Byla A-556-1184-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės (kolegijos pirmininkė), sekretoriaujant Giedrei Telksnienei, rašytinio proceso tvarka apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Šilutės rajono medžiotojų ir žvejų draugijos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 26 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Šilutės rajono medžiotojų ir žvejų draugijos skundą atsakovui Šilutės rajono savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Šilutės rajono medžiotojų ir žvejų draugija (toliau – ir pareiškėjas, Draugija) skundu (b. l. 5), kurį patikslino (b. l. 21-22) kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą Šilutės rajono savivaldybę suteikti Draugijos šaudyklai adresą.

5Pareiškėjas nurodė, kad 2004 m. kreipėsi į Šilutės rajono savivaldybės vyriausiąjį kadastro tvarkytoją prašymu suteikti šaudyklai adresą, tačiau prašymas atmestas. Teigė, kad pakartotinai kreipėsi 2006 m. spalio 26 d. į Šilutės rajono savivaldybės merą, tačiau 2006 m. lapkričio 4 d. raštu sužinojo, kad šaudyklai atsisakoma suteikti adresą. Pareiškėjo manymu, atsakovo veiksmai prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1231 patvirtintų Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 3.2 ir 14.4 punktų reikalavimams. Nurodė, kad Šilutės rajono apylinkės teismas 2004 m. liepos 9 d. sprendimu nustatė faktą, kad pareiškėjas nuo 1967 m. rugsėjo 21 d. įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į šaudyklą, ( - ). Paaiškino, kad Draugijos šaudyklos teritorija ribojasi su ( - ) gatve, ją skiria žvyrkelis. Ši teritorija priskiriama Šilutės miestui. Esant tokioms aplinkybėms, numerio suteikimo klausimas išsprendžiamas prie adreso objekto numerio pridedant raidę, vadovaujantis minėtų Taisyklių 14.4 punkto reikalavimu.

6Atsakovas Šilutės rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą (b. l. 56-57) prašė skundą atmesti.

7Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas nepateikė dokumentų, patvirtinančių suformuotų objektų buvimą, tai yra žemės sklypo kadastrinių matavimų bylą, statinių teisinės registracijos bylą, todėl reikalavimas suteikti šaudyklai adresą nepagrįstas.

8Tretysis suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepimu į skundą (b. l. 46-47) prašė skundą atmesti.

9Tretysis suinteresuotas asmuo nurodė, kad nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenimis nėra surinkta Draugijos šaudyklos ( - ), kadastro duomenų, pareiškėjas nepateikė dokumentų, patvirtinančių nekilnojamojo daikto suformavimą įstatymų nustatyta tvarka. Mano, kad nenustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenų Draugijos skundo reikalavimai netenkintini.

10II.

11Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. vasario 26 d. sprendimu (b. l. 64-66) pareiškėjo skundą atmetė.

12Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsniu, Taisyklių 4, 14 punktais. Teismas nustatė, kad Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2004 m. spalio 28 d. įsakymu nurodė rengti Šilutės miesto pietinės dalies teritorijos detalųjį planą. Numatomame teritorijų planavimo dokumente bus nustatytos ne tik Draugijos valdomo sklypo ribos, dydis, naudojimo būdas bei kitos sąlygos, bet ir bus suprojektuotas reikalingas gatvių tinklas, pasiūlyti gatvių pavadinimai bei siūloma sklypų ir pastatų numeracija (b. l. 13). Šilutės rajono apylinkės teismo 2004 m. liepos 9 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-17825-2004 nustatytas faktas, kad pareiškėjas nuo 1967 m. rugsėjo 21 d. įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į šaudyklą, kurią sudaro 1,8 ha ploto žemės sklypas ir įrenginiai: šaulio namelis, ribinė anga, tranšėja, ,,Šerno“ namelis, pylimas, tranšėjinis stendas, apvalus stendas, ,,Bėgantį šerną“ stendas, esančius adresu ( - ). Teismas pažymėjo, kad adresų objektais pripažįstami žemės sklypai, kuriuose pagal detaliojo plano sprendinius planuojama statyti pastatus, ar žemės sklypai su juose esančiais pastatais, suformuoti kaip vienas nekilnojamasis daiktas. Pareiškėjas teismui nepateikė duomenų, patvirtinančių, kad šaudyklos įrenginiai priskiriami pastatams ir tokiu būdu 1,8 ha ploto žemės sklypas ir įrenginiai suformuotas kaip vienas nekilnojamasis daiktas. Draugija nepateikė dokumentų, patvirtinančių nekilnojamojo daikto suformavimą, todėl negalima nustatyti šaudyklos kadastro duomenų. Teismui pateikti Medžiotojų ir žvejų draugijos Šilutės skyriaus „Bėgančio Šerno“ šaudyklos 1977 metų projektiniai duomenys negali būti laikomi tinkamais teritorijų planavimo dokumentų duomenimis, kadangi numeruojant adresų objektus nustatoma esamo adreso objekto vieta (koordinatės). Pareiškėjas nepateikė teismui dokumentų, patvirtinančių suformuoto objekto - šaudyklos, kurią sudaro 1,8 ha ploto žemės sklypas ir įrenginiai, buvimą ( - ); nenustatyta, kad šaudykla, kurią sudaro žemės sklypas ir įrenginiai, būtų priskiriama adresų objektui, todėl atsakovo atsisakymas suteikti šaudyklai adresą pripažįstamas pagrįstu.

13III.

14Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 69) prašo panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti skundą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Teismas nepagrįstai Draugijos šaudyklos nelaikė žemės sklypu su jame esančiais pastatais, suformuotos kaip vienas nekilnojamasis daiktas. Teismui buvo pateikti rašytiniai įrodymai (stacionarių statinių brėžiniai, suderintas projektas šaudyklai statyti, Šilutės rajono apylinkės teismo sprendimas dėl nuosavybės į šaudyklą).

162. Teismas nepagrįstai nesivadovavo Taisyklių 14.1, 14.4 punktų nuostatomis. Tai, jog šaudykla buvo nelaikoma suformuotu objektu, sprendime nurodoma vieninteliu motyvu, dėl ko skundas atmestas. Pareiškėjo manymu, ši esminė teismo klaida ir sąlygojo teismo sprendimo nepagrįstumą ir neteisėtumą.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Administracinės bylos nagrinėjimo dalykas – adreso suteikimas Šilutės rajono medžiotojų ir žvejų draugijos nuosavybės teise valdomam turtui (šaudyklai).

20Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad šiuos ginčo visuomeninius santykius reglamentuoja Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1231 patvirtintų Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos taisyklės.

21Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje (redakcija galiojusi skundžiamo sprendimo priėmimo metu) numatyta, kad gyvenamųjų vietovių gatvėms ar gyvenamosioms vietovėms priskirtų pastatų ir šių pastatų butų ar patalpų numerius suteikia ir keičia savivaldybės vykdomoji institucija, o numerių suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Taigi ši teisės norma būdama blanketine nukreipia į kitą teisės aktą - Taisykles, kurių pagrindu ir turi būti sprendžiama dėl atitinkamai gyvenamajai vietovei priskirtų pastatų numeracijos.

22Atsižvelgiant į administracinėje byloje surinktus faktinius duomenis matyti, kad prašoma suteikti vieną numerį tiek žemės sklypui (nekilnojamam daiktui), kuriame yra šaudykla, tiek pačiai šaudyklai, kaip pastatų kompleksui. Akivaizdu, jog siekiama įpareigoti atlikti veiksmus, kurių išdavoje ateityje būtų įmanoma atitinkamą objektą identifikuoti ir suteiktos numeracijos pagalba.

23Taisyklių 2 punkto pirmoje įtraukoje adreso sąvoka apibrėžiama kaip konkreti nekilnojamojo daikto buvimo vieta Lietuvos Respublikos teritorijoje, o to paties punkto antroje įtraukoje pastato definicija aiškinama kaip stogu dengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambarių ar kitų patalpų, išdėstytų tarp sienų ir pertvarų ir naudojamų žmonėms gyventi ar žemės ūkio, prekybos, kultūros, transporto ir kitai veiklai. Tačiau siekiant numerio suteikimo konkrečiam objektui visų pirma būtina, kad žemės sklypas, kuriame yra statiniai, būtų suformuotas kaip vienas nekilnojamasis daiktas. Tada jis atitiktų adreso objekto sąvoką, o tai, nesant kitų kliūčių, sąlygotų numerio suteikimą (Taisyklių 3. 2 p.). Bet toks suformavimas neatliktas. Todėl pabrėžtina, kad tik suformavus nekilnojamąjį daiktą savivaldybės vykdomoji institucija, savivaldybės tarybai suteikus detaliajame plane numatytoms naujoms gatvėms pavadinimus, numerius adresų objektams turėtų suteikti per mėnesį. Vadinasi, teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjas pirmiausia turėtų atlikti veiksmus, sąlygojančius šaudyklos kaip vieno nekilnojamojo daikto suformavimą, o savivaldybės vykdomoji institucija esant tokiai faktinei aplinkybei bei patvirtintam detaliajam planui su numatytom naujom gatvėm (gatvei), į vienos iš kurių patektų ir šaudykla, kaip nekilnojamasis daiktas, laikydamasi Taisyklių nuostatų, privalėtų per mėnesį suteikti konkretų numerį. Taip būtų įgyvendintas Šilutės rajono medžiotojų ir žvejų draugijos siekis turėti jų valdomam nuosavybės teise objektui adresą.

24Išdėstytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad Klaipėdos apygardos administracinis teismas tinkamai aiškino teisės aktus, liečiančius nagrinėjamus santykius tarp viešojo administravimo subjekto ir asmens. Priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinimui ar keitimui pagrindų nenustatyta.

25Pareiškėjo apeliacija į Taisyklių 14. 1 punktą neargumentuota, kadangi pagal šią normą numeriai adresų objektams suteikiami tik tuo atveju, kai adresų objektai, įskaitant žemės sklypus, pažymėti teritorijų planavimo dokumentuose, o tokių įrodymų (apie atliktus žymėjimus) šiuo metu nėra. 14. 4 punktas, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, nagrinėjamu atveju netaikytinas, nes liečia tik numerio suteikimą adresų objektams atsižvelgiant į jau esančius numerius. Tuo tarpu šaudykla nėra turėjusi ir neturi jokios numeracijos.

26Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 26 d. sprendimą palikti nepakeistą, o Šilutės rajono medžiotojų ir žvejų draugijos apeliacinį skundą atmesti.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Šilutės rajono medžiotojų ir žvejų draugija (toliau – ir... 5. Pareiškėjas nurodė, kad 2004 m. kreipėsi į Šilutės rajono savivaldybės... 6. Atsakovas Šilutės rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą... 7. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas nepateikė dokumentų, patvirtinančių... 8. Tretysis suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Registrų centro Klaipėdos... 9. Tretysis suinteresuotas asmuo nurodė, kad nekilnojamojo turto kadastro ir... 10. II.... 11. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. vasario 26 d. sprendimu... 12. Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Teritorijos administracinių vienetų... 13. III.... 14. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 69) prašo panaikinti pirmos... 15. 1. Teismas nepagrįstai Draugijos šaudyklos nelaikė žemės sklypu su jame... 16. 2. Teismas nepagrįstai nesivadovavo Taisyklių 14.1, 14.4 punktų nuostatomis.... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Administracinės bylos nagrinėjimo dalykas – adreso suteikimas Šilutės... 20. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad šiuos ginčo... 21. Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio 4... 22. Atsižvelgiant į administracinėje byloje surinktus faktinius duomenis matyti,... 23. Taisyklių 2 punkto pirmoje įtraukoje adreso sąvoka apibrėžiama kaip... 24. Išdėstytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad Klaipėdos apygardos... 25. Pareiškėjo apeliacija į Taisyklių 14. 1 punktą neargumentuota, kadangi... 26. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 27. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 26 d. sprendimą... 28. Nutartis neskundžiama....