Byla I-773-171/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Irenos Paulauskienes (kolegijos pirmininke ir pranešeja), Rutos Miliuvienes ir Henriko Sadausko, sekretoriaujant Juratei Domarkaitei, dalyvaujant pareiškejos atstovams K. G., advokatui Vygantui Barkauskui, atsakoves atstovei Giedrei Jarmalytei,

2viešame teismo posedyje išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejos Nacionalines duju, elektros ir šilumos vartotoju gynimo lygos skunda atsakovei Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai (toliau – Taryba) del sprendimo panaikinimo. Teismas, išnagrinejes byla,

3n u s t a t e

4pareiškeja teismui pateike skunda (b. l. 3– 8), kuriame prašo panaikinti 2009-11-19 Konkurencijos tarybos nutarima Nr. 1S-179 kaip neteiseta ir nepagrista bei gražinti byla Tarybai tyrimui atlikti del viešojo administravimo subjektu sprendimu del regionines komunaliniu atlieku deginimo gamyklos steigimo atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo 4 straipsnio reikalavimams.

5Pareiškeja paaiškino, kad ji kreipesi i atsakove, prašydama ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybes ir/ar Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, Ukio ministerijos ar kitu valstybes instituciju veiksmai ir sprendimai, kuriais suteiktos išimtines teises UAB „Regionine komunaliniu atlieku deginimo gamykla“ (toliau- UAB „RKADG“) statyti ir eksploatuoti atlieku deginimo gamykla, nepažeidžia Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo 4 straipsnio reikalavimu. Atsakove 2009-11-19 nutarimu Nr. 1S-179 atsisake pradeti tyrima, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo (toliau tekste ir Istatymas) 25 str. 4 d. 5 p., argumentuodama tuo, jog nera duomenu, kurie leistu pagristai itarti istatymo pažeidima.

6Pareiškeja pažymejo, kad istatymas nereikalauja surinkti tiek ir tokiu duomenu, kurie jau leistu daryti išvada del sažiningos konkurencijos reikalavimu pažeidimu, taciau tyrimui pradeti reikalingi tik duomenys, kuriu pakanka pagristam itarimui. Pareiškeja mano, jog tyrimas visais atvejais turi buti pradedamas, išskyrus atvejus, kuomet yra aiškus Istatymo 25 str. 4 dalyje itvirtinti pagrindai, o itarimui pagristi buvo pateikta pakankamai duomenu.

7Pareiškejos manymu, Tarybos argumentas, kad nebuvo nustatyta, jog kokie nors viešojo administravimo subjektai butu prieme teises aktus ar kitus sprendimus, kuriais butent UAB „RKADG“ butu sudarytos išimtines salygos ar kitaip suteiktos privilegijos vykdyti atlieku deginimo veikla yra visiškai nepagristas ir Taryba skundžiamu sprendimu prieštaravo savo nustatytiems duomenims, nes ji konstatavo, jog Vyriausybes 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1442 „Del Nacionalines energetikos strategijos igyvendinimo 2008-2012 metu plano patvirtinimo“ (toliau ir Energetikos strategijos igyvendinimo planas) UAB „RKADG“ buvo suteiktos išimtines teises ir privilegijos atlikti atlieku deginima. Taryba skundžiamu nutarimu pripažino, kad nera priimti jokie teises aktai ar sprendimai del atrankos vykdyti šia veikla, todel nepagristas nurodymas, jog esa kiti ukio subjektai gali steigtis keliant ta pati atlieku deginimo tiksla. Pareiškejos manymu, kiti ukio subjektai negali steigtis, nes nebuvo atlikta atranka.

8Pareiškeja teigia, kad Tarybos išaiškinimas, jog UAB „RKADG“ nurodymas Energetikos strategijos igyvendinimo plane negali buti laikomas sprendimu, kuriuo galejo buti sudarytos išskirtines salygos užsiimti atlieku deginimu, nes kitos institucijos turi priimti reikiamus sprendimus, kad planas butu igyvendintas, yra visiškai nepagristas, kadangi Istatymo 4 str. nenumato, jog sprendimas ar teises aktas gali buti pripažistamas, kaip suteikiantis išskirtines teises tik tada, jei toki teises akta ar sprendima detalizuoja, paaiškina kiti teises aktai. Teise steigti atlieku deginimo gamykla buvo suteikta nevykdant jokios privaciu ukio subjektu atrankos ir nenagrinejant, ar kiti ukio subjektai gali pasiulyti analogiškos atlieku deginimo gamyklos statyba ir eksploatavima visuomenei naudingesnemis ir palankesnemis salygomis. Tuo tarpu butent tokios atrankos vykdyma dar prieš UAB „RKADG“ isteigima privalejo atlikti pagal savo kompetencija ministerijos, apskriciu viršininkai, miestu (rajonu) merai, regionines pletros tarybos, kaip numato 2000 m. vasario 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybe nutarimu Nr. 113 "Del valstybines reikšmes atlieku tvarkymo objektu steigimo tvarkos" bei kiti susije teises aktai.

9Tarybos vertinima, kad Istatymo 4 str. prasme neturi buti tiriamas ir vertinamas 2008-12-09 d. Ukio ministro isakymas Nr. 4-630, kadangi šiame isakyme buvo nuspresta steigti valstybines reikšmes atlieku tvarkymo objekta - kongeneracine elektrine, taciau nebuvo nurodytas konkretus šio objekto steigejas - konkreti imone, pareiškeja laiko paviršutinišku ir nurodo, kad minetas Ukio ministro isakymas buvo priimtas igyvendinant Energetikos strategijos igyvendinimo plana, todel tai tik patvirtina butinybe tirti ne tik ministro isakyma, taciau ir plana, nes ukio ministro isakymu UAB „RKADG“ suteiktos išimtines teises atlikti nurodyta veikla, diskriminuojant kitus rinkos dalyvius.

10Pareiškeja teigia, kad pati Taryba pripažino, jog UAB „RKADG“ yra isipareigojusi pastatyti gamykla ir isipareigojimai grindžiami konkreciais teises aktais, kuriu Taryba skundžiamu sprendimu net neanalizavo.

11Pareiškejos manymu, nutarimo neteisetuma patvirtina ir tai, kad Taryba nepasisake del pareiškime nurodytu argumentu del UAB „RUBICON C“ aktyvaus dalyvavimo atlieku tvarkymo bei naudojimo paslaugu rinkoje regione per kitus susijusius (kontroliuojamus) asmenis.

12Pareiškejos teigimu, iš skundžiamo nutarimo aišku, jog Taryba savo kompetencija igyvendino tik formaliai, paviršutiniškai, nepagristi Tarybos argumentai, kad Ukio ministerijos bei Energetikos ministerijos paaiškinimai, jog UAB „RKADG“ nurodymas Energetikos strategijos igyvendinimo plane esa nesuteikia jokiu privilegiju UAB „RKADG“ ir Tarybai pakako Vilniaus miesto savivaldybes paaiškino ir nurodymo, kad komunaliniu atlieku deginimo gamyklos steigimo konkursas bus dar skelbiamas ateityje tik po to, kai Vilniaus miesto savivaldybes taryba patvirtins rengiamo ilgalaikio plano papildymus ir komunaliniu atlieku sutvarkymo ir atsiskaitymo mieste nauja tvarka.

13Pareiškeja atkreipia demesi i tai, jog Taryba paaiškinimuose teigia, kad esa surinko papildomus duomenis, taciau neaišku, kokie duomenys buvo surinkti, i kokias institucijas konkreciai Taryba kreipesi del duomenu išreikalavimo, mano, kad atsakove neišreikalavo visu reikalingu duomenu, todel byla turi buti gražinta Tarybai tyrimui atlikti.

14Per teismo posedi pareiškeja palaike skunde nurodytus argumentus. Pateike prašyma kreiptis i Lietuvos Respublikos Konstitucini teisma del Vyriausybes 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1442 „Del Nacionalines energetikos strategijos igyvendinimo 2008-2012 metu plano patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto Nacionalines energetikos strategijos igyvendinimo 2008-2012 metu plano 1.11 p. atitikimo Konstitucijos 46 str. 3 d., Atlieku tvarkymo istatymo 30 str. 4 d., Konkurencijos istatymo 4 str. 1 d., 2 d. (b. l. 64-66 ).

15Atsakove su pareiškejos skundu nesutiko ir praše ji atmesti. Atsiliepime (b. l. 46–50) nurode, kad Konkurencijos taryba tyrimus del galimo Konkurencijos istatymo 4 str. pažeidimo pradeda tais atvejais, kai pareiškeju pateikta informacija leidžia pagristai itarti galima pažeidima, t. y. kai yra pagrindas itarti, jog viešojo administravimo subjektu sprendimai gali sudaryti skirtingas konkurencijos salygas atskiriems ukio subjektams ar ju grupems. Del šios priežasties ir pareiškeju prašymai Konkurencijos tarybai pradeti tyrima del viešojo administravimo subjektu, negali buti abstraktus, prašyma padaves asmuo prašyme turi nurodyti, kuo (jo manymu) konkretus valstybes valdymo ir savivaldos institucijos priimtas teises aktas ar kitas sprendimas pažeidžia draudima teikti privilegijas ar diskriminacija atskiriems ukio subjektams ar ju grupems, taip pat nurodyti, kuo (jo manymu) yra pažeidžiamos jo Konkurencijos istatymo ginamos teises, taciau minetu aplinkybiu nurodymas savaime nenulemia butinumo pradeti tyrima, nes jose yra reiškiamas subjektyvus prašancio atlikti tyrima asmens požiuris.

16Tam, jog butu pagrindas pradeti tyrima del galimo Konkurencijos istatymo 4 str. pažeidimo, turi buti tenkinami bent minimalus reikalavimai, t. y. turi buti nustatyti konkretus viešojo administravimo subjektu teises aktai ar kiti sprendimai bei, atlikus preliminaria ju analize, nustatyta, kad jie gali tureti itakos vienodoms konkurencijos salygoms tarp ukio subjektu.

17Taryba nurodo, kad pareiškeja praše pradeti tyrima del Konkurencijos istatymo 4 str. pažeidimo, taciau pareiškime nenurode nei konkreciu viešojo administravimo subjektu, nei jokiu konkreciu sprendimu, kurie, jos nuomone, gali lemti konkurencijos ribojima, savo itarima grindžia tik tuo, jog vyksta UAB „RKADG“ pateiktos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos vertinimas.

18Konkurencijos taryba, siekdama išsiaiškinti tikslesne informacija apie galimai Konkurencijos istatymo 4 str. pažeidžiancius viešojo administravimo subjektu sprendimus, 2009-08-13 raštu kreipesi i pareiškeja, kad nurodytu visus jam žinomus konkrecius Vilniaus miesto savivaldybes, Vilniaus apskrities viršininko administracijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos ukio ministerijos ir kitu instituciju teises aktus ir sprendimus, kurie, jo nuomone, gali pažeisti Konkurencijos istatymo 4 str. reikalavimus, bei paaiškintu, kokiu budu šie sprendimai gali sudaryti konkurencijos salygu skirtumus ukio subjektams.

19Pareiškeja 2009-08-30 raštu dar karta patvirtino, kad jai nera žinoma, kokiu konkreciu viešojo administravimo subjektu ir kokie konkretus sprendimai buvo priimti, taciau nurode, kad tokie sprendimai buvo priimti, atsižvelgus i Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2000-02-02 nutarimu Nr. 113 patvirtintos Valstybines reikšmes atlieku tvarkymo objektu steigimo tvarkos nuostatas.

20Atsižvelgusi i tai, kad pareiškeja negalejo nurodyti konkreciu viešojo administravimo subjektu ir ju sprendimu, kurie suteiktu teise UAB „RKADG“ steigti komunaliniu atlieku deginimo gamykla, Konkurencijos taryba neturejo pagrindo pradeti tyrimo del galimo Konkurencijos istatymo 4 str. pažeidimo, nes nebuvo nustatytas tyrimo objektas - konkretus viešojo administravimo subjektu sprendimai.

21Atsakove, nagrinedama pareiškejo pateikta abstraktu pareiškima, emesi aktyviu veiksmu, kad nustatytu galimai Konkurencijos istatymo 4 str. pažeidžiancius viešojo administravimo subjektus ir ju sprendimus, susijusius su teises UAB „RKADG“ steigti komunaliniu atlieku deginimo gamykla suteikimu ir 2009-08-13 raštais kreipesi i Vilniaus miesto savivaldybe, Lietuvos Respublikos ukio ministerija, Vilniaus apskrities viršininko administracija bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, kad šios institucijos pateiktu sprendimus ar kita informacija, susijusia su UAB „RKADG“ steigiama komunaliniu atlieku deginimo gamykla. Ne viena iš šiu instituciju nenurode, kad butu priimtas koks nors teises aktas ar kitoks sprendimas, kuriuo UAB RKADG butu suteiktos teises steigti, projektuoti ar statyti komunaliniu atlieku deginimo gamykla.

22Vilniaus miesto savivaldybe savo rašte Konkurencijos tarybai papildomai nurode, kad po to, kai Vilniaus miesto savivaldybes taryba patvirtins rengiamus atlieku tvarkymo ilgalaikio plano papildymus ir komunaliniu atlieku sutvarkymo ir atsiskaitymo mieste nauja tvarka, savivaldybes administracija organizuos Vilniaus miesto savivaldybes ir privataus kapitalo bendros komunaliniu atlieku deginimo imones steigimo, atlieku deginimo gamyklos statybos, jos finansavimo ir eksploatavimo atrankos konkursa.

23Atsakoves manymu, ji padare viska, kas yra jos kompetencijos ribose, kad butu visapusiškai ivertinti ir pareiškejo pareiškime kelti nuogastavimai del UAB „RKADG“ galimai pažeidžiant Konkurencijos istatymo 4 str. reikalavimus sudarytu išskirtiniu salygu steigti, statyti ir eksploatuoti komunaliniu atlieku deginimo gamykla, o pareiškeja nenurodo, kokius dar kitus duomenis, be jau surinktu, Konkurencijos taryba turejo ar galejo išreikalauti, todel argumentas, kad Konkurencijos taryba tik paviršutiniškai ir neišsamiai išnagrinejo pareiškima bei visiškai nepagristai atsisake pradeti tyrima, yra nepagristas ir negali buti pagrindas naikinti nutarima.

24Atsiliepime atsakove nurodo, kad ji visapusiškai ivertino atlieku tvarkymo (iskaitant ir ju deginimo) teisine baze, ivertino viešojo administravimo subjektu kompetencija bei ju pareigas, susijusias su atlieku deginimo veiklos organizavimu, bei UAB „RKADG“ vykdomo planuojamos ukines veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso reikšme bei itaka viešojo administravimo subjektams priimant sprendimus del komunaliniu atlieku deginimo.

25Tarybos nuomone, sutapatinti UAB „RKADG“ steigima su valstybines reikšmes atlieku tvarkymo objekto (šiuo atveju - atitinkamos galios kogeneracines elektrines) steigimu nera jokio pagrindo, taigi ir nera pagrindo daryti išvada, kad UAB „RKADG“ isisteigimas savaime rodo, jog buvo priimti atitinkamu instituciju sprendimai leisti šiai imonei išskirtinemis salygomis vykdyti komunaliniu atlieku deginima, o sistemiškai ivertinus atitinkamuose teises aktuose itvirtintus reikalavimus atlieku deginimo veiklai, padaryta išvada, kad igyvendinant ar siekiant igyvendinti strateginiuose atlieku tvarkymo ar energetikos planuose numatytus tikslus, privalu vadovautis imperatyviomis istatymu ir kitu norminio pobudžio teises aktu nuostatomis.

26Del šios priežasties konstatuota, kad aplinkybe, jog UAB „RKADG“ yra nurodyta Energetikos strategijos igyvendinimo plane, taip pat nerodo, kad šis planas galetu buti vertinamas kaip sprendimas, kuriuo galejo buti sudarytos išskirtines salygos šios imones atžvilgiu užsiimti komunaliniu atlieku deginimu, ir kaip ipareigojimas galutinius sprendimus del komunaliniu atlieku deginimo veiklos turincioms priimti institucijoms. Taryba ivertino aplinkybe del Vilniaus miesto savivaldybes dalyvavimo UAB „RKADG“ iniciatyva vykstanciame planuojamos ukines veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese ir padare išvada, kad savivaldybe yra tik vienas iš šio proceso dalyviu, o galutini sprendima tures priimti Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas.

27UAB „RKADG“ yra privatus ukio subjektas, o Lietuvos Respublikos istatymai nenumato draudimu steigti juridinius asmenis ar kitus ukio subjektus remiantis tik tuo pagrindu, kad veiklai, kuria jie siekia vykdyti (šiuo atveju - komunaliniu atlieku deginimas), yra taikomas specifinis reguliavimas ar reglamentavimas. Taigi, ir kiti ukio subjektai taip pat gali steigtis bei tureti tiksla vykdyti atlieku deginimo ukine veikla. Ta aplinkybe, jog atsirado ukio subjektas (UAB „RKADG“), ketinantis vykdyti atlieku deginimo veikla, ir savo iniciatyva atliekantis atitinkamus su šia veikla susijusius veiksmus, kuriuos pagal teises aktu reikalavimus jis turi teise atlikti, Tarybos manymu, nereiškia, kad kiti ukio subjektai negali ar ribojamos ju galimybes imtis analogiškos iniciatyvos.

28Atsakoves manymu, aplinkybe, kad galbut be UAB „RKADG“ nera kitu ukio subjektu, kurie savarankiškai butu emesi iniciatyvos del savo galimybes vykdyti komunaliniu atlieku deginimo veikla, nepašalina už komunaliniu atlieku tvarkymo sistemos organizavima atsakingos Vilniaus miesto ar kitu savivaldybiu pareigos reikiamus sprendimus priimti vadovaujantis istatymu ir kitu teises aktu reikalavimais, iskaitant ir numatytus Konkurencijos istatymo 4 str. Tokio pobudžio teises aktu ar kitu sprendimu teisetumo principas ir pareiga užtikrinti sažiningos konkurencijos laisve taikytina visiems viešo administravimo subjektams, kurie gali priimti sprendimus, galincius daryti itaka ukines veikos vykdymui, sudarant nevienodas konkurencijos salygas ukio subjektams.

29Atsakove akcentavo, kad skundžiamame nutarime yra pateikta išsami ir visapusiška situacijos, susijusios su UAB „RKADG“ siekiama vykdyti atlieku deginimo veikla, analize, todel teigti, jog Konkurencijos taryba visiškai neivertino ar neteisingai ivertino pareiškejo pareiškime nurodytas aplinkybes, yra nepagrista, ypac, kai pati pareiškeja nepateike jokiu pagristu argumentu, del kokiu priežasciu Konkurencijos tarybos atliktas vertimas galetu buti neteisingas.

30Pareiškejos teiginys, jos nuomone, rodantis skundžiamo nutarimo nepagristuma, jog kaip galimo pažeidimo Konkurencijos taryba nevertino fakto, kad UAB „RKADG“ steigeja UAB „Rubicon Group“ dalyvauja atlieku tvarkymo rinkoje, yra nepagristas, kadangi ukio subjekto vykdoma veikla savaime nera Konkurencijos istatymo pažeidimas, ypac, kai nepateikiama jokiu duomenu del šio ukio subjekto konkurencija ribojancios veiklos, o pareiškejas jokiu duomenu apie galimus UAB „Rubicon Group“ neteisetus Konkurencijos istatymo prasme veiksmus nepateike, tik abstrakciai nurode, kad, jei UAB „RKADG“ vykdys atlieku deginimo veikla, kyla gresme, kad UAB „Rubicon Group“ igis dominuojancia padeti. Tokie pareiškejo teiginiai nesudaro jokio pagrindo ji vertinti, kaip galima Konkurencijos istatymo pažeidima, nes savaime nera draudžiama ukio subjektams užimti dominuojancia padeti, be to, Konkurencijos taryba neturi teises vertinti prielaidomis grindžiama situacija, kurios realiai dar net nera.

31Teismo posedyje atsakoves atstove palaike atsiliepime nurodytus argumentus. Akcentavo, kad šioje byloje nera tyrimo objekto. Pareiškeja konkreciu sprendimu, kurie pažeistu Konkurencijos istatymo 4 str. nenurode, nors istatymas jai šia pareiga numato. Atsakovei raštu užklausus institucijas del priimtu aktu nustatyta, kad jie nera priimti. Jeigu ukio subjektas yra isteigtas, tai dar nereiškia, kad jis vykdys veikla. Vyriausybes nutarimas nesukuria nurodytai imonei kokiu nors teisiu ar pareigu. Kai institucijos sprendimus priims, gali buti pradetas naujas tyrimas juos analizuojant Konkurencijos istatymo atitikties prasme (b.l. 64-65).

32Skundas atmestinas.

33Pareiškeja su 2009-03-11 pareiškimu kreipesi i Konkurencijos taryba, prašydama ištirti ar Vilniaus miesto savivaldybes ir/ ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Ukio ministerijos ar kitu valstybes instituciju veiksmai ir sprendimai, kuriais suteiktos išimtines teises UAB „Regionine komunaliniu atlieku deginimo gamykla“ statyti ir eksploatuoti atlieku deginimo gamykla, nepažeidžia Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo, o ypac šio istatymo 4 str. reikalavimu (Konkurencijos tarybos tyrimo medžiaga b. l. 1- 4).

34Atsakove, nagrinedama pareiškejos prašyme keliama klausima del galimai viešojo administravimo subjektu priimtu sprendimu, kuriais suteiktos UAB „RKADG“ teises ar išimtines teises steigti statyti ir eksploatuoti atlieku deginimo gamykla, kuriais butu pažeistas Konkurencijos istatymo 4 str., nenustate, kad kuris nors viešojo administravimo subjektas butu tokius sprendimus priemes.

35Ginco esme instituciju priimtu sprendimu tyrimas, kuriais suteiktos išimtines teises UAB „RKADG“ statyti ir eksploatuoti atlieku deginimo gamykla.

36Konkurencijos istatymo 4 str. numato, kad viešojo administravimo subjektai, igyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ukines veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sažiningos konkurencijos laisve ir viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti teises aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ukio subjektus ar ju grupes ir del kuriu atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos salygu skirtumu atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ukio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingu konkurencijos salygu neimanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos istatymu reikalavimus.

37Konkurencijos taryba tyrimus del Konkurencijos istatymo 4 str. pažeidimo pradeda tais atvejais, kai yra pagrindas itarti, kad viešojo administravimo subjektu sprendimai gali sudaryti skirtingas konkurencijos salygas atskiriems ukio subjektams ar ju grupems.

38Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004-12-28 nutartyje administracineje byloje Nr. A11-1055/2004 konstatavo, kad prašymas ištirti Konkurencijos istatymo 4 str. nuostatu laikymasi negali buti tik abstraktaus pobudžio. Prašyma padaves asmuo (ukio subjektas) prašyme turi nurodyti, kuo (jo manymu) konkretus valstybes valdymo ir savivaldos institucijos priimtas teises aktas ar kitas sprendimas pažeidžia draudima teikti privilegijas ar diskriminacija atskiriems ukio subjektams ar ju grupems, taip pat nurodyti, kuo (jo manymu) yra pažeidžiamos jo (prašyma pateikusio subjekto) Konkurencijos istatymo ginamos teises. LVAT taip pat pažymejo, kad minetu aplinkybiu nurodymas savaime nenulemia butinumo pradeti tyrima, nes jose yra reiškiamas subjektyvus prašancio atlikti tyrima asmens požiuris. Šitos aplinkybes kiekvienu konkreciu atveju Konkurencijos tarybos turi buti ivertinamos siekiant nustatyti minetu pažeidimu požymius, pakankamus pradeti tyrima. Konkurencijos istatyme nesant tiksliai apibudintu tokiu požymiu nustatymo kriteriju, kiekvienu konkreciu atveju butina atlikti prašomo ištirti teises akto ar sprendimo preliminaria (turinio, konstrukcijos ir pan.) analize bei ivertinti, kiek šitie požymiai (juos nustacius) gali tureti itakos prašyma padavusio asmens Konkurencijos istatymo ginamoms teisems.

39Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007-11-05 nutartyje (Nr. A5-993-07) yra pažymejes, kad vertinant Konkurencijos tarybos nutarimo pagristuma ir teisetuma butina nustatyti, ar ji pagristai konstatavo atsisakymo pradeti tyrima pagrindo buvima, t. y., ar pagristai buvo nuspresta, kad pareiškejo pateikti duomenys neleidžia itarti galimo Konkurencijos istatymo pažeidimo.

40Šioje byloje Konkurencijos taryba, siekdama išsiaiškinti tikslesne informacija apie galimai Konkurencijos istatymo 4 str. pažeidžiancius viešojo administravimo subjektu sprendimus, nes pareiškejos pareiškime jie nebuvo nurodyti, 2009-08-13 raštu (Konkurencijos tarybos tyrimo medžiaga b. l. 19-20 lapai) kreipesi i pareiškeja, kad nurodytu visus jai žinomus konkrecius Vilniaus miesto savivaldybes, Vilniaus apskrities viršininko administracijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos ukio ministerijos ir kitu instituciju teises aktus ir sprendimus, kurie, jos nuomone, gali pažeisti Konkurencijos istatymo 4 str. reikalavimus bei paaiškintu, kokiu budu šie sprendimai gali sudaryti konkurencijos salygu skirtumus ukio subjektams.

41Atsakydama i Konkurencijos tarybos rašta, pareiškeja 2009-08-30 raštu (Konkurencijos tarybos tyrimo medžiaga b. l. 42-44) dar karta patvirtino, kad jam nera žinoma, kokiu konkreciu viešojo administravimo subjektu ir kokie konkretus sprendimai buvo priimti, taciau nurode, kad tokie sprendimai buvo priimti, atsižvelgus i Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2000-02-02 nutarimu Nr. 113 patvirtintos Valstybines reikšmes atlieku tvarkymo objektu steigimo tvarkos nuostatas, kad atlieku deginimo gamykla laikytina atlieku tvarkymo objektu, kurio steigimo iniciatoriai yra ministerijos, apskriciu viršininkai, miestu (rajonu) merai, regionines pletros tarnybos, kurie priima sprendimus steigti šiuos objektus.

42Konkurencijos taryba 2009-08-13 su raštu Nr. (2.32-03)6V-1486 (Konkurencijos tarybos tyrimo medžiaga b. l. 21) kreipesi i Vilniaus miesto savivaldybe, prašydama pateikti visus duomenis, kuriais UAB „RKADG“ buvo parinkta steigti, projektuoti ir statyti atlieku deginimo gamykla Vilniaus regione, taip pat pateikti Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio men. isakymus del UAB „RKADG“ pareiktos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos tvirtinimo ir duoto sutikimo minetai imonei užsiimti atlieku deginimo veikla Vilniaus regione ir paprašyta nurodyti, kokiais teises aktais vadovaujantis, buvo priimti atitinkami sprendimai del šios gamyklos steigimo, projektavimo, statybos vietos parinkimo, ar buvo skelbtas konkursas del gamyklos steigimo, kodel pasirinkta UAB „RKADG“ ir kas yra minetos imones steigejas, ar kiti ukio subjektai pageidavo dalyvauti atlieku deginimo gamyklos Vilniaus regione steigime, projektavime statyboje.

43Konkurencijos taryba 2009-09-17 gavo Vilniaus miesto savivaldybes mero rašta Nr. A51-20679 (3.3.4.1-PD-4) (Konkurencijos tarybos tyrimo medžiaga b. l. 58 - 59), kuriame pasakyta, kad UAB „RKADG“ isteigta privataus steigejo iniciatyva. Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2008-12-22 isakymu Nr. 30-2558 buvo pritarta regionines komunaliniu atlieku deginimo gamyklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai su salyga, kad bus deginamas alternatyvus atlieku kuras, gaunamas mechaniškai apdorojant komunalines atliekas, likusias po pradinio rušiavimo ju susidarymo vietose ir atskiriant bioskaidžia frakcija bei tinkamas naudoti antrines žaliavas. Savivaldybe pažymejo, kad po to, kai Vilniaus miesto savivaldybes taryba patvirtins rengiamus atlieku tvarkymo ilgalaikio plano papildymus ir komunaliniu atlieku sutvarkymo ir atsiskaitymo mieste nauja tvarka, savivaldybes administracija organizuos Vilniaus miesto savivaldybes ir privataus kapitalo bendros komunaliniu atlieku deginimo imones steigimo, atlieku deginimo gamyklos statybos, jos finansavimo ir eksploatavimo atrankos konkursa. Rašte pažymeta, kad atlieku deginimo gamykla netures galimybes vienašališkai nustatyti komunaliniu atlieku priemimo deginti kainu, nes Vilniaus miesto savivaldybes taryba

Nustatė

44maksimalius komunaliniu atlieku tvarkymo tarifus ir ikainius.

45Konkurencijos taryba 2009-08-13 raštais Nr. (2.32-03)6V-1487 ir Nr. (2.32-03) 6V-1488 kreipesi i Lietuvos Respublikos ukio ministerija ir Vilniaus apskrities viršininko administracija (Konkurencijos tarybos tyrimo medžiaga b. l. 23, 24), prašydama pateikti visa žinoma informacija ir dokumentus del UAB „RKADG“ parinkimo steigti, projektuoti ir statyti atlieku deginimo gamykla Vilniaus regione. 2009-09-04 gautas Ukio ministerijos atsakymas (Konkurencijos tarybos tyrimo medžiaga b. l. 52), prie kurio pridetas ukio ministro 2008-12-09 isakymas Nr. 4-630 Del sprendimo isteigti valstybines reikšmes atlieku tvarkumo objektus (Konkurencijos tarybos tyrimo medžiaga b. l. 56), kuriuo nuspresta steigti 20 MW elektrines galios ir 50 MW šilumines galios kogeneracine elektrine Vilniuje, naudojancia netinkamas perdirbti energetine verte turincias komunalines ir kitas atliekas. 2009-09-01 Vilniaus apskrities viršininko administracija rašto Nr. (80)-1.2-2100-(3.31) pateike dokumentus (Konkurencijos tarybos tyrimo medžiaga b. l. 27 - 41), iš kuriu matyti, jog Vilniaus apskrities viršininko administracija nera priemusi jokio sprendimo, kuriuo butu suteiktos UAB „RKADG“ teises ar išimtines teises steigti, statyti ir eksploatuoti atlieku deginimo gamykla.

46Atsakove 2009-08-13 su raštu Nr. (2.32-03)6V-1489 (Konkurencijos tarybos tyrimo medžiaga b. l. 25) kreipesi i Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, prašydama pateikti visa žinoma informacija ir dokumentus del UAB „RKADG“ parinkimo steigti, projektuoti ir statyti atlieku deginimo gamykla Vilniaus regione, kokiu budu buvo vykdoma ukio subjektu atranka del minetos gamyklos statybos. Aplinkos ministerijos paprašyta placiau pakomentuoti padeti del minetos imones steigimo, projektavimo, statybos vietos parinkimo ir statybos. 2009-09-14 gautas Aplinkos ministerijos raštas Nr. (10-4)D8-7816 (Konkurencijos tarybos tyrimo medžiaga b. l. 57), kuriame pasakyta, jog vyksta numatomos statyti regionines komunaliniu atlieku deginimo gamyklos poveikio aplinkai vertinimo procesas, kuriame Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atlieka atsakingos institucijos funkcijas ir gaves parengta Atlieku deginimo gamyklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, ja išnagrines ir priims sprendima del numatomos gamyklos veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiuriu.

47Konkurencijos taryba 2009-10-02 raštu Nr. (2.32-03)6V-1768 kreipesi i Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija, prašydama paaiškinti UAB „RKADG“ parinkimo kogeneracines elektrines statybos atsakingu vykdytoju ar savo iniciatyva priemone vykdanciu asmeniu aplinkybes. Taip pat prašyta paaiškinti, ar UAB „RKADG“ igyja tam tikras privilegijas, lyginant su kitais ukio subjektais tolesniame procese, ar jai sukuriamos tam tikros teises ar pareigos steigiant gamykla.

482009-11-03 gautas Energetikos ministerijos atsakymas Nr. (8.1-10)-3-1890 (Konkurencijos tarybos tyrimo medžiaga b. l. 76), iš kurio matyti, kad UAB „RKADG“ nera gavusi Energetikos ministerijos leidimo plesti elektros energijos gamybos pajegumus ar kito dokumento, kuris leistu jai vykdyti komunaliniu atlieku deginimo veikla ar suteiktu išskirtines salygas planuoti vykdyti tokia veikla.

49Kaip matyti iš Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus 2009-04-29 rašto Nr. A51-9714 (3.3.4.1-PD4) (Konkurencijos tarybos tyrimo medžiaga b. l. 47), Vilniaus miesto savivaldybe klausimu del komunaliniu atlieku deginimo gamyklos steigimo nesvarste, konkursas del gamyklos steigimo nebuvo skelbtas, o savivaldybe su UAB „RKADG“ nera sudariusi detaliojo teritoriju planavimo organizatoriaus teisiu ir pareigu perdavimo sutarties, todel jokie teritorijos planavimo veiksmai nera atliekami. Savivaldybe informavo, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas neprieme sprendimo del poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir regionines komunaliniu atlieku deginimo gamyklos planuojamos ukines veiklos galimybiu, taciau pateike motyvuotus reikalavimus atskaitai pataisyti.

50Taigi, atsižvelgus i šia tyrimo medžiaga, Konkurencijos tarybos veiksmus, siekiant išsiaiškinti viešojo administravimo subjektu priimtus sprendimus del suteiktos išimtines teises UAB RKADG steigti komunaliniu atlieku deginimo gamykla, darytina išvada, jog Konkurencijos taryba atliko visus veiksmus savo kompetencijos ribose, kad butu visapusiškai ivertinti pareiškejo pareiškime nurodyti motyvai del UAB „RKADG“ sudarytu išskirtiniu salygu steigti, statyti ir eksploatuoti komunaliniu atlieku deginimo gamykla galimai pažeidžiant Konkurencijos istatymo 4 straipsnio reikalavimus. Visa iš viešojo administravimo subjektu gauta informacija patvirtina tai, kad jokiu tokio pobudžio sprendimu nera priimta ir UAB „RKADG“ neturi jokiu papildomu ar išskirtiniu teisiu kitu ukio subjektu atžvilgiu.

51Teismas pritaria atsakoves argumentams, kad išanalizavus teises aktus, kurie susije su atlieku tvarkymu, atlieku tvarkymo objektu steigimu, aspektus ir ivertinus viešojo administravimo subjektu kompetencija, ju teises ir pareigas, susijusias su atlieku deginimo veiklos organizavimu, UAB „RKADG“ nurodymas Vyriausybes 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1442 „Del Nacionalines energetikos strategijos igyvendinimo 2008-2012 metu plano patvirtinimo“ nesuteikia imonei išskirtines galimybes statyti ir eksploatuoti atlieku deginimo gamykla. Vyriausybes nutarime minetos imones nurodymas atsakingu vykdytoju, kuris emesi iniciatyvos del savo galimybiu vykdyti komunaliniu atlieku deginimo veikla, nepašalina už komunaliniu atlieku tvarkymo sistemos organizavima atsakingos Vilniaus miesto ir kitu savivaldybiu pareigos reikiamus sprendimus steigiant ir eksploatuojant atlieku deginimo gamykla vadovautis istatymu ir kitu teises aktu reikalavimais, iskaitant ir numatytus Konkurencijos istatymo 4 straipsnyje. Pagal Atlieku tvarkymo istatymo 30 str. 4 d., savivaldybes bet kokiu atveju turi organizuoti atlieku tvarkytoju atrankos konkursa arba komunaliniu atlieku tvarkymo paslaugu viešojo pirkimo konkursa prieš pavedant atlieku tvarkymo veikla ne savivaldybes kontroliuojamam subjektui. Pažymetina, kad UAB „RKADG“ steigeja yra UAB „Rubicon Group“, kuri yra privatus juridinis asmuo ir jo savivaldybe nekontroliuoja. Kaip matyti iš Vilniaus miesto savivaldybes rašto Konkurencijos tarybai (Konkurencijos tarybos tyrimo medžiaga b. l. 58 - 59) šiuo metu nera priimta jokiu teises aktu ar kitu sprendimu, susijusiu su atlieku deginimo veikla, taciau po to, kai Vilniaus miesto savivaldybes taryba patvirtins rengiamus atlieku tvarkymo ilgalaikio plano papildymus ir komunaliniu atlieku sutvarkymo ir atsiskaitymo mieste nauja tvarka, savivaldybes administracija organizuos Vilniaus miesto savivaldybes ir privataus kapitalo bendros komunaliniu atlieku deginimo imones steigimo, atlieku deginimo gamyklos statybos, jos finansavimo ir eksploatavimo atrankos konkursa.

52Pareiškeja, teigdama, kad Konkurencijos taryba neišreikalavo visu reikalingu duomenu iš viešojo administravimo subjektu, nenurode, kokius dar kitus duomenis, be jau surinktu, Konkurencijos taryba turejo ar galejo išreikalauti. Pareiškejo skundo teiginys, kad Konkurencijos taryba tik paviršutiniškai ir neišsamiai išnagrinejo pareiškima bei visiškai nepagristai atsisake pradeti tyrima, yra nepagristas.

53Ivertines byloje esancius irodymus, teismas daro išvada, kad Konkurencijos tarybos nutarimas atsisakyti pradeti tyrima del viešojo administravimo subjektu sprendimu del regionines komunaliniu atlieku deginimo gamyklos steigimo atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo 4 str. reikalavimams, pagristas. Pareiškeja nenurode, o Taryba nenustate, konkreciu viešojo administravimo subjektu priimtu sprendimu, kuriais butu teikiamos privilegijos arba butu diskriminuojami atskiri ukio subjektai ar ju grupes ir del kuriu atsirastu ar galetu atsirasti konkurencijos salygu skirtumu.

54Teismo posedžio metu pareiškejos atstovu pateiktas prašymas kreiptis i Lietuvos Respublikos Konstitucini Teisma del Vyriausybes 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1442 „Del Nacionalines energetikos strategijos igyvendinimo 2008-2012 metu plano patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto Nacionalines energetikos strategijos igyvendinimo 2008-2012 metu plano 1.11 p. atitikimo Konstitucijos 46 str. 3 d., Atlieku tvarkymo istatymo 30 str. 4 d., Konkurencijos istatymo 4 str. 1 d., 2 d., grindžiamas tuo, jog UAB „RKADG“ nebuvo isteigta nei savivaldybes, nei savivaldybiu susivienijimo, nebuvo skelbtas viešas konkursas regioninei komunaliniu atlieku deginimo gamyklai steigti, todel Vyriausybe, priimdama 2007-12-27 nutarima Nr. 1442 „Del Nacionalines energetikos strategijos igyvendinimo 2008-2012 metu plano patvirtinimo“ ir patvirtindama UAB „RKADG“ atsakingu vykdytoju ar savo iniciatyva vykdanciu asmeniu, pažeide Lietuvos Respublikos istatymus, kadangi Atlieku tvarkymo istatymo 30 str. 4 d. numatyta, kad eksploatuoti komunaliniu atlieku tvarkymo sistema savivaldybes gali pavesti (kaip privaloma užduoti) savivaldybes isteigtai bendrovei arba keliu savivaldybiu isteigtai atlieku tvarkymo istaigai, imonei ar organizacijai. Savivaldybes gali organizuoti ir komunaliniu atlieku tvarkymo sistemos eksploatavimo ir pletojimo paslaugu operatoriu (atlieku tvarkytoju) atrankos konkursa arba, nutarusios ivesti vietine rinkliava iš atlieku turetoju už komunaliniu atlieku surinkima ir tvarkyma, turi organizuoti komunaliniu atlieku tvarkymo (komunaliniu atlieku tvarkymo sistemos eksploatavimo ir pletojimo) paslaugu viešojo pirkimo konkursa.

55Teismas pažymi, kad Konkurencijos taryba, nagrinedama pareiškejos pareiškima, sistemiškai ivertino atlieku tvarkyma reglamentuojancius teises aktus ir pagristai padare išvada, jog aplinkybe, kad UAB „RKADG“ yra nurodyta Vyriausybes 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1442 „Del Nacionalines energetikos strategijos igyvendinimo 2008-2012 metu plano patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto Nacionalines energetikos strategijos igyvendinimo 2008-2012 metu plano 1.11 p. nereiškia, kad yra sudarytos išskirtines salygos minetos imones atžvilgiu jai steigti imone ir užsiimti komunaliniu atlieku deginimu ir kaip ipareigojimas galutinius sprendimus del komunaliniu atlieku deginimo veiklos turincioms priimti institucijoms.

56Administraciniu bylu teisenos istatymo 4 str. 2 d. numatyta, kad tuo atveju, jeigu yra pagrindas manyti, kad istatymas ar kitas teises aktas, kuris turetu buti taikomas konkrecioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teismas sustabdo bylos nagrinejima ir, atsižvelgdamas i Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija, kreipiasi i ji su prašymu spresti, ar tas istatymas ar kitas teises aktas atitinka Konstitucija.

57Atsižvelgdamas i išdestyta teismas neturi pagrindo manyti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1442 „Del Nacionalines energetikos strategijos igyvendinimo 2008-2012 metu plano patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto Nacionalines energetikos strategijos igyvendinimo 2008-2012 metu plano 1.11 p. prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, bei pareiškejo nurodytu istatymu atitinkamiems straipsniams, todel pareiškejos prašyma atmeta.

58Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodes, kad tokio pobudžio bylose, kai yra tiriamas Konkurencijos tarybos atsisakymo atlikti tyrima teisetumas ir pagristumas yra aktualus irodymu surinkimo, pateikimo, vertinimo aspektai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsejo 11 d. sprendimas administracineje byloje Nr. A556-1555/2008).

59Atsižvelgus i išdestyta teismas daro išvada, kad Konkurencijos tarybos nutarimas yra teisetas ir pagristas, nes atsakovas surinko irodymus, atliko ju sistemine teisine analize galiojanciu teises aktu aspektu ir tinkamai juos ivertino, todel skundas atmestinas, kaip nepagristas.

60Teismas, vadovaudamasis Administraciniu bylu teisenos istatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 ir 129 str.,

Nutarė

61pareiškejos Nacionalines duju, elektros ir šilumos vartotoju gynimo lygos skunda atmesti.

62Sprendimas per 14 dienu nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali buti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacini skunda tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracini teisma

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posedyje išnagrinejo... 3. n u s t a t e... 4. pareiškeja teismui pateike skunda (b. l. 3–... 5. Pareiškeja paaiškino, kad ji kreipesi i... 6. Pareiškeja pažymejo, kad istatymas nereikalauja surinkti tiek ir tokiu... 7. Pareiškejos manymu, Tarybos argumentas, kad... 8. Pareiškeja teigia, kad Tarybos išaiškinimas,... 9. Tarybos vertinima, kad Istatymo 4 str. prasme neturi buti tiriamas ir... 10. Pareiškeja teigia, kad pati Taryba pripažino, jog UAB „RKADG“ yra... 11. Pareiškejos manymu, nutarimo neteisetuma patvirtina ir tai, kad Taryba... 12. Pareiškejos teigimu, iš skundžiamo nutarimo... 13. Pareiškeja atkreipia demesi i tai, jog Taryba paaiškinimuose teigia, kad esa... 14. Per teismo posedi pareiškeja palaike skunde nurodytus argumentus. Pateike... 15. Atsakove su pareiškejos skundu nesutiko ir praše ji atmesti. Atsiliepime (b.... 16. Tam, jog butu pagrindas pradeti tyrima del galimo Konkurencijos istatymo 4 str.... 17. Taryba nurodo, kad pareiškeja praše pradeti tyrima del Konkurencijos istatymo... 18. Konkurencijos taryba, siekdama išsiaiškinti tikslesne informacija apie... 19. Pareiškeja 2009-08-30 raštu dar karta patvirtino, kad jai nera žinoma, kokiu... 20. Atsižvelgusi i tai, kad pareiškeja negalejo nurodyti konkreciu viešojo... 21. Atsakove, nagrinedama pareiškejo pateikta abstraktu pareiškima, emesi aktyviu... 22. Vilniaus miesto savivaldybe savo rašte Konkurencijos tarybai papildomai... 23. Atsakoves manymu, ji padare viska, kas yra jos kompetencijos ribose, kad butu... 24. Atsiliepime atsakove nurodo, kad ji visapusiškai ivertino atlieku tvarkymo... 25. Tarybos nuomone, sutapatinti UAB „RKADG“ steigima su valstybines reikšmes... 26. Del šios priežasties konstatuota, kad aplinkybe, jog UAB „RKADG“ yra... 27. UAB „RKADG“ yra privatus ukio subjektas, o Lietuvos Respublikos istatymai... 28. Atsakoves manymu, aplinkybe, kad galbut be UAB „RKADG“ nera kitu ukio... 29. Atsakove akcentavo, kad skundžiamame nutarime yra pateikta išsami ir... 30. Pareiškejos teiginys, jos nuomone, rodantis skundžiamo nutarimo nepagristuma,... 31. Teismo posedyje atsakoves atstove palaike atsiliepime nurodytus argumentus.... 32. Skundas atmestinas.... 33. Pareiškeja su 2009-03-11 pareiškimu kreipesi i Konkurencijos taryba,... 34. Atsakove, nagrinedama pareiškejos prašyme keliama klausima del galimai... 35. Ginco esme instituciju priimtu sprendimu tyrimas, kuriais suteiktos išimtines... 36. Konkurencijos istatymo 4 str. numato, kad viešojo administravimo subjektai,... 37. Konkurencijos taryba tyrimus del Konkurencijos istatymo 4 str. pažeidimo... 38. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004-12-28 nutartyje... 39. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007-11-05 nutartyje (Nr.... 40. Šioje byloje Konkurencijos taryba, siekdama išsiaiškinti tikslesne... 41. Atsakydama i Konkurencijos tarybos rašta, pareiškeja 2009-08-30 raštu... 42. Konkurencijos taryba 2009-08-13 su raštu Nr. (2.32-03)6V-1486 (Konkurencijos... 43. Konkurencijos taryba 2009-09-17 gavo Vilniaus miesto savivaldybes mero rašta... 44. maksimalius komunaliniu atlieku tvarkymo tarifus ir ikainius.... 45. Konkurencijos taryba 2009-08-13 raštais Nr. (2.32-03)6V-1487 ir Nr. (2.32-03)... 46. Atsakove 2009-08-13 su raštu Nr. (2.32-03)6V-1489 (Konkurencijos tarybos... 47. Konkurencijos taryba 2009-10-02 raštu Nr. (2.32-03)6V-1768 kreipesi i Lietuvos... 48. 2009-11-03 gautas Energetikos ministerijos atsakymas Nr. (8.1-10)-3-1890... 49. Kaip matyti iš Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Aplinkos apsaugos... 50. Taigi, atsižvelgus i šia tyrimo medžiaga, Konkurencijos tarybos veiksmus,... 51. Teismas pritaria atsakoves argumentams, kad išanalizavus teises aktus, kurie... 52. Pareiškeja, teigdama, kad Konkurencijos taryba neišreikalavo visu reikalingu... 53. Ivertines byloje esancius irodymus, teismas daro išvada, kad Konkurencijos... 54. Teismo posedžio metu pareiškejos atstovu pateiktas prašymas kreiptis i... 55. Teismas pažymi, kad Konkurencijos taryba, nagrinedama pareiškejos... 56. Administraciniu bylu teisenos istatymo 4 str. 2 d. numatyta, kad tuo atveju,... 57. Atsižvelgdamas i išdestyta teismas neturi pagrindo manyti, kad Lietuvos... 58. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodes, kad tokio pobudžio... 59. Atsižvelgus i išdestyta teismas daro išvada, kad Konkurencijos tarybos... 60. Teismas, vadovaudamasis Administraciniu bylu teisenos istatymo 85–87 str., 88... 61. pareiškejos Nacionalines duju, elektros ir šilumos vartotoju gynimo lygos... 62. Sprendimas per 14 dienu nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali buti...