Byla AS-63-483-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Topo centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Topo centras“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Elektromarktas“ dėl nutarimo pakeitimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Topo centras“ (toliau – ir pareiškėjas) 2008 m. gegužės 13 d. skundu ir 2008 m. birželio 2 d. patikslintu skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – Konkurencijos taryba) 2008 m. kovo 27 d. nutarimą Nr. 2S-5 toje dalyje, kurioje nutarta UAB „Elektromarktas“ pažeidimą vertinti mažareikšmiu ir skirti administracinę nuobaudą – įspėjimą, bei įpareigoti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą pašalinti padarytą pažeidimą paskiriant UAB „Elektromarktas“ Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinę nuobaudą – baudą iki 30 000 Lt.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Topo centras“ skundą Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo pakeitimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus nutraukė (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 101 str. 6 p.).

7Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 1 ir 2 dalys numato, kad ūkio subjektai, taip pat kiti asmenys, manantys, kad buvo pažeistos jų šiuo įstatymu ginamos teisės, turi teisę Konkurencijos tarybos nuarimus apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Skundas paduodamas raštu ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos arba jo rezoliucinės dalies paskelbimo „Valstybės žiniose“. Teismas pažymėjo, jog bylos duomenimis patvirtinama, kad pareiškėjui Konkurencijos tarybos 2008 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 2S-5 įteiktas 2008 m. balandžio 21 d., o minėto nutarimo rezoliucinė dalis leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ paskelbta 2008 m. balandžio 18 d. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad pareiškėjo skundas dėl minėto nutarimo teismui pateiktas praleidus įstatyme numatytą terminą, ir kadangi bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, jog pareiškėjo skundas buvo priimtas praleidus nustatytus terminus, o prašymas atnaujinti apskundimo terminą nepareikštas, byla nutrauktina.

8III.

9Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Pareiškėjas skundžiamą sprendimą gavo 2008 m. balandžio 21 d. ir paskutinė diena šį sprendimą apskųsti buvo 2008 m. gegužės 12 d.

112. Pareiškėjas paskutinę skundo padavimo dieną skundą pateikė pašto paslaugų tiekėjui uždarajai akcinei bendrovei „DPD Lietuva“, todėl terminas nelaikytinas praleistu, o teismas konstatuodamas, kad skundas paduotas betarpiškai teismui, netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes.

123. Jau skundo priėmimo metu buvo išspręstas skundo atitikimo įstatyme numatytiems reikalavimams, įskaitant ir skundo padavimo terminą, klausimas, todėl teismas, vieną kartą konstatavęs, kad skundas atitinka numatytus reikalavimus, negalėjo to paties klausimo išspęsti priešingai.

13Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

141. Vadovaudamasis ABTĮ 101 straipsnio 6 punktu teismas, nagrinėdamas bylą nustatęs, kad buvo praleistas skundo padavimo terminas, pagrįstai administracinę bylą nutraukė.

152. Įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, kad skundas buvo išsiųstas per pašto kurjerį, pareiškėjas nepateikė, o UAB „DPD Lietuva“ siuntos priėmimo dokumente, kurį pareiškėjas pateikė teismui, nėra nurodyta, koks būtent dokumentas buvo išsiųstas teismui 2008 m. gegužės 12 d., todėl toks įrodymas nelaikytinas tinkamu.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Elektromarktas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodomi šie nesutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

171. Būtina taikyti ankstesnį, o ne vėlesnį Konkurencijos tarybos nutarimo apskundimo terminą, t. y. termino skaičiavimui pasirenkant viešo nutarimo paskelbimo datą, nes Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas numato viešą Konkurencijos tarybos paskelbimą ir nuo paskelbimo prasidedančio termino skaičiavimą.

182. Konkurencijos tarybos nutarimo apskundimo terminas baigėsi 2008 m. gegužės 8 d., todėl pareiškėjas pateikęs skundą pašto kurjeriui 2008 m. gegužės 12 d. praleido įstatymo nustatytą terminą.

193. Termino apskųsti Konkurencijos tarybos nutarimą praleidimas yra sąlygotas paties pareiškėjo neveikimo, tokiu praleidimu ir termino vilkinimu pareiškėjas pažeidžia proceso koncentruotumo principą.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Atskirasis skundas atmestinas.

23ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

24Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog šio įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus pažeidimus tiria ir nagrinėja Konkurencijos taryba. Pažeidimų tyrimo ir nagrinėjimo tvarką bei Konkurencijos tarybos nutarimų vykdymo ir apskundimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas.

25Taigi pareiškėjo skundžiamo sprendimo apskundimo tvarką reglamentuoja specialus įstatymas (Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 38 str.), kuriame numatyta, kad ūkio subjektai, taip pat kiti asmenys, manantys, kad buvo pažeistos jų šiuo įstatymu ginamos teisės, turi teisę Konkurencijos tarybos nutarimus apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Konkurencijos tarybos nutarimus, priimtus pagal šio įstatymo 36 straipsnį, turi teisę skųsti proceso šalys. Skundas paduodamas raštu ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos arba jo rezoliucinės dalies paskelbimo „Valstybės žiniose“ (Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 38 str. 1 ir 2 d.).

26Atsižvelgus į minėtą reglamentavimą, darytina išvada, kad terminas skundui dėl Konkurencijos tarybos nutarimo pateikti pradedamas skaičiuoti nuo ankstesnės aplinkybės, kuriai įvykus, pareiškėjas turėjo galimybę sužinoti apie priimtą nutarimą.

27Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, padarė pagrįstą išvadą, jog pareiškėjas į teismą, nesutikdamas su Konkurencijos tarybos 2008 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 2S-5 dalimi, kurioje nutarta UAB „Elektromarktas“ pažeidimą vertinti mažareikšmiu ir skirti administracinę nuobaudą – įspėjimą, kreipėsi praleidęs skundo padavimo terminą.

28Pareiškėjas teigia ir byloje esantys įrodymai patvirtina, kad minėtas Konkurencijos tarybos 2008 m. kovo 27 d. nutarimas jam buvo įteiktas 2008 m. balandžio 21 d., tačiau byloje nustatyta, kad Konkurencijos tarybos 2008 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 2S-5 rezoliucinė dalis 2008 m. balandžio 18 d. buvo paskelbta leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ (Nr. 29(1)), todėl termino skundui dėl šio nutarimo paduoti pradžia laikytina 2008 m. balandžio 18 d. Taigi skundas teismui galėjo būti pateiktas iki 2008 m. gegužės 8 d., tačiau pareiškėjas skundą teismui pateikė tik 2008 m. gegužės 12 d., t. y. praleidęs įstatymo numatytą terminą.

29Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo nutarties, teismas, nustatęs, kad skundas buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti, administracinę bylą nutraukė vadovaudamasis ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 6 punktu.

30Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai administracinę bylą nutraukė, todėl skundžiama teismo nutartis yra pagrįsta ir jos panaikinti nėra pagrindo.

31Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Topo centras“ atskirąjį skundą atmesti.

33Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „Topo centras“ (toliau – ir pareiškėjas) 2008 m.... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija 2008 m.... 7. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 38 straipsnio... 8. III.... 9. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 10. 1. Pareiškėjas skundžiamą sprendimą gavo 2008 m. balandžio 21 d. ir... 11. 2. Pareiškėjas paskutinę skundo padavimo dieną skundą pateikė pašto... 12. 3. Jau skundo priėmimo metu buvo išspręstas skundo atitikimo įstatyme... 13. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti... 14. 1. Vadovaudamasis ABTĮ 101 straipsnio 6 punktu teismas, nagrinėdamas bylą... 15. 2. Įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, kad skundas buvo išsiųstas per... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Elektromarktas“ atsiliepimu į... 17. 1. Būtina taikyti ankstesnį, o ne vėlesnį Konkurencijos tarybos nutarimo... 18. 2. Konkurencijos tarybos nutarimo apskundimo terminas baigėsi 2008 m.... 19. 3. Termino apskųsti Konkurencijos tarybos nutarimą praleidimas yra sąlygotas... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Atskirasis skundas atmestinas.... 23. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu specialus įstatymas nenustato... 24. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog... 25. Taigi pareiškėjo skundžiamo sprendimo apskundimo tvarką reglamentuoja... 26. Atsižvelgus į minėtą reglamentavimą, darytina išvada, kad terminas... 27. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, padarė... 28. Pareiškėjas teigia ir byloje esantys įrodymai patvirtina, kad minėtas... 29. Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo nutarties, teismas, nustatęs, kad... 30. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad... 31. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 32. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Topo centras“ atskirąjį... 33. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartį... 34. Nutartis neskundžiama....