Byla A-376-602/2015
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio, Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovų Elektrėnų savivaldybės ir Elektrėnų savivaldybės mero K. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 13 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. A. skundą atsakovams Elektrėnų savivaldybei ir Elektrėnų savivaldybės merui K. V. dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas A. A. (toliau – ir pareiškėjas) 2013 m. spalio 14 d. skundu (b. l. 1–2) kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Elektrėnų savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. DG-8 „Dėl A. A. skundo“; 2) įpareigoti Elektrėnų savivaldybės merą K. V. pateikti pareiškėjo 2013 m. rugpjūčio 14 d. rašte prašomą informaciją.

5Remdamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir VSĮ) 24 straipsniu, Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2013 m. kovo 27 d. tarybos sprendimu Nr. 7S-50 (toliau – ir Reglamentas) 92.2, 13.2, 13.3 ir 14 punktais, teigė, kad savivaldybės tarybos turi teisę ruošti sprendimų projektus, kurie privalo būti teikiami tarybai svarstyti ir tai atitinka VSĮ 24 straipsnyje nustatytą sąlygą gauti informaciją „rengiamais nagrinėti klausimais“. Reglamento 13 ir 14 punktai įpareigoja sprendimo projekto rengėją vadovautis ir pagrįsti sprendimo projektą reikalinga informacija ir nustato, kad projekto rengėjas atsako už pateiktų duomenų ir kitos medžiagos tikrumą bei kokybę, o to neįmanoma padaryti neturint reikiamos informacijos. VSĮ ir Reglamente nenurodoma, kokios apimties, kokio turinio informacija privalo būti pateikiama / neteikiama tarybos nariui ruošiant sprendimo projektus, kurie bus nagrinėjami ar rengiami nagrinėti tarybos posėdyje. Informacijos turinio ir apimties pasirinkimas paliekamas sprendimo projekto rengėjui, t. y. tarybos nariui. Tai įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 12 straipsnyje. Jokios užuominos apie tai, kad prašymo gauti informaciją teikėjas privalo nurodyti, kam reikalinga informacija, nėra ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse.

6Pažymėjo, kad viena iš paskatų ruošti ir teikti tarybos svarstymui sprendimo projektą yra ir problemos, keliamos masinėse informacijos priemonėse. Jokiuose teisės aktuose nėra nuorodos, kad pastarasis šaltinis yra netinkamas susidaryti nuomonei apie viešąjį gyvenimą ir negali būti tarybos nario naudojamas rengiant sprendimų projektus, atstovaujant rinkėjus. Tačiau pareiškėjui 2013 m. rugpjūčio 14 d. pateikus prašymą Elektrėnų savivaldybės merui K. V. gauti informaciją, jos gavo atsakymą, kuriuo už jį iš anksto nusprendžiama, ar jis rengs sprendimo projektą. Nesutiko su Elektrėnų savivaldybės mero teiginiu, kad pareiškėją dominanti informacija ir dokumentai nėra susiję su taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais. Pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 17 straipsnio 3 punktas ir 21 straipsnis netaikytini pareiškėjui, kaip tarybos nariui. Dėl atsakovo teiginių, kad susilaiko nuo laikraštyje pateiktos informacijos komentavimo, pažymėjo, kad iš mero K. V. neprašė jokių komentarų dėl straipsnių „Elektrėnų kronikoje“, o šiuos straipsnius nurodė, kad informacijos teikėjui būtų lengviau pateikti prašomą informaciją, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 punktų nuostatas. Pareiškėjas norėjo informaciją panaudoti ruošdamas sprendimo projektą, priklausantį nuo pateiktos informacijos turinio.

7Pasak pareiškėjo, 2013 m. rugpjūčio 14 d. prašyme merui K. V. prašoma pateikti informacija buvo reikalinga būtent sprendimo projektui rengti, tai nebuvo prašymas ką nors komentuoti.

8Pažymėjo, kad Komisija 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendime Nr. DG-8 vadovavosi identiškais argumentais, kaip ir meras K. V., atsisakydamas suteikti pareiškėjui prašomą informaciją. Pareiškėjas nesutiko su Komisijos sprendimu, nes ši nepateikė esminių argumentų, pateisinančių atsisakymą teikti informaciją. Nuoroda į Lietuvos Respublikos Seimo narės A. Bilotaitės siūlymą keisti VSĮ 24 straipsnio nuostatas dėl tarybos nario galimybių gauti reikalingą informaciją yra perteklinė, kadangi jis prašė tik tos informacijos ir tiek, kiek jos reikia rengiant sprendimo projektus, o tokiai informacijai gauti pakanka minimo straipsnio imperatyvių šiuo metu galiojančių nuostatų. Komisijos teiginys, kad pareiškėjas nei žodžiu, nei raštu, nei bet kokiu būdu neinformavo, kad prašoma informacija yra susijusi su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais, yra nepagrįstas, nes nenurodytas joks teisės aktas, kurio nuostatos įtvirtintų, jog informacijos prašytojas privalo nurodyti, kaip informacija bus naudojama.

9Nurodė, kad tiek meras K. V., tiek Komisija pažeidė Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 12 straipsnio 5 dalies nuostatas, t. y. merui K. V. paprašius patikslinti, kam informacija reikalinga, pareiškėjas būtų tokią informaciją pateikęs, nors pagrindimo, prašant informacijos, Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato.

10Atsakovai Elektrėnų savivaldybės meras ir Elektrėnų savivaldybė atsiliepime į skundą (b. l. 16–18) su pareiškėjo skundu nesutiko, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

11Remdamiesi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencija, paaiškino, kad VSĮ 24 straipsnyje nėra nustatyta savivaldybės tarybos nario teisė gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą informaciją, kuri nėra susijusi su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais, ir teigė, kad savivaldybės tarybos narys tokios teisės neturi.

12Rėmėsi Seimo narės A. Bilotaitės pranešimu ir aiškinamuoju raštu dėl VSĮ 24 straipsnio pakeitimo, kurio projektas atmestas.

13Komisija nustatė, kad tarybos narys A. A., prašydamas suteikti informaciją, nei mero, nei kitų jo prašymą nagrinėjančių tarnautojų nei žodžiu, nei raštu, nei bet kokiu būdu neinformavo, jog prašoma informacija yra susijusi su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais. Tai Komisija nustatė remdamasi Elektrėnų savivaldybės mero 2013 m. rugsėjo 18 d. raštu Nr. 01.2-13-237 ir tuo, kad byloje nebuvo pateikta priešingas aplinkybes patvirtinančių faktinių duomenų. Teigė, kad Komisija pagrįstai konstatavo, jog Elektrėnų savivaldybės meras 2013 m. rugsėjo 5 d. rašte Nr. 01.2-13-231 tinkamai taikė teisės normas, vertino faktines aplinkybes, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

14II.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gegužės 13 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino: panaikino Komisijos 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. DG-8 „Dėl A. A. skundo“, įpareigojo Elektrėnų savivaldybės merą K. V. pateikti pareiškėjui jo 2013 m. rugpjūčio 14 d. rašte prašomą informaciją.

16Teismas nurodė, kad byloje ginčas kilo dėl Komisijos 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. DG-8 teisėtumo ir pagrįstumo bei dėl atsisakymo suteikti informaciją pagrįstumo.

17Teismas konstatavo, kad pareiškėjas, kaip savivaldybės tarybos narys, kreipėsi dėl informacijos pateikimo, todėl ginčo santykiui taikytini VSĮ ir Reglamentas. Nevertintini pareiškėjo argumentai, susiję su Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo vertinimu, nes šis įstatymas netaikytinas.

18Savivaldybės tarybos nario teisės yra įtvirtintos VSĮ 24 straipsnyje. Pareiškėjo, kaip savivaldybės tarybos nario, prašymas suteikti informaciją, iš esmės atitiktų VSĮ 24 straipsnio 2 punkte nustatytą teisę, t. y. savivaldybės tarybos narys turi teisę rengti savivaldybės tarybos sprendimų projektus, iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją. Reglamento 92.2 punktas iš esmės atkartoja VSĮ 24 straipsnio 2 punkto nuostatas.

19Teismas pažymėjo, kad iš pareiškėjo pateikto prašymo (b. l. 3) turinio matyti, kad jis prašyme nenurodė, jog prašoma pateikti informacija yra susijusi su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais.

20Įvertinęs VSĮ 24 straipsnio ir Reglamento 92.2 punkto nuostatas, teismas darė išvadą, kad Tarybos narys turi teisę gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją. Akcentavo, kad tarybos narys turi teisę siūlyti savivaldybės tarybai svarstyti klausimus, rengti savivaldybės tarybos sprendimų projektus. Pareiškėjas tvirtino, kad prašoma informacija jam reikalinga sprendimų projektų rengimui. Norminiai aktai nenustato pareiškėjui, kaip tarybos nariui, pareigos nurodyti, kokiam tikslui reikalinga prašoma pateikti informacija. Jeigu tarybos narys kreipiasi informacijos, susijusios su tarybos ar jos organų veikla, reikia preziumuoti, kad tai susiję su jo, kaip tarybos nario, pareigomis. Be to, visada yra galimybė patikslinti, kokiu tikslu prašoma informacija bus naudojama.

21Teismas konstatavo, kad, priimant skundžiamą Komisijos sprendimą, procedūrinių pažeidimų nenustatyta. Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos įstatymo 14 straipsnyje nustatyta, kad administracinių ginčų komisija sprendimą dėl ginčo paprastai priima bendru sutarimu dalyvaujant ne mažiau kaip 3 komisijos nariams. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1519 patvirtintų Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 32 punkte nustatyta, kad Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 3 komisijos nariai. Kaip matyti iš 2013 m. rugsėjo 23 d. posėdžio protokolo (b. l. 6) du komisijos nariai I. K. ir V. A. nusišalino nuo pareiškėjo skundo nagrinėjimo. Komisijos ginčijamą sprendimą priėmė 3 nariai, o tai atitinka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos įstatymo 14 straipsnį ir Nuostatų 32 punktą.

22Komisija, vadovaudamasi Nuostatų 44.1 punktu, priėmė sprendimą atmesti pareiškėjo skundą (prašymą) kaip nepagrįstą. Ginčijamame sprendime nurodytas esminis motyvas, dėl ko pareiškėjo skundas netenkintas, t. y. pareiškėjas, prašydamas suteikti informaciją, nei mero, nei kitų jo prašymą nagrinėjančių tarnautojų nei žodžiu, nei raštu, nei bet kokiu būdu neinformavo, kad prašoma informacija yra susijusi su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais.

23Teismas nesutiko su Komisijos vertinimu, kad Elektrėnų savivaldybės meras, 2013 m. rugsėjo 5 d. raštu Nr. 01.2-13-231 atsisakydamas Elektrėnų savivaldybės tarybos nariui A. A. teikti informaciją, tinkamai taikė teisės normas. Pareiškėjas, kaip tarybos narys, savo veiklai turėjo teisę gauti prašomą informaciją, todėl teismas sprendė, kad skundžiamas aktas naikintinas kaip neteisėtas, o Elektrėnų savivaldybės meras K. V. įpareigotinas pareiškėjui pateikti jo 2013 m. rugpjūčio 14 d. rašte prašomą informaciją.

24III.

25Atsakovai Elektrėnų savivaldybės meras ir Elektrėnų savivaldybė (toliau – ir apeliantai) apeliaciniu skundu (b. l. 45-48) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti. Apeliaciniame skunde remiasi tokiais pagrindiniais argumentais:

261. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad nagrinėjamu atveju yra taikytinas Vietos savivaldos įstatymas ir Reglamentas, todėl pareiškėjo argumentai dėl Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nevertintini. Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2012 m. birželio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1275/2012, 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1429/2010 ir kt.) Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnyje nėra numatyta teisė gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą informaciją, kuri nėra susijusi su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais. Savivaldybės tarnautojai privalo patikrinti, ar tarybos narys turi teisę gauti prašomą informaciją. Jeigu savivaldybės tarybos narys nepagrindžia, kad prašoma informacija yra susijusi su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais, sprendimą dėl informacijos teikimo priimantis subjektas negali tenkinti tokio prašymo. Neigiamą atsakymą gavęs pareiškėjas, turi galimybę pakartotinai prašyti informacijos, pagrįsdamas, kad prašoma informacija yra susijusi su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais. Pareiškėjas minėtų aplinkybių nenurodė, iki šiol nėra aišku, kokiems sprendimų projektams rengti pareiškėjui reikalinga informacija.

272. Neteisingas teismo argumentas, kad tarybos nariui kreipiantis dėl informacijos suteikimo, preziumuojama, jog tai susiję su jo, kaip tarybos nario, pareigomis. Teisės šaltiniai viešojo administravimo subjektams nesuteikia teisės sprendimų grįsti ne faktais ir teisės aktais, o prezumpcijomis (prielaidomis), todėl šiuo atveju minėta prielaida negalėjo būti pagrindas priimti teigiamam sprendimui dėl informacijos suteikimo. Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnyje yra aiškiai pasakyta, kad savivaldybės tarybos narys turi teisę gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą informaciją, kuri yra susijusi su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais. Be to, pareiškėjas yra linkęs be pagrindo skųsti savivaldybės institucijas ir tarnautojus teismui ir kitoms institucijoms.

28Pareiškėjas A. A. atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 53-54) prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime remiasi tokiais pagrindiniais argumentais:

291. Apelianto minimos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys negali būti laikomos precedentais, nes jose nenagrinėjamos jokios faktinės aplinkybės, tapačios pareiškėjo prašymui suteikti reikalingą informaciją. Lietuvos vyriausias administracinis teismas konkrečiai nėra pasisakęs dėl tarybos nario specifinės teisės gauti informaciją, reikalingą jo tiesioginiam darbui, susijusiam su taryboje nagrinėjamais ar numatomais nagrinėti klausimais.

302. Nesutinka su apeliacinio skundo teiginiu, kad savivaldybės tarnautojas turėtų nustatyti, ar tarybos narys turi teisę gauti prašomą informaciją. Pareiškėjas neprašė jokios valstybės, komercine paslaptimi apibrėžtos ar su asmens duomenimis susijusios informacijos, kas leistų savivaldybės tarnautojui suabejoti pareiškėjo prašymo teisėtumu.

313. Pareiškėjas negali išvardyti visų galimų informacijos panaudojimo variantų, nes jie gali būti labai įvairūs ir projekto rengimo procese gali keistis. Apelianto pateikiama interpretacija neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 18 d. nutarimo nuostatų. Nei Vietos savivaldos įstatyme, nei Reglamente nėra nuostatų, aiškinančių, kas nustato rengiamų savivaldybės taryboje nagrinėti klausimų baigtinį sąrašą. Taryboje nėra patvirtintas darbų planas su būsimu nagrinėtinų klausimų sąrašu.

324. Pareiškėjas yra bene vienintelis tarybos narys, rengiantis sprendimų projektus, ir aktyviausias tarybos narys, ką parodo 2011, 2012, 2013 metų tarybos narių aktyvumo duomenys. Apeliantų teiginys dėl nepagrįstų skundų ir bylų teismuose yra nekorektiškas.

33Teisėjų kolegija

konstatuoja:

34IV.

35Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos mero atsisakymo suteikti informaciją savivaldybės tarybos nariui teisėtumo.

36Nustatyta, kad Elektrėnų savivaldybės tarybos narys A. A. 2013 m. rugpjūčio 14 d. merui K. V. pateikė prašymą „Dėl informacijos suteikimo tarybos nariui“.

37Elektrėnų savivaldybės meras K. V. 2013 m. rugsėjo 5 d. rašte Nr. 01.2-13-231 „Dėl informacijos suteikimo tarybos nariui“ atsakė į pareiškėjo prašymą ir informavo, kad Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punktas ir Reglamento 92.2 punktas nustato, jog savivaldybės tarybos narys turi teisę iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėją dominanti informacija ir dokumentai nėra susiję su taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais.

38Pareiškėjas 2013 m. rugsėjo 9 d. Komisijai pateikė skundą „Dėl informacijos neteikimo tarybos nariui“, kuriame nurodė, kad ruošdamasis pateikti savivaldybės tarybai atitinkamų sprendimų projektus, vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio nuostatomis, 2013 m. rugpjūčio 14 d. Elektrėnų savivaldybės merui pateikė prašymą gauti informaciją, be kurios negali paruošti minėtų sprendimų projektų. Elektrėnų savivaldybės mero 2013 m. rugsėjo 5 d. raštu suteikti informaciją pareiškėjui atsisakyta, neteisingai interpretuojant ištrauką iš Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio. Be to, ruošiant šį mero raštą, netinkamai atsižvelgta į Reglamento 92.2 punktą, kuriuo tarybos nario teisė gauti informaciją neapribojama vien tik taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais. Atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 12 straipsnio 1 dalies nuostatos neįpareigoja prašymo pateikėjo nurodyti, kokiam tikslui jis naudos gautą informaciją.

39Komisija 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendime Nr. DG-8 „Dėl A. A. skundo“, vadovaudamasi Nuostatų 44.1 punktu, pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. Sprendime nustatė, kad tarybos narys A. A., prašydamas suteikti informaciją nei mero, nei kitų jo prašymą nagrinėjančių tarnautojų nei žodžiu, nei raštu, nei bet kokiu būdu neinformavo, kad prašoma informacija yra susijusi su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais. Komisija konstatavo, kad Elektrėnų savivaldybės meras, 2013 m. rugsėjo 5 d. raštu atsisakydamas Elektrėnų savivaldybės tarybos nariui A. A. teikti informaciją, tinkamai taikė teisės normas, vertino faktines aplinkybes, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

40Pareiškėjas A. A. 2013 m. spalio 14 d. skundu (b. l. 1–2) kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Komisijos 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. DG-8 „Dėl A. A. skundo“; 2) įpareigoti Elektrėnų savivaldybės merą K. V. pateikti pareiškėjo 2013 m. rugpjūčio 14 d. rašte prašomą informaciją.

41Pagal išdėstytas aplinkybes matyti, kad pareiškėjas į Komisiją kreipėsi nesutikdamas su atsisakymu atlikti veiksmus (Elektrėnų savivaldybės mero K. V. 2013 m. rugsėjo 5 d. raštas Nr. 01.2-13-231 „Dėl informacijos suteikimo tarybos nariui“, kuriuo atsisakyta tenkinti pareiškėjo prašymą) ir prašydamas įpareigoti Elektrėnų savivaldybės merą K. V. pateikti pareiškėjo 2013 m. rugpjūčio 14 d. rašte prašomą informaciją.

42Komisija pareiškėjo skundą išnagrinėjo ir atmetė. Be kita ko, pasisakė, kad Elektrėnų savivaldybės meras, 2013 m. rugsėjo 5 d. raštu atsisakydamas Elektrėnų savivaldybės tarybos nariui A. A. teikti informaciją, tinkamai taikė teisės normas, vertino faktines aplinkybes, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, t. y. įvertino Elektrėnų savivaldybės mero 2013 m. rugsėjo 5 d. rašto teisėtumą.

43Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas administracinę bylą, pirmiausia turėjo nustatyti, dėl ko kilo ginčas byloje. Iš pareiškėjo skundų, paduotų tiek Komisijai, tiek teismui, matyti, kad pareiškėjas nesutinka būtent su atsisakymu jam, kaip savivaldybės tarybos nariui, suteikti informaciją, t. y. viešojo administravimo subjekto atsisakymu atlikti tam tikrus veiksmus. Tuo tarpu teismas, išnagrinėjęs bylą, panaikino Komisijos 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. DG-8 „Dėl A. A. skundo“ ir įpareigojo Elektrėnų savivaldybės merą K. V. pateikti pareiškėjui jo 2013 m. rugpjūčio 14 d. rašte prašomą informaciją. Tačiau teismas nenagrinėjo Elektrėnų savivaldybės mero 2013 m. rugsėjo 5 d. rašto, kuriuo atsisakyta pareiškėjui suteikti prašomą informaciją, teisėtumo ir minėto rašto nepanaikino.

44Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas negalėjo priimti sprendimo tik dėl Komisijos sprendimo teisėtumo, nes administracinių ginčų komisijos sprendimas nėra administracinis aktas, kuris gali būti savarankišku skundo teismui dalyku. Kaip minėta, Komisija įvertino Elektrėnų savivaldybės mero 2013 m. rugsėjo 5 d. rašto teisėtumą, taigi nagrinėjamos bylos dalykas ir buvo būtent viešojo administravimo subjekto atsisakymas atlikti veiksmus (įformintas Elektrėnų savivaldybės mero 2013 m. rugsėjo 5 d. raštu). Todėl pirmosios instancijos teismas, tenkinęs pareiškėjo skundą visiškai, tačiau nevertinęs Elektrėnų savivaldybės mero 2013 m. rugsėjo 5 d. rašto teisėtumo ir panaikinęs tik Komisijos sprendimą, tačiau ne minėtą sprendimą, neišsprendė administracinio ginčo iš esmės. Konstatuotos aplinkybės yra pakankamas pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 142 str. 1 d.).

45Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgusi į išdėstytas aplinkybes, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai išnagrinėjo bylos aplinkybes, neteisingai aiškino ir taikė ginčo teisinę situaciją reglamentuojančius teisės aktus, dėl ko priėmė neteisėtą sprendimą, kuris naikintinas. Kadangi pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą tenkino, neišnagrinėjęs Elektrėnų savivaldybės mero 2013 m. rugsėjo 5 d. rašto teisėtumo, byla perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Apeliacinės instancijos teismas negali papildyti šio nagrinėjimo, nes pirmosios instancijos teismas neišsprendė esminio klausimo byloje, todėl negali būti priimtas procesinis sprendimas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

46Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

47Atsakovų Elektrėnų savivaldybės ir Elektrėnų savivaldybės mero K. V. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

48Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 13 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

49Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas A. A. (toliau – ir pareiškėjas) 2013 m.... 5. Remdamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir... 6. Pažymėjo, kad viena iš paskatų ruošti ir teikti tarybos svarstymui... 7. Pasak pareiškėjo, 2013 m. rugpjūčio 14 d. prašyme merui 8. Pažymėjo, kad Komisija 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendime Nr. DG-8 vadovavosi... 9. Nurodė, kad tiek meras K. V., tiek Komisija pažeidė... 10. Atsakovai Elektrėnų savivaldybės meras ir Elektrėnų savivaldybė... 11. Remdamiesi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencija,... 12. Rėmėsi Seimo narės A. Bilotaitės pranešimu ir aiškinamuoju raštu dėl... 13. Komisija nustatė, kad tarybos narys A. A., prašydamas... 14. II.... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gegužės 13 d. sprendimu... 16. Teismas nurodė, kad byloje ginčas kilo dėl Komisijos 2013 m. rugsėjo 30 d.... 17. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas, kaip savivaldybės tarybos narys,... 18. Savivaldybės tarybos nario teisės yra įtvirtintos VSĮ 24 straipsnyje.... 19. Teismas pažymėjo, kad iš pareiškėjo pateikto prašymo (b. l. 3) turinio... 20. Įvertinęs VSĮ 24 straipsnio ir Reglamento 92.2 punkto nuostatas, teismas... 21. Teismas konstatavo, kad, priimant skundžiamą Komisijos sprendimą,... 22. Komisija, vadovaudamasi Nuostatų 44.1 punktu, priėmė sprendimą atmesti... 23. Teismas nesutiko su Komisijos vertinimu, kad Elektrėnų savivaldybės meras,... 24. III.... 25. Atsakovai Elektrėnų savivaldybės meras ir Elektrėnų savivaldybė (toliau... 26. 1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad nagrinėjamu atveju... 27. 2. Neteisingas teismo argumentas, kad tarybos nariui kreipiantis dėl... 28. Pareiškėjas A. A. atsiliepime į apeliacinį skundą (b.... 29. 1. Apelianto minimos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys... 30. 2. Nesutinka su apeliacinio skundo teiginiu, kad savivaldybės tarnautojas... 31. 3. Pareiškėjas negali išvardyti visų galimų informacijos panaudojimo... 32. 4. Pareiškėjas yra bene vienintelis tarybos narys, rengiantis sprendimų... 33. Teisėjų kolegija... 34. IV.... 35. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos mero... 36. Nustatyta, kad Elektrėnų savivaldybės tarybos narys A.... 37. Elektrėnų savivaldybės meras K. V. 2013 m. rugsėjo 5... 38. Pareiškėjas 2013 m. rugsėjo 9 d. Komisijai pateikė skundą „Dėl... 39. Komisija 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendime Nr. DG-8 „Dėl 40. Pareiškėjas A. A. 2013 m. spalio 14 d. skundu (b. l.... 41. Pagal išdėstytas aplinkybes matyti, kad pareiškėjas į Komisiją kreipėsi... 42. Komisija pareiškėjo skundą išnagrinėjo ir atmetė. Be kita ko, pasisakė,... 43. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas administracinę bylą, pirmiausia... 44. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas negalėjo priimti... 45. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgusi į... 46. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 47. Atsakovų Elektrėnų savivaldybės ir Elektrėnų savivaldybės mero 48. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 13 d. sprendimą... 49. Nutartis neskundžiama....