Byla I-250-171/2010
Dėl su tarnybos santykiais susijusių išmokų priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Irena Paulauskienė, sekretoriaujant Jūratei Domarkaitei, dalyvaujant atsakovės atstovams V. M. ir R. Š.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos V. P. skundą atsakovei Valstybinei geležinkelio inspekcijai prie susisiekimo ministerijos dėl su tarnybos santykiais susijusių išmokų priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 2-5), kuriame prašo:

51. priteisti iš atsakovės pareiškėjai dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas ir vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laiką.

62.

7priteisti iš atsakovės 0,06 procentus nuo išeitinės išmokos ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną, pradedant skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų nuo 2008 m. vasario 22 d., t.y. nuo 9830 Lt 46 ct. sumos po 5 Lt 90 ct (penkis litus 90 ct) už kiekvieną kalendorinę dieną skaičiuojant nuo 2008 m. vasario 29 d. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

8Pareiškėja nurodo, kad 2008 m. vasario 12 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu administracinėje byloje Nr. A143-191/2008, buvo panaikintas Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VGI) 2007-01-19 įsakymas Nr. P-3 „Dėl atleidimo iš pareigų“. Šiuo sprendimu pareiškėja buvo grąžinta į darbą VGI eiti Bendrojo skyriaus vedėjos pareigas.

9Pareiškėja nurodo, kad jai atvykus į darbą, jai nebuvo sudaryto sąlygos vykdyti savo pareigas. 2008 m. vasario 14 d. pareiškėja pateikė darbdaviui prašymą atleisti iš pareigų šalių susitarimu, išmokant atitinkamo dydžio kompensaciją. Darbdavys pareiškėjos pasiūlymo nepriėmė, todėl 2008 m. vasario 19 d. ji pateikė dar vieną prašymą, kuriame išdėstė aplinkybes, kuriomis darbdavys pažeidė savo pareigas, nesudarydamas tinkamų darbo sąlygų pareigoms vykdyti, ir todėl paprašė atleisti iš pareigų pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) 127 straipsnio 2 dalį. Nebuvo patenkintas ir šis pareiškėjos prašymas. 2008-02-20 prašyme pareiškėja pakartotinai paprašė atleisti ją iš pareigų dėl to, kad darbdavys pažeisdamas savo pareigas nesudaro jai tinkamų darbo sąlygų, dėl ko ji negali atlikti pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų. 2008 m. vasario 22 d. ji buvau atleista iš VGI Bendrojo skyriaus vedėjos pareigų pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 44 straipsnio 1 dalies 1 punktą. Atleidimo dieną jai buvo išmokėtas tik darbo užmokestis už 7 (septynias) darbo dienas.

10Pareiškėja mano, kad atvejis, kai iš pareigų asmuo yra atleidžiamas dėl to, kad darbdavys pažeidžia savo pareigas nesudarydamas tinkamų darbo sąlygų, turi priverstinio elgesio požymių, todėl turi būti taikoma LR DK 140 straipsnio 2 dalis, numatanti teisę į dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

11Pareiškėja mano, kad laikotarpis nuo 2007 m. sausio 22 d. iki 2008 m. vasario 22 įskaitytinas į darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos. Pagal LR DK 177 straipsnio 1 dalį atsistatydindama savo noru pareiškėja įgijo teisę į piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas, tačiau atleidimo dieną šios kompensacijos ji negavo.

12Pareiškėjos atleidimo atveju darbdavys savo prievolės visiškai atsiskaityti su ja jos atleidimo dieną neįvykdė, tuo pažeidė LR DK 141 straipsnio 1 dalį, todėl yra pagrindas taikyti LR DK 141 straipsnio 3 dalies nuostatą.

13Vadovaujantis LR delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbe santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatyme numatytomis nuostatomis, atsakovei, nesumokėjus išeitinės išmokos bei kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas, turi būti pradėti skaičiuoti delspinigiai, kurių dydį sudaro 0,06 procento priklausančios išmokėti sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną, pradedant skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų nuo 2008 m. vasario 22 d. ir skaičiuoti iki jų išmokėjimo dienos.

14Atsakovė su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepime (b. l. 23-26) nurodo, kad pareiškėjai darbo sąlygos ir priemonės, reikalingos Bendrojo skyriaus vedėjos pareigoms atlikti, buvo suteiktos, buvo garantuota pareiškėjos teisė į darbo užmokestį, buvo sudaryta galimybė kelti profesinę kvalifikaciją tobulinti darbo įgūdžius, teisė patekti į Inspekcijos patalpas, esančias P. Višinskio g. 34, Šiauliai, nebuvo apribota, pareiškėjai buvo nustatytas analogiškas darbo ir poilsio režimas kaip ir kitiems Inspekcijos darbuotojams, pareiškėjos kaip Bendrojo skyriaus vedėjos funkcijos buvo apibrėžtos Bendrojo skyriaus vedėjos pareigybės aprašyme, su kuriuo pareiškėja buvo susipažinusi 2005 m. vasario 1 d., ir kuris nebuvo pasikeitęs.

152008 m. vasario 14 d. pareiškėjos prašyme „Dėl darbo priemonių ir dokumentų pateikimo“ buvo prašoma supažindinti su naujos redakcijos Inspekcijos Vidaus tvarkos taisyklėmis. 2008 m. vasario 14 d. Inspekcijos Vidaus Tvarkos taisyklės pareiškėjai buvo įteiktos, tačiau pareiškėja su jomis susipažinti atsisakė, todėl LR DK 191 straipsnyje išdėstytos nuostatos dėl normalių darbo sąlygų darbuotojams užtikrinimo nebuvo pažeistos.

16Iš pareiškėjos veiksmų pobūdžio, galima daryti išvadą, kad pareiškėja neketino išlaikyti ilgalaikių darbo santykių su Inspekcija, o priešingai, nuosekliai siekė juos nutraukti pareiškėjai naudingomis sąlygomis: 2008 m. vasario 13 d. pareiškėja pateikė prašymą dėl darbo, kuriame buvo prašoma grąžinti į darbą arba leisti neatvykti į darbą iki bus priimtas naujas sprendimas byloje. 2008 m. vasario 14 d. pareiškėja pateikė siūlymą atleisti ją iš darbo šalių susitarimu, išmokant 37 361,74 Lt. kompensaciją bei pažadėjo atsiimti ieškinį iš teismo, jei darbo santykiai su ja būtų nutraukti jai priimtinomis sąlygomis. Kadangi dėl išmokos už priverstinę pravaikštą priteisimo pareiškėjai vyksta teisminiai ginčai, minėtas pareiškėjos siūlymas nebuvo patenkintas.

172008 m. vasario 19 d. pareiškėja pateikė prašymą atleisti iš pareigų taikant LR DK 127 straipsnio 2 dalį. Pareiškėjos prašymas nebuvo patenkintas, kadangi, atsakovų manymu, tinkamos, saugios ir sveikos darbo sąlygos pareiškėjai buvo sudarytos.

182008 m. vasario 20 d. pareiškėja pateikė prašymą atleisti iš pareigų pareiškėjos prašymu. Pareiškėjos prašymas buvo patenkintas. 2008 m. vasario 22 d. pareiškėja buvo atleista iš Inspekcijos Bendrojo skyriaus vedėjos pareigų pagal VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 1 punktą.

19Pareiškėja, nepaisant Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 12 d. sprendimo sukeltų teisinių pasekmių, nenutraukė darbo santykių su ankstesniu darbdaviu, t.y. Lietuvos Respublikos valstybine darbo inspekcija ir nuo 2008 m. vasario 12 d. iki 2008 m. vasario 22 d. dirbo dviejose darbovietėse. Savo neteisėtais veiksmais pareiškėja pažeidė VTĮ 17 straipsnio 5 punkte įtvirtintą draudimą valstybės tarnautojui eiti daugiau negu vienerias valstybės tarnautojo pareigas.

20Pareiškėjos teiginys, kad į jos 2008 m. kovo 6 d. prašymą išduoti pažymą apie vidutinį darbo užmokestį nebuvo reaguojama, yra nepagrįstas – 2008 m. kovo 17 d. pareiškėjai buvo pateikta pažyma apie pareiškėjos vidutinį mėnesio bei vienos darbo dienos užmokesčio dydį.

21Per teismo posėdį atsakovai palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir papildomai paaiškino, kad dėl antro reikalavimo prašo palikti skundą nenagrinėtą, kadangi tapatus reikalavimas yra nagrinėjamas kitoje byloje (Nr. I-2713-815). Dalį sprendimo toje byloje jie yra įvykdę (b.l. 96 ).

22Skundas atmestinas.

23Remdamasis byloje esančiais įrodymais teismas nustatė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008-02-12 sprendimu panaikino Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2007-01-19 įsakymą Nr. P-3 „Dėl atleidimo iš pareigų“, pagal kurį pareiškėja V. P. nuo 2007-01-22 buvo atleista iš pareigų (b. l. 27-30).

24Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos 2008-03-13 Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo (b. l. 31-35).

25Iš teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009-03-23 Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos prašymą dėl proceso atnaujinimo tenkino iš dalies- atnaujino procesą administracinės bylos Nr. A143-191/2008 dalyje dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2008 02 12 sprendimo dalies, kuria buvo panaikintas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 05 02 sprendimas ir panaikintas Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2007 01 19 įsakymas Nr. P-3 „Dėl atleidimo iš pareigų“ ir šioje dalyje perdavė bylą iš naujo nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

26Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009-05-11 nutartimi administracinėje byloje Nr. A-438-1743/2009 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 12 d. sprendimo dalį, kuria panaikintas atsakovo Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2007 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. P-3 ,,Dėl atleidimo iš pareigų“, panaikino, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 2 d. sprendimą, kuriuo pareiškėjos V. P. skundas atmestas, šioje dalyje paliko nepakeistą. Teismas konstatavo, kad pareiškėja neatitiko reikalavimų, nustatytų Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybei užimti, todėl atsakovas, nepaskirdamas pareiškėjos į šias pareigas, jos teisių, numatytų Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje, nepažeidė.

27Taigi iš aukščiau nurodytų teismų sprendimų matyti, kad pareiškėja 2007-01-19 įsakymu Nr. P-3 atleista teisėtai ir pagrįstai ir tai buvo konstatuota Lietuvos vyriausiasiojo administracinio teismo 2009-05-11 nutartimi, kuria Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas, kuriuo pareiškėjos skundas dėl grąžinimo į tarnybą buvo atmestas paliktas nepakeistas. LVAT nutartyje konstatavus, kad pareiškėja 2007 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. P-3 ,,Dėl atleidimo iš pareigų“, nuo 2007 m. sausio 22 d.atleista iš pareigų pagrįstai laikytina, kad jos tarnybos santykiai nuo atleidimo dienos pasibaigė.

28Nors pareiškėja skundo reikalavimuose nenurodo tikslių periodų už kuriuos prašo priteisti išmokas, susijusias su tarnybos santykiais, bei jai taikyti kitas garantijas, tačiau iš skundo turinio matyti, kad ji prašo priteisti iš atsakovės dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas ir vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laiką nuo 2007 m. sausio 22 d.(atleidimo diena) iki 2008-02-12 ( LVAT 2008-02-12 sprendimas), kai buvo panaikintas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas, kuriuo pareiškėjos skundas dėl grąžinimo į tarnybą buvo atmestas ir pareiškėja LVAT sprendimu buvo grąžinta į tarnybą.

29Viniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjama administracinė byla pagal pareiškėjos skundą dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2008-02-22 įsakymo Nr. P-12, kuriuo ji buvo atleista iš pareigų pagal Valstybės tarnybos įstatymo 44 str. 1 d. 1 p. t.y. atleista iš pareigų po to, kai LVAT 2008-02-12 sprendimu pareiškėją grąžino į tarnybą.

30Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjo pareiškėjos skundą, kuriame ji prašė panaikinti Valstybinės geležinkelio inspekcijos viršininko 2008-02-22 įsakymą Nr. P-12 dėl jos atleidimo iš Valstybinės geležinkelio inspekcijos Bendrojo skyriaus vedėjos pareigų pagal LR valstybės tarnybos įstatymo 44 str. 1 d. 1 p., atleisti ją iš pareigų pagal LR darbo kodekso 297 str. 4 d. ir priteisti su atleidimu susijusias išmokas, taip pat prašė įpareigoti atsakovę pasiūlyti jai A lygio 11 kategorijos Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektorės (vyriausiosios specialistės) pareigas, priteisti iš atsakovės 82,47 Lt kompensacijos už nepanaudotas atostogas laikotarpiu nuo 2008-02-13 iki 2008-02-22, delspinigius ir vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką. Teismas 2009-06-19 sprendimu pareiškėjos skundą tenkino iš dalies- priteisė V. P. iš atsakovės Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 82,47 Lt (aštuoniasdešimt du litus ir 47 centus) kompensacijos už nepanaudotas atostogas, bylos dalį dėl reikalavimo panaikinti Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008-02-22 įsakymą Nr. P-12 nutraukė, o kitą skundo dalį atmetė.

31Šį Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą V. P. apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuris 2010-05-21 nutartimi pareiškėjos apeliacinį skundą tenkino iš dalies- Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 19 d. sprendimą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. vasario 22 d. įsakymą Nr. P-12, atleisti pareiškėją iš pareigų pagal Darbo kodekso 297 straipsnio 4 dalį ir priteisti iš atsakovo kompensaciją pagal Darbo kodekso 140 straipsnio 1 dalies 3 punktą, taip pat dėl reikalavimo išmokėti vidutinį darbo užmokestį už pradelstą atsiskaityti laiką panaikino ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, o likusią sprendimo dalį paliko nepakeistą.

32Kaip matyti iš to, kas išdėstyta, pareiškėja nurodytoje byloje ginčija 2008-02-22 įsakyme nurodytą atleidimo pagrindą bei prašo priteisti su atleidimu susijusias išmokas, kurias taip pat prašo priteisti ir šioje byloje.

33Kadangi šiame teisme yra nagrinėjamas administracinis ginčas tarp tų pačių šalių dėl to paties ginčo vadovaujantis ABTĮ 103 str. 4p. skundo dalyje dėl reikalavimo priteisti iš atsakovės 0,06 procentus nuo išeitinės išmokos ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną, pradedant skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų nuo 2008 m. vasario 22 d., t.y. nuo 9830 Lt 46 ct. sumos po 5 Lt 90 ct (penkis litus 90 ct) už kiekvieną kalendorinę dieną skaičiuojant nuo 2008 m. vasario 29 d. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos paliktinas nenagrinėtu.

34Atsižvelgus į išdėstytą, reikalavimas priteisti iš atsakovės dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas ir vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laiką atmestinas, kadangi pareiškėjos atleidimas iš tarnybos pripažintas pagrįstu, o kitoje skundo dalyje reikalavimas paliktinas nenagrinėtu, kadangi tapatus reikalavimas nagrinėjamas kitoje byloje.

35Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 2 p., 103 str. 4p., 127 str., 129 str. teismas

Nutarė

36pareiškėjos V. P. skundą dalyje dėl reikalavimo priteisti iš atsakovės pareiškėjai dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas ir vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laiką atmesti, o likusioje dalyje palikti neneagrinėtą.

37Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Irena Paulauskienė,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 2-5), kuriame prašo:... 5. 1. priteisti iš atsakovės pareiškėjai dviejų mėnesių vidutinio darbo... 6. 2.... 7. priteisti iš atsakovės 0,06 procentus nuo išeitinės išmokos ir... 8. Pareiškėja nurodo, kad 2008 m. vasario 12 d. Lietuvos vyriausiojo... 9. Pareiškėja nurodo, kad jai atvykus į darbą, jai nebuvo sudaryto sąlygos... 10. Pareiškėja mano, kad atvejis, kai iš pareigų asmuo yra atleidžiamas dėl... 11. Pareiškėja mano, kad laikotarpis nuo 2007 m. sausio 22 d. iki 2008 m. vasario... 12. Pareiškėjos atleidimo atveju darbdavys savo prievolės visiškai atsiskaityti... 13. Vadovaujantis LR delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbe... 14. Atsakovė su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepime... 15. 2008 m. vasario 14 d. pareiškėjos prašyme „Dėl darbo priemonių ir... 16. Iš pareiškėjos veiksmų pobūdžio, galima daryti išvadą, kad pareiškėja... 17. 2008 m. vasario 19 d. pareiškėja pateikė prašymą atleisti iš pareigų... 18. 2008 m. vasario 20 d. pareiškėja pateikė prašymą atleisti iš pareigų... 19. Pareiškėja, nepaisant Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2008 m.... 20. Pareiškėjos teiginys, kad į jos 2008 m. kovo 6 d. prašymą išduoti... 21. Per teismo posėdį atsakovai palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir... 22. Skundas atmestinas.... 23. Remdamasis byloje esančiais įrodymais teismas nustatė, kad Lietuvos... 24. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos 2008-03-13... 25. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad Lietuvos vyriausiasis... 26. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009-05-11 nutartimi... 27. Taigi iš aukščiau nurodytų teismų sprendimų matyti, kad pareiškėja... 28. Nors pareiškėja skundo reikalavimuose nenurodo tikslių periodų už kuriuos... 29. Viniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjama administracinė... 30. Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjo pareiškėjos skundą,... 31. Šį Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą V. P.... 32. Kaip matyti iš to, kas išdėstyta, pareiškėja nurodytoje byloje ginčija... 33. Kadangi šiame teisme yra nagrinėjamas administracinis ginčas tarp tų... 34. Atsižvelgus į išdėstytą, reikalavimas priteisti iš atsakovės dviejų... 35. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str.... 36. pareiškėjos V. P. skundą dalyje dėl reikalavimo... 37. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...