Byla AS-143-248-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro prašymą atsakovams Neringos savivaldybei, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, G. V., V. G., T. D., D. T. – V., K. Š., G. S. (G. S.), A. A. S. G. G., N. F. (N. F.), J. N., V. V., E. M., V. M., A. A., D. A., B. K., K. V., akcinei bendrovei poilsio namams „Ąžuolynas“, R. N., akcinei bendrovei „VST“, V. S., uždarajai akcinei bendrovei „Sejota“,

2A. V., V. V., N. V. (N. V.), uždarajai akcinei bendrovei „Vigysta“, A. P., M. M., J. P., D. P., akcinei bendrovei ,,Parex“ bankui, R. B. individualiai įmonei „Selanda“, L. J. T., Š. A., O. A., A. K., A. K., L. K., S. V. (P.), G. T., bendrai Lietuvos ir Vokietijos įmonei uždarajai akcinei bendrovei „Ekspo – Matec“, akcinei bendrovei bankui „Hansabankas“, M. A., E. A., A. V. (A. V.), AB SEB bankui, A. Š., Ž. S., G. J., O. V., R. V., AB DnB NORD bankui, uždarajai akcinei bendrovei „Metbalta“, specialiosios paskirties uždarajai akcinei bendrovei „Neringos komunalininkas“, kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, R. K. projektavimo firmai dėl administracinių aktų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras (toliau – pareiškėjas, prokuroras) 2007 m. balandžio 25 d. prašymu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės tarybos 2001 m. kovo 16 d. sprendimą Nr. 44 „Dėl teritorijos ( - ) detalaus plano patvirtinimo“; 2) pripažinti negaliojančiais projektavimo sąlygų sąvadus, Neringos savivaldybės išduotus 2001 m. lapkričio 6 d., 2002 m. balandžio 22 d., 2002 m. lapkričio 22 d., 2002 m. lapkričio 28 d., 2003 m. gegužės 29 d., 2003 m. birželio 10 d.; 3) pripažinti negaliojančiais Neringos savivaldybės administracijos išduotus statybos leidimus: 2002 m. lapkričio 15 d. Nr. 49, 2002 m. lapkričio 29 d. Nr. 51, 2003 m. rugsėjo 17 d. Nr. 108, 2003 m. rugsėjo 26 d. Nr. 110, 2003 m. lapkričio 5 d. Nr. 114; 4) pripažinti negaliojančiais Klaipėdos apskrities viršininko administracijos pripažinimo tinkamais naudoti aktus: 2004 m. gruodžio 1 d., 2004 m. gruodžio 3 d., 2003 m. spalio 15 d., 2004 m. vasario 4 d.

6Pareiškėjas nurodė, kad 2006 m. rugsėjo 15 d. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba) 2006 m. rugsėjo 11 d. raštu Nr. V3-2.8-1619 prokuratūrai pateikė išvadą dėl Neringos savivaldybės tarybos 2001 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. 44. 2006 m. rugsėjo 27 d. raštu Nr. B2-4358 (1.14) pažymą persiuntė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (toliau – Aplinkos ministerija). Aplinkos ministerijai nusprendus nesikreipti į teismą dėl viešojo intereso gynimo, 2007 m. vasario 5 d. prokuratūroje gauta 2006 m. rugsėjo 11 d. pažyma Nr. V3-2.8-1619. Ši pažyma pateikta nenurodant detaliojo plano sprendinių realizavimo apimties, o tai turi įtakos formuluojant prašymo reikalavimus, nurodant reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo aplinkybes, joje nebuvo pakankamai duomenų apie visų detaliojo plano sprendinių atitikimą Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano) sprendiniams bei kitiems teisės norminiams aktams, todėl 2007 m. vasario 9 d. buvo išsiųsti pavedimai Nr. B2-723 ir Nr. B2-839 valstybės institucijoms šiai būtinai informacijai pateikti. 2007 m. kovo 26 d. prokuratūroje buvo gauta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos patikslinta pažyma Nr. V3-2.8-524, kurioje specialistai konkretizavo pažeidimus ir pateikė pakankamai dokumentų, suponuojančių prašymo pagrįstumą. Pabrėžė, kad pakankamai objektyvių duomenų apie pažeidimus buvo pateikta tik specialistams patikslinus pirminę pažymą, todėl prašymo padavimo teismui terminas skaičiuotinas nuo 2007 m. kovo 26 d.

7II.

8Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 13 d. nutartimi nutraukė bylą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 101 str. 6 p.).

9Teismas nurodė, kad sprendžia, ar pareiškėjas prašymą padavė per ABTĮ 33 straipsnio

101 dalyje nustatytą terminą kreiptis į teismą. Vieno mėnesio terminas, per kurį prokuroras, gindamas viešąjį interesą, gali kreiptis į teismą su pareiškimu ir prašyti panaikinti sprendimą, skaičiuotinas nuo to momento, kai yra surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad šis sprendimas pažeidžia viešąjį interesą. Prokuroras, rinkdamas atitinkamus duomenis ir aiškindamasis, ar yra pagrindas kreiptis į teismą, šį klausimą turi išspręsti per įmanomai trumpesnį laiką. Jei būtų konstatuota, jog viešąjį interesą ginantis subjektas, turėdamas pagrindą manyti, kad priimant atitinkamą sprendimą galėjo būti pažeisti teisės aktų reikalavimai, delsė atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus ir kreipimuisi į teismą, ginant viešąjį interesą, reikalingus duomenis surinko per nepagrįstai ilgą terminą, tuomet terminas pareiškimui paduoti turėtų būti skaičiuojamas nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti. Teismas, įvertinęs įrodymus, padarė išvadą, kad prokurorui 2006 m. rugsėjo 15 d. kartu su Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 2006 m. rugsėjo 11 d. raštu Nr. V3-2.8-1619 buvo pateikta pakankamai duomenų dėl sprendimo priėmimo kreiptis į teismą, ginant viešąjį interesą, todėl kreipimosi į teismą termino pradžia skaičiuotina nuo 2006 m. rugsėjo 15 d. Pareiškėjas į teismą kreipėsi tik 2007 m. balandžio 25 d., t. y. daugiau kaip pusę metų praleidęs įstatymo nustatytą terminą. Teismas pabrėžė, kad prokuroras, 2006 m. rugsėjo 27 d. raštu grąžindamas aplinkos ministrui 2006 m. rugsėjo 15 d. gautą medžiagą iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, kurioje buvo prašoma kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, į teismą nesikreipė, nesiėmė kitų aktyvių veiksmų, o be jokio teisinio pagrindo pasiūlė aplinkos ministrui pačiam kreiptis į teismą. Pareiškėjas, 2007 m. vasario 5 d. gavęs atgal iš Aplinkos ministerijos medžiagą su paaiškinimu, kad institucija nėra kompetentinga kreiptis į teismą ginti viešąjį interesą dėl pareiškėjo nurodytų pažeidimų ir prašo tai padaryti pareiškėjo, elgėsi neatsakingai, nes į teismą vėl nesikreipė. Be to, pareiškėjas, 2007 m. vasario 5 d. raštu iš Neringos miesto savivaldybės pareikalaudamas ginčo sprendimu patvirtinto detaliojo plano bylos, informacijos apie tai, kas įgyvendinta, vykdant detaliojo plano sprendinius, 2007 m. vasario 9 d. raštu prašydamas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos išsiaiškinti, koks užstatymo tankis buvo iki detaliojo plano 6 ir 7 sprendinių patvirtinimo, ir kt., 2007 m. vasario 19 d. raštu kreipdamasis į valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą dėl informacijos iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko, 2007 m. kovo 19 d. raštu kreipdamasis į Klaipėdos apskrities viršininko administraciją dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių, 2007 m. vasario 5 d. raštu kreipdamasis į Neringos savivaldybės administraciją su prašymu pateikti įrodymus, iš esmės rinko ir gavo tuos duomenis, kurie tik papildė 2006 m. rugsėjo 15 d. prokuratūrai pateiktą medžiagą, tačiau šių duomenų turėjimas ar neturėjimas, prokurorui 2006 m. rugsėjo 15 d. gavus medžiagą, negalėjo būti pagrindas manyti, kad priimant ginčo sprendimą teisės aktų reikalavimai yra nepažeisti, o priešingai – jau turimų duomenų buvo pakankama tam, kad būtų suvokta apie viešojo intereso pažeidimą. Taigi prokuroras, turėdamas pakankamai duomenų apie galimai pažeistą viešąjį interesą, turėjo tai suprasti ir realizuoti teisės aktais jam suteiktą teisę ir pareigą – ginti viešąjį interesą – kreiptis į teismą su prašymu. Tačiau prokuroras nuo 2006 m. rugsėjo 15 d. delsė kreiptis į teismą, jokių tyrimų neatliko, o tik formaliai susirašinėjo su kitomis institucijomis ir taip nepagrįstai ilgą laiką rinko duomenis, kuriuos būtų galėjęs rinkti ir (ar) gauti ir iškėlus bylą teisme. Be to, ginčijami sprendimai priimti dar 2001, 2002, 2003, 2004 m., o raštas dėl viešojo intereso gynimo prokuratūroje gautas tik 2006 m. rugsėjo 15 d. Teismo nuomone, įvertinus šį laikotarpį, galima teigti, kad atitinkami viešojo administravimo subjektai nepateisinamai ilgai delsė informuoti prokurorą apie galimus viešojo intereso pažeidimus ir taip pažeidė teisinių santykių stabilumą, asmenų teisėtus lūkesčius. Teismas nurodė, kad nutraukus bylą dalyvaujančių byloje asmenų argumentai dėl ginčijamų administracinių aktų teisėtumo ir pagrįstumo neanalizuotini. Nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (ABTĮ 102 str. 3 d.).

11III.

12Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 13 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. 2006 m. rugsėjo 15 d. gavus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos pranešimą apie pažeidimus, pirmiausia vykdyti įstatymų nustatytą pareigą buvo priminta Aplinkos ministerijai (Civilinio proceso kodekso 5 str. 1 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 260 patvirtinti Aplinkos ministerijos nuostatai, Teritorijų planavimo įstatymo

1432 str. 4 p., Statybos įstatymo 35 str. 6.2 p.), kuriai atsisakius kreiptis į teismą ir 2007 m. vasario 5 d. grąžinus 2006 m. rugsėjo 11 d. pažymą Nr. V3-2.8-1619, vadovaujantis Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1, 2 dalimis, buvo pradėti rinkti duomenys apie šioje pažymoje nurodytus pažeidimus. 2007 m. vasario 9 d. buvo išsiųsti pavedimai Nr. B2-723 ir Nr. B2-839 valstybės institucijoms būtinai informacijai pateikti. 2007 m. kovo 26 d. prokuratūroje buvo gauta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos patikslinta pažyma Nr. V 3-2.8-524, kurioje specialistai konkretizavo pažeidimus bei pateikė pakankamai duomenų, suponuojančių pareiškimo pagrįstumą.

152. Rinkdamas duomenis apie 2006 m. rugsėjo 11 d. pažymoje įvardintus pažeidimus, buvo aktyvus tiek iki patikslintos pažymos 2007 m. kovo 26 d. gavimo, tiek iki prašymo teismui pateikimo momento – 2007 m. balandžio 25 d. 2007 m. vasario 5 d. buvo kreiptasi į Neringos savivaldybę dėl detaliojo plano (kopijos) atsiuntimo, dėl šiuo teritorinio planavimo dokumentu suformuotų žemės sklypų, dėl infrastruktūros sutarčių sudarymo. 2007 m. vasario 19 d. buvo kreiptasi į Klaipėdos apskrities viršininko administraciją dėl statybos leidimų realizacijos, 2007 m. vasario 19 d. (2007 m. kovo 28 d., 2007 m. balandžio 5 d.) – į valstybės įmonės Registrų centrą dėl informacijos apie prašyme ginčijamu administraciniu aktu suformuotų žemės sklypų bei juose esančių statinių savininkus, nuomininkus, turto įkeitimą ir pan. Šie duomenys buvo būtini, sprendžiant tiek rūšinio teismingumo klausimą (esant infrastruktūros sutartims, būtų kreiptasi į bendrosios kompetencijos teismą), tiek nustatant asmenis, kurių interesus paliestų teismo sprendimai, tiek prašymo teismui reikalavimų bei jų užtikrinimo priemonių taikymo tikslingumo apimtis.

163. Pakankamai objektyvių duomenų apie pažeidimus buvo pateikta tik specialistams patikslinus pirminę pažymą, todėl prašymo padavimo teismui terminas skaičiuotinas nuo 2007 m. kovo 26 d.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 13 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

18Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos nurodo, kad palaiko pareiškėjo prašymą.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo A. A. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti.

20A. A. nurodo, kad byloje yra duomenų, jog prokuroras 2006 m. rugsėjo 15 d. gavo medžiagą iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, kurioje buvo prašoma kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Nebuvo jokio pagrindo daugiau kaip pusei metų ištęsti susirašinėjimą su įvairiausiomis institucijomis ir tik sulaukus paskutinio atsakymo apsispręsti dėl kreipimosi į teismą.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Atskirasis skundas tenkintinas.

24Kaip matyti, pirmosios instancijos teismas nutraukė bylą ABTĮ 101 straipsnio 6 punkto pagrindu, paaiškėjus, jog pareiškėjo prašymas buvo priimtas praleidus nustatytą padavimo terminą. Teismas konstatavo, kad pakankamai duomenų priimti sprendimą kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą prokuroras gavo 2006 m. rugsėjo 15 d., tačiau į teismą jis kreipėsi tik 2007 m. balandžio 25 d., t. y. praleidęs ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatytą vieno mėnesio terminą.

25Iš bylos matyti, kad prokuroro, siekiančio apginti viešąjį interesą, kreipimosi į teismą termino klausimas jau buvo sprendžiamas prašymo priėmimo stadijoje. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartyje, panaikindamas Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 8 d. nutartį atsisakyti priimti pareiškėjo prašymą, padarė išvadą, kad termino kreiptis į teismą pradžia skaičiuotina nuo 2007 m. kovo 26 d., o pareiškėjas į teismą kreipėsi 2007 m. balandžio 25 d., t. y. nepraleidęs ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatyto vieno mėnesio termino (T 1, b. l. 225 – 228). Ši apeliacinės instancijos teismo nutartis yra įsiteisėjusi (ABTĮ 58 str. 2 d.).

26Pirmosios instancijos teismas, iš naujo svarstydamas termino kreiptis į teismą klausimą, iš esmės kvestionavo nurodytą apeliacinės instancijos teismo nutartį. Tai laikytina esminiu procesinės teisės normų pažeidimu, kuris yra pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį.

27Taigi Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 13 d. nutartis yra naikintina, o byla perduotina šiam teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 141 str. 1 d. 1 p., 142 str. 1 d., 148 str.).

28Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą patenkinti.

30Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 13 d. nutartį panaikinti

31ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. A. V., V. V., N. V. (N. V.), uždarajai akcinei bendrovei „Vigysta“, A. P.,... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras (toliau –... 6. Pareiškėjas nurodė, kad 2006 m. rugsėjo 15 d. Valstybinė saugomų... 7. II.... 8. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 13 d. nutartimi... 9. Teismas nurodė, kad sprendžia, ar pareiškėjas prašymą padavė per ABTĮ... 10. 1 dalyje nustatytą terminą kreiptis į teismą. Vieno mėnesio terminas, per... 11. III.... 12. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 13. 1. 2006 m. rugsėjo 15 d. gavus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos... 14. 32 str. 4 p., Statybos įstatymo 35 str. 6.2 p.), kuriai atsisakius kreiptis į... 15. 2. Rinkdamas duomenis apie 2006 m. rugsėjo 11 d. pažymoje įvardintus... 16. 3. Pakankamai objektyvių duomenų apie pažeidimus buvo pateikta tik... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros... 18. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos nurodo, kad palaiko... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. A. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 20. A. A. nurodo, kad byloje yra duomenų, jog prokuroras 2006 m. rugsėjo 15 d.... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Atskirasis skundas tenkintinas.... 24. Kaip matyti, pirmosios instancijos teismas nutraukė bylą ABTĮ 101 straipsnio... 25. Iš bylos matyti, kad prokuroro, siekiančio apginti viešąjį interesą,... 26. Pirmosios instancijos teismas, iš naujo svarstydamas termino kreiptis į... 27. Taigi Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 13 d.... 28. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4... 29. Pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro atskirąjį... 30. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 13 d. nutartį... 31. ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.... 32. Nutartis neskundžiama....