaudamasis įstatymu, įvertina visus byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.). Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 str.).

9Bylos duomenys rodo, kad 2015-07-15 d. šalys pasirašė rangos darbų sutartį (toliau Sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo savo jėgomis ir rizika per sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą parengti mokslo paskirties pastato ( - ), kapitalinio remonto techninį darbo projektą ir atlikti mokslo paskirties ( - ) „( - ) vidurinės mokyklos pastato kapitalinio remonto darbus, o atsakovas įsipareigojo sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui sutarties kainą.

10Vykdant šią sutartį, tarp šalių kilo ginčas dėl delspinigių sumokėjimo už laiku neapmokėtus darbus sutartyje nustatyta tvarka. Ieškovas, pripažindamas aplinkybę, kad jis vėlavo atlikti darbus pagal šią sutartį, dėl ko atsakovas išskaičiavo sutartyje nustatyto dydžio delspinigius, nurodė, kad ir atsakovas, pateikus jam dokumentus apmokėjimui, pagal sutartyje nustatytus terminus laiku neapmokėjo, todėl prašo priteisti iš atsakovo sutartyje nustatyto dydžio delspinigius. Atsakovas, pripažindamas, kad sutartyje nustatytais terminais su ieškovu laiku neatsiskaitė, nurodydamas priežastis, jog ieškovui pažeidus darbų atlikimo terminą ir persikėlus darbams į kitus metus, pasikeitus finansavimo šaltiniui ir atlikus būtinus finansavimo gavimui reikalingus veiksmus bei gavus finansavimą, su ieškovu pilnai atsiskaitė už visus atliktus darbus 2016-11-29 d., todėl prašo taikyti ieškinio senatį, nes reikalavimui dėl delspinigių priteisimo taikomas 6 mėnesių sutrumpintas ieškinio senaties terminas, dėl ko prašo ieškinį atmesti.

11Bylos duomenys patvirtina, kad 2016-10-24 d. Darbų perdavimo-priėmimo aktu Statybos objektą ieškovas perdavė, o atsakovė priėmė atliktus šio objekto darbus. Ieškovas pripažino, kad nors ir vėluodama, atsakovė už atliktus darbus pagal sutartį galutinai atsiskaitė 2016-11-29. Tos pačios dienos raštu ieškovė pateikė atsakovei pretenziją dėl delspinigių sumokėjimo už pavėluotai apmokėtas sąskaitas, tačiau atsakovė tą daryti atsisakė motyvuodama tuo, kad atsiskaityti su ieškove vėlavo dėl pačios ieškovės kaltės, t.y. jos laiku neatliktų darbų, dėl ko turėjo iš naujo kreiptis ir gauti finansavimą šiam projektui, nes darbai persikėlė į kitus metus.

12Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (LR CK 1.124 str.). Ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Bendroji taisyklė yra ta, kad ieškinio senaties termino eiga prasideda nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (LR CK 1.127 str. 1 d.) Viena šios taisyklės išimčių numatyta CK 1.127 str. 2 d., kurioje įtvirtinta, jog tais atvejais, kai prievolei įvykdyti yra nustatytas terminas, tai iš tokios prievolės atsirandančio reikalavimo ieškinio senaties terminas prasideda pasibaigus prievolės įvykdymo terminui. Netesybos, tai įstatymu, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Pagal įstatyme nustatytą taisyklę, netesybos pradedamos skaičiuoti nuo tada, kai skolininkas neįvykdo prievolės arba įvykdo netinkamai. Analogišką sąlygą šalys nustatė ir Sutarties 12.1.1.1.1. p., kuriame numatė, kad užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatytu laiku, Rangovui moka 0,02 proc. neapmokėtų Darbų kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Sutarties 4.8 p. buvo numatyta, kad užsakovas privalo sumokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 30 d. nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. Atsakovė neneigia ieškovės nurodytos aplinkybės, kad pagal pateiktus mokėjimo dokumentus uždelsė su ieškove atsiskaityti, tačiau bylos duomenys patvirtina, kad su ieškove galutinai už visus atliktus darbus atsiskaitė 2016-11-29 d., ko neneigia ir ieškovė, kuri tos pačios dienos raštu paprašė sumokėti ir delspinigius. Nors ieškovė ieškinyje nurodo, kad tikėjosi, jog atsakovė gera valia sumokės delspinigius už tuos laikotarpius, už kuriuos vėlavo atsiskaityti už atliktus darbus, tačiau atsakovei 2016-11-29 d. galutinai atsiskaičius už atliktus darbus, ieškovei tapo žinoma aplinkybė, jog atsakovė nesiruošia gera valia mokėti delspinigių, savo raštuose ieškovei nurodydama ir tokio atsisakymo sumokėti delspinigius argumentus: kad administracijos veiksmuose nėra nepagrįsto uždelsimo atsiskaityti ieškovei už atliktus darbus požymių, nes savalaikis neatsiskaitymas buvo iš esmės įtakotas pačios ieškovės veiksmų dėl darbų neatlikimo sutartyje nustatytu laiku. Be to, savo procesiniuose dokumentuose ieškovė pripažino, kad jiems pareiškus kelias pretenzijas dėl delspinigių sumokėjimo, atsakovė savo raštais, iš kurių paskutinis datuotas 2017-02-01 d., atsisakė juos sumokėti. Tuo tarpu ieškovo atstovas teismo posėdyje nurodė, kad delspinigius ieškovas paskaičiavo už laikotarpį nuo 2017-09-26 d., t.y. už pusės metų laikotarpį iki ieškinio teismui pateikimo dienos 2018-03-26 d., kai tuo tarpu tiek įstatymai, tiek sutartis (CK 1.127 str. 2 d., sutarties 12.1.1.1.1. p.) numatė, jog delspinigiai gali būti skaičiuojami už laikotarpį, kai pažeidžiamas prievolės įvykdymo terminas, už kiekvieną uždelstą dieną mokant po 0,02 procento neapmokėtų Darbų kainos. Kadangi byloje tiek pateiktais dokumentais, tiek pačių šalių paaiškinimais nustatyta, kad atsakovė už atliktus darbus pagal rangos sutartį galutinai atsiskaitė su ieškove 2016-11-29 d., todėl delspinigiai galėjo būti skaičiuojami už laikotarpį nuo pavėlavimo apmokėti už atliktus darbus dienos iki kol galutinai buvo atsiskaityta, t.y. ne vėliau kaip iki 2016-11-29 d.

13Kadangi ieškinį teismui ieškovas dėl delspinigių priteisimo pateikė tik 2018-03-26 d., o tai savo ruožtu reiškia, kad ieškovas prašo priteisti delspinigius, praleidęs ieškinio senaties terminą, todėl ieškinys atmetamas, atsakovui paprašius taikyti ieškinio senatį (CK 1.131 str.1 d.). Ieškovas ieškinio senaties termino atnaujinti neprašė, jokių svarbių priežasčių, dėl kurių jis buvo praleistas, nenurodė.

14Be to, tarp šalių sudarytos rangos sutarties 12.1.1.1. punktas, kuriuo remiasi ieškovė, prašydama priteisti iš atsakovės delspinigius, numato, kad užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,02 proc. neapmokėtų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną dieną. Teismo vertinimu, atsakovės atstovo nurodyti argumentai, kad savivaldybė su rangovu už atliktus darbus 2016 m. sutartyje nustatytais terminais neatsiskaitė tik todėl, kad ieškovė, kaip buvo numatyta sutartyje, darbų neužbaigė 2015 m., kuriems ir buvo skirtas finansavimas pagal šį projektą, taip pažeisdama sutarties sąlygas, ko neneigia ir ieškovė, dėl ko tiems metams skirtos lėšos turėjo būti grąžintos į biudžetą, o darbams persikėlus į kitus metus, atsakovė turėjo iš naujo įvykdyti finansavimo gavimui būtinas naujas procedūras, dėl ko ir neturėjo galimybės už atliktus darbus atsiskaityti sutartyje nustatytais terminais, o gavus reikiamą finansavimą, su ieškove buvo iš karto atsiskaityta, laikytini pagrįstais, nes tą patvirtina ir byloje esantys rašytiniai dokumentai. Visos šios byloje nustatytos aplinkybės duoda pagrindo išvadai, kad šiuo atveju atsakovės veiksmuose nėra nepagrįsto delsimo atsiskaityti už atliktus darbus požymių, todėl ir dėl to ieškovės ieškinys dėl delspinigių priteisimo negalėtų būti tenkinamas.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 270 str., teismas

Nutarė

16ieškovo UAB „( - )“ ieškinį atsakovui ( - ) rajono savivaldybės administracijai dėl delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti.

17Sprendimas per 30 d. nuo priėmimo gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmus.

Proceso dalyviai