Byla Ik-951-406/2011
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Gintaras Čekanauskas, susipažinęs su pareiškėjos K. M. skundu atsakovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Druskininkų savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėja K. M. kreipėsi su skundu į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama: 1) panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 m. balandžio 20 d. sprendimą Nr. 2D-4737-(14.29); 2) pripažinti, kad pareiškėja praleido prašymo patekimo terminą pratęsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2010 m. spalio 19 d. Reikalavimo Nr. RE-397-(14.29) įvykdymo terminą dėl svarbių priežasčių; 3) įpareigoti atsakovą Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių išnagrinėti pareiškėjos 2011 m. balandžio 11 d. prašymą (Nr. PRE-118-(14.29) pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą iš naujo ir priimti naują sprendimą – pratęsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2010 m. spalio 19 d. reikalavimo Nr. RE-397-(14.29) įvykdymo terminą trims mėnesiams nuo galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; 4) pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir sustabdyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2010 m. spalio 19 d. reikalavimo Nr. RE-397-(14.29) vykdymą bei uždrausti atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui imtis bet kokių veiksmų dėl 2010 m. rugsėjo 30 d. savavališkos statybos akto Nr. SSA-100930-00014-(14.12) ir 2010 m. spalio 19 d. reikalavimo Nr. RE-397-(14.29) vykdymo.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnį valdžios įstaigos, taigi ir teismų sistema, privalo tarnauti žmonėms. Bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų kompetencijos atribojimo klausimas sprendžiamas tokiu būdu, kuris yra labiausiai priimtinas žmonėms ir užtikrintų Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje garantuotą žmogaus teisę į operatyvų teismo procesą.

5Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 15 straipsnis nustato bylų, priskirtų administracinių teismų kompetencijai, kategorijas. Akcentuotina, kad bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų jurisdikcija atribojama atsižvelgiant ne vien tik į ginčo subjektą, bet ir į teisinio santykio, iš kurio kyla ginčas, teisinę prigimtį ir pobūdį (ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 straipsnis). Administracinių teismų kompetencijai paprastai priskirtinas nagrinėjimas ginčų, kurių išsprendimas nėra siejamas su tolesniu kokio nors civilinio teisinio ginčo išsprendimu. Bendrosios kompetencijos teismų kompetencija, kaip platesnė pagal savo pobūdį, turi apimti ir tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2000 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. M. v. J. A. ir kt., bylos Nr. 3K-7-989/2000; nutartis paskelbta biuletenyje „Teismų praktika” Nr. 14).

6Kaip matyti iš pareiškėjos skundo turinio ir pateiktų dokumentų, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2010 m. spalio 19 d. reikalavimu Nr. RE-397-(14.29) pareiškėją K. M. įpareigojo ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 1 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius: išardyti savavališkai perstatytas ir pertvarkytas mažojo gyvenamojo namo dalis – garažą rūsyje, gyvenamąjį kambarį, katilinės patalpas (projekte numatytas garažas ir dengta terasa), įėjimo tambūrą su mansardine patalpa, esančias ( - ), Druskininkuose. Pareiškėja 2011 m. balandžio 11 d. raštu kreipėsi į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, prašydama Statybos įstatymo nustatyta tvarka pratęsti jai 2010 m. spalio 19 d. reikalavime nustatytą jo įvykdymo terminą, tačiau Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2011 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 2D-4737-(14.29) neigiamai išsprendė pareiškėjos prašymą. Pareiškėja skunde nurodo, jog šis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2011 m. balandžio 20 d. sprendimas Nr. 2D-4737-(14.29) yra neteisėtas.

7Pažymėtina, jog pagal Lietuvos teismų informacinės teismų sistemos LITEKO duomenis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2011 m. gegužės 3 d. kreipėsi su ieškiniu į Druskininkų rajono apylinkės teismą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo (atsakovas – K. M., tretieji asmenys – Druskininkų savivaldybės administracija ir Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas).

8Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti praktikoje konstatuojama, jog Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos įpareigojimai (reikalavimai) nugriauti ar pertvarkyti statinius yra priimami, įgyvendinant Statybos įstatymo 28 straipsniuose nustatytas funkcijas, susijusias su savavališkos statybos padarinių šalinimu. Tokie įpareigojimai, nors ir yra priimami viešojo administravimo subjekto, tačiau ne viešojo administravimo srityje, o sprendžiant klausimus savininko teisių įgyvendinimo procese ir įgyvendinant teisės normų priskirtas funkcijas civilinių teisinių santykių srityje. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos įpareigojimai pašalinti statybos taisyklių neatitinkančios statybos padarinius yra civilinio teisinio pobūdžio įpareigojimai, turintys tiesioginės įtakos galimai neteisėtai statomo (rekonstruojamo, perstatomo) statinio savininko nuosavybės teisėms (Civilinio kodekso 4.103 straipsnis, Statybos įstatymo 28 straipsnis), todėl ginčai dėl tokių įpareigojimų nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta byloje O. K. E. v. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius; 2010 m. vasario 10 d. nutartis, priimta byloje T. P. ir I. P. v. Kauno apskrities viršininko administracija; 2010 m. sausio 26 d. nutartis, priimta byloje S. P. v. Telšių apskrities viršininko administracija; 2009 m. liepos 16 d. nutartis, priimta byloje M. Ž. v. Kauno apskrities viršininko administracija).

9Nagrinėjamu atveju pareiškėjos skunde ginčas keliamas dėl nustatyto įpareigojimo nugriauti ar pertvarkyti statinį įvykdymo termino pratęsimo (pareiškėja siekia, kad būtų pratęstas atsakovo 2010 m. spalio 19 d. reikalavimu Nr. RE-397-(14.29) pareiškėjai nustatyto įpareigojimo likviduoti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminas). Tokio pobūdžio klausimo išsprendimas yra tiesiogiai susijęs su pačiu įpareigojimu nugriauti ar pertvarkyti statinį, todėl kaip ir ginčo dėl paties įpareigojimo nugriauti ar pertvarkyti statinį atveju, ginčas dėl tokio įpareigojimo įvykdymo termino pratęsimo nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 2 d. nutartis, priimta byloje V.R. v. Klaipėdos apskrities viršininko administracija).

10Pareiškėja taip pat prašo įpareigoti atsakovą Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių išnagrinėti pareiškėjos 2011 m. balandžio 11 d. prašymą (Nr. PRE-118-(14.29) pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą iš naujo ir priimti naują sprendimą – pratęsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2010 m. spalio 19 d. reikalavimo Nr. RE-397-(14.29) įvykdymo terminą trims mėnesiams nuo galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Tačiau, teismo vertinimu, šis reikalavimas yra išvestinio pobūdžio iš reikalavimo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 m. balandžio 20 d. sprendimą Nr. 2D-4737-(14.29). Todėl atsisakius priimti skundą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 m. balandžio 20 d. sprendimą Nr. 2D-4737-(14.29), taip pat atsisakytina priimti skundą dalyje dėl įpareigojimo atsakovą išnagrinėti pareiškėjos 2011 m. balandžio 11 d. prašymą (Nr. PRE-118-(14.29) pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą iš naujo ir priimti naują sprendimą.

11Pareiškėja skundu taip pat prašo taikyti ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 1, 3 punktuose nurodytas reikalavimo užtikrinimo priemones ir laikinai sustabdyti ginčijamą atsakovo 2010 m. spalio 19 d. reikalavimo Nr. RE-397-(14.29) galiojimą bei uždrausti atsakovui imtis bet kokių veiksmų dėl 2010 m. rugsėjo 30 d. savavališkos statybos akto Nr. SSA-100930-00014-(14.12) ir 2010 m. spalio 19 d. reikalavimo Nr. RE-397-(14.29) vykdymo. Atsižvelgiant į tai, kad skundą atsisakytina priimti, reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimas byloje nenagrinėtinas.

12Atsisakius priimti skundą, pareiškėjai grąžintinas už skundą sumokėtas žyminis mokestis (ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

13Kadangi byla nepriskirtina administraciniam teismui, todėl skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.).

14Pareiškėja dėl ginčo išsprendimo turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą (Druskininkų rajono apylinkės teismą).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjas

Nutarė

16Atsisakyti priimti pareiškėjos K. M. skundą atsakovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Druskininkų savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

17Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti 100 Lt (vieną šimtą litų) žyminį mokestį, sumokėtą 2011 m. gegužės 18 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos (gavėjo sąskaitos Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“).

18Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai