Byla 2-14957-676/2013
Dėl baudos paskyrimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs pareiškėjo antstolio A. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims IĮ „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ vadovui A. G., dėl baudos paskyrimo,

Nustatė

2antstolis prašo skirti UAB „( - )“ direktoriui A. G. iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną antstolio patvarkymo nevykdymo dieną. Nurodo, kad antstolio kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ) pagal 2013-01-23 Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. ( - )2, dėl 2707,33 Lt skolos išieškojimo iš skolininko IĮ „( - )“ išieškotojo UAB „( - )“ naudai. 2013-10-16 patvarkymu Nr.S1-232954 dėl informacijos pateikimo įpareigojo UAB „( - )“ per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti informaciją, kodėl nėra atliekami atskaitymai iš skolininko IĮ „( - )“ savininko A. G. gaunamų pajamų, taip pat informuoti antstolį, jeigu atskaitymai bus vėluojami pervesti daugiau nei 15 dienų. Minėtas patvarkymas išsiųstas įmonės registracijos adresu – ( - ) – laikomas įteiktu tinkamai, praėjus 5 dienoms po išsiuntimo (CPK 604 str.). Patvarkymas nevykdomas, išskaitos iš skolininko pajamų nevykdomos, apie vėlavimo priežastis antstoliui nepranešta.

3Pareiškimas tenkintinas (CPK 585, 593 str.).

4Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str. 1 d.). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 1000,00 Lt baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 str. 2,3 d.).

5Iš byloje esančių duomenų matyti, jog antstolio kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ) pagal 2013-01-23 Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. ( - ), dėl 2707,33 Lt skolos išieškojimo iš skolininko IĮ „( - )“ išieškotojo UAB „( - )“ naudai (v.b.l. 1-4). 2013-03-20 patvarkymu Nr. S1-193683 dėl skolos išieškojimo „( - )“ įpareigotas iš skolininko A. G. darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintinų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios LRV nustatytą 1 MMA ir 20 procentų (pagal kelis vykdomuosius dokumentus – ne daugiau kaip 50 procentų) nuo darbo užmokesčio dalies neviršijančios 1 MMA. Jei pinigus bus vėluojama pervesti daugiau kaip 15 dienų apie pranešti antstoliui ir nurodyti vėlavimo priežastis (v.b.l. 41). 2013-10-16 patvarkymu Nr. S1-232954 dėl informacijos pateikimo UAB „( - )“ įpareigotas pateikti informaciją, kodėl nevykdomas 2013-03-20 patvarkymas Nr. S1-193683 dėl skolos išskaičiavimo iš skolininko A. G. darbo užmokesčio (v.b.l. 55). Minėti patvarkymai išsiųsti UAB „( - )“ registracijos adresu – ( - ) (v.b.l. 55). Procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams registruotąja pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos (CPK 604 str.). Kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo (CPK 123 str. 4 d.). Todėl, vykdymo procesinių dokumentų įteikimas laikytinas tinkamu. Iš 2013-11-08 VĮ Registrų centro išrašų apie juridinį asmenį matyti, kad UAB „( - )“ direktoriumi nuo 2012-07-26 paskirtas A. G., kuris taip pat yra ir IĮ „( - )“ vadovas ir savininkas (b.l. 4-6). Daroma išvada, kad UAB „( - )“ direktorius A. G. savo neveikimu ir antstolio reikalavimų nevykdymu, apsunkino išieškojimo procesą, pateisinančių antstolio įpareigojimų nevykdymo įrodymų nepateikė, todėl už reikalavimo nevykdymą UAB „( - )“ direktoriui A. G. skirtina bauda (CPK 585 str.). Nustatant baudos dydį, atsižvelgiama į vykdomo sprendimo pobūdį, antstolio reikalavimo nevykdymo trukmę, reikalavimą neįvykdęs asmuo yra juridinio asmens vadovas. Teismas pažymi, kad civilinio proceso įstatymu numatyta maksimali bauda gali būti skiriama, esant išimtinėms aplinkybėms, šiuo atveju teismo nuomone, tokių aplinkybių nenustatyta. Atsižvelgiant į protingumo bei teisingumo principus, UAB „( - )“ direktoriui A. G. skirtina 100,00 Lt dydžio bauda (CPK 585 str., CK 1.5 str.).

6UAB „( - )“ direktoriui A. G. išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus (CPK 75 str. 2 d.).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 585 str., 616 str., teismas

Nutarė

8pareiškimą tenkinti.

9UAB „( - )“, buveinė – ( - ), į.k. ( - ), direktoriui A. G., a.k. ( - ), už 2013-10-16 patvarkymo Nr.S1-232954 dėl informacijos pateikimo nevykdymą skirti 100,00 Lt baudos.

10Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. ( - ) grąžinti antstoliui A. S..

11Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai