Byla 2S-186-198/2015
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo L. M

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Jonaitienė, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo V. A. atskirąjį skundą dėl Biržų rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-700-948/2014 pagal pareiškėjo V. A. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo L. M.

Nustatė

2Pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą, kad po mamos O. A. mirties 2003-10-02, faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti, priėmė jos palikimą.

3Biržų rajono apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 10 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2014-12-18 pateikti duomenis apie D. V. turto paveldėtojus, jų asmens duomenis ir gyvenamąsias vietas. Nustačius šiuos asmenis, pareiškėją įpareigojo jiems paruošti patikslinto pareiškimo egzempliorius ir pateikti teismui, kad šiems suinteresuotiems asmenims būtų galima juos išsiųsti atsiliepimams į pareiškimą pateikti (LR CPK 111 str. 2 d. 2 p.).

4Atskiruoju skundu pareiškėjas V. A. prašo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Pareiškėjo nuomone teismo nutartis yra neteisėta ir turi būti panaikinta. Notarės D. D. išduotoje pažymoje nurodyta, kad po O. A. mirties dėl palikimo niekas nesikreipė. Pareiškime pareiškėjas V. A. nurodė, kad jis ir sesuo yra mirusiosios vaikai, o D. V., O. A. vaikas, mirusi. Nurodo, kad daugiau įpėdinių nėra.

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

7Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nustatytas pareiškėjui terminas trūkumams pašalinti, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

8Biržų rajono apylinkės teismas pareiškėjo V. A. pareiškimą suinteresuotam asmeniui L. M. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo priėmė 2014-07-28 (b.l.3). Kartu su pareiškimu pateikė teismui Biržų rajono I-ojo notaro biuro 2014-06-20 raštą Nr.S-251, iš kurio turinio matyti, kad Biržų rajono I –ajame notaro biure nėra užvestos paveldėjimo bylos po O. A. (pareiškėjo motinos) , mirusios 2013-10-02, mirties (b.l.14). Teismas 2014-09-08 nutartimi paskyrė bylą nagrinėti teismo posėdyje (b.l.21). Suinteresuotas asmuo L. M. pateikė 2002-10-24 O. A. testamentą, iš kurio turinio matyti, kad testatorė visą savo turtą, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų, paliko savo dukrai D. V., kuri mirė 2014-05-03 (b.l.39-41). Pasvalio rajono I-asis notarų biuras 2014-12-05, atsakydamas į teismo paklausimą pranešė, kad dėl D. V., mirusios 2014-05-03, turto paveldėjimo niekas nesikreipė, notaro biure nėra užvestos paveldėjimo bylos ( b.l.41-43). Teismas 2014-12-10 nustatė pareiškėjui V. A. terminą iki 2014-12-18 pašalinti pareiškimo trūkumus: pateikti duomenis apie D. V. turto paveldėtojus, jų asmens duomenis ir gyvenamąsias vietas, nustačius minėtus asmenis paruošti jiems patikslinto pareiškimo egzempliorius ir pateikti teismui.

9Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo 2014-12-10 nutarties, kuria nustatytas pareiškėjui terminas trūkumams pašalinti, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas

10Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, nustatydamas pareiškėjui terminą trūkumams pašalinti, netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, susijusias su juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymu bei reglamentuojančias bylų nagrinėjimą ypatingosios teisenos tvarka, todėl nėra pagrindo skundžiamą nutartį laikyti teisėta ir pagrįsta.

11Pirmos instancijos teismas sprendė, kad pareiškėjo pareiškimas turi trūkumų, kadangi pareiškėjas nepateikė duomenų apie D. V. turto paveldėtojus, jų asmens duomenis ir gyvenamąsias vietas. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apylinkės teismo išvada, kad pareiškėjo pareiškimas turi trūkumų ( CPK 111 str.). Pažymi, kad pareiškėjas reikalavimą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą, kad po mamos O. A. mirties 2003-10-02, faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti, priėmė jos palikimą, grindžia notarės D. D. išduota pažyma, kurioje nurodyta, kad po O. A. mirties dėl palikimo niekas nesikreipė. Atskirajame skunde pareiškėjas nurodo, kad daugiau įpėdinių nėra. Pažymėtina, kad prieš taikant ieškinio trūkumų šalinimo institutą pareiškime nenurodžius visų, teismo nuomone, bylos baigtimi suinteresuotų asmenų, būtina atsižvelgti į tai, kad suinteresuoti asmenys, jei teismo nuomone tokių yra, į bylą gali būti įtraukiami ir vėliau, po bylos iškėlimo, bylos nagrinėjimo teisme metu. Suinteresuoti asmenys į bylą gali įstoti jų pačių iniciatyva, motyvuotu dalyvaujančių byloje asmenų prašymu arba teismo iniciatyva (CPK 47 str. 1 d.). Bendroji civilinio proceso taisyklė, kad teismas neturi teisės spręsti klausimo dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų (CPK 266 str.) reiškia, kad pareiškėjas, laisvai disponuodamas savo procesinėmis teisėmis (CPK 13 straipsnis), sprendžia, kam pareikšti savo materialinį teisinį reikalavimą. Dėl to tam tikro asmens, kuris, teismo nuomone, taip pat turėtų būti įtrauktas kaip suinteresuotas asmuo, nenurodymas neturėtų būti kvalifikuojamas kaip pareiškimo trūkumas ir neturėtų būti taikomi tokio kvalifikavimo teisiniai padariniai. Be to, bylos dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo nagrinėjamos ypatingąja teisena ( CPK 444-448 str.). Nagrinėjantis bylą šio Kodekso V dalyje nustatyta tvarka teismas turi imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės (CPK 443 str. 8 d.). Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad ypatingosios teisenos bylos yra nedispozityvios, šiose bylose teismas turi būti aktyvus (CPK 179 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2009; 2005 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2005, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-29/2010). Dėl išdėstyto, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai per trūkumų šalinimo institutą nustatė pareiškėjui terminą iki 2014-12-18 pateikti duomenis apie D. V. turto paveldėtojus, jų asmens duomenis ir gyvenamąsias vietas. Pirmos instancijos teismas manydamas, kad Biržų rajono I-ojo notaro biuro 2014-06-20 raštas Nr.S-251 ir Pasvalio rajono I-ojo notaro biuro 2014-12-05 raštas Nr.218 (b.l.14,42) bei paties pareiškėjo paaiškinimas, kad nėra daugiau įpėdinių nėra pakankamai informatyvūs, turėjo pareigą pasiūlyti pareiškėjui tokius duomenis pateikti ir savo iniciatyva, naudojantis viešais registrų duomenimis, tokius duomenis nustatyti.

12Pareiškėjas, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, turi nurodyti visus tuo juridinę reikšmę turinčiu faktu suinteresuotus asmenis. Tačiau, kaip jau buvo nurodyta pirmiau šioje nutartyje, pagal CPK 443 straipsnio 8 dalį teismas, nagrinėjantis bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, turi imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ši teismo pareiga kartu reiškia pareigą nustatyti ir įtraukti dalyvauti byloje visus ja suinteresuotus asmenis. Taigi, jeigu paaiškėja, kad nagrinėjama byla susijusi su atitinkamo asmens teisėmis ir pareigomis, teismas savo iniciatyva šaukia jį dalyvauti byloje kaip suinteresuotą asmenį (CPK 443 str. 3 d.). Bylos dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo turi būti nagrinėjamos įtraukus į jas visus suinteresuotus asmenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. liepos mėn. 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal J. R. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-430/2006; 2007 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal A. J. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-159/2007). CPK 443 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad suinteresuotas asmuo byloje yra kiekvienas asmuo, su kurio teisėmis ir pareigomis yra susijusi nagrinėjama byla.

13Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į ypatingosios teisenos tvarka nagrinėjamų bylų specifiką, netinkamai pritaikė procesines teisės normas, reglamentuojančias procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutą, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 290 straipsniu, teismas

Nutarė

15Biržų rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 10 d. nutartį panaikinti ir civilinę bylą Nr.2-17-948/2015 perduoti nagrinėti Biržų rajono apylinkės teismui.

Ryšiai