Byla 2-1047-547/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant Danguolei Lukošiūnienei, dalyvaujant pareiškėjai L. S., jos atstovui advokatui Giedriui Bučinskui išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos L. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Varėnos rajono savivaldybės administracijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėja pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad L. S. priklausančiame žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ) buvo sodyba (gyvenamasis namas ir ūkiniai pastatai).

3Pareiškėja nurodo, kad ji 2009-06-23 įgijo nuosavybėn 0,33 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypą, esantį ( - ) k., Varėnos r. sav., kurio unikalus Nr. ( - ). Šis žemės sklypas patenka į valstybinį kompleksinį Ūlos kraštovaizdžio draustinį.

4Pareiškėja nurodo, kad jos duomenimis šiame žemės sklype iki 1945 metų buvo E. K. sodyba, t.y. gyvenamasis namas ir ūkio pastatai, kurie sudegė, tačiau dokumentų, tiesiogiai patvirtinančių šį faktą, nėra. Pareiškėja nurodo, kad prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę, nes pagal Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p., tokio fakto nustatymas leistų (sudarytų galimybę) pareiškėjai statyti (atstatyti) statinius (sodybą) žemės sklype. Pareiškėja nurodė, kad negali kitokia, t.y. ne teismo tvarka gauti dokumentus, patvirtinančius faktą, jog pareiškėjos dabar turimame sklype buvo E. K. sodyba. Pareiškėjos teigimu jos turimi archyvo dokumentai netiesiogiai patvirtina sodybos buvimo ir jos sudegimo faktą.

5Teismo posėdžio metu pareiškėja nurodė, kad jos turimais duomenimis K. E. sodyba su gyvenamuoju namu ir statiniais sudegė. Nurodė, kad išlietų pamatų ten nebuvo, jokių medžių nėra išlikę. Pareiškėja bei teismo posėdžio metu kalbėjęs jos atstovas prašė tenkinti pareiškimą.

6Suinteresuotas asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos pateikė atsiliepimą (b.l. 20-22), kuriuo nesutinka su pareiškimu ir prašo pareiškėjos pareiškimą atmesti. Suinteresuoto asmens teigimu pareiškėjos pateiktų duomenų nepakanka nustatyti juridinį faktą, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype buvo sodyba – gyvenamasis namas su priklausiniais, jo teigimu su pareiškimu pateikti dokumentai neįrodo prašomo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad iš pareiškėjos pateiktų duomenų matyti, kad E. K. gyveno ( - ) kaime, tačiau šiame kaime yra ir buvo daug sodybų, o iš pateiktų duomenų nustatyti, kad E. K. gyveno būtent pareiškėjai priklausančiame sklype, neįmanoma.

7Suinteresuotas asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba nurodo, kad pareiškėjos pateikti duomenys yra prieštaringi: 1945-01-25 aktas patvirtina, kad apie 1944 m. sudegė dalis sodybos priklausinių ir ūkio rakandai. Kituose pateiktuose dokumentuose (kuriuose nurodyti net 1951-04-01 duomenys) yra duomenys, kad K. priklausė gyvenamas namas. Suinteresuotas asmuo pateikia prielaidą, kad 1951 metais ( - ) namas dar nebuvo sudegęs.

8Suinteresuotas asmuo nurodo, kad siekiant nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad žemės sklype buvo sodyba, turi būti nustatyta ne tik, kad yra išlikusių pastatų ir (ar) sodų liekanų, sodyba pažymėta vietovės ar kituose planuose, bet ir yra duomenys, kad žemės sklype yra buvęs gyvenamasis namas – pagrindinis sodybos objektas. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjai priklausantis sklypas yra šalia esamos sodybos, todėl gali būti, kad pareiškėjai priklausančiame sklype galėjo būti (jeigu buvo) tik gyvenamojo namo priklausiniai. Suinteresuotas asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos pažymi, kad vien liudytojų parodymais, nustatant juridinę reikšmę turintį faktą, remtis negalima.

9Suinteresuotas asmuo Varėnos rajono savivaldybės administracija pateiktu raštu prašo teismą bylą nagrinėti pagal joje esančią medžiagą, vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais. Varėnos rajono savivaldybės administracija pažymėjo, kad teisė statyti (atstatyti) statinius įstatymais yra suteikiama tik sklypuose, kuriuose yra (ar buvo) gyvenamasis namas, o tuose sklypuose, kuriuose yra (ar buvo) gyvenamojo namo priklausiniai, tačiau nėra ir nebuvo gyvenamojo namo, teisė statyti (atstatyti) statinius įstatymais nėra suteikiama.

10Pareiškimas tenkintinas.

112009-06-29 Nekilnojamojo turto registro išrašu-pažymėjimu (b.l. 5-6) patvirtinama, kad pareiškėjai L. S. nuosavybės teise priklauso 0,33 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, esantis ( - ) k., Varėnos r. sav., kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Rudnios k.v., kuris jai priklauso nuo 2009 m. Žemės sklypas yra kraštovaizdžio draustinyje.

12Alytaus apskrities archyvas yra išdavęs archyvo dokumentą: Varėnos apskrities Rudnios valsčiaus darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto ( - ) kaimo 1947 metų ir 1948-1951 metų ūkinės knygos įrašo kopiją (b.l. 9-10). Šiame dokumente yra duomenys apie šeimą, kurios šeimos galva K. V. P., gim. ( - ), žmona K. E. V., gim. ( - ). Dokumente yra nurodyta daugiau šeimos narių. Šeimos gyvenamoji vieta nurodyta Varėnos apskrityje, Rudnios valsčiuje, Rudnios apylinkėje, ( - ) kaime. Ties šeimos narių sąrašu yra tokio turinio prierašas: „1951-04-01 evakuotas iš LTSR ribų“. Dokumente yra duomenys, kad šeima 1948 metais turėjo 0,70 (matavimo vienetas nenurodytas) žemės, o 1950 metais – 0,50 (matavimo vienetas nenurodytas) žemės. Dokumente yra duomenys, kad šeima 1948-1950 metais turėjo gyvulių. Dokumente taip pat nurodomi duomenys apie šeimos trobesius, kur nurodytas vienas gyvenamasis namas, kurio pastatymo metai 1880 bei arklidės, kurios pastatymo metai 1928. Iš dokumento nėra aišku, kada tiksliai užfiksuotas pastatų buvimo faktas, tačiau yra aišku, kad duomenų fiksavimo pradžioje 1947, 1948 metais pastatai (gyvenamasis namas, arklidės) buvo užfiksuoti kaip egzistuojantys.

13Lietuvos centrinis valstybės archyvas yra išdavęs archyvo dokumentą: 1945-01-25 aktą Nr.57 (b.l. 12-14). Aktas archyviniame fonde saugomas Alytaus apskrities Rudnios valsčiaus gyventojams hitlerinių okupantų ir jų bendrininkų padarytų nuostolių aktų byloje. Akte nurodoma, kad K. E. V. ir jos šeimai, gyvenantiems Rudnios valsčiaus ( - ) kaime padarytas 86984 rublių nuostolis. Dokumente yra nurodyta, kad 1944 laike susirėmimo vokiečių su lenkais liko (buvo) sudegintas tvartas (1 vnt., 183 kub.m.), kluonas (1 vnt. 192 kub.m.) bei kitas kilnojamasis turtas.

14Liudytoja P. B., gim. ( - ) parodė, kad ji yra gimusi ( - ) kaime, gyveno sodyboje, kuri ribojasi su sodyba, kuri šiuo metu priklauso pareiškėjai L. S., o anksčiau joje gyveno K. Liudytoja nurodė, kad kaimynystėje buvusioje sodyboje buvo namas, daržinė ir kluonelis. Ji paaiškino, kad kaimynės K. pastatai buvo už jos tėvų kluono, arčiau stovėjo gyvenamasis namas , o pamiškėje ūkinis pastatas. Liudytoja paaiškino, kad užėjus vokiečiams, jie buvo įsikūrę jos tėvų sodyboje, o 1944 m. atėjus rusams, šie padegė buvusį vokiečių štabą, t.y. jos tėvų namus, o kartu sudegė ir K. sodybos pastatai. Liudytoja paaiškino, kad ji gerai atsimena, jog gaisras buvo 1944 metais, kadangi 1945 metais jie pradėjo atstatinėti savo namus ir mirė jos motina. Liudytoja patvirtino, kad toje vietoje, kur buvo K. sodyba yra kaimo teritorija ir vienas namas yra prie kito, jų sodybos yra kaimo pakraštyje, iš viso buvo gal 25 sodybos. Liudytoja patvirtino, kad po gaisro dar buvo likę likučiai ir matėsi, kad stovėjo ir K. namas, tačiau praėjus laikui viskas apžėlė.

15Liudytoja A. B., gim. ( - ) parodė, kad pareiškėja yra jos brolio dukra. Liudytoja parodė, kad ji su kitais vaikais žaidė, kur buvo likę sudegę pamatai. Sudegusi sodyba priklausė senutei K.. Liudytoja parodė, kad P. B. yra jos sesuo.1944 m. buvo sudeginta sodyba. K. sodybai priklausė namas ir ūkinis pastatas. 1951 m. evakuota iš LTSR.

16Pareiškėja sodybos buvimo faktą, be išlikusių dokumentų įrodinėja ir liudytojų parodymais. Liudytojos labai aiškiai nurodė E. K. sodybos buvimo vietą, paaiškindamos, kad ji buvo už jų tėvų sodybos pastato –kluono bei nurodydamos sodybos statinius.

17Pateiktose išlikusiose ( - ) kaimo 1947m., 1948-1951m ūkinėse knygose K. E. pavardė neįrašyta. Šeimos galva nurodytas K. V., K. E. nurodoma, kaip jo žmona (b.l.9-10). Šeima turėjo gyvenamąjį namą ir arklides. Taigi, šiuo dokumentu patvirtinama, kad E. K. gyvenamąjį namą ( - ) kaime turėjo.

18Yra išlikęs dar vienas archyvinis dokumentas, kurį pateikė pareiškėja, tai Lietuvos centrinio valstybės archyvo pateiktas aktas Nr.51 (b.l.12-14), kuriame nurodoma, kad 1945-01-25 buvo surašytas aktas, iš kurio matyti, kad K. E. d. V. Rudnios valsčiuje ( - ) kaime vokiškų fašistinių okupantų padaryti tokie nuostoliai: 1944 m. laike susirėmimo vokiečių su lenkais liko sudeginta tvartas , kluonas ir kiti kilnojamieji daiktai. Apie tai, kad būtų buvęs sudegintas ir K. gyvenamasis namas duomenų nėra. Todėl laikytina, kad nurodyti dokumentai papildo vienas kitą ir patvirtina, kad K. sodyboje gyvenamasis namas buvo . Galima teigti , kad nėra visiškai aiškios aplinkybės, kada ir kokiomis aplinkybėmis jis sunyko : gaisro metu ar vėliau dėl senumo, tačiau gyvenamojo namo buvimas K. sodyboje yra patvirtinamas ir dokumentais , ir liudytojų parodymais, kurie papildydami rašytinius įrodymus, nurodė pastatų buvimo vietą.

19LR CPK 177 str. 2d. nurodoma, kad faktiniai duomenys nustatomi šiomis priemonėmis; šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais , apžiūrų protokolais... Todėl vadovaujantis šiuo CPK straipsniu laikytina, kad pareiškėja prašomą faktą įrodinėja leistinomis priemonėmis.

20Kaip nurodė pareiškėja , tai matyti ir iš pateiktų fotonuotraukų, jokių sodybos buvimo liekanų nurodytame sklype nėra. Namai šioje vietovėje buvo statomi be jokių pamatų, tik ant medinių kulbių, kurios iki šių dienų neišliko ir negalėjo išlikti. Taip pat neliko ir jokių sodinių. Pagal teismų praktiką juridinis faktas , jog sodyba – gyvenamasis namas su priklausiniais – buvo pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, gali būti nustatomas, kai konstatuojama, jog yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose (LAT CB skyriaus teisėjų kolegijos 2008-05-13 nutartis civ. b. Nr.3K-3-259/2008), t.y. sodybos buvimo faktas visų pirma siejamas su gyvenamojo namo sklype buvimu.

21Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2d. 8 p. įtvirtinta bendro pobūdžio taisyklė, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, tačiau ta pati įstatymo nuostata minėtam statybų draustiniuose draudimui turi ir tam tikrų statybos esamose ir buvusiose sodybose išlygų. Įstatymų leidėjas nurodo tris savarankiškus būdus, kaip yra patvirtinamas buvusios sodybos faktas , suteikiantis teisę statyti saugomoje teritorijoje: 1)statinių ir (ar) sodų fizinių liekanų buvimas; 2) tos teritorijos planai, žemėlapiai ir panašūs dokumentai, kuriuose pažymėta buvusi sodyba; 3) sodybos buvimo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas teismo sprendimu, kai nėra išlikę nei archyvinių, nei grafinių sodybos buvimo dokumentų. Sodybos buvimo faktas, kaip suteikiantis galimybę vykdyti statybas draustinio teritorijoje, gali būti patvirtintas vienu iš nurodytų trijų būdų. Pareiškėja nurodė, kad daugiau surasti archyvinių dokumentų jai nepavyks, nes jie neišlikę. Teismas laiko, kad ištirtų įrodymų visuma sudaro pagrindą pareiškėjos pareiškimą patenkinti.

22Pagal LR CPK 176 str. 1d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai rodymai, nes jeigu pareiškėjai turėtų tiesioginių prašomą faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą (CPK 445 str.).

23Prašomą nustatyti faktą pareiškėja sieja su teisės atstatyti sodybą įgijimu, todėl nagrinėjamoje byloje prašomas nustatyti faktas siejamas su turtinių teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, atsiradimu, prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels pareiškėjai teisinius padarinius.

24Vadovaudamasi LR CPK 444 – 448 str.

Nutarė

25Pareikšimą patenkinti.

26Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog L. S. priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ) k., Varėnos r. sav., unikalus Nr.( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Rudnios k.v., 0,3300 ha ploto, buvo sodyba (gyvenamasis namas ir ūkiniai pastatai).

27Faktas nustatytas dėl sodybos atstatymo.

28Priteisti iš L. S., a.k( - ) 14,88 Lt (keturiolika litų aštuoniasdešimt aštuonis centus) pašto išlaidų valstybei.

29Sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant... 2. Pareiškėja pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą,... 3. Pareiškėja nurodo, kad ji 2009-06-23 įgijo nuosavybėn 0,33 ha ploto žemės... 4. Pareiškėja nurodo, kad jos duomenimis šiame žemės sklype iki 1945 metų... 5. Teismo posėdžio metu pareiškėja nurodė, kad jos turimais duomenimis K. E.... 6. Suinteresuotas asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos... 7. Suinteresuotas asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba nurodo, kad... 8. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad siekiant nustatyti juridinę reikšmę... 9. Suinteresuotas asmuo Varėnos rajono savivaldybės administracija pateiktu... 10. Pareiškimas tenkintinas.... 11. 2009-06-29 Nekilnojamojo turto registro išrašu-pažymėjimu (b.l. 5-6)... 12. Alytaus apskrities archyvas yra išdavęs archyvo dokumentą: Varėnos... 13. Lietuvos centrinis valstybės archyvas yra išdavęs archyvo dokumentą:... 14. Liudytoja P. B., gim. ( - ) parodė, kad ji yra gimusi ( - ) kaime, gyveno... 15. Liudytoja A. B., gim. ( - ) parodė, kad pareiškėja yra jos brolio dukra.... 16. Pareiškėja sodybos buvimo faktą, be išlikusių dokumentų įrodinėja ir... 17. Pateiktose išlikusiose ( - ) kaimo 1947m., 1948-1951m ūkinėse knygose K. E.... 18. Yra išlikęs dar vienas archyvinis dokumentas, kurį pateikė pareiškėja,... 19. LR CPK 177 str. 2d. nurodoma, kad faktiniai duomenys nustatomi šiomis... 20. Kaip nurodė pareiškėja , tai matyti ir iš pateiktų fotonuotraukų, jokių... 21. Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2d. 8 p. įtvirtinta bendro pobūdžio... 22. Pagal LR CPK 176 str. 1d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje... 23. Prašomą nustatyti faktą pareiškėja sieja su teisės atstatyti sodybą... 24. Vadovaudamasi LR CPK 444 – 448 str.... 25. Pareikšimą patenkinti.... 26. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog L. S. priklausančiame... 27. Faktas nustatytas dėl sodybos atstatymo.... 28. Priteisti iš L. S., a.k( - ) 14,88 Lt (keturiolika litų aštuoniasdešimt... 29. Sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per 30 dienų nuo...