Byla T-XX-80-06

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko Česlovo Jokūbausko (kolegijos pirmininkas), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Gintaro Kryževičiaus, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Aloyzo Marčiulionio ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Algirdo Taminsko,

2išnagrinėjusi Panevėžio apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo B.V. skundą atsakovams Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, Kėdainių rajono žemėtvarkos skyriui dėl pareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo, rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėjas skundu prašė įpareigoti Kėdainių rajono savivaldybės administraciją perkelti elektros linijos atramą, esančią tarp jo ir G.J. žemės sklypų, į buvusią vietą, priteisiant iš Kėdainių rajono savivaldybės ir Kėdainių rajono žemėtvarkos skyriaus šių institucijų veiksmais padarytą materialinę ir moralinę žalą. Pareiškėjas nurodė, kad turi neįteisintą sklypą, ant kurio ribos neteisėtai (pažeidžiant AB „Rytų skirstomieji tinklai“ valdybos 2005-03-17 nustatytos Elektros linijų ir įrenginių iškėlimo tvarkos 7 punktą bei Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ reikalavimus) perkelta elektros oro linijos atrama. Materialinę žalą sudaro 70 Lt kabelio kaina ir 80 Lt darbo vertė, o moralinė žala pasireiškia pergyvenimu dėl santykių su kaimynais.

4Panevėžio apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodo, jog pareiškėjas prašo priteisti viešojo administravimo subjektų veiksmais padarytą žalą ir įpareigoti viešojo administravimo subjektą atlikti veiksmus - perkelti elektros linijos atramą. Nustatyta, jog elektros linijos atrama, kurią prašoma įpareigoti perkelti į kitą vietą, nuosavybės teise priklauso Kėdainių rajono savivaldybės tarybai. Teismo konstatavimu, jos perkėlimas susijęs ne su Kėdainių rajono savivaldybės viešojo administravimo funkcijomis, o jos, kaip turto savininkės, funkcijomis, ginčo teisiniuose santykiuose savivaldybė dalyvauja ne kaip viešojo administravimo subjektas, o kaip ūkinis subjektas; ginčas kyla iš civilinių teisinių santykių. Teismas taip pat remiasi CPK 26 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią, jeigu byloje vienas iš pareikštų reikalavimų susijęs su individualaus pobūdžio administraciniu teisės aktu, kurio teisėtumas ginčijamas byloje, bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėdamas bylą, išsprendžia ir tokio akto teisėtumo klausimą. Teismo manymu, visi B.V. pareikšti reikalavimai turėtų būti išnagrinėti bendrosios kompetencijos teisme.

5Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

6Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

7Administracinio ir bendrosios kompetencijos teismo jurisdikcijos atribojimo kriterijus yra ne tik vieno iš ginčijamo teisinio santykio subjektų ypatumai, bet ir teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, prigimtis ir pobūdis. Be teisės aktais priskirtų viešojo administravimo funkcijų vietos savivaldos institucijos vykdo ir ūkinę-komercinę veiklą, dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose kaip lygiateisis šių teisinių santykių subjektas.

8Bylos duomenimis (b.l.5-6) elektros linijos atrama, kurią prašoma įpareigoti perkelti į kitą vietą, nuosavybės teise priklauso Kėdainių rajono savivaldybei (pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje pateiktą statinio apibrėžimą ši atrama yra statinys, o statiniai yra nekilnojamieji daiktai, registruojami nekilnojamojo turto registre). Kėdainių rajono savivaldybės veikla, perkeliant elektros linijos atramą į kitą vietą, priskirtina prie veiklos civilinių teisinių santykių srityje, valdant jai priklausantį turtą. Pareiškėjo reikalavimai byloje grindžiami jo, kaip žemės sklypo valdytojo, teisėmis. Šiomis aplinkybėmis pareiškėjo reikalavimai įpareigoti Kėdainių rajono savivaldybės administraciją perkelti elektros linijos atramą, priteisiant atramos perkėlimu padarytą materialinę ir moralinę žalą, kaip kylantys iš civilinių teisinių santykių, išnagrinėti bendrosios kompetencijos teisme.

9Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2 dalimi, 31 straipsnio 1 dalimi ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

10Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

11Bylą pagal pareiškėjo B.V. skundą atsakovams Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, Kėdainių rajono žemėtvarkos skyriui dėl pareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo perduoti Kėdainių rajono apylinkės teismui, nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

12Nutartis dėl bylos teismingumo neskundžiama. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Česlovas Jokūbauskas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas Gintaras Kryževičius Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Česlovas Jokūbauskas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Valentinas Mikelėnas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo

Proceso dalyviai