Byla I-510-162/2013

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Dalia Gumuliauskienė, susipažinusi su pareiškėjos S. M. skundu atsakovams – Kretingos rajono savivaldybei, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui A. D. dėl Kretingos miesto tarybos 1991 m. lapkričio 7 d. sprendimo „Dėl papildomų žemės sklypų suteikimo“ dalies, Kretingos rajono architekto 1992 m. rugsėjo 14 d. namų valdos, esančios ( - ), žemės sklypo, turinčio 926 kv. m. ploto, schemos, Kretingos rajono valdybos 1992 m. spalio 1 d. potvarkio Nr. 473v „Dėl žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo“ dalies panaikinimo, ir rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi prašymą dėl skundo padavimo termino atnaujinimo,

Nustatė

2pareiškėja 2013 m. vasario 18 d. kreipėsi skundu į teismą, prašydama panaikinti:

31) Kretingos miesto tarybos 1991 m. lapkričio 7 d. I šaukimo 13 sesijoje priimtą sprendimą „Dėl papildomų žemės sklypų suteikimo“, dalyje, kurioje nuspręsta leisti pakoreguoti žemės sklypo, adresu ( - ), ribas, papildomai suteikiant 230 kv. m. ploto žemės sklypą;

42) Kretingos rajono architekto 1992 m. rugsėjo 14 d. atliktą D. R. E., A., namų valdos, esančios ( - ), žemės sklypo, turinčio 926 kv. m. ploto, schemą;

53) Kretingos rajono valdybos 1992 m. spalio 1 d. potvarkį Nr. 473v „Dėl žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo“, dalyje, kurioje nusprendė leisti R. E. D. nusipirkti 926 kv. m. ploto žemės sklypą, adresu ( - ), už 5928 rub.

6Nurodo, kad apie skundžiamus administracinius aktus pareiškėjai tapo žinoma tik Klaipėdos apygardos teismo nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. I-171-583/2013, kadangi anksčiau administraciniai aktai pareiškėjai nebuvo įteikti ar kitaip paviešinti. Pažymi, jog minėtoje byloje ji yra įtraukta trečiuoju suinteresuotu asmeniu. Nurodo, kad pareiškėjas A. D. savo reikalavimus tikslino ne vieną kartą, o pradinis pareiškėjo ieškinys su priedais pareiškėjai nebuvo įteiktas. Teigia, jog minėta byla yra pasirengimo stadijoje, todėl nėra aiškus galutinis pareiškėjo skundo dalykas, be to skundžiamo 1991 m. lapkričio 7 d. sprendimo 2 punkto priedo Nr. 2 iki šiol nėra gavusi ir jo turinys tik numanytinas.

7Pripažįsta, kad apie skundžiamus administracinius teisės aktus pareiškėjai tapo žinoma gavus iš Kretingos rajono apylinkės teismo pareiškėjo A. D. 2012 m. gegužės 9 d. patikslintą ieškinį, tačiau iš šio ieškinio bei prie jo pridėtų dokumentų kopijų nebuvo pagrindo manyti, kad šiais administraciniais aktais yra pažeidžiamos pareiškėjos teisės, nes pagal pateiktą ieškinį buvo ginčijamas tik Nacionalinės žemės tarnybos Kretingos rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. rugsėjo 20 d. įsakymas. Ir tik vėliau paaiškėjo, kad ginčas kyla ne dėl matininkų neteisingai pažymėtų gretimų žemės sklypų ribų, o dėl valstybės institucijų veiksmų teisėtumo, kurių pasekoje dviem naudotojams buvo suteikta ta pati žemės sklypo dalis. Mano, jog nurodytos aplinkybės patvirtina, kad tik 2013 m. sausio 22 d. pareiškėjai tapo žinoma apie ginčijamų administracinių aktų įtaką pareiškėjos teisėms ir pareigoms, todėl skundo padavimo terminą praleido dėl svarbios priežasties ir prašo jį atnaujinti.

8Konstatuojama

9Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

10Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 34 straipsnio 1 dalis numato, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1-7 punktuose. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad prašyme atnaujinti terminą nurodomos termino praleidimo priežastys ir pateikiami praleidimo priežastis patvirtinantys įrodymai.

11Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalies prasme svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik tos aplinkybės, kurios objektyviai trukdė per įstatymo nustatytą laikotarpį kreiptis į teismą, t.y. nepriklausė nuo subjekto, kuris kreipiasi į teismą, valios. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis gali būti pripažintos tik objektyvios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis dėl pažeistos teisės gynimo.

12Iš Klaipėdos apygardos administraciniame teisme nagrinėjamos administracinės bylos Nr. I-171-583/2013 prijungtos medžiagos matyti, jog 2012 m. balandžio 17 d. A. D. ieškiniu (vėliau patikslintu ieškiniu) kreipėsi į Kretingos rajono apylinkės teismą dėl žemės sklypų ribų nustatymo (t. 1, b.l. 1-2). Pažymėtina, jog ieškinys buvo pareikštas atsakovei S. M., o trečiuoju suinteresuotu asmeniu buvo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos žemėtvarkos skyrius. Kartu su pateiktu ieškiniu buvo pateikti priedai, kuriuose buvo: Lietuvos Respublikos Kretingos miesto tarybos 1991 m. lapkričio 7 d. sprendimas „Dėl papildomų žemės sklypų suteikimo“ (t. 1, b.l. 27), Kretingos rajono valdybos 1992 m. spalio 1 d. potvarkis Nr. 473v „Dėl žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo“ ir priedas (t. 1, b.l. 29, 31), Kretingos rajono architekto 1992 m. rugsėjo 14 d. D. R.-E., A., namų valdos, esančios ( - ), žemės sklypo schema (t. 1, b.l. 30). 2012 m. gegužės 11 d. Kretingos rajono apylinkės teismas pranešimu Nr. 2-623-824/2012 (t. 1, b.l. 60) pranešė atsakovei S. M., kad Kretingos rajono apylinkės teisme yra priimtas ieškovo A. D. ieškinys atsakovei S. M., trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos žemėtvarkos skyriui dėl žemės sklypų ginčo ribų nustatymo. Šiuo pranešimu atsakovei S. M. buvo išsiųstas ieškinio nuorašas su priedais – viso 25 lapai. Taigi, aptarti įrodymai patvirtina, kad Kretingos rajono apylinkės teismas S. M. administracinėje byloje Nr. I-510-162/2013 (t.y. byloje, kurioje sprendžiamas termino atnaujinimo klausimas) ginčijamus administracinius aktus išsiuntė 2012 m. gegužės 11 d. 2012 m. birželio 20 d. buvo pateiktas atsakovės S. M. advokato Osvaldo Martinkaus parengtas atsiliepimas į ieškinį (t. 1, b.l. 64-66). Iš pateikto atsiliepimo matyti, jog atsakovė suprato, kad ieškovo pateiktas ieškinys įtakoja jos teises, nes nurodė, jog ginčo žemės dalis yra jos privatinė nuosavybė, be to pateikė nuorodą į Kretingos rajono architekto 1992 m. rugsėjo 14 d. D. R. E., A., namų valdos, esančios ( - ), žemės sklypo schemą, teigiant, jog šiose kopijose nurodyti skirtingi sklypo išmatavimai. Atsiliepime taip pat nurodė, jog ginčas teismingas ne bendrosios kompetencijos teismui, o administraciniam, todėl suprato, jog ginčas vėliau gali būti nagrinėjamas administraciniame teisme ir jis įtakos pareiškėjo teises ir teisėtus interesus. Pabrėžtina, jog visa žemės sklypo ( - ) formavimo byla 2012 m. gruodžio 13 d. kaip atskiras priedas įteiktas S. M. atstovui advokatui Osvaldui Martinkui (t. 1, b.l. 148). Be to, 2012 m. gruodžio 13 d. S. M. atstovas advokatas Osvaldas Martinkus susipažino su administracines bylos Nr. I-171-583/2013 bylos medžiaga (t. 1, b.l. 167).

13Administracinių teismų praktikoje pranešimui apie individualų skundžiamą aktą prilyginama situacija, kai suinteresuotam asmeniui tampa žinoma informacija, reikalinga teisei kreiptis gynybos į teismą realizuoti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14-110/07). Šiuo atveju pareiškėja S. M. kreipėsi į teismą tik 2013 m. vasario 18 d., nors jai 2012 m. gegužės 11 d. Kretingos rajono apylinkės teismas pranešimu Nr. 2-623-824/2012 išsiuntė ieškinio nuorašą su priedais, kuriose buvo pareiškėjos ginčijami administraciniai aktai (pripažįsta, kad jai buvo žinomi šie administraciniai aktai, kai gavo iš Kretingos rajono apylinkės teismo pareiškėjo A. D. 2012 m. gegužės 9 d. patikslintą ieškinį). Taip pat pažymėtina, jog 2012 m. gruodžio 13 d. atskiri priedai buvo pateikti S. M. atstovui advokatui Osvaldui Martinkui, kuris 2012 m. gruodžio 13 d. susipažino su administracine byla. Taigi, atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, nėra pagrindo konstatuoti, jog S. M. nežinojo apie ginčijamus administracinius aktus. Priešinai, aptarti įrodymai akivazdžiai patvirtina, kad ginčijamų administracinių aktų kopijas jai Kretingos rajono apylinkės teismas išsiuntė dar 2012 m. gegužės 11 d., jos atstovas advokatas Osvaldas Martinkus 2012 m. gegužės 30 d. patekė atsiliepimą į ieškinį, kas leidžia spręsti, jog tiek pareiškėjai, tiek jos atstovui visa faktinė ir teisinė situacija bei ginčijami administraciniai aktai buvo žinomi atsiliepimo į ieškinį pateikimo metu – 2012 m. gegužės 30 d.

14Kaip ir minėta, Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalies prasme svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik tos aplinkybės, kurios objektyviai trukdė per įstatymo nustatytą laikotarpį kreiptis į teismą, t.y. nepriklausė nuo subjekto, kuris kreipiasi į teismą, valios. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis gali būti pripažintos tik objektyvios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis dėl pažeistos teisės gynimo. Tokios priežastys kaip neapsisprendimas, savalaikis procesinių teisių neįgyvendinimas negali būti pripažįstamos svarbiomis, sprendžiant praleisto termino atnaujinimo klausimą.

15Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu teismas konstatuoja, kad teisinių prielaidų skundo padavimo termino atnaujinimui nėra, todėl jis netenkinamas ir prašymą dėl administracinių aktų panaikinimo atsisakoma priimti (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

16Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, 33 straipsnio 1 dalimi, 34 straipsniu, 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 105 straipsnio 1 dalimi, 106 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

17pareiškėjos S. M. prašymo dėl termino atnaujinimo paduoti skundui dėl Kretingos miesto tarybos 1991 m. lapkričio 7 d. sprendimo „Dėl papildomų žemės sklypų suteikimo“ dalies, Kretingos rajono architekto 1992 m. rugsėjo 14 d. namų valdos, esančios ( - ), žemės sklypo, turinčio 926 kv. m. ploto, schemos, Kretingos rajono valdybos 1992 m. spalio 1 d. potvarkio Nr. 473v „Dėl žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo“ dalies panaikinimo netenkinti.

18Pareiškėjos S. M. skundą atsakovams – Kretingos rajono savivaldybei, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui A. D. dėl Kretingos miesto tarybos 1991 m. lapkričio 7 d. sprendimo „Dėl papildomų žemės sklypų suteikimo“ dalies, Kretingos rajono architekto 1992 m. rugsėjo 14 d. namų valdos, esančios ( - ), žemės sklypo, turinčio 926 kv. m. ploto, schemos, Kretingos rajono valdybos 1992 m. spalio 1 d. potvarkio Nr. 473v „Dėl žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo“ dalies panaikinimo atsisakyti priimti.

19Įsiteisėjus teismo nutarčiai, skundą su priedais grąžinti pareiškėjai.

20Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant jį per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Dalia Gumuliauskienė,... 2. pareiškėja 2013 m. vasario 18 d. kreipėsi skundu į teismą, prašydama... 3. 1) Kretingos miesto tarybos 1991 m. lapkričio 7 d. I šaukimo 13 sesijoje... 4. 2) Kretingos rajono architekto 1992 m. rugsėjo 14 d. atliktą D. R. E., A.,... 5. 3) Kretingos rajono valdybos 1992 m. spalio 1 d. potvarkį Nr. 473v „Dėl... 6. Nurodo, kad apie skundžiamus administracinius aktus pareiškėjai tapo žinoma... 7. Pripažįsta, kad apie skundžiamus administracinius teisės aktus... 8. Konstatuojama... 9. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1... 10. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 34 straipsnio 1... 11. Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalies prasme... 12. Iš Klaipėdos apygardos administraciniame teisme nagrinėjamos... 13. Administracinių teismų praktikoje pranešimui apie individualų skundžiamą... 14. Kaip ir minėta, Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1... 15. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu teismas konstatuoja, kad... 16. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų... 17. pareiškėjos S. M. prašymo dėl termino atnaujinimo paduoti skundui dėl... 18. Pareiškėjos S. M. skundą atsakovams – Kretingos rajono savivaldybei,... 19. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, skundą su priedais grąžinti pareiškėjai.... 20. Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama...