Byla 2YT-19005-465/2016
Dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų, išieškotojas BAB Ūkio bankas

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo (skolininko) UAB „Veka“ skundą dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų, išieškotojas BAB Ūkio bankas,

Nustatė

2pareiškėjas prašo panaikinti 2016-03-09 antstolio Armino Naujokaičio Patvarkymą dėl skolininko pasiūlymo. Nurodo, kad 2016-03-07 atvyko į antstolio A. Naujokaičio kontorą su pasiūlymu pasirašyti susitarimą dėl atsiskaitymo, kadangi antstolio A. Naujokaičio atstovaujamas BAB „Ūkio bankas“ grąžino UAB „Veka“ turtą, kas iš esmės pakeitė visą problemų sprendimo eigą. Pareiškėjas nurodė, jog antstoliui A. Naujokaičiui buvo pasiūlyta pasirašyti Susitarimą tokiomis sąlygomis, kad pardavus atgautą iš BAB „Ūkio bankas“ turtą pareiškėjas sutartu laiku atsiskaitytų su antstolio A. Naujokaičio kontora, tačiau antstolio A. Naujokaičio kontoros darbuotojai atsisakė spręsti šį klausimą dėl susitarimo pasirašymo, nurodydami tą aplinkybę, kad jie vykdo teismo sprendimą.

3Antstolis A. Naujokaitis pateikė teismui Patvarkymą atsisakyti tenkinti skundą, kuriame nurodė, jog vykdo Kauno apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-1143-259/2015, išduotą 2015-12-30 dėl 490,62 EUR skolos išieškojimo iš UAB „Veka“ išieškotojo BAB „Ūkio bankas“ naudai. Nurodė, kad vykdant minėtą vykdomąjį dokumentą, 2016-02-01 pareiškėjo atžvilgiu buvo pritaikytos priverstinio vykdymo priemonės, o 2016-02-15 buvo priimtas Patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą bei dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo. 2016-03-07 pareiškėjo vadovas asmeniškai į antstolių kontorą pristatė Pasiūlymą, kuriuo, nenurodydamas jokių argumentų, prašė panaikinti 2016-02-15 Patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą bei dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo ir siūlė pasirašyti Susitarimą, kurio detalių pareiškėjas iki šiol nėra pateikęs. 2016-03-09 Patvarkymu dėl skolininko pasiūlymo antstolis skolininkui išaiškino, kad panaikinti 2016-02-15 Patvarkymą nėra jokio teisinio pagrindo, todėl pareiškėjas privalo pateikti visą prašomą informaciją, nes tokios informacijos nepateikus ir neturint pakankamai duomenų, negali būti tenkinamas pareiškėjo prašymas dėl Susitarimo pasirašymo. Taip pat nurodė, kad skundžiamame patvarkyme skolininkui išaiškinta, jog pateikus informaciją apie visą turimą turtą bei išsamią informaciją apie turtą, kurį ketinama realizuoti, taip pat suderinus realizavimo tvarką, galimas susitarimas, kurio pagrindu skolininkui būtų suteikiamas leidimas realizuoti antstolio areštuotą turtą, su sąlyga, kad už jį gautos lėšos bus skiriamos skolai bei vykdymo išlaidoms padengti.

4Pareiškėjo skundas atmestinas.

5Įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). Siekiant užtikrinti teismo sprendimų bei kitų CPK 584 straipsnyje išvardytų vykdytinų dokumentų įvykdymą vykdymo procesą reglamentuojančiomis CPK normomis sukurtas išieškojimo iš skolininko turto mechanizmas, kuriame pagrindinis vaidmuo tenka antstoliui, kaip valstybės įgaliotam asmeniui (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 str. 1 d.).

6Teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0157/16/00076 kopijos duomenimis nustatyta, kad antstolis A. Naujokaitis vykdo Kauno apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-1143-259/2015, išduotą 2015-12-30 dėl 490,62 EUR skolos išieškojimo iš UAB „Veka“ išieškotojo BAB „Ūkio bankas“ naudai (vykd. b. Nr. 0157/16/00076, b. l. 1-3). Vykdydamas minėtą vykdomąjį raštą, antstolis 2016-02-15 priėmė Patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą bei dėl priverstinio poveikio priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. 0157/16/00076/S (vykd. b. l. 54-55). 2016-03-07 antstolių kontoroje gautas pareiškėjo UAB „Veka“ Pasiūlymas (vykd. b. l. 74), kuriuo, atsižvelgdamas į tai, kad 2016-02-24 BAB „Ūkio bankas“ grąžino bendrovės turtą, pareiškėjas siūlo antstoliui A. Naujokaičiui pasirašyti Susitarimą ir pardavus atgautą iš BAB „Ūkio bankas“ turtą pareiškėjas sutartu laiku atsiskaitytų su antstolio A. Naujokaičio kontora. Pasiūlymu pareiškėjas prašė panaikinti 2016-02-15 Patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą bei dėl priverstinio poveikio priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. 0157/16/00076/S, siūlė pasirašyti Susitarimą dėl atsiskaitymo po atgauto turto pardavimo bei prašė pateikti Susitarimo projektą suderinimui. 2016-03-09 antstolis priėmė Patvarkymą dėl skolininko pasiūlymo Nr. B-76660, kuriuo išaiškino, kad nėra jokio teisinio pagrindo panaikinti 2016-02-15 patvarkymą, todėl pareiškėjas privalo jį įvykdyti, t. y. pateikti visą prašomą informaciją, o tokios informacijos nepateikus ir neturint pakankamai duomenų, negali būti tenkinamas pareiškėjo prašymas dėl minėto Susitarimo (vykd. b. l. 75-77). Pareiškėjas su minėtu patvarkymu nesutinka ir prašo jį panaikinti.

7Antstolių įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta antstolio pareiga vykdant vykdomuosius dokumentus imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisų ir teisėtų interesų. Antstolio veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgalinimai nustatyti CPK VI dalies normose bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje. CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta antstolio pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. CPK 645 straipsnis numato skolininko pareigą antstoliui pareikalavus pateikti informaciją apie turimą turtą, o CPK 585 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolio reikalavimai privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d.). Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui, antstolis pagrįstai bei teisėtai 2016-02-15 Patvarkymu įpareigojo pareiškėją pateikti informaciją apie turimą turtą. Be to, pažymėtina ir tai, jog 2016-03-09 Patvarkymu dėl skolininko pasiūlymo Nr. B-76660, pareiškėjui buvo išaiškintos atsisakymo pateikti susitarimo projektą priežastys bei antstolio prašomos informacijos nepateikimo pasekmės. Pareiškėjas prašomos informacijos apie visą turimą turtą bei išsamios informacijos apie turtą, kurį ketinama realizuoti, antstoliui nepateikė, todėl darytina išvada, kad nevykdydamas teisėtų antstolio reikalavimų, užkirto kelią galimam Susitarimo patvirtinimui šioje vykdomojoje byloje.

8Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes matyti, kad antstolis vykdymo procese neatliko jokių neteisėtų veiksmų, todėl skolininko skundas yra nepagrįstas ir atmestinas.

9Teismas, vadovaudamasis, 290 straipsniu, 291 straipsniu, 510 straipsniu, 513 straipsniu, ,

Nutarė

10Pareiškėjo UAB „Veka“ skundą dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų atmesti.

11Ši nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai