Byla I-107-289/2009

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija,

2pirmininkaujant teisėjui Virginijui Stankevičiui,

3dalyvaujant kolegijos nariams teisėjams Gražvydui Poškui ir Marytei Švažienei,

4sekretoriaujant Jolantai Miežienei,

5dalyvaujant pareiškėjos UAB „Grūstė“ atstovui M. N.,

6dalyvaujant pareiškėjos UAB „Grūstė“ atstovei advokatei S. Š.,

7dalyvaujant atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atstovui A. N.,

8dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui I. K.,

9nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens Telšių apskrities viršininko administracijos atstovui,

10viešame teismo posėdyje išnagrinėjo bylą pagal pareiškėjos UAB „Grūstė“ skundą, kuriuo prašoma panaikinti Mažeikių r. savivaldybės administracijos 2008 m. birželio 19 d. įsakymo Nr.A1-863 dalį dėl sprendinio, kuria nustatytas I. K. žemės sklypo dydis, ribos ir naudojimo sąlygos prie jai priklausančių statinių adresu Laisvės g. 216, Mažeikiuose.

11Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pateiktą skundą,

Nustatė

12Pareiškėja UAB „Grūstė“ kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Mažeikių r. savivaldybės administracijos 2008 m. birželio 19 d. įsakymo Nr.A1-863 dalį dėl sprendinio, kuria nustatytas I. K. žemės sklypo dydis, ribos ir naudojimo sąlygos prie jai priklausančių statinių adresu Laisvės g. 216, Mažeikiuose.

13Pareiškėjos UAB „Grūstė“ atstovė advokatė S. Š. teismo posėdžio metu nurodė, jog rengiant ginčijamą detalųjį planą buvo pažeistos tiek jo rengimo procedūros, tiek kitos teisės normos, reglamentuojančios pačią galimybę formuoti sklypą prie naudojamų statinių. Teritorijų planavimo įstatymo 22 str. 1 d. 7 p. skiria atvejus, kai yra formuojamas sklypas prie naudojamų statinių ir kyla pagrįstas klausimas, ar šiuo atveju galima teigti, kad yra formuojamas sklypas prie naudojamų statinių. Iš pateiktų registro duomenų matosi, kad I. K. priklausantis vienas praėjimo punktas yra 156 m2 ploto ir jis iš esmės yra nenaudojamas statinys išdaužytais langais, taip pat ten yra 3 procentų baigtumo pavėsinė, kurios yra tik pamatai. Vyriausybės tvarkoje „Dėl žemės sklypų pardavimo ir nuomos tvarkos“ yra pasakyta kategoriška nuostata, kad suformuojamas sklypas, reikalingas statiniams eksploatuoti. Pareiškėjos UAB „Grūstė“ atstovė pažymėjo, jog I. K. suprojektavo daugiau kaip 1,1 ha sklypą, nors jos naudojami statiniai arba statinių liekanos užima apie 5 procentus tos teritorijos. Tvora, kuri priklauso I. K., yra toks statinys, kuris neturi savarankiškos paskirties. Prie jos nėra formuojami statiniai, t.y. nėra numatyta, kad tvora galėtų turėti savo atskirą sklypą. Pareiškėjos atstovės nuomone, nuo pat pradžių buvo pažeista detalaus plano rengimo procedūra, t.y. neatskirta, ar tai yra naudojami statiniai, ar nauja statyba. Tiek Detaliųjų planų rengimo taisyklėse, tiek 2004 m. liepos 16 d. Vyriausybės nutarimu patvirtintų Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų tam tikruose punktuose, t.y. šių nuostatų 27.2 p., kur yra numatyta, kad: „...planavimo organizatorius turėtų raštu informuoti besiribojančioje su planuojamu žemės sklypu teritorijoje esančių nekilnojamų daiktų savininkus...“, o ne žemės sklypų savininkus. Tuo pačiu tikrinančios institucijos turėjo patikrinti, ar yra besiribojančių gretimybių statinių savininkai. Tų pačių Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 42 p.: „Planavimo organizatorius parengtą detalųjį planą ir dokumentus, įrodančius, kad besiribojančio su planuojamu žemės sklypu teritorijoje esančių nekilnojamų daiktų savininkai buvo supažindinti su plano sprendiniais...“, t.y. turi būti brėžinys su susipažinusių asmenų parašais, taip pat išsiųstų lėšų fondais. Tokie dokumentai turėtų būti pateikti derinančioms institucijoms ir teritorijų planavimo priežiūros institucijai, kuri teiktų išvadas dėl projekto tvirtinimo, tačiau tokių dokumentų nebuvo. Pareiškėjos atstovė nurodė, jog nesupažindinimas ir neinformavimas gretimybėje esančių savininkų yra akivaizdus pažeidimas. Pareiškėjos advokatė pažymėjo, jog nebuvo tinkamo derinimo Nuolatinėje statybos komisijoje. Neaišku, ar įvyko pats posėdis, nes pateiktas į bylą vyriausiojo architekto surašytas protokolas, kurio originalo niekas taip ir nepateikė, todėl kyla pagrįstas įtarimas, kad pats posėdis nevyko ir komisijos parašų nėra. Pareiškėjos atstovė pažymėjo, jog komisijos protokolą pasirašo visi nariai, komisijos sekretorius ir pirmininkas. Advokatė pažymėjo, jog I. K. teigia, kad kai kurių komisijos narių parašai yra ant detaliojo plano pagrindinio brėžinio. Vis tik detalaus plano tikrinimas yra atliekamas baigus visą detalųjį planą. Jis turi būti pateikiamas komisijai ir turi būti jos tikrinamas, o ne paimami atskirų komisijos narių parašai ant pagrindinio brėžinio. Parašo padėjimas dar nereiškia, kad tos institucijos atstovas patikrino visą detalųjį planą, tuo labiau, kad pagal Nuolatinės statybos komisijos nuostatų 13 p. numatoma, kad komisijos narių dalyvavimas, tiek savivaldybės valstybės tarnautojų, tiek kitų institucijų, yra privalomas. Tik tokiu atveju, jeigu komisijos narys negali dalyvauti posėdyje, jis turi teisę iki posėdžio pradžios raštu pareikšti savo nuomonę svarstomu klausimu, kuri įrašoma į posėdžio protokolą. Jei nors vienas komisijos narys nepritaria Nuolatinės statybos komisijos detaliajam planui, tai jis negali būti teikiamas administracijos direktoriui tvirtinti.

14Pareiškėjos UAB „Grūstė“ atstovas M. N. teismo posėdžio metu nurodė, jog palaiko pareiškėjos advokatės S. Š. nuomonę.

15Atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atstovas A. N. teismo posėdžio metu nurodė sutinkąs, kad detaliojo plano procedūros detaliojo planavimo procese buvo pažeistos. Pagal 2007 m. Aplinkos ministerijos patvirtintus Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinius nuostatus Mažeikių rajono savivaldybės administracija parengė Mažeikių rajono administracijos Nuolatinės statybos komisijos nuostatus ir patvirtino 2007 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T1-213. Tų nuostatų 14 p. yra nustatyta, kad komisijos sprendimas derinti teritorijų planavimo dokumentą priimamas, jei tam pritaria visi privalantys dalyvauti komisijos posėdyje komisijos nariai. Tame pačiame punkte sakoma, kad protokolą pasirašo komisijos pirmininkas, komisijos sekretorius ir tie posėdyje dalyvavę komisijos nariai, kurių dalyvavimas yra privalomas. Kaip žinoma, protokolą pasirašė tik tuo metu dirbęs vyriausiasis architektas T. P., netgi komisijos sekretoriaus parašo nėra, todėl tenka pripažinti, kad Nuolatinės statybos komisijos detaliojo plano svarstymo procedūros buvo pažeistos, nes nei vieno komisijos nario parašo ant protokolo nėra. Detaliojo planavimo dokumente yra pateikta viešo svarstymo ataskaita, bet nėra aišku, kas ją ruošė ir kada tas svarstymas vyko. Joje parašyta, kad gretimų pastatų, esančių šalia formuojamo sklypo, savininkai supažindinti su detaliuoju planu pasirašytinai, tačiau, kaip matosi iš detaliojo plano medžiagos, tų gretimų pastatų savininkų parašų nėra. Jų nepavyko rasti nei detaliojo plano medžiagoje, nei kitur, todėl tai yra prieštaringas teiginys ir reiškia, kad gretimų pastatų savininkai nebuvo supažindinti. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu pripažino, kad skelbimas buvo neinformatyvus. Vien tik adreso Laisvės g. 216, Mažeikiai nurodymo nepakako identifikuoti rengiamus sklypus, kadangi buvusios elektrotechnikos gamyklos teritorija Laisvės g. 216, Mažeikiai apima 21 ha ir perimetras yra apie 2,5 km, todėl atsakovės atstovo manymu, pažeidžiant lygiateisiškumo principą, pareiškėjai nebuvo suteikta galimybė susipažinti su detaliojo plano medžiaga, t.y. identifikuoti, kad jos interesų zonoje buvo rengiamas detalusis planavimas. Atsakovės atstovo manymu, atsižvelgiant į išvardintus detaliojo planavimo procedūrinius trūkumus, reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad I. K. yra patyrusi projektuotoja ir visos procedūros, kurias ji paminėjo, jai yra puikiai žinomos, kadangi tai yra kiekvienos dienos darbas, todėl esamų klaidų ji negalėjo nežinoti, negalėjo nematyti, nes visi norminiai aktai yra skelbiami viešai ir visiems prieinami. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo I. K. teismo posėdžio metu nurodė, jog neformavo sklypo naujoms statyboms ir jog šis detalusis planas suformuotas pagal esamus naudojamus statinius. Trečiasis suinteresuotas asmuo I. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad nesutiktų, jog pastatai yra apleisti. Šiuo metu šie pastatai nenaudojami, nes nerandama nuomininkų ir negalima disponuoti pastatais. Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymėjo, jog detalusis planas buvo rengiamas supaprastinta tvarka, todėl skelbti spaudoje neprivaloma ir buvo paskelbta internetinėje svetainėje. I. K. nurodė, jog sužinoti, kas yra šių statinių savininkai, nėra galimybės, nes jie vis tik yra pastatų turėtojai, o ne žemės naudotojai ir valdytojai. Trečiojo suinteresuoto asmens manymu, jokių procedūrinių pažeidimų nebuvo padaryta. I. K. pažymėjo, jog pagrindiniame brėžinyje viskas puikiausiai matosi, kad suderinta su žemėtvarka ir su kitomis instancijomis, su kuriomis priklauso derinti, visa procedūra buvo atlikta išsamiai. Nurodė, jog protokole „suderinta“ buvo perkelta nuo brėžinio kopijos. Surinkti parašus trečiasis suinteresuotas asmuo pavedė kitam planavimo organizatoriui A. J. ir nepatikrino. Pažymėjo, jog A. J. parašus surinko, bet UAB „Grūstė“ parašo nepaėmė. Visų kitų gretimybėje esančių pastatų savininkų parašai yra.

17Pareiškėjos UAB „Grūstė“ skundas tenkintinas.

18Nagrinėjamas administracinis ginčas kilo dėl atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 2008 m. birželio 19 d. įsakymo Nr.A1-863 dalies, t.y. sprendinio, kuria nustatytos I. K. žemės sklypo dydis, ribos ir naudojimo sąlygos prie jai priklausančių statinių adresu Laisvės g.216, Mažeikiuose.

19Teritorijų planavimo viešumą reglamentuoja Teritorijų planavimo įstatymo (aktuali 2008 m. balandžio 15 d. redakcija Nr.1847) septintas skirsnis (30- 33 straipsniai), kuriame nustatomos suinteresuotų asmenų teisės: žinoti apie tokį planavimą, jame dalyvauti nustatyta tvarka ir terminais, teikti pasiūlymus, gauti į juos atsakymus ir ginti savo pažeistas teises. Įgyvendindama Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 3 dalies nuostatas Vyriausybė 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtino Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatus, reglamentuojančius visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese bendrąją ir supaprastintą tvarką, taip pat teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešumą užtikrinančias procedūras. Teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras (sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų skelbimas, konsultavimasis, viešas svarstymas, informacijos teikimas ir kt.) pavesta atlikti planavimo organizatoriui. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 30 d. įsakymu Nr.A1-938 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ (b.l.48) planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos buvo suteiktos I. K..

20Pareigą detaliojo planavimo organizatoriui raštu informuoti kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus apie žemės sklypo ar grupės žemės sklypų teritorijos planavimo dokumentų rengimo pradžią bei planavimo tikslus nustato Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 1 dalis. Šios pareigos įvykdymą detalizuoja LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintų Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų (aktuali 2007 m. kovo 21 d. redakcija) 24.3 punktas, reikalaujantis, kad tokiame rašte būtų informacija apie pradedamą rengti detalųjį planą, planavimo tikslus, rengimo terminus, pasiūlymų pateikimo tvarką, viešos ekspozicijos ir viešo susirinkimo vietą ir laiką, taip pat planavimo organizatoriaus ir projekto rengėjo adresai ir telefonai, elektroninio pašto ir interneto tinklalapio adresai. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr.D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių (aktuali 2006 m. spalio 27 d. redakcija) 27 punktas (27.1.1) numato, jog tai turi būti atlikta parengiamajame detaliojo teritorijų planavimo proceso etape. Jeigu LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo (aktuali 2007 m. kovo 21 d. redakcija Nr.33-1190) 24.3 punkte nurodytų nekilnojamojo daikto savininkų negalima surasti Nekilnojamojo turto registre nurodytais adresais arba tokių savininkų susidaro daugiau negu dešimt, planavimo organizatorius gali šių Nuostatų 24.3 punkte nurodytą informaciją paskelbti šalies dienraštyje ar vietos spaudoje. Paminėtas reguliavimas įgalina teigti, kad I. K., tapusi detaliojo teritorijų planavimo organizatoriumi, įgijo pareigą atitinkamai raštu informuoti kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus apie pradedamą detalųjį planavimą šio proceso parengiamajame etape. Planavimo organizatorius tokio reikalavimo neįvykdė ir nepranešė pareiškėjai UAB „Grūstė“ nustatyta tvarka ir forma apie pradedamą detalųjį planavimą. Šis detaliojo teritorijų planavimo procedūros pažeidimas laikytinas esminiu ir pažeidžiančiu teisės aktais išskirtas žemės sklypo, besiribojančio su detaliai planuojamu, savininko teises.

21Teritorijų planavimo įstatymas numato detaliojo teritorijų planavimo proceso baigiamajame etape teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadiją – viešą svarstymą (25 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Nėra jokių įrodymų, jog po sprendimo dėl projekto rengimo priėmimo planavimo organizatorius, įgyvendindamas pirmąjį viešo svarstymo su visuomene privalomą etapą, vietinėse visuomenės informavimo priemonėse būtų paskelbęs apie rengiamo projekto tikslus, rengimo terminus, viešo svarstymo etapus ir tvarką, nurodęs planavimo organizatorių, jo adresą ir telefono numerius. Taigi darytina išvada, jog viešo svarstymo – privalomos sudėtinės teritorijų planavimo dokumentų projektų rengimo proceso dalies – procedūros netinkamas laikymasis sutrukdė pareiškėjai pateikti pasiūlymus, pretenzijas. Iš esmės pažeidus teritorijų planavimo dokumentų projektų viešo svarstymo su visuomene taisykles, nebuvo užtikrintas objektyvus visų aplinkybių įvertinimas, o tai galimai sukliudė viešojo administravimo subjektui priimti pagrįstą sprendimą.

22Atkreiptinas dėmesys į tai, jog Teritorijų planavimo įstatyme ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatuose numatytos taisyklės, reglamentuojančios informacijos apie detalųjį planavimą skelbimą ir detaliojo plano viešą svarstymą, kaip tik ir yra skirtos užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą rengiant ir tvirtinant detalųjį planą. Pripažįstant viešą svarstymą privaloma sudėtine teritorijų planavimo dokumentų projektų rengimo dalimi, šio proceso pažeidimas įstatymų leidėjo įvardintas kaip besąlyginė vada atsisakyti tvirtinti detalųjį planą, o jo patvirtinimo atveju – aktą pripažinti neteisėtu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-627/2008.)

23Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr.D1-239 (aktuali redakcija nuo 2006 m. spalio 27 d.) patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 45 p. numato, jog prieš teikiant tvirtinti detaliojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai turi būti suderinti su atitinkamo lygmens galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, įregistruotais teritorijų planavimo dokumentų registre, ir kompleksiškai suderinti Nuolatinėje statybos komisijoje. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr.D1- 696 (LR aplinkos ministro 2007 m. liepos 2 d. įsakymo Nr.D1-379 redakcija) patvirtintų Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų 7 p. nurodoma, jog komisijos narių – savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir institucijų (subjektų), parengusių (dalyvavusių parengiant) teritorijų planavimo sąlygas, įrašytas į planavimo sąlygų sąvadą, įgaliotųjų atstovų dalyvavimas komisijos darbe yra privalomas. Atstovai, negalintys dalyvauti komisijos posėdyje, privalo iki jo pradžios raštu pareikšti nuomonę numatytu svarstyti klausimu. Raštu pateikta nuomonė pridedama prie komisijos posėdžio protokolo. Tų pačių nuostatų 14 p. numatoma, jog komisijos sprendimas derinti teritorijų planavimo dokumentą priimamas, jei tam pritarė visi privalantys dalyvauti komisijos posėdyje komisijos nariai. Jeigu bent vienas komisijos narys nepritaria teritorijų planavimo dokumento derinimui, laikoma, kad Komisija priėmė sprendimą nederinti teritorijų planavimo dokumento. Nepritarimo derinti teritorijų planavimo dokumentą motyvai išdėstomi derinimo procedūros protokole, kurį pasirašo komisijos pirmininkas, komisijos sekretorius ir tie posėdyje dalyvavusieji komisijos nariai, kurių narių dalyvavimas (nuomonės pateikimas raštu) yra privalomas. Pažymėtina, jog Mažeikių rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos Projekto kompleksinio tikrinimo posėdžio protokole Nr.608 (b.l.26) pasirašė tik Mažeikių r. savivaldybės vyr. architektas T. P., taip pat nėra rašytinių įrodymų, patvirtinančių posėdyje dalyvavusių komisijos narių pritarimą derinti teritorijų planavimo dokumentą, todėl konstatuotina, jog Mažeikių rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos Projekto kompleksinio tikrinimo posėdžio protokolas Nr.608 neatitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr.D1-696 patvirtintų Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų reikalavimų.

24Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir nurodytas teisės normas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 2008 m. birželio 19 d. įsakymo Nr.A1-863 dalis dėl sprendinio, kuria nustatytas I. K. žemės sklypo dydis, ribos ir naudojimo sąlygos prie jai priklausančių statinių adresu Laisvės g.216, Mažeikiuose, yra neteisėta, todėl yra naikintina.

25Kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos LR ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

26Pareiškėjos UAB „Grūstė“ skundą patenkinti.

27Panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 2008 m. birželio 19 d. įsakymo Nr.A1-863 dalį dėl sprendinio, kuria nustatytas I. K. žemės sklypo dydis, ribos ir naudojimo sąlygos prie jai priklausančių statinių adresu Laisvės g.216, Mažeikiuose.

28Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. pirmininkaujant teisėjui Virginijui Stankevičiui,... 3. dalyvaujant kolegijos nariams teisėjams Gražvydui Poškui ir Marytei... 4. sekretoriaujant Jolantai Miežienei,... 5. dalyvaujant pareiškėjos UAB „Grūstė“ atstovui M.... 6. dalyvaujant pareiškėjos UAB „Grūstė“ atstovei advokatei 7. dalyvaujant atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atstovui... 8. dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui I. K.,... 9. nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens Telšių apskrities viršininko... 10. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo bylą pagal pareiškėjos UAB... 11. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pateiktą skundą,... 12. Pareiškėja UAB „Grūstė“ kreipėsi į Šiaulių apygardos... 13. Pareiškėjos UAB „Grūstė“ atstovė advokatė S. Š.... 14. Pareiškėjos UAB „Grūstė“ atstovas M. N. teismo... 15. Atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atstovas 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo I. K. teismo posėdžio... 17. Pareiškėjos UAB „Grūstė“ skundas tenkintinas.... 18. Nagrinėjamas administracinis ginčas kilo dėl atsakovės Mažeikių rajono... 19. Teritorijų planavimo viešumą reglamentuoja Teritorijų... 20. Pareigą detaliojo planavimo organizatoriui raštu informuoti kaimyninių... 21. Teritorijų planavimo įstatymas... 22. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog Teritorijų planavimo įstatyme ir... 23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu... 24. Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir nurodytas teisės... 25. Kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 26. Pareiškėjos UAB „Grūstė“ skundą patenkinti.... 27. Panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 2008 m. birželio 19... 28. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos...